Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Οι κίνδυνοι από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα [έκδοση 2003, σελίδες 1-23].

Ευτυχισμένος ο βίος Σας στην αγκαλιά του Μεγάλου Αδερφού [Γ].

Ι. Η αυτόματη επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και η ανάγκη προστασίας του ατόμου.
1. Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία των πληροφοριών και η επίδραση τους στον ιδιωτικό βίο.

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η εξέλιξη της πληροφορικής επιφέρει μεν σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση και την οικονομική δραστηριότητα, ταυτόχρονα όμως γεννά κινδύνους κατά των θεμελιωδών ελευθεριών και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου.
Ειδικότερα, αναγνωρίζεται ευρέως ότι τα συστήματα πληροφορικής συνιστούν ένα απαραίτητο εργαλείο για τη διαχείριση πληροφοριών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λόγω των δυνατοτήτων της σχεδόν απεριόριστης και σε ελάχιστο χρόνο συσσώρευσης, λογικής επεξεργασίας και συσχετισμού πληροφοριών που πάρεχουν. H πληροφορική αποτελεί μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα συμβάλλει στην ορθολογικότερη οργάνωση της παραγωγής και της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, όμως, η συστηματική επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών έχει επιπτώσεις για τον πολίτη, στο βαθμό που ο τελευταίος μεταβάλλεται σε «καθαρό πληροφοριακό αντικείμενο» και αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης. Γεγονός είναι, δε, ότι οι κίνδυνοι από τη χρήση της πληροφορικής διευρύνονται διαρκώς με την πρόοδο της τεχνολογίας και θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, δηλ. της προστασίας των προσωπικών του δεδομένων.
Σημείωση. Επειδή η ανάρτηση είναι εκτενής, παρακολουθείστε την, σελιδοποιημένη, στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΕΣΜΩΤΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: