Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Ρύπανση περιβάλλοντος από οικόσιτα ζώα.

Περίληψη. Απόφαση 781/2010 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως Δημάρχου, με την οποία ακυρώθηκε η άδεια λειτουργίας πτηνοτροφείου των αιτούντων. Λειτουργία πτηνοτροφείου χωρίς άδεια και παραβάσεις υγειονομικής ανομοθεσίας. Στάθμιση αφενός της βλάβης των αιτούντων από το κλείσιμο της επιχείρησης και αφετέρου του δημοσίου συμφέροντος το οποίο υπαγορεύει την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, προκειμένου να αποτραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από την λειτουργία του πτηνοτροφείου. Απορρίπτει την αίτηση.

Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ 781/ 2010.

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 16 Ιουλίου 2010 με την εξής σύνθεση: Α. Ντέμσιας, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Α΄ Τμήματος Διακοπών και των αρχαιοτέρων του Συμβούλων, που είχαν κώλυμα, Β. Αραβαντινός, Σύμβουλος, Δ. Βασιλειάδης, Πάρεδρος. Γραμματέας η Π. Μερτζανάκη.
  2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης 83/2.10.2009 του Δημάρχου του Δήμου Ερυθρών Ν. Αττικής, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’αριθμ. 1020/10200/1-β/24.5.1994 άδεια λειτουργίας πτηνοτροφείου των αιτούντων, κειμένου στη θέση «ΑΒΔΕΛΛΑ» της κτηματικής περιφέρειας του ανωτέρω δήμου. Με προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ανεστάλη η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης έως 15.1.2010. Κατά της προσβαλλόμενης πράξης οι αιτούντες έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως (αριθμ. κατ. 5545/12.10.2009), δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 26η Ιανουαρίου 2011.

4. Επειδή, με τον ν. 1650/ 1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», θεσπίζονται κανόνες αναφερόμενοι στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την έγκριση της εγκατάστασης δραστηριοτήτων ή την πραγματοποίηση έργων από τα οποία απειλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εξάλλου, οι όροι για την ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του ν. 3698/ 2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (Α΄198), συγκεκριμένα δε των άρθρων 4 έως 6 (άδειες, αποστάσεις και μεταβατικές διατάξεις) και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1β/2000/1995 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Υγειονομική διάταξη “Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο- κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων”», (Β΄ 343) [διόρθωση σφαλμάτων Β΄ 592/1995]. Στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, η οποία, όπως προκύπτει από το προοίμιό της, εκδόθηκε κατ’ επίκληση, πλην άλλων, του ν. 1650/1986, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της υγειονομικής νομοθεσίας, παρατίθενται οι αναγκαίοι για την εφαρμογή της ορισμοί (άρθρο 1), καθορίζονται οι όροι για τις θέσεις των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ των εγκαταστάσεων αυτών και των τόπων του ανθρωπογενούς ή φυσικού περιβάλλοντος και διαφόρων άλλων δραστηριότητων, η έκταση του γηπέδου και τα λαμβανόμενα ως «ισοδύναμα ζώα» για τον υπολογισμό των προαναφερομένων αποστάσεων (άρθρα 2 έως 5), προβλέπονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων αυτών (άρθρο 6), καθορίζονται οι όροι για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων (άρθρο 7) καθώς και οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των πτηνο - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (άρθρα 8 έως 15) και θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις για την προσαρμογή της λειτουργίας των υφισταμένων πτηνο- κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στις θεσπιζόμενες με την ανωτέρω κ.υ.α. απαιτήσεις (άρθρο 21). Περαιτέρω, με το άρθρο 4 του ν. 3399/2005 (Α΄255), ορίσθηκε ότι «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20.3.2003, εφόσον εκδοθεί για τις μονάδες αυτές απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων […]». Στη συνέχεια, με την υπ’αριθμ. 244203/ 2006 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Β΄ 75), καθορίσθηκαν οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων. Τέλος, με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198) ορίσθηκε ότι «Υφιστάμενες κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/29.3.1995 μπορούν να λάβουν την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, χωρίς την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων, εάν εφαρμόσουν, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συγκεκριμένα μέτρα που θα καθοριστούν από την επιτροπή σταυλισμού και θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και την παραγωγική διαδικασία.», το σχετικό δε όριο κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ή τεχνικής έκθεσης κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3698/2008, παρατάθηκε έως 31.12.2010 με την υπ’αριθμ. 336351/2009 κοινή απόφαση των προαναφερόμενων Υπουργών (Β΄2402).
5. Επειδή, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 52 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (Α΄112) και την τροποποίησή του με το άρθρο 34 του ν. 3772/2009 (Α΄112), αναστολή εκτελέσεως διοικητικής πράξης που έχει προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας διατάσσεται από την Επιτροπή Αναστολών του Δικαστηρίου, ύστερα από σχετική αίτηση του διαδίκου που άσκησε το κύριο ένδικο βοήθημα, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες είτε πιθανολογείται ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη, η οποία θα είναι αδύνατον ή, τουλάχιστον, δυσχερές να επανορθωθεί σε περίπτωση αποδοχής της ασκηθείσης κατά της πράξης αυτής αιτήσεως ακυρώσεως, είτε κρίνεται ότι η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως παρίσταται ως προδήλως βάσιμη (Ε.Α. 227/2010, 60/2007, 174/2006, πρβλ. Ε.Α. 1053/2006). Η αίτηση, όμως, μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος.
6. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου, μεταξύ των οποίων και τα υπ’ αριθμ. 3429/23.11.2009 και Α1/1783/13.4.2010 έγγραφα του Δήμου Ερυθρών και του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Ν.Α. Δυτικής Αττικής, αντιστοίχως, προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Από το Αστυνομικό Τμήμα Θήβας χορηγήθηκε στους ήδη αιτούντες, λόγω κληρονομικής διαδοχής, η 1020/10200/1-β/24.5.1994 άδεια λειτουργίας πτηνοτροφείου στη θέση «ΣΟΥΣΟΥΝΙΖΑ» του Δήμου Ερυθρών σε αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 13/41/37/10.2.1968 άδειας, η οποία είχε εκδοθεί στο όνομα της… Έκτοτε, οι αιτούντες προέβησαν μονομερώς και χωρίς αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών (Δήμου, Πολεοδομίας, Υγειονομικής Υπηρεσίας) σε επεκτάσεις κτιρίων και σε αύξηση του αριθμού των πτηνών και, στη συνέχεια, ζήτησαν νέα άδεια λειτουργίας από το Δήμο Ερυθρών. Το αίτημα για τη χορήγηση της άδειας απορρίφθηκε ομοφώνως με το υπ’αριθμ. 4/12.10.1995 πρακτικό της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Σταυλισμού ζώων, διότι είχαν υποβληθεί ελλιπή δικαιολογητικά και, ως εκ τούτου, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 11 της υγειονομικής διάταξης Υ1β/2000/1995. Με το υπ’αριθμ. 2762/29.4.1999 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Ν.Α. Δυτικής Αττικής ενημερώθηκε ο πρώτος εκ των αιτούντων ότι είχε υποβληθεί εναντίον του έκθεση υγειονομικής παράβασης για την απόρριψη της κόπρου του πτηνοτροφείου σε μεγάλες εκτάσεις της περιοχής και προσκλήθηκε, περαιτέρω, να μεριμνήσει για τον άμεσο καθαρισμό των σημείων απόρριψης και τον εφοδιασμό του με άδεια λειτουργίας.
Με το ίδιο έγγραφο κλήθηκε ο Δήμος Ερυθρών να εφαρμόσει το άρθρο 10 παρ. 4 του α.ν. 2520/1940 σε συνδυασμό με την Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000/1995 για τη σφράγιση του πτηνοτροφείου, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας. Επακολούθησαν, τα επόμενα έτη, τα υπ’ αριθ Α1/6753/28.1.2002, Α1/3437/3224/21.7.2003, Α1/5064/28.9.2004 έγγραφα του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Ν.Α. Δυτικής Αττικής προς το Δήμο Ερυθρών για παρόμοιες παραβάσεις τις οποίες είχαν διαπράξει οι αιτούντες, ενώ με το υπ’αριθμ. 2386/12.8.2005 έγγραφό του ο ανωτέρω δήμος ζήτησε τη συνδρομή της Ν.Α.Δυτικής Αττικής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Κατόπιν τούτου, συνεκλήθη η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Σταυλισμού ζώων, η οποία, με το υπ’αριθμ. 171/14.9.2005 πρακτικό, αποφάνθηκε ότι είχε γίνει επέκταση και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του πτηνοτροφείου (αύξηση αριθμού των πτηνών και της ποσότητας στερεάς κόπρου και υγρών αποβλήτων) με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ότι ο Δήμος Ερυθρών θα πρέπει να υποχρεώσει τους ενδιαφερόμενους να εφοδιασθούν με νέα άδεια λειτουργίας εντός τριών (3) μηνών και ότι, διαφορετικά, ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 1590/1986, του άρθρου 11 παρ. 12 του ν. 2307/1995 και της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας και την διαδικασία εκποίησης των πτηνών. Στη συνέχεια, εις βάρος των αιτούντων υποβλήθηκε και πάλι, ύστερα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, η από 11.1.2007 έκθεση υγειονομικής παράβασης, εν τέλει δε εκδόθηκε η προσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση απόφαση του Δημάρχου Ερυθρών, με την οποία ακυρώθηκε η χορηγηθείσα το έτος 1994 άδεια λειτουργίας του πτηνοτροφείου και κινήθηκε η διαδικασία για την απομάκρυνση των πτηνών. Εξάλλου, με το υπ’αριθμ. Α1/6588/2.11.2009 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Ν.Α. Δυτικής Αττικής απορρίφθηκε η από 12.10.2009 αίτηση των αιτούντων για την έγκριση μελέτης χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων, με την απόφαση δε Α1/7131/11.11.2009 του Νομάρχη Δ.Αττικής τάχθηκε στους αιτούντες προθεσμία 30 ημερών για την απομάκρυνση των πτηνών (περίπου 40.000).

Επακολούθησε η από 27.1.2010 νέα έκθεση υγειονομικής παράβασης, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι «[…] στην ευρύτερη περιοχή της πτηνοτροφικής μονάδας σε αγροτεμάχια που βρίσκονται βορειοδυτικά της μονάδας συνεχίζεται να γίνεται ανεξέλεγτη απόθεση νωπής κοπριάς προερχομένης από το πτηνοτροφείο […]» και ότι «η υπάρχουσα κατάσταση αποτελεί ανθυγιεινή εστία και εγκυμονεί κινδύνους για την Δημόσια Υγεία καθώς δεν έχουν ληφθεί και μέτρα προστασίας του εδάφους με σοβαρό κίνδυνο ρύπανσής του». Περαιτέρω, με το υπ’αριθμ. Α1/8364/26.1.2010 έγγραφο της αυτής υπηρεσίας απορρίφθηκε η, υποβληθείσα εκ νέου στις 23.12.2009, αίτηση των αιτούντων για την έγκριση μελέτης χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων του πτηνοτροφείου. Μετά ταύτα, εκδόθηκε η υπ’αριθμ. Α1/οικ1775/26.3.2010 απόφαση του Νομάρχη, με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για την κατάσχεση των πτηνών.
7. Επειδή, προβάλλεται ότι ο νομοθέτης με τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 και των άρθρων 4 του ν. 3399/2005 και 6 παρ. 2 του ν. 3698/2008 επιδίωξε την ενίσχυση του κλάδου της πτηνοτροφίας, με παράταση των προθεσμιών για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ότι η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, διότι, είναι βέβαιη η ευδοκίμηση της αιτήσεως ακυρώσεως, που έχει ασκηθεί κατά της προσβαλλόμενης πράξης. Κατά την κρίση, όμως, της Επιτροπής, οι λόγοι ακυρώσεως με τους οποίους προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε αναρμοδίως από το Δήμαρχο Ερυθρών, ότι η πράξη αυτή είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη και ότι η έκδοσή της εμποδίζει κατ’ουσίαν την δυνατότητα υπαγωγής του πτηνοτροφείου των αιτούντων στις προαναφερθείσες διατάξεις, δεν παρίστανται ως προδήλως βάσιμοι ώστε να δικαιολογείται εξ αυτού του λόγου η χορήγηση της αιτουμένης αναστολής εκτελέσεως και, συνεπώς, ο ανωτέρω λόγος αναστολής πρέπει να απορριφθεί.
8. Επειδή, προβάλλεται ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης πρέπει να ανασταλεί, διότι η άμεση εκτέλεσή της προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στους αιτούντες, συνισταμένη στις απώλειες των υφισταμένων εκτροφών και, συνακόλουθα, στην αδυναμία των αιτούντων να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς τρίτους και τις τράπεζες, στις οποίες έχουν δημιουργηθεί υποχρεώσεις 1.649.534,02 ευρώ. Προβάλλεται ακόμη ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δημιουργεί σοβαρό οικολογικό πρόβλημα, διότι θα απαιτηθεί η απομάκρυνση και η βιολογική ταφή τεράστιου όγκου νεκρών πτηνών. Εξάλλου, οι αιτούντες προσκομίζουν διάφορα στοιχεία (δελτία αποστολής, φωτογραφίες κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει, κατά τους ισχυρισμούς τους, ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον της περιοχής, με δεδομένο ότι έχουν αρθεί οι προγενέστερες επιπτώσεις και, ήδη, τα παραγόμενα απόβλητα απομακρύνονται με φορτηγά αυτοκίνητα. Από τα στοιχεία, όμως, του φακέλου που παρατίθενται σε προηγούμενη σκέψη προκύπτουν τα ακόλουθα: α) το πτηνοτροφείο των αιτούντων λειτουργεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την 15ετία, β) στο πτηνοτροφείο εκτρέφεται μεγάλος αριθμός πτηνών, γ) από τις υγειονομικές αρχές διαπιστώθηκαν κατ’ επανάληψη παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας, δ) οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί, μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, για την έγκριση μελέτης χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων του πτηνοτροφείου απορρίφθηκαν με τα υπ’αριθμ. Α1/6582/2.11.2009 και Α1/8364/26.1.2010 έγγραφα του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Ν.Α. Δυτικής Αττικής, ε) μετά την άσκηση της υπό κρίση αίτησης διαπιστώθηκε εκ νέου παράβαση της υγειονομικής νομοθεσίας και στ) από τη λειτουργία του πτηνοτροφείου προκαλούνται σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και δημιουργείται κίνδυνος δημόσιας υγείας. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Επιτροπή Αναστολών, σταθμίζοντας αφενός την βλάβη την οποία επικαλούνται οι αιτούντες και αφετέρου το δημόσιο συμφέρον το οποίο υπαγορεύει την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, προκειμένου να αποτραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από την λειτουργία του πτηνοτροφείου υπό τις ανωτέρω συνθήκες, κρίνει ότι οι προαναφερόμενοι λόγοι αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης πρέπει να απορριφθούν.
9. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Απορρίπτει την αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου και
Επιβάλλει στους αιτούντες, συμμέτρως, τη δικαστική δαπάνη του παρεμβαίνοντος σωματείου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis