Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

φόροι και τέλη συνυπολογίζονται στη μείωση εισοδημάτων.

Περίληψη. Αίτηση συνταξιούχου που έχει περιέλθει, χωρίς δική της υπαιτιότητα, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς έξι πιστώτριες τράπεζες. Κρίθηκε ότι η αιτούσα είναι έγγαμη συνταξιούχος Ι.Κ.Α., ο σύζυγός της είναι επίσης συνταξιούχος ΙΚΑ και έχει δύο ενήλικα τέκνα, των οποίων το ένα συζεί μαζί της διότι είναι άνεργο και το άλλο σπουδάζει στην Ιταλία και χρειάζεται οικονομική συνδρομή. Η αιτούσα έχει την κυριότητα ενός διαμερίσματος επιφανείας 105 τ.μ., Αʼ ορόφου, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειάς της, καθώς και το δικαίωμα υψούν, κατά ποσοστό συγκυριότητας 17% εξ αδιαιρέτου, επιφανείας 50 τ.μ., της ίδιας οικοδομής. Αποδείχθηκε ότι τα εισοδήματα της αιτούσας και του συζύγου της έχουν υποστεί μία μείωση, της μεν αιτούσας, σε ποσοστό 38%, του δε συζύγου της, σε ποσοστό 45% των αρχικώς λαμβανομένων ποσών κατά το έτος 2010 και δεν διαθέτουν άλλη πηγή εισοδήματος.


Λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσεως και αυτά (φόροι και τέλη) αποτελούν αιτία δραματικής μειώσεως των εισοδημάτων-μισθών και των συντάξεων των οφειλετών με αποτέλεσμα στη συνέχεια την αδυναμία αυτών (οφειλετών) να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές τους. Απόρριψη ισχυρισμού πιστώτριας τράπεζας περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής από την αιτούσα, διότι αποδείχθηκε ότι η αιτούσα, λόγω των οικογενειακών της υποχρεώσεών (ασθένεια του πατέρα της), καθώς και για την πραγματοποίηση επισκευών στην κύρια κατοικία της εξ αιτίας παλαιότητάς της, αναγκάσθηκε να καταφύγει σε προσωπικό δανεισμό και κυρίως να συνάψει με την πρώτη πιστώτρια δανειακή σύμβαση και κατόπιν παρότρυνσης αυτής, με επιτόκιο σε ελβετικό φράγκο (CHF), με αποτέλεσμα να διογκωθεί το ανεξόφλητο δανειακό υπόλοιπο από την μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ φράγκου και εξαιτίας της ανατιμήσεως του φράγκου σε βάρος του ευρώ. Δεκτή εν μέρει για ρύθμιση οφειλών προς τις πιστώτριες τράπεζες με τον ορισμό των μηνιαίων καταβολών επί πενταετία. Υποχρεώνεται η αιτούσα για ενημέρωση-γνωστοποίηση προς τη γραμματεία του δικαστηρίου για κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων ή των περιουσιακών στοιχείων της. Επειδή προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας υποχρεώνεται η αιτούσα μετά την άνω ρύθμιση να καταβάλλει σε μηνιαίες δόσεις ποσό ίσο με το 80% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας της.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αριθμός 42/ 2014
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χριστοφίλη Ασημάκου και τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Νέου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22-10-2014 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Υπό το προϊσχύσαν άρθρο 2 του Ν. 3869/2010 η υπαγωγή του οφειλέτη στο διαδικαστικό στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού ήταν υποχρεωτική, το στάδιο δε του εξωδικαστικού συμβιβασμού είχε αναχθεί από το νόμο σε προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως για τη δικαστική διευθέτηση των οφειλών του ιδιώτη. Μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 δυνάμει της παρ2 του άρθρου 11 του Ν. 4161/2013, ο οφειλέτης δεν υπέχει πλέον την υποχρέωση προσφυγής σε εξωδικαστική διαπραγμάτευση προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία της δικαστικής διευθετήσεως της αφερεγγυότητάς του (Βενιέρης Κατσάς, Εφαρμογή τουΝ3869/2010, 2η έκδοση, Κεφ Ε σελ 133).
Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι έχει έλλειψη πτωχευτικής ικανότητος και ότι βρίσκεται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί δε, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά της και η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά να γίνει ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, με εξαίρεση της κυρίας κατοικίας της, με σκοπό τη μερική απαλλαγή της από αυτά.
Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010).
Επίσης προσκομίσθηκε η από 29-7-2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων αυτής και της κατάστασης των πιστωτών της κατά κεφάλαιο και τόκους και τη μη ύπαρξη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία, ενώ για το παραδεκτό αυτής δεν απαιτείται πλέον, σύμφωνα με τα παραπάνω λεχθέντα, η τήρηση της προδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατʼ άρθρο 2 παρ 1 του Ν 3869/2010, που ίσχυε πριν από την θέση σε ισχύ του άρθρου 11 παρ 1 του Ν 4161/2013, που τροποποίησε το παραπάνω άρθρο 2 παρ 2 του Ν 3869/2010(έναρξη ισχύος από 14-6-2013), εφόσον η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε στις 29-7-2013,απορριπτομένης έτσι ως μη νομίμου της σχετικής ενστάσεως της πρώτης μετέχουσας πιστώτρια.
Οι μετέχουσες τραπεζικές εταιρείες, προφορικά, επʼ ακροατηρίου με δήλωση τους αλλά και με τις νομοτύπως κατατεθείσες προτάσεις του αρνήθηκαν την αίτηση ως αβάσιμη και ισχυρίσθηκαν ότι η αίτηση είναι αόριστη διότι δεν εκτίθεται σε αυτή ποιο ήταν το εισόδημα της αιτούσας όταν έλαβε τα δάνεια, πότε σταμάτησε τις οφειλές της, ποιο ήταν το ύψος των εισοδημάτων της πριν την παύση των πληρωμών της, πόσο ήταν το σύνολο της μηνιαίας δόσης που κατέβαλε και μέχρι πότε το κατέβαλε καθώς και τις ειδικές περιστάσεις που αυτή περιήλθε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι νόμιμοι διότι, η κρινόμενη αίτηση, περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 στοιχεία, ο δε σκοπός της αίτησης, που είναι, κατʼ άρθρο 1 παρ 1 του ιδίου νόμου, η ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας καθίσταται σαφής. Στη συνέχεια η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010 και επομένως εφόσον το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης της αιτούσας δεν έγινε δεκτό από τις μετέχουσες πιστώτριες (άρθρο 8παρ 1 σε συνδ. 7 παρ. 1 και 2 Ν. 3869/2010, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 4161/2013), πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον μετά από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, κατʼ αρθρ. 13 παρ. 2 του ιδίου νόμου, στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση απαλλαγής από τις οφειλές της (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).
Κατά την επʼ ακροατηρίου συζήτηση η πρώτη η μετέχουσα τραπεζική εταιρεία πιστώτρια ισχυρίζεται ότι η αιτούσα δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της εφόσον αυτή δεν επικαλείται κάποιο γεγονός που να μεσολάβησε και εξ αιτίας του οποίου ανετράπησαν τα οικονομικά της. Επίσης ισχυρίζεται ότι η αιτούσα περιήλθε δολίως σε αδυναμία πληρωμής καθόσον γνωρίζοντας τα εισοδήματά της εξακολουθούσε να δημιουργεί νέες οικονομικές υποχρεώσεις δηλαδή αναλάμβανε νέα δάνεια. Ο ισχυρισμοί αυτοί είναι νόμιμοι και πρέπει να εξετασθούν ως προς την ουσία τους.
Επίσης η πρώτη η μετέχουσα τραπεζική εταιρεία πιστώτρια πρότεινε την ένσταση ότι καταχρηστικά η αιτούσα ασκεί το δικαίωμά της εφόσον ζητεί να διαγραφεί μεγάλο μέρος των οφειλών της προς αυτήν. Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα προς θεμελίωσή της πραγματικά περιστατικά δεν στοιχειοθετούν κατάχρηση δικαιώματος, κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, δεδομένου ότι οι ορισμοί του άρθρου αυτού δεν ισχύουν επί δικαιωμάτων που ασκούνται κατ' εφαρμογή δικονομικών διατάξεων, όπως είναι και το δικαίωμα άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου (ΕφΔωδ 116/2000, Αρμ 2003/316).
Από την ανωμοτί εξέταση της διαδίκου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως, που τηρήθηκαν με τη διαδικασία της φωνοληψίας κατʼ άρθρο 256 παρ3 τουΚΠολΔ και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής:
Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1962, είναι δε, έγγαμη με τον ..., με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο άρρενα ενήλικα τέκνα, τον ... που γεννήθηκε το έτος 1984 και τον ..., που γεννήθηκε το έτος 1995. Η αιτούσα λαμβάνει μηνιαίως σύνταξη από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ποσού 949,00 ευρώ, ο δε σύζυγός της είναι επίσης συνταξιούχος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και λαμβάνει μηνιαίως σύνταξη ποσού 1.535,46 ευρώ, δηλαδή τα μηνιαία εισοδήματα της αιτούσας και της οικογένειάς της ανέρχονται στο ποσό των 2.484,46 ευρώ. Το δε φορολογητέο εισόδημά της αιτούσας κατά το οικονομικό έτος 2010 (χρήση του έτους 2009) ανερχόταν στο ποσό των 22.534,32 ευρώ και του συζύγου της στο ποσό των 37.298,81 ευρώ, το οικονομικό έτος 2011 (χρήση του έτους 2010) στο ποσό των ποσό των 20.619,44 ευρώ και του συζύγου της στο ποσό 33.618,79 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2012 (χρήση του έτους 2011) στο ποσό των 18.824,59 ευρώ και του συζύγου της στο ποσό των 29.914,15 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2013 (χρήση του έτους 2012) στο ποσό των 15.369,47 ευρώ και του συζύγου της στο ποσό των 24.712,95 ευρώ, και τέλος κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση του έτους 2013) ανέρχεται στο ποσό των 13.960,54 ευρώ και του συζύγου της ανέρχεται στο ποσό των 20.549,71 ευρώ, σύμφωνα με τα σχετικά εκκαθαριστικά της ΔΟΥ Ελευσίνας, δηλαδή τα εισοδήματα αυτά, κατά το τρέχον έτος, έχουν υποστεί μία μείωση, της μεν αιτούσας, σε ποσοστό 38%, του δε συζύγου της, σε ποσοστό 45% των αρχικώς λαμβανομένων ποσών κατά το έτος 2010. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει η αιτούσα ή η σύζυγός της.
Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται από την αιτούσα κάθε μήνα για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ιδίας, του συζύγου της και του ενήλικου γιού τους, ..., παρότι δεν έχουν υποχρέωση διατροφής του, αλλά όμως αυτός συζεί μαζί τους, διότι είναι άνεργος, σύμφωνα με την αριθμ πρωτοκ .../7-10-2014 βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας ΟΑΕΔ, λαμβανομένων υπόψη και των αντικειμενικών συνθηκών διαβίωσης μιας μέσης αστικής οικογένειας κατά τις παρούσες χρονικές συνθήκες αναλύεται ως εξής, ποσό 500,00 ευρώ μηνιαίως για αγορές ειδών διατροφής, ποσό 250,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας, κοινοχρήστων και τηλεφωνίας, ποσό 150,00 ευρώ μηνιαίως για έξοδα μετακίνησης, πληρωμή ασφαλίστρων, ποσό 100,00 ευρώ για λοιπά έξοδα, ποσό 180,00 ευρώ που ο σύζυγός της καταβάλει στην εταιρεία παροχής πιστώσεων Νταϊνερς και ποσό 600,00 ευρώ για την οικονομική συνδρομή των σπουδών του ενήλικου γιού τους ..., που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Ματσεράτα της Ιταλικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού με αριθμό ... του εν λόγω Πανεπιστημίου, που υπογράφει ο Διοικητικός Διευθυντής αυτού .... Επίσης στις βιοτικές ανάγκες της αιτούσας θα πρέπει να συμπεριληφθεί το ποσό των 200,00 ευρώ για οφειλή φόρων, σύμφωνα με το σημείωμα για πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών Εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ με αριθμό ΑΦΜ ..., εφόσον ενδεχομένως στην έννοια των δαπανών κάλυψης των βιοτικών αναγκών πρέπει να συνυπολογίζεται και η κάλυψη εν γένει των εξαιρετέων απαιτήσεων (Ι. Βενιέρης-Κατσάς ο.π, κεφΙ σελ. 233, αντιθ, Α Κρητικός Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδοση 2012 αρθρ. 8, σελ 188), διότι λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσεως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, και αυτά (φόροι και τέλη) αποτελούν αιτία δραματικής μειώσεως των εισοδημάτων-μισθών και των συντάξεων των οφειλετών με αποτέλεσμα στη συνέχεια την αδυναμία αυτών (οφειλετών) να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές τους και έτσι να υφίσταται αλυσιδωτή καταστροφική συνέπεια, φαινόμενο το οποίο ένα σύγχρονο κράτος δικαίου οφείλει να αντιμετωπίσει και κάνει με τη ρυθμιστική παρέμβαση του εφαρμοζομένου νόμου, ώστε να μη εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο προοπτική κατάσταση από την οποία άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος (βλ. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων»). Επομένως συνολικά οι βιοτικές ανάγκες της αιτούσας και της οικογένειας της ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 2.030,00 ευρώ, η συνεισφορά της οποίας από κοινού με το σύζυγό της, στην αντιμετώπιση αυτών, ανάλογα με τις δυνάμεις της (άρθρο1389ΑΚ) ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ.
Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται α) ένα διαμέρισμα, κατά πλήρη κυριότητα 100%, επιφανείας 105 τετρμ, Α’ ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού ..., έτους κατασκευής 1978 καθώς β) το δικαίωμα υψούν, κατά ποσοστό συγκυριότητας 17% εξ αδιαιρέτου, επιφανείας 50 τετρμ, που βρίσκεται στην ίδια ως άνω οικοδομή.
Πιστώτριες προς τις οποίες η αιτούσα έχει οφειλές και από τις οποίες αυτή είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία ήδη με την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αίτησης, σύμφωνα δε και με τις βεβαιώσεις των πιστωτριών τραπεζών είναι
1) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ... ποσό οφειλής 173.512,23 ευρώ (210.079,46 CHF, εν ισοτιμία 1,2111), που είναι εμπραγμάτωςεξασφαλισμένο με την εγγραφή, υπέρ της πιστώτριας, προσημείωσης υποθήκης επί του παραπάνω ακινήτου της αιτούσας.
2) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ α) από προσωπικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ... ποσό οφειλής 8.229,85 ευρώ, β) από προσωπικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ... ποσό 13.039,49 ευρώ,
3) HELLENIC POST CREDIT AE από πιστωτική κάρτα με αριθμό σύμβασης ... ποσό 8.463,78 ευρώ,
4) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ από προσωπικό δάνειο με αριθμό λογαριασμού ... ποσό 1.482,87 ευρώ,
5) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ από καταναλωτικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ... ποσό 23.413,41 ευρώ, στην οποία σύμβαση η αιτούσα ενέχεται ως εγγυήτρια και
6) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ από λογαριασμό υπερανάληψης με αριθμό ... ποσό 1.499,39 ευρώ και συνολικά οι οφειλές της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των 229,641,02 ευρώ.
Ο ισχυρισμός της πρώτης μετέχουσας πιστώτριας, ότι η αιτούσα περιήλθε δολίως σε αδυναμία πληρωμής καθόσον γνωρίζοντας τα εισοδήματά της, εξακολουθούσε να δημιουργεί νέες οικονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνοντας νέα δάνεια, είναι αβάσιμος εφόσον δεν αποδείχθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες της αιτούσας με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής καταστάσεως της και των υποχρεώσεών της, ούτε οι πιστώτριες της επικαλέσθηκαν τέτοιες ενέργειες, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστώτριες τη (τράπεζες εν προκειμένω )έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις της αιτούσας (Ειρ Θεσ 5074/2011 ΝΟΜΟΣ).
Αντιθέτως αποδείχθηκε ότι η αιτούσα, λόγω των οικογενειακών της υποχρεώσεών (ασθένεια του πατέρα της), καθώς και για την πραγματοποίηση επισκευών στην ως άνω κατοικία της εξ αιτίας παλαιότητάς της, αναγκάσθηκε να καταφύγει σε προσωπικό δανεισμό και κυρίως να συνάψει με την πρώτη μετέχουσα πιστώτρια δανειακή σύμβαση με δάνειο ποσού 120.000,00 ευρώ, και κατόπιν παρότρυνσης αυτής, με επιτόκιο σε ελβετικό φράγκο (CHF), με αποτέλεσμα να διογκωθεί το ανεξόφλητο δανειακό υπόλοιπο από την μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ φράγκου και εξαιτίας της ανατιμήσεως του φράγκου σε βάρος του ευρώ, η οφειλή της αιτούσας στην πρώτη μετέχουσα πιστώτρια να ανέρχεται στις 5-8-2013, στο ποσό των 173.512,23 ευρώ, εκ των οποίων κεφάλαιο 172.318,66 ευρώ, τόκοι 121,08 ευρώ και έξοδα 1.021,95 ευρώ, σύμφωνα με την από 5-8-2013 βεβαίωση αυτής, ώστε αυτή (αιτούσα) να μη δύναται να αποπληρώσει το εν λόγω δάνειο και στη συνέχεια και τις υπόλοιπες οφειλές της. Ιδιαίτερα η παρότρυνση αυτή προς την αιτούσα της ως άνω πιστώτριας, που αυτή δεν την αρνείται, είναι μία συμπεριφορά, η οποία αψηφώντας κάθε εταιρική κοινωνική ευθύνη, οδήγησε την αιτούσα σε σχεδόν βέβαιους κινδύνους, εφόσον παρέβλεπε τον κίνδυνο διόγκωσης του ανεξόφλητου δανειακού υπολοίπου αν κάποια στιγμή στο μέλλον η ισοτιμία ευρώ φράγκο μεταβαλλόταν, όπως και συνέβη, δεδομένου ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, που προσέφεραν συναλλαγματικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, είχαν τη δυνατότητα να ορίσουν σε αυτό, για τη διασφάλιση των δανειοληπτών, και ρήτρα αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου με κοστολογική επιβάρυνση, γεγονός που δεν συνέβη εν προκειμένω, ούτε η πιστώτρια επικαλείται κάτι τέτοιο. Ακόμη σημαντικότερο σε μια τέτοια περίπτωση είναι ότι ο δανειολήπτης έπρεπε να γνωρίζει ότι ο κίνδυνος που αναλάμβανε, έναντι μιας σοβαρής μεταβολής της ισοτιμίας, ήταν πολύ μεγάλος και αυτό θα γινόταν μόνο με τη βοήθεια ειδικού συμβούλου της τράπεζας, εξειδικευμένου στην παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ξένο νόμισμα, δεδομένου ότι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο δεν είναι απλά στεγαστικά δάνεια αλλά προϊόντα επενδυτικού χαρτοφυλακίου (βλ. Γ. Σακκουλίδη, Συμβούλου Επιχειρήσεων, Μελέτη στο INTERNET) και η πληροφόρηση έπρεπε να ήταν επαρκής και εξειδικευμένη για να είναι σε θέση ο δανειολήπτης να λάβει συνετές αποφάσεις, γεγονός που δεν αναφέρει η αιτούσα ούτε όμως επικαλείται η πιστώτρια. Σύμφωνα δε με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 21ης Σεπτεμβρίου 2011(ΕΣΚΚ/2011/1, 2011/C 342/01), σχετικά με το δανεισμό σε ξένο νόμισμα, οι δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου δηλαδή κατά κύριο λόγο τα νοικοκυριά, μπορεί να παρασυρθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια των δανείων σε ξένο νόμισμα σε σύγκριση με αυτά των δανείων σε εγχώριο νόμισμα ή αδυνατούν να κατανοήσουν τον αντίκτυπο μιας υποτίμησης στο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων και στο συνολικό ποσό της οφειλής τους με αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση τους και την αποσάθρωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της χώρας γενικότερα όπως σε χώρες της Ουγγαρίας, Ρουμανίας κλπ (βλ.Θ Αλαμπάση, Μελέτη στις 19-1-2012 στο ΙNTERNET).
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, λόγω ελλείψεως προστασίας της αιτούσας έναντι της μεταβλητότητας του ξένου νομίσματος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της, συντρέχουν στο πρόσωπο αυτής οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν, 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 και συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα 60 μηνών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη του ως άνω μηνιαίου εισοδήματος της αιτούσας, που ανέρχεται στο ποσό των 949,00 ευρώ, από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ως άνω ποσό των 600,00ευρώ, που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών αυτής και της οικογενείας της, το μηνιαίως δυνάμενο να καταβληθεί από την αιτούσα στις πιστώτριές της τράπεζες , πρέπει να οριστεί στο χρηματικό ποσό των 350,00ευρώ επί 60 μηνιαίες άτοκες δόσεις (άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3869/2010).
Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μηνιαίως και συμμέτρως στις πιστώτριες κατά το λόγο της απαιτήσεως καθεμίας εξ αυτών, όπως αναλυτικά αναγράφηκε παραπάνω, σε σχέση με το συνολικό ύψος των απαιτήσεων τους, δηλαδή το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό 350,00 ευρώ δια του ποσού του συνολικού ύψους των απαιτήσεων όλων των πιστωτριών 229.641,02 ευρώ, ίσον ποσό 0,0015241 ευρώ προς το ύψος της απαιτήσεως κάθε πιστώτριας, όπως παραπάνω αναλύεται (Αθ. Κρητικού, ο.π., αρθρ. 8 σημ 45 σελ. 190). Ειδικότερα η αιτούσα θα καταβάλει στην
1) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ α) το ποσό των 264,4 ευρώ (0,0015241 προς 173.512,23) προς 60 μήνες συνολικά 15.864,00 ευρώ, β) για οφειλές προς ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ το ποσό των 12,54 ευρώ (0,0015241 προς 8229,8) προς 60 μήνες συνολικά 752,4 ευρώ και γ) για οφειλές προς ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ το ποσό των 19,87ευρώ (0,0015241 προς 13.039,49) προς 60 μήνες συνολικά 1.192,2 ευρώ
2) HELLENIC POST CREDIT AE το ποσό των 12,89 ευρώ (0,0015241 προς 8.463,78) προς 60 μήνες συνολικά 773,4 ευρώ
3) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ το ποσό των 2,26 ευρώ (0,0015241 προς 1482,87) προς 60 μήνες συνολικά135,6 ευρώ
3) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ το ποσό των 35,68 ευρώ (0,0015241 προς 23.413,41) προς 60 μήνες συνολικά 2.140,8 ευρώ
4) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ το ποσό των 2,28 ευρώ (0,0015241 προς 1499,39) προς 60 μήνες συνολικά 137,00 ευρώ
Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της στο τέλος της πενταετίας, εάν δεν επισυμβεί κάποιο γεγονός δυνάμενο να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση των παραπάνω δόσεων θα ανέρχονται στο ποσό των 21.000,00 ευρώ (350,00 προς 60) και απομένει υπόλοιπο ποσό των 208.641,02 ευρώ.
Με την υπʼ αριθμ 220Π/14-10-2013 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου τούτου, κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας, με την οποίαν ορίσθηκαν από 14-11-2014 προσωρινώς μηνιαίες καταβολές, για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων όλων των ανέγγυων πιστωτριών της αιτούσας, ποσού 60,00 ευρώ, και ποσού 140,00 ευρώ, για την εξυπηρέτηση της εμπραγμάτωςεξασφαλισμένης απαιτήσεως της πρώτης μετέχουσας τραπεζικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, που αφορούν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου (στην προσωρινή διαταγή δεν καθορίζεται) στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους 2014, δηλαδή για χρονικό διάστημα 11 μηνών, οι οποίες πρέπει να συνυπολογισθούν κατά ποσό και χρόνο με τις ορισθείσες ως άνω οριστικές καταβολές, δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 11 μηνών από τη προσωρινή ως άνω ρύθμιση με την έκδοση της Προσωρινής Διαταγής και το οποίο χρονικό διάστημα πρέπει επίσης να συνυπολογισθεί, εφόσον ο χρόνος στον οποίο αντιστοιχούν οι καταβολές που γίνονται στο πλαίσιο του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 3869/2010 προσμετράτε στο χρόνο ρυθμίσεως του άρθρου 8 παρ.2 ή και του άρθρου9 παρ 2 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδοση 2014, άρθρο 5 σελ 186), δοθέντος ότι τα προσωρινώς καταβληθέντα ποσά των μηνιαίων καταβολών, όπως λεπτομερώς τα αναφέρει η αιτούσα, δεν αμφισβητήθηκαν από τις πιστώτριες. Πλην όμως σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ 4 του Ν. 3869/2010, που προστέθηκε με την παρ 3 του άρθρου 17 του Ν. 4161/2013, σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες καταβολές υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παρ.2 ή 9 παρ 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται, το δε ποσό αυτό αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 και του άρθρου 9 παρ 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κυρίας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.
Επομένως εν τέλει, μετά το συνυπολογισμό των προσωρινών καταβολών, η οφειλή της αιτούσας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ αναλύεται ως εξής: Με την οριστική ρύθμιση ορίζεται η διάρκεια των καταβολών σε 5 έτη δηλαδή 60 μήνες προς 264,4 ευρώ το μήνα δηλαδή 15.864,00 ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 140,00 ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 11 μήνες της προσωρινής ρύθμισης ποσό 1.540,00 ευρώ. Από την οριστική ρύθμιση των 5 ετών δηλαδή των 60 μηνών πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 11 μηνών και απομένουν 49 μήνες προς 264,4 ευρώ μηνιαίως δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει 12.955,6 ευρώ. Ωστόσο μέχρι το ποσό των 15.864,00 ευρώ υπολείπεται ακόμη ποσό 1.368,4 ευρώ (12.955,6+1540=14.495,6), το οποίο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των προσωρινών καταβολών και των ορισθεισών με την παρούσα και πρέπει να καταβληθεί εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. (Κρητικός ο.π. έκδοση 2014, άρθρο 9, σελ359). Στη συνέχεια προς το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ για την πρώτη οφειλή ορίσθηκε να καταβάλει η αιτούσα το ποσό 752,4 ευρώ, ενώ με την προσωρινή ρύθμιση έχει καταβάλει ποσό 96,8 ευρώ και στο τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβάλει ποσό 614 ευρώ και έτσι απομένει ποσό, προς καταβολή ενός του έτους, (614+96.8=710,8) 41,6 ευρώ, για τη δεύτερη οφειλή ορίσθηκε να καταβάλει ποσό 1.192,2ευρώ, ενώ με την προσωρινή ρύθμιση έχει καταβάλει ποσό 154,77 και στο τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβάλει ποσό 598,2 ευρώ και έτσι απομένει ποσό, προς καταβολή εντός του έτους, (598,2+154,77=752,97) 439,23 ευρώ. Στη συνέχεια προς την HELLENIC POST CREDIT AE η αιτούσα ορίσθηκε να καταβάλει ποσό 773,4 ευρώ, ενώ με την προσωρινή ρύθμιση έχει καταβάλει ποσό 100,10 και στο τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβάλει ποσό 631,61ευρώ και έτσι απομένει ποσό προς καταβολή εντός του έτους (631,61+100,10=731,71) 51,69 ευρώ.
Στη συνέχεια προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ η αιτούσα ορίσθηκε να καταβάλει ποσό 135,6ευρώ, ενώ με την προσωρινή ρύθμιση έχει καταβάλει ποσό 17,49 και στο τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβάλει ποσό 110,74 ευρώ και έτσι απομένει ποσό προς καταβολή εντός του έτου ς(110,74+17,49=128.23) 7,37 ευρώ.
Στη συνέχεια προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ η αιτούσα ορίσθηκε να καταβάλει ποσό 2.140,8 ευρώ, ενώ με την προσωρινή ρύθμιση έχει καταβάλει ποσό 277,2 και στο τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβάλει ποσό 1.748,32 ευρώ και έτσι απομένει ποσό προς καταβολή εντός του έτους (1.748,32 + 277,2 =2.025,52) 115,28 ευρώ.
Στη συνέχεια προς την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ η αιτούσα ορίσθηκε να καταβάλει ποσό 137,00 ευρώ, ενώ με την προσωρινή ρύθμιση έχει καταβάλει ποσό 17,71 και στο τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβάλει ποσό 111,72 ευρώ και έτσι απομένει ποσό προς καταβολή εντός του έτους (111,72 + 17,71 =129,43) 7,57 ευρώ.
Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της στο τέλος των 49 μηνών, καθώς και των ήδη διαδραμόντων 11 μηνών, εάν δεν επισυμβεί κάποιο γεγονός δυνάμενο να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση των παραπάνω δόσεων, θα ανέρχονται στο ποσό των19.350,00 (17.150+2200) ευρώ ενώ θα πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, το ποσό των 2.031,14 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο ποσό (19350+2031,14=21.381,14)(229.641,02—21381,14=208.259,88) των 208.259,88 ευρώ.
Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 5 ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κυρίας κατοικίας της από την εκποίηση, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. Α. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, έκδοση 2000, σελ. 148, αριθ. 16). Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό του στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί το ως άνω διαμέρισμα, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην αιτούσα, επιφανείας 105 τετρμ, Α’ όροφου οικοδομής, που βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού ..., έτους κατασκευής 1978, αντικειμενικής αξίας 54.520,69 ευρώ,. σύμφωνα με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013, της ΔΟΥ Ελευσίνας. Η κατοικία αυτή χρησιμεύει ως κύρια και μοναδική κατοικία της αιτούσας και του συζύγου της του και η εμπορική της αξία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο όπως αυτή, που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50% δηλαδή 375.000,00 ευρώ. Επομένως με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 εφόσον τα υπόλοιπα των χρεών της οφειλέτιδας μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ίδιου νόμου, που είναι, σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσού 208.259,88 ευρώ, υπερβαίνουν το 80% της εμπορικής αξίας της κατοικίας αυτής, δηλαδή το 80% ανέρχεται στο ποσό των 43.616,55 (54.520,69 προς 80%) ευρώ, το Δικαστήριο θα προβεί στη ρύθμιση επιβάλλοντας στην αιτούσα πρόσθετο χρέος για τη εξόφληση των οφειλών της ίσο με το 80%, απαλλάσσοντας αυτήν από το υπόλοιπο των χρεών της. Έτσι, εφόσον ο χρόνος εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της αιτούσας και της προοπτικής βελτιώσεως της οικονομικής της καταστάσεως, θα πρέπει να οριστεί μηνιαία καταβολή για τη διάσωση της κύριας κατοικίας αυτής, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 43.616,55 ευρώ, που θα ορισθεί στο ποσό των 242,314 ευρώ (43.616.55δια δια 180μήνες). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 8 παρ. 3 Ν. 3869/2010 η αιτούσα είναι υποχρεωμένη κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων ή των περιουσιακών της στοιχείων να γνωστοποιεί στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 4 και για τη δυνατότητα εφαρμογής της ρύθμισης της παρ 4 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου. Εφόσον η αιτούσα ανταποκριθεί στις ως άνω υποχρεώσεις της ήτοι αφού έχει καταβάλει τελικά έναντι του χρέους των 229.641,02 ευρώ το ποσό των (21.381,14 και 43,616,55) 64.997,69 ευρώ, ως προς το υπόλοιπο ποσό των παραπάνω απαιτήσεων των πιστωτριών της, κατά το μέρος, που αυτές δεν καλύφθηκαν, σύμφωνα με τα ως άνω, από τις 5ετείς καταβολές και μετά την εξάντληση του ποσού του 80% της αξίας της κατοικίας της, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και αυτή απαλλάσσεται. Η απαλλαγή δε της αιτούσας από αυτό θα επέλθει, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3969/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών της καθώς και με την επιφύλαξη της τροποποίησης της παρούσας, ενώ δεν κρίνεται αναγκαία η ρευστοποίηση του παραπάνω δικαιώματος υψούν, κατά ποσοστό συγκυριότητας 17% εξ αδιαιρέτου, επιφανείας 50 τετρμ, που βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής, εφόσον λόγω της γενικής εμπορικής και οικονομικής δυσπραγίας δεν παρέχεται προσδοκία αναλόγου ανταλλάγματος δηλαδή αν αξίζει να εκποιηθεί, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ) (Κρητικός, ο.π. 2η έκδοση, άρθρο 9).
Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση, ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 § 6 του ν. 3869/2010.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 § 6 του Ν. 3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της τέταρτης, πέμπτης και έκτης των καθών πιστωτριών και κατʼ αντιμολία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές επί 49 μήνες, αφού συνυπολογισθεί και το χρονικό διάστημα των 11 μηνών, κατά τους οποίους καθορίσθηκαν με την υπʼαριθμ220Π/2014 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου τούτου προσωρινώς μηνιαίες καταβολές, για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων όλων των ανέγγυων πιστωτριών της αιτούσας, ποσού 60,00 ευρώ, και ποσού 140,00 ευρώ, για την εξυπηρέτηση της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης απαιτήσεως της πρώτης μετέχουσας τραπεζικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS.
Καθορίζει τις μηνιαίες επί 49 μήνες καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους κατά τα ποσά που θα προκύψουν από τον αριθμητικό υπολογισμό με βάση την παραπάνω αναφερθείσα μέθοδο, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας και το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το δεύτερο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.
Καθορίζει ότι η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο της διαφοράς που υπολείπεται, μεταξύ των καταβολών που πραγματοποίησε βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και αυτών που ορίσθηκαν με την παρούσα, όπως στο σκεπτικό αυτής αναφέρεται, το οποίο ποσό αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8παρ2 και του άρθρου 9 παρ 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κυρίας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.
Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι ένα διαμέρισμα, κατά πλήρη κυριότητα 100%, επιφανείας 105 τετρ.μ, Α’ ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού ...
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση της πρώτης μετέχουσας τραπεζικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας το ποσό των 242,314 ευρώ το μήνα και επί 180 μήνες, η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τρία έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 21 Νοεμβρίου 2014, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis