Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Πλειστηριασμός σε άλλο χώρο από τον ανακοινωθέντα. Ακυρότητα;

Περίληψη. Ακυρότητα πλειστηριασμού. Λόγοι. Διεξαγωγή του πλειστηριασμού όχι στο Δημαρχιακό Κατάστημα αλλά σε άλλο χώρο (ακίνητο) του Δήμου, όπου όμως συνήθως διεξάγονται οι πλειστηριασμοί. Διεξαγωγή του πλειστηριασμού παρά το γεγονός της απαγόρευσης εισόδου των πλειδοτών στον τόπο διενέργειας λόγω τηλεφωνήματος για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ΄ αριθμ. 5381/ 2006 απόφασης ΕφΑθ. 

Άρειος Πάγος, A2` Πολιτικό Τμήμα,   57/ 2011.
υπόψη και η ΑΠ 1470/ 2004.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ρένα Ασημακοπούλου, Αντιπρόεδρο, Αθανάσιο Κουτρομάνο, Χρυσόστομο Ευαγγέλου-Εισηγητή, Ευφημία Λαμπροπούλου και Γεράσιμο Φουρλάνο, Αρεοπαγίτες.

Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αρ. 20 του ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει ως προς το έγγραφο σε σφάλμα αναγνώσεώς του, όταν δηλαδή αποδίδεται στο έγγραφο περιεχόμενο καταδήλως διαφορετικό από αυτό που πραγματικά έχει και στην συνέχεια μορφώνει την κρίση του στηριζόμενο αποκλειστικά ή κυρίως στο κατ` αυτό τον τρόπο παραμορφωθέν περιεχόμενο του εγγράφου. Επομένως δεν ιδρύεται ο αναιρετικός αυτός λόγος όταν το δικαστήριο της ουσίας, ενώ αναγιγνώσκει ορθώς το περιεχόμενο του εγγράφου εκτιμά στη συνέχεια αυτό κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον που ο επικαλούμενος το έγγραφο θεωρεί ορθό, ούτε ακόμη όταν το δικαστήριο της ουσίας, παρά τη γενόμενη παραμόρφωση, περιορίσθηκε στο να συνεκτιμήσει το παραμορφωθέν έγγραφο με άλλα αποδεικτικά μέσα χωρίς να αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό για το σχηματισμό της κρίσης του (Ολ ΑΠ 1/1999, ΑΠ 112/98, ΑΠ 1281/1998).
Στην προκείμενη περίπτωση με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται η από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολΔ αιτίαση ότι το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του παραμόρφωσε το περιεχόμενο της υπ` αρ. 902/15.7.2003 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείου Αθηνών ... , με την οποία κατασχέθηκε αναγκαστικά το αναφερόμενο σ` αυτήν ακίνητο (κατά ψιλή κυριότητα) του καθ` ού η εκτέλεση και ήδη αναιρεσείοντος, διότι, ενώ με την έκθεση αυτή ορίσθηκε ως ημέρα του πλειστηριασμού η 1η Οκτωβρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή ως τις 2α απογευματινή της αυτής ημέρας στον καθορισθέντα τόπο του δημοσίου πλειστηριασμού του Δήμου Χαϊδαρίου ήτοι το Δημαρχιακό Μέγαρο εντός ή εκτός αυτού, το Εφετείο δέχθηκε ότι ο πλειστηριασμός, για τον οποίο συντάχθηκε η με αρ. .../ 1.10.2003 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της υπαλλήλου του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφου Αθηνών Λουΐζας Καράχου - Αργυροπούλου, έγινε στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής και στον τόπο όπου διεξάγονται οι δημόσιοι πλειστηριασμοί του Δήμου αυτού, προσήλθε δε μόνο ο Σ. Γ. και προσέφερε 30.003 ευρώ για λογαριασμό της υπερθεματίστριας, στην οποία τιμή και κατακυρώθηκε στην τελευταία το ακίνητο που πλειστηριάστηκε. " Ότι ο άνω πλειστηριασμός έγινε στο κατάστημα καθαριότητας του Δήμου Χαϊδαρίου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Δόξης και Πελοποννήσου, σε μικρή απόσταση από το Δημαρχιακό Μέγαρο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αθηνών αρ. 181 και ότι ο τόπος αυτός είναι ο συνήθης τόπος των πλειστηριασμών που γίνονται στο Δήμο Χαϊδαρίου, δηλαδή ο τόπος που έχει διαθέσει ο άνω Δήμος για τη διενέργεια των πλειστηριασμών, την έννοια δε αυτή της διάθεσης του παραπάνω τόπου έχει η προαναφερομένη φράση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης "στον καθορισθέντα τόπο ... εντός ή εκτός αυτού". Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως απαράδεκτος, διότι με αυτόν δεν αποδίδεται στο εφετείο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση διαγνωστικό λάθος ως προς το περιεχόμενο της προαναφερόμενης έκθεσης (902/15.7.2003) αναγκαστικής κατάσχεσης, δηλαδή περιεχόμενο διαφορετικό από το αληθινό, αλλά απλώς αποδίδεται σφάλμα ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση του περιεχομένου αυτής και σε κάθε περίπτωση διότι το Εφετείο το αποδεικτικό του πόρισμα "ότι ο πλειστηριασμός αυτός έγινε στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής και στον τόπο όπου διεξάγονται οι δημόσιοι πλειστηριασμοί του Δήμου αυτού" σχημάτισε, όχι αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το περιεχόμενο της παραπάνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, αλλά από τη συνεκτίμηση αυτής με τις άλλες αποδείξεις, χωρίς να εξαίρει αυτήν ως προς το προαναφερόμενο αποδεικτικό του πόρισμα για τον τόπο διεξαγωγής του πλειστηριασμού.
Όπως προκύπτει από το άρθρο 965 ΚΠολΔ ακυρότητα του πλειστηριασμού δημιουργεί και η ανωτέρα βία που παρακωλύει την ελεύθερη προσέλευση πλειοδοτών, είτε συνίσταται σε φυσικά αίτια, είτε σε νομικά γεγονότα, όπως είναι η διεξαγωγή του πλειστηριασμού παρά το γεγονός της απαγόρευσης της εισόδου των πλειοδοτών στο δημοτικό κατάστημα που ορίσθηκε ως τόπος διενέργειας αυτού (πλειστηριασμού). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 ΑΚ, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 959, 963, 998 και 1005 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κάθε ενέργεια του δανειστή ή του υπερθεματιστή, ή κάθε ενέργεια του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου η οποία παρεμποδίζει την πλειοδοσία και κατά συνέπεια την επιτυχία μεγαλύτερου πλειστηριάσματος και ειδικότερα, κάθε ενέργεια των ανωτέρω προσώπων που τείνει σε παρακώλυση του ελεύθερου συναγωγισμού με απομάκρυνση των πλειοδοτών προς το σκοπό να κατακυρωθεί το πράγμα αντί κατωτέρω τιμήματος στον υπερθεματιστή, είναι αντίθετη προς την καλή πίστη που διέπει την ελευθερία των συναλλαγών και ο πλειστηριασμός που διενεργεί με τέτοιες αθέμιτες πράξεις και ενέργειες είναι άκυρος (ΑΠ 147/ 2004, ΑΠ 184/ 2002).
Στην προκείμενη περίπτωση το Εφετείο δέχθηκε ότι με την προαναφερθείσα (902/15.7.2003) έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ... κατασχέθηκε αναγκαστικά το αναφερόμενο σ` αυτήν ακίνητο ( κατά ψιλή κυριότητα ) του καθ` ου η εκτέλεση (διαμέρισμα δευτέρου ορόφου οικοδομής, εμβαδού 126,30 τ.μ.) και ορίστηκε ημέρα πλειστηριασμού η 1.10.2003 από 12.00 το μεσημέρι έως 02.00 το απόγευμα "στον καθορισθέντα τόπο των δημοσίων αναγκαστικών πλειστηριασμών του Δήμου Χαϊδαρίου, ήτοι το Δημαρχιακό Μέγαρο εντός ή εκτός αυτού". Ακολούθησε κατά την παραπάνω ημερομηνία ο πλειστηριασμός του κατασχεθέντος και συντάχθηκε η με αριθμό ..../ 1.10.2003 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της υπαλλήλου του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφου Αθηνών Λουίζας Καράχου-Αργυροπούλου. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή ο πλειστηριασμός έγινε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής και στον τόπο όπου διεξάγονται οι δημόσιοι αναγκαστικοί πλειστηριασμοί του Δήμου αυτού, προσήλθε δε μόνο ο Σ. Γ. και προσέφερε 30.003 ευρώ για λογαριασμό της υπερθεματίστριας, στην οποία τιμή και κατακυρώθηκε στην τελευταία το ακίνητο που πλειστηριάσθηκε. Ο άνω πλειστηριασμό έγινε στο κατάστημα καθαριότητας του Δήμου Χαϊδαρίου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Δόξης και Πελοποννήσου, σε μικρή απόσταση από το Δημαρχιακό Μέγαρο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αθηνών. Ο τόπος αυτός είναι ο συνήθης τόπος των πλειστηριασμών που γίνονται στο Δήμο Χαϊδαρίου, δηλαδή ο τόπος που έχει διαθέσει ο άνω Δήμος για τη διενέργεια των πλειστηριασμών. Την έννοια αυτή της διάθεσης του παραπάνω τόπου έχει η προαναφερόμενη φράση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης "στον καθορισθέντα τόπο... εντός ή εκτός αυτού".
Περαιτέρω, (συνεχίζει το Εφετείο) κατά τον πλειστηριασμό παρευρισκόταν και ο τότε πληρεξούσιος δικηγόρος του ανακόπτοντος που πληροφόρησε τους παρευρισκομένους υποψηφίους πλειοδότες για την ηλικία της επικαρπώτριας του υπό πλειστηρίαση ακινήτου, στοιχείο κρίσιμο για όσους ενδιαφέρονταν να πλειοδοτήσουν, αφού από αυτό εξαρτάται ο πιθανός χρόνος ένωσης της ψιλής κυριότητας με την επικαρπία, Κατά δε την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού το Δημαρχιακό Μέγαρο εκκενώθηκε από την Αστυνομία μετά από τηλεφωνική κλήση αγνώστου άνδρα για τοποθέτηση βόμβας σ` αυτό. Το γεγονός όμως αυτό δεν συνετέλεσε στην παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισμού και στην, ως εκ τούτου, επίτευξη μικρότερου πλειστηριάσματος από αυτό που μπορούσε να επιτευχθεί, αφού ο χώρος που διενεργήθηκε ο ένδικος πλειστηριασμός δεν άλλαξε και οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες μπορούσαν να μεταβούν σ` αυτόν. Άλλωστε, και αν κατά λάθος ορισμένοι από αυτούς πήγαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ήταν πολύ εύκολο να πληροφορηθούν από τους παρευρισκόμενους έξω από αυτούς υπαλλήλους τον τόπο διενέργειας του πλειστηριασμού και να μεταβούν σ` αυτόν μέσα σε μερικά λεπτά. Έκρινε δε το Εφετείο ότι με τα δεδομένα αυτά, αφού ο πλειστηριασμός έγινε στον συνήθη για τους πλειστηριασμούς χώρο του Δήμου, ανεξαρτήτως του ότι δεν προσδιορίσθηκε ειδικότερα αυτός στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, δεν παρεμποδίσθηκε, ούτε από υπαιτιότητα κάποιου, ούτε από τυχαίο γεγονός η προσέλευση πλειοδοτών κατά τη διάρκειά του.
Με το να κρίνει έτσι το Εφετείο δεν παρέλειψε παρά τον νόμο να κηρύξει ακυρότητα του πλειστηριασμού, ούτε παραβίασε τις προαναφερόμενες διατάξεις του ΑΚ, αφού με τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε το Εφετείο ανέλεγκτα ότι αποδείχθηκαν δεν προέκυψε κάποια ενέργεια των αναιρεσιβλήτων δανειστή και υπερθεματιστή ή του υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού, ούτε γεγονός ανωτέρας βίας από τα οποία να παρακωλύθηκε η προσέλευση των πλειοδοτών στον τόπο διενέργειας του πλειστηριασμού και ο ελεύθερος συναγωνισμός. Επομένως, οι προβαλλόμενες με το δεύτερο λόγο αναίρεσης αντίθετες από το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 πράγματι δε (όπως εκτιμάται ο λόγος αυτός) από το 559 αρ. 1 και 14 ΚΠολΔ αιτιάσεις πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες.
Κατ` ακολουθίαν πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα της παριστάμενης πρώτης των αναιρεσιβλήτων, λόγω της ήττας του (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 4-12-2007 αίτηση του Κ. Γ., κατοίκου ... , για αναίρεση της υπ` αριθ. 5381/2006 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 2010.
Σημείωση. Όπως καθίσταται εμφανές από την σχολιαζόμενη απόφαση γίνεται δεκτή η ακυρότητα του πλειστηριασμού μόνο σε συνδυασμό με το γεγονός της παρεμπόδισης εμφάνισης περισσότερων πλειοδοτών κατά τη διενέργεια του. Επομένως, ακομη κι αν αλλαχθεί, χωρίς ενημέρωση μάλιστα, ο τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού χωρίς όμως αυτή η αλλαγή να εμποδίζει την εμφάνιση πλειοδοτών, ουδεμία ακυρότητα αυτού επέρχεται!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis