Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Περιβάλλον, ηχορύπανση, αυτόφωρη διαδικασία.

Προστασία περιβάλλοντος. Ηχορρύπανση, και δη από κέντρα διασκεδάσεως και λοιπά καταστήματα. Παραγγέλλονται οι Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας να ζητούν από τα αρμόδια όργανα να διενεργούν ελέγχους στα κέντρα διασκεδάσεως προκειμένου να διαπιστώνεται η παράβαση ή μη των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων. Εφαρμογή, εφ’ όσον πρόκειται για αυτόφωρο πλημμέλημα, της αυτόφωρης διαδικασίας. Επιπλέον παραγγέλλονται να ελέγχουν την εφαρμογή των σχετικών με την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας διατάξεων.


Αθήνα 4 Ιουνίου 2013
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθ. Πρωτ: 2536 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Αριθμ. Εγκυκλίου: 6/13
Προς : τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών του Χώρας.

Είναι γνωστό ότι η ηχορύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στη γενική κατάσταση της υγείας του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο νευρικό σύστημα, κυρίως δε στη σημερινή πολυτάραχη εποχή μας. Η πρόσφατη έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) έδειξε ότι η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη (μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση) στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία. Η έκθεση στον θόρυβο, σύμφωνα με την έρευνα, είναι μια ύπουλη διαδικασία, της οποίας οι άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες δεν είναι ορατές και αναγνωρίσιμες, αλλά ωστόσο υποσκάπτουν συστηματικά την υγεία των ανθρώπων.
Με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι: « Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας...... Η νομοθεσία για την ηχορύπανση και την προστασία της υγείας των ανθρώπων από αυτήν, είναι επαρκής και περιλαμβάνεται σε νόμους, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται σε διάφορα έργα και δραστηριότητες που προκαλούν θορύβους. Ειδικότερα για τους θορύβους που προκαλούνται από τη μουσική των κέντρων διασκεδάσεως και λοιπών καταστημάτων έχει εκδοθεί σχετικώς, κατά την παρεχόμενη από την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Α.Ν. 2520/1940 εξουσιοδότηση, και ισχύει η υπ` αρ. Α5/3010/1985 Υγειονομική διάταξη, σκοπός της οποίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, είναι ο υγειονομικός έλεγχος και η λήψη μέτρων για προστασία της Δημόσιας Υγείας από θορύβους που δημιουργούνται στα κέντρα διασκέδασης κ. λ.π καταστήματα, μόνο από τη μουσική. Τα άρθρα 3 και 7 της Υγειονομικής διάταξης ορίζουν τα σχετικά με την απαιτούμενη ηχομόνωση των στεγασμένων κέντρων διασκέδασης και τις διαδικασίες έκδοσης άδειας, υποβολής δικαιολογητικών και λοιπούς όρους λειτουργίας, ενώ τα άρθρα 4 και 6 αυτής προβλέπουν για την επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και των υπολοίπων καταστημάτων με μουσική, "τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη Κέντρα Διασκεδάσεως", των στεγασμένων το πρώτο και των υπαίθριων το δεύτερο. Στο άρθρο 9 περιγράφεται ομοιόμορφη διαδικασία μετρήσεων και ορίζεται ότι όλες οι μετρήσεις γίνονται με ηχόμετρο (ορισμένου τύπου). Περαιτέρω το άρθρο 10 της Υγειονομικής διάταξης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 4055/ 2012, ορίζει ότι: «Οι παραβάτες της παρούσας Υγειονομικής διάταξης τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και ότι, αν ο δράστης έχει συλληφθεί επ` αυτοφώρω, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 418 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», ενώ τέλος στο άρθρο 11 αυτής, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 4 Ν. 4055/2012 , ορίζεται ότι: «Η εκτέλεση της παρούσας Υγειονομικής διάταξης ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά και αστυνομικά όργανα σε όλη την Επικράτεια».
Ως παραβάτες (δηλαδή αυτουργοί) της ως άνω Υγειονομικής διάταξης διώκονται και τιμωρούνται, και επομένως πρέπει να συλλαμβάνονται άμεσα, τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται το κατάστημα για δικό τους λογαριασμό (κύριοι του καταστήματος ή μισθωτές ή υπομισθωτές, εφόσον η μίσθωση ή η υπομίσθωση αποδεικνύονται από έγγραφο βέβαιης χρονολογίας) ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί υγειονομικώς υπεύθυνος. Η ποινική δε ευθύνη άλλων τυχόν προσώπων που σχετίζονται με την τελούμενη αυτή παράβαση (προσωρινά υπεύθυνος, μηχανικός ή τεχνικός ήχου κ.λ.π) θα κριθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 45, 46 και 47 του ΠΚ. Επισημαίνεται ότι, η παράβαση της υπ’ αρ. Α5/3010/1985 Υγειονομικής διάταξης, η οποία, ως προβλέπουσα βαρύτερες κυρώσεις, κατισχύει της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 12 Ν. 4025/ 2011, που προστέθηκε με το άρθρο 58 παρ.4 του Ν.4075/2012 και σύμφωνα με την οποία: «Oι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (Β 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ` εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 ή κατ` εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα», επαναφέρθηκε ως πλημμέλημα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 4055/ 2012, επειδή κρίθηκε, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ότι το φαινόμενο της ηχορύπανσης έχει λάβει πολύ οχληρές διαστάσεις τον τελευταίο καιρό.
Η θέσπιση βαρυτέρων ποινών με το Ν. 4055/ 2012 καθώς και η υποχρεωτική εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος όσων προκαλούν ηχορύπανση καταδεικνύει τη σθεναρή βούληση του νομοθέτη, το μεν να εξασφαλίσει στους κατοίκους υγιείς συνθήκες διαβίωσης στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, το δε να αποτρέψει, αλλά και να τιμωρήσει, όποιον αποτολμήσει να παραβεί τις οικείες ποινικές διατάξεις. Και η νομοθετική μεν εξουσία με τη θέσπιση των ανωτέρω κυρώσεων έπραξε τα καθεαυτήν, καθήκον πλέον των Εισαγγελικών Λειτουργών, ως τηρητών της νομιμότητας, να επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα -εντός των ορίων της ελληνικής αρετής του μέτρου-το θεσμικό αυτό ρόλο μας με την έναντι πάντων των παρανομούντων πιστή, έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει του ότι το φαινόμενο της ηχορύπανσης από τα κέντρα διασκεδάσεως και λοιπά καταστήματα με μουσική, στεγασμένα και υπαίθρια, αναμένεται να πολλαπλασιασθεί κατά την θερινή περίοδο, παρακαλούμε, όπως παραγγείλετε στους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της περιφερείας σας: α) Να ζητούν, σε διαρκή βάση, τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια ως άνω όργανα στα προαναφερόμενα καταστήματα και, οσάκις διαπιστώνεται παράβαση των σχετικών διατάξεων, θα πρέπει οι παραβάτες αυτών, εφόσον πρόκειται περί αυτοφώρου πλημμελήματος, να συλλαμβάνονται, να οδηγούνται στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών και να παραπέμπονται υποχρεωτικά στο δικαστήριο κατά την αυτόφωρη διαδικασία, β) Να ελέγχουν την πλήρη και άμεση εφαρμογή των οριζομένων από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 του ΠΔ 180/1979 και 80 παρ. 6 του Ν. 3463/ 2006, σχετικά με την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των αναφερομένων καταστημάτων, συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων.
Πέραν βεβαίως της παραγγελίας που θα δώσετε στους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών για την εφαρμογή της παρούσης εγκυκλίου μας, παρακαλούμε να εποπτεύετε προσωπικώς και συνεχώς για την τήρησή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...