Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Δόλος οφειλέτη, εκκαθαριστής, υπαγόμενα χρέη, συνδυασμός καταβολών και ρευστοποίηση περιουσίας.

Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου 319/ 2018.

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Κωνσταντίνο Ρόκο, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

Περίληψη. Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Απόρριψη αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του  Ν. 3869/2010,  λόγω δολιότητας της αιτούσης. Έφεση. Έννοια και προϋποθέσεις του δόλου. Υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 και όσοι είναι έμποροι, αλλά έπαυσαν την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους. Αντιθέτως, δεν υπάγονται στην  ρύθμιση του ανωτέρω νόμου  οι οφειλέτες που κατά τον χρόνο παύσης των πληρωμών τους είχαν την εμπορική ιδιότητα. Ρευστοποίηση δυνητικά της πρώτης κατοικίας, εφόσον  το ζητήσει στην αίτησή του ο οφειλέτης. Απρόσφορα προς ρευστοποίηση ακίνητα.

Ακατάσχετο όριο συντάξεων.

Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Τμήμα ΣΤ, 218/ 2016.

  Αποτελούμενο από τις: Μαριορίτσα Τσομπανίκου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αθηνά Στεφοπούλου και Αθανασία Ζώη (Εισηγήτρια), Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων.

Περίληψη. Διοικητική εκτέλεση. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Ακατάσχετο όριο των συντάξεων στο ποσό των 1.500 ευρώ. Ο εφεσίβλητος συνταξιούχος υπέβαλε την αίτηση για άρση ή περιορισμό της κρίσιμης κατάσχεσης μετά την άσκηση της ένδικης ανακοπής του κατά του κρίσιμου κατασχετήριου εγγράφου και μετά την έκδοση της εκκαλούμενης απόφασης. Συνεπώς, η ένδικη κατασχετήρια πράξη που εκδόθηκε εις βάρος του εφεσίβλητου ήταν νόμιμη κατά το χρόνο έκδοσης της εκκαλούμενης απόφασης. Δέχεται την έφεση. Απορρίπτει την ανακοπή.

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Ο ασκητισμός και το πνεύμα του Καπιταλισμού.

Max Weber
Max Weber, η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του Καπιταλισμού [έκδοση ΤΟ ΒΗΜΑ, βιβλία που άλλαξαν τον κόσμο, 2010, μετάφραση Δημοσθένη Κούρτοβικ, σελίδες 115-134].
Από τον ΝΑΡΚΙΣΣΟ.

Για να καταλάβουμε τη σχέση ανάμεσα στις βασικές θρησκευτικές ιδέες του ασκητικού Προτεσταντισμού και τους κανόνες του για την καθημερινή οικονομική συμπεριφορά, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή ορισμένα κείμενα που είναι ολοφάνερο πως βγήκαν από την ποιμαντορική πρακτική. Γιατί σε μια εποχή στην οποία το Υπερπέραν σήμαινε τα πάντα, στην οποία η κοινωνική θέση του χριστιανού εξαρτιόταν από το αν του επέτρεπαν να μεταλαβαίνει, ο κληρικός, με το ιερατικό του αξίωμα, την εκκλησιαστική πειθαρχία και το κήρυγμα ασκούσε μια επιρροή (όπως δείχνει μια μάτια σε συλλογές από consilia, casus conscientae  κ.λπ.) που εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι τελείως αδύνατο να φανταστούμε. Σε μια τέτοια εποχή οι θρησκευτικές δυνάμεις που εκφράζονται μέσα από τέτοια κανάλια αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες στη διαμόρφωση του εθνικού χαρακτήρα.

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Πορνογραφία ανηλίκων, άρση απορρήτου επικοινωνιών, υπολογιστικό νέφος (cloud)

Πλημελειοδικείο Αθηνών 613/ 2014, ΠοινΔικ 2016.424.

Πρόεδρος: Μ. Παπαδογρηγοράκου, Μέλη: Σ. Τσουβαλάς, Μ. Χαριάτης (Εισηγητής).
Εισαγγελέας: Σ. Μανώλης, Αντεισαγγελέας

Περίληψη. Πορνογραφία ανηλίκων. Κακουργηματική παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος κατ’ εξακολούθηση. Πραγματικά περιστατικά. Άρση απορρήτου επικοινωνιών. Προϋποθέσεις και διαδικασία άρσεως. Τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλιση του. Δεδομένα αποθηκευμένα σε cloud storage (υπολογιστικό νέφος).

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Οι τροποποιήσεις του ν. 3869/ 2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.

Ν. 4549/ 2018: Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων...
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α` 130)

 Άρθρο 56
 Πεδίο εφαρμογής


 Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Η αποδοχή υπερχρεωμένης κληρονομίας από τους νόμιμους μεριδούχους του αρχικού οφειλέτη, ακόμα κι αν γίνεται εν γνώσει της υπερχρέωσης, δεν συνιστά από μόνη της και χωρίς τη συνδρομή άλλων περιστάσεων δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής χρηματικών οφειλών.».

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου, επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλουσα απαίτηση, κοινός τραπεζικός λογαριασμός, έφεση, τόκοι.

Μονομελές Εφετείο Λαμίας 41/ 2016.

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Παναγιώτη Μπολτέτσο, Εφέτη.

Περίληψη. Κατάσχεση εις χείρας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης. Εφόσον η κατάσχεση αφορούσε και μελλοντικές απαιτήσεις του καθού η κατάσχεση, οι απαιτήσεις που εμφανίσθηκαν μετά την κοινοποίηση του κατασχετηρίου και μέχρι την υποβολή της δήλωσης της τράπεζας θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στην τελευταία, εφόσον η έννομη σχέση ήταν γεννημένη κατά το χρόνο κοινοποίησης του κατασχετηρίου. Ο ισχυρισμός της εφεσίβλητης ότι τεχνικά (μηχανογραφικά) δεν είναι δυνατό να επιβληθεί μελλοντική δέσμευση σε κοινό λογαριασμό, αλυσιτελώς προβάλλεται, καθόσον και αληθής υποτιθέμενος, τα άρθρα 30Α ΚΕΔΕ, 24 του ν. 2915/2001 και 982 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ που ορίζουν τη δυνατότητα κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών) ως τρίτων, δεν προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση για τις περιπτώσεις κατάσχεσης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Δεκτή η έφεση.

Κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, εταιρική ευθύνη, δικαίωμα ακρόασης, ΚΕΔΕ.

Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα ΣΤ', 359/ 2018.

  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Νοεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, Β. Ραφτοπούλου, Αντ. Χλαμπέα, Σύμβουλοι, Δ. Τομαράς, Ελ. Μελισσαρίδης, Πάρεδροι.

Περίληψη. Διοικητική εκτέλεση. Επιτρέπεται η κατάσχεση απαιτήσεων από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα εις χείρας τρίτου, μέχρι ποσοστού 1/4. Ο καθορισμός του ανωτέρω ορίου δεν αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Πότε ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα προ της αποχωρήσεώς του εταιρικά χρέη. Το άρθρο 281 ΑΚ δεν εφαρμόζεται επί δικαιωμάτων που απορρέουν από διοικητικό νόμο. Πριν από την επιβολή κατάσχεσης σε βάρος οφειλέτη του Δημοσίου, δεν απαιτείται η ακρόαση αυτού.

Κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, νομική πλάνη, αυτοτελείς ισχυρισμοί.

Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα Ζ', 1648/ 2016.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα και Γεώργιο Παπαηλιάδη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας διά της χρήσεως του διαδικτύου. Κακουργηματική φύση της πράξεως. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Συγγνωστή νομική πλάνη. Δεν προκύπτει ότι προβλήθηκε ο εν λόγω ισχυρισμός. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. 

Ο Μακεδονικός Αγώνας (1881-1908).

Αντώνης Σατρατζάνης στην Ιστορία των Ελλήνων [έκδοση ΔΟΜΗ, τόμος 11, σελίδες 234-268]. ΠΗΓΗ.

Η Μακεδονία πριν από τον ένοπλο αγώνα.

Ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας ως τμήμα της επικράτειας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας χωριζόταν σε τρία βιλαέτια: της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και των Σκοπίων. Σε αυτές τις περιοχές κατοικούσαν ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, βλαχόφωνοι και αλβανόφωνοι χριστιανικοί πληθυσμοί, όπως επίσης τουρκόφωνοι και αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι. Οι ελληνόφωνοι γενικά κυριαρχούσαν στα νότια, ενώ οι σλαβόφωνοι είχαν πυκνότερη παρουσία προς τα βόρεια.

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Θρησκευτικά Λυκείου.

Συμβούλιο της Επικρατείας, Ολομέλεια, 926/2018Δ.Ε.Ν 74 (2018).806 επ.

Πρόεδρος: ΝΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Εισηγητής: Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Περίληψη. Αντίκειται προς το Σύνταγμα και προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ η απόφαση για το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού Λυκείου – Και συγκλίνουσα γνώμη – Και μειοψηφία 5 μελών του Δικαστηρίου – Ακύρωση της ΥΑ 143579/16 Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κοινωνίες αποκλεισμού, εξαγοράς, στιγματισμού, εγκλεισμού

Michel Foucault
Michel Foucault, η τιμωρητική κοινωνία [έκδοση ΠΛΕΘΡΟΝ, 2016, μετάφραση Πάνου Αγγελόπουλου, σελίδες 15-29].

... Η έννοια, λοιπόν, που πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο όλων των αναλύσεων της ποινής είναι αυτή του εμφυλίου πολέμου. Θεωρώ ότι ο εμφύλιος πόλεμος είναι μια έννοια που δεν έτυχε της δέουσας φιλοσοφικής, πολιτικής, ιστορικής επεξεργασίας. Και υπάρχουν ορισμένοι λόγοι γι' αυτό. Μου φαίνεται ότι η απόκρυψη, η άρνηση του εμφυλίου πολέμου, η διαβεβαίωση ότι ο εμφύλιος πόλεμος δεν υπάρχει, συνιστά ένα από τα πρώτα αξιώματα της άσκησης της εξουσίας. Το αξίωμα αυτό είχε τεράστιες θεωρητικές συνέπειες, διότι, είτε ανατρέξουμε στον Hobbes είτε στον Rousseau, βλέπουμε σε κάθε περίπτωση ότι ο εμφύλιος πόλεμος ουδέποτε θεωρήθηκε ως κάτι θετικό, κεντρικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί [καθαυτός] σαν σημείο αφετηρίας μιας ανάλυσης.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Θεοκρατία ή Δημοκρατία;

Γ. Σωτηρέλης
Γιώργος Σωτηρέλης. ΠΗΓΗ.

Ι. Θεοκρατία ή Δημοκρατία;

Η πρόσφατη απόφαση 660/2018 της «Ολομέλειας» του Συμβουλίου Επικρατείας (την οποία διαβάστε την εδώ) για το μάθημα των θρησκευτικών αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις χειρότερες στιγμές του.
Εν πρώτοις, είναι απορίας άξιον γιατί ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει επανειλημμένα και έντονα την κοινή γνώμη, κρίθηκε από την μικρότερη δυνατή σύνθεση της Ολομέλειας (συνολικά 17 σε σύνολο 64 Συμβούλων!!!). Ας όψεται βεβαίως ο πρόεδρος του ΣτΕ, που επιλέχθηκε, ελαφρά τη καρδία, από την παρούσα κυβέρνηση, παρά τις πανταχόθεν προειδοποιήσεις…

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Εν Σπάρτη!

Κων/ νος Καβάφης
Αφιερώνεται στις 300 Κρατησίκλειες του ελληνικού ΛΥΚΟβουλίου. Που για την σωτηρία της ευρωλυγουρικής Νεογραικυλίας δέχθηκαν να φυλάττονται στα ανάκτορα των ευρωΠΕΩΝ ΟΥΝΝΩΝ! Βεβαίως, βεβαίως!
Μα, για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα; (Γ.Φ)

Δεν ήξερεν ο βασιλεύς Κλεομένης, δεν τολμούσε —
δεν ήξερε έναν τέτοιον λόγο πώς να πει
προς την μητέρα του: ότι απαιτούσε ο Πτολεμαίος
για εγγύησιν της συμφωνίας των ν’ αποσταλεί κι αυτή
εις Aίγυπτον και να φυλάττεται·
λίαν ταπεινωτικόν, ανοίκειον πράγμα.
Κι όλο ήρχονταν για να μιλήσει· κι όλο δίσταζε.
Κι όλο άρχιζε να λέγει· κι όλο σταματούσε.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Ελβετικό φράγκο, διαφάνεια, προσυμβατική ενημέρωση, επιτόκιο, συναλλαγματική ισοτιμία libor, εισφορά ν. 128/ 75.

Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου 457/ 2017.

 Περίληψη. Δάνειο σε ελβετικο φράγκο. Καταχρηστικότητα ΓΟΣ . Αναγνώριση της ακυρότητας ΓΟΣ ισοτιμίας και της ακυρότητας ΓΟΣ ενημέρωσης της δανειολήπτριας   λόγω αδιαφάνειας κατ άρθρα 2 παρ 2 και 6 του ν. 2251/1994, και λόγω παράβασης του άρθρου 2 παρ 7 ια` , κδ` και λ` του ν. 2251/1994. Παραβίαση ΠΔΤΕ 2501/2002. Ελλειψη προσυμβατικής  ενημέρωσης.  Παράλειψη παράθεσης αριθμητικών παραδειγμάτων ώστε να δύναται δυνατό να αντιληφθουν οι δανειολήπτες εμπράκτως την πορεία του δανείου σε βαθος χρόνου αποπληρωμής του και τον αντίκτυπο της αλλαγής της ισοτιμίας ιδίως ως προς το κεφάλαιο του δανείου. Δεν αποσαφηνίστηκε ότι οι δύο κυμαινόμενοι παράγοντες, δηλαδή αυτός της αναπροσαρμογής του επιτοκίου και αυτος της αναπροσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα επηρεάσουν όχι μόνο τη δόση και τους τόκους αλλά και το κεφάλαιο επι του οποίου υπολογίζονται οι καταβολές σε ευρώ τα οποία επομένως παραμένουν αόριστα. Αποπληρωμή του δανείου με βάση την ισοτιμία του χρόνου εκταμίευσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 200 ΑΚ. Αναδρομική εφαρμογή της ισοτιμίας εκταμίευσης και επαναπροσδιορισμός του άληκτου κεφαλαίου με βάση αυτήν. Δέχεται κατ ουσίαν την έφεση. Εξαφανίζει την εκκαλούμενη. Δέχεται την αγωγή.

Addthis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...