Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Υπερχρεωμένα, εγγυητής, ενδεχόμενος δόλος περιστατικά.

Ειρηνοδικείο Θηβών 97/ 2015.

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Θηβών Καγκάνη Ιωάννη.

Περίληψη. Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν.3869/2010. Απορρίπτει αίτηση υπαγωγής εγγυήτριας, λόγω δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής.

Με την κρινόμενη αίτηση, το δικόγραφο της οποίας παραδεκτά διορθώθηκε με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των λεπτομερώς αναφερομένων σ` αυτή ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητεί τη ρύθμιση αυτών, κατά τον, με πληρότητα περιγραφόμενο σε αυτήν, τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.8 παρ.1,2 και αρ.9 παρ.2 ν. 3869/ 2010.

Προσωρινή διαταγή στα υπερχρεωμένα, έκπτωση, αδυναμία καταβολών σε ρύθμιση, μορφές εμφάνισης αυτής.

Ειρηνοδικείο Θεσ/ κης 5539/ 2017.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τηv Ειρηνοδίκη Δήμητρα Κόμναρη.

Περίληψη. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Υπαίτια καθυστέρηση από τον οφειλέτη της καταβολής των δόσεων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης αντιμετωπίζει μόνο την ένσταση έκπτωσης στην κύρια δίκη που ενδεχομένως να οδηγήσει σε οριστική απόρριψη της κύριας αίτησις του, όχι όμως και προγενέστερη έκπτωσή του από τη διαδικασία. Εκπρόθεσμη η αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής από την πιστώτρια τράπεζα, κατά παραδοχή ως ουσιαστικά βάσιμου του σχετικού ισχυρισμού του καθ’ου οφειλέτη η οποία κατατέθηκε μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανακλήσεως. Εκούσια δικαιοδοσία. Χορήγηση προσωρινής διαταγής κατ’ αρ. 781 ΚΠολΔ. Εφαρμοστέα διαδικασία. Υλική αρμοδιότητα του δικαστηρίου για την εκδίκαση της σχετικής αίτησης. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής. Αντικείμενο αυτής

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Διακοπή καταβολής σύνταξης λόγω οφειλών στο Δημόσιο.

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Συμβούλιο) 1004/ 2017.

Δικαστές Eλένη Μαργαρίτη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Τσαμπίκα Μαρία (Εισηγήτρια) και Σπυριδούλα Παπαγεωργίου, Πρωτοδίκες Δ.Δ.

Περίληψη. Αίτηση αναστολής απόφασης ΤΑΝ νυν ΕΦΚΑ περί διακοπής καταβολής σύνταξης επί σκοπώ συμψηφισμού με οφειλές προς το ταμείο. Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής. Έννοια ανεπανόρθωτης βλάβης και προδήλως βασίμου λόγων προσφυγής. Οι λόγοι προσφυγής που επικαλείται η προσφεύγουσα δεν είναι προδήλως βάσιμοι. Ωστόσο η διακοπή της καταβολής της σύνταξης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην προσφεύγουσα και την οικογένειά της η οποία θα αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις βιοποριστικές της ανάγκες και τα πάγια έξοδά της. Διατάσσει ως κατάλληλο μέτρο την καταβολή των 300 ευρώ στην προσφεύγουσα ως σύνταξη και την παρακράτηση του υπολοίπου για συμψηφισμό.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απαγόρευση μουσουλμανικής μαντίλας στο χώρο εργασίας.

Υπόθεση C-157/15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Μαρτίου 2017.

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Μαρτίου 2017.

Samira Achbita και Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding κατά G4S Secure Solutions NV.
Αίτηση του Hof van Cassatie για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.

Παράβολο στο ΣτΕ, μη καταβολή του, απόρριψη ως απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος!!

Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Α', 333/ 2016.

Σύνθεση: Δ. Μαρινάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Τμήματος και σε αναπλήρωση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου, που είχε κώλυμα, Π. Μπραΐμη, Π. Χαμάκος, Σύμβουλοι, Αικ. Ρωξάνα, Χ. Κομνηνός, Πάρεδροι.

Παρατήρηση: για χαράτσι 100 € απαγορεύεται η απονομή Δικαιοσύνης στην χώρα αυτή! Μίλησε κανείς για αρχή της αναλογικότητας; Μίλησε κανείς για άρθρο 20 Συντάγματος; Μίλησε κανείς; 

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Αυθαίρετα, μεταβίβαση, τεχνική έκθεση διαπίστωσης αυθαιρέτου.

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Γ', 183/ 2017.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ευγενία Προγάκη-Εισηγήτρια, Ασπασία Μαγιάκου, Νικήτα Χριστόπουλο και Πέτρο Σαλίχο, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Μεταβίβαση αυθαίρετου ακινήτου. Η κατασκευή κτίσματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, εμπίπτει στην έννοια του αυθαιρέτου, εφόσον προηγηθεί η διαπίστωση και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός του, κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλου της κατά τόπο αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος, δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί η έκθεση αυτοψίας, η οποία συνιστά διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη. Εφόσον η σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο των επιδίκων μεταβιβαστικών δικαιοπραξιών, οι τελευταίες δεν έπασχαν από ακυρότητα.

Πτωχευτική ανάκληση, ενέχυρο, αλληλόχρεος λογαριασμός.

Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσ/ κης 6176/ 2017.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Ευμορφίλη Παπαδοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Πάλλα, Πρωτοδίκη - Εισηγητή, Ιωάννη Μαμαδά, Πρωτοδίκη.

Περίληψη. Πτωχευτική ανάκληση. Πράξεις υποχρεωτικής και δυνητικής ανάκλησης. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις «προσωπικού χαρακτήρα». Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνεται και η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, ο οποίος περατώνεται και με την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης ενός εκ των συμβαλλόμενων, οπότε και καθίσταται απαιτητό το τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο. Έννοια και λειτουργία του αλληλόχρεου λογαριασμού. Εξαιρέσεις πράξεων του πτωχού από την ανάκληση.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Δικονομία εργατικών διαφορών.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4488/2017, [ΦΕΚ 137/Α/13-9-2017]. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες.

Άρθρο 47

Ταχεία εκδίκαση διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς.

Στο άρθρο 621 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Η έννοια της «δόλιας» αδυναμίας πληρωμής στο Ν 3869/ 2010.

Δημήτρης Σπυράκος, ΔΝ, Δικηγόρος, ΕφΑΔ 2015.307 επ.

Περίληψη: Η απόδειξη δόλιας αδυναμίας πληρωμής ως κριτήριο αποκλεισμού από τη διαδικασία ρύθμισης των χρεών αποφορτίζει τη διερεύνηση της ευθύνης του οφειλέτη από ιδεολογικές-αξιολογικές αντιλήψεις. Ζητούμενο είναι η γνώση του οφειλέτη για τον σοβαρό κίνδυνο επέλευσης του αποτελέσματος και η ενδιάθετη αποδοχή του. Μόνη η ανάληψη των πιστώσεων δεν μπορεί να δικαιολογήσει το δόλο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...