Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Ψευδής βεβαίωση – Απιστία.

Περίληψη. Η εφαρμογή του Ν. 4022/ 2011 εκτείνεται τόσο στα υπηρεσιακά όσο και στα μη υπηρεσιακά εγκλήματα που τελούν τα μνημονευόμενα στην περίπτ. β΄ του άρθρου 1 του νόμου αυτού πρόσωπα (γραμματείς Υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ΝΠΔΔ κλπ, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των ΟΤΑ και υπάλληλοι). Αδίκημα ψευδούς βεβαίωσης. Βεβαίωση υπαλλήλου Νοσοκομείου για την καλή λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων και την τεχνική τους κάλυψη από συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την τέλεση του ως άνω αδικήματος. Αδίκημα απιστίας. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου, ληφθείσα κατά πλειοψηφία, για μη αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένου ιατρικού μηχανήματος που προσέφερε έτερο Νοσοκομείο. Δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την τέλεση του ως άνω αδικήματος εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την ως άνω απόφαση.

Ουδεμία ζημία επήλθε με την μη αποδοχή της δωρεάς. Τουναντίον, η αποδοχή της δωρεάς θα προκαλούσε ζημία στο Νοσοκομείο (Η αποδοχή της δωρεάς θα επαγόταν υψηλό κόστος για το Νοσοκομείο συγκρινόμενο με το κόστος αγοράς ενός καινούριου αντίστοιχου μηχανήματος. Το μεταχειρισμένο μηχάνημα δεν θα υποστηριζόταν πλέον από την παραγωγό εταιρεία. Το Νοσοκομείο δεν είχε ανάγκη να αποκτήσει αντίστοιχο μηχάνημα, αφού ήδη κάλυπτε τις ανάγκες των ασθενών του με άλλο μηχάνημα). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την απόφασή τους να μην αποδεχθούν τη δωρεά δεν παραβίασαν τους κανόνες επιμελούς διαχείρισης της (ξένης) περιουσίας του Νοσοκομείου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ήθελαν με την ως άνω απόφασή τους να ελαττώσουν την περιουσία του Νοσοκομείου και δεν είχαν σκοπό να ωφεληθεί κάποιος άλλος.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  302/ 2016

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σταματική Μιχαλέτου Πρόεδρο Εφετών, Παναγιώτη Βενιζελέα και Παναγιώτα Διακουμάκου-Εισηγήτρια, Εφέτες.

Κατά των κατηγορουμένων: 1) … και 8) …, ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ποινική δίωξη, ο πρώτος για: α) ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και β) άμεση συνέργεια σε απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, ο δεύτερος, τέταρτος, πέμπτη, έκτος, έβδομη και όγδοη για απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των ευρώ και ο τρίτος για άμεση συνέργεια στην ως άνω πράξη της απιστίας.
Για την υπόθεση αυτή διατάχθηκε και διενεργήθηκε κυρία ανάκριση, μετά το πέρας της οποίας, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών διαβίβασε τη σχηματισθείσα δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, η οποία και εισάγεται στον παρόν Συμβούλιο, μαζί με την 1815/2015 πρόταση της Αντεισαγγελέα Εφετών Ουρανίας Σταθέα, που έχει ως εξής:

Εισάγω, ενώπιον του Συμβουλίου Σας, κατά το άρθρο 3 του Ν. 4022/2011, την προκείμενη ποινική δικογραφία κατά των: 1) … και 8) …  κατηγορουμένων ο πρώτος για: α) ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και β) άμεση συνέργεια σε απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (αρ.13α, γ, 45, 46παρ.1β, 98, 94 παρ.1, 242 παρ. 3-1 ΠΚ σε συνδ. με αρ.1 παρ.1 Ν.1ό08/1950 και- αρ.ίεβ.β Ν.4022/2011, 390 ΠΚ), ο δεύτερος, τέταρτος, πέμπτη, έκτος, έβδομη και όγδοη για απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (αρ. 45, 390 ΠΚ) και ο τρίτος, για άμεση συνέργεια (αρ. 46 παρ,1β ΠΚ) στην ως άνω πράξη της απιστίας και εκθέτω τα εξής:

Με αφορμή το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ 5352/11-4-2012 πληροφοριακό δελτίο του Σ.Δ.Ο.Ε., κατόπιν της από 4- 4-2012 έγγραφης ανώνυμης καταγγελίας, η οποία, όπως εκ των υστέρων προέκυψε, έγινε από τον …, διενεργήθηκε από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος προκαταρκτική εξέταση και εν συνεχεία ασκήθηκε στις 26-2-2015, ποινική δίωξη σε βάρος των κατηγορουμένων δια παραγγελίας για κύρια ανάκριση από τον Ανακριτή Ν.4022/2011, η δε παραγγελθείσα κυρία ανάκριση περατώθηκε νομοτύπως, κατ’ άρθρο 270 παρ. ια ΚΠΔ. 
Κατά το άρθρο 3 του Ν. 4022/ 2011 «Στα εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο 1, η περάτωση της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο των εφετών με βούλευμα. Για τον σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα την εισάγει με πρόταση του στο συμβούλιο των εφετών, το οποίο, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα, αποφαίνεται αμετακλήτως, είτε να μη γίνει κατηγορία, είτε εκδίδοντας παραπεμπτικό βούλευμα....» Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1608/ 1950, όπως τροποποιηθείσα και συμπληρωθείσα ισχύει σήμερα, στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216, 218, 235, 236, 237, 242, 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατ’ άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών [ήδη 150.000 ευρώ], επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης, και αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Επειδή κατά το άρθρο 242 παρ.1 ΠΚ «Υπάλληλος που στα καθήκοντα του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη ορισμένων δημόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους» συνάγεται ότι για την στοιχειοθέτηση του, εγκλήματος της ψευδούς βεβαίωσης απαιτείται: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263 ΠΚ, αρμόδιος καθ' ύλη και κατά τόπο για τη σύνταξη ή την έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, β) έγγραφο, κατά την έννοια του άρθρου 13γ ΠΚ και δη δημόσιο, κατά την έννοια του άρθρου 438 ΚΠολΔ και έχει πλήρη αποδεικτική δύναμη έναντι όλων για κάθε γεγονός που βεβαιώνεται σε αυτό, γ) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδών περιστατικών που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες, όπως εκείνα που αφορούν στη γένεση, αλλοίωση ή απώλεια ενός δικαιώματος ή μιας έννομης σχέσης ή κατάστασης και δ) δόλος του δράστη που συνίσταται στη γνώση και στη θέληση του να βεβαιώσει ψευδή περιστατικά (ΑΠ 1176/2013 ΠοινΧρ ΞΔ'348, ΑΠ 540/2013 ΠοινΧρ ΞΔ' 349). Η ως άνω πράξη μορφοποιείται σε κακούργημα και επιβάλλεται κάθειρξη, αν ο υπαίτιος είχε σκοπό να προσπορίσει στο εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 390 ΠΚ «Όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχε την επιμέλεια ή διαχείριση( ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών(3) μηνών». Από την διάταξη αυτή, που προβλέπει το έγκλημα της απιστίας, προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εν λόγω εγκλήματος απαιτείται αντικειμενικά μεν η επέλευση βλάβης στη περιουσία τρίτου προσώπου, της οποίας ο δράστης έχει την διαχείριση ή επιμέλεια με βάση το νόμο ή τη δικαιοπραξία, υποκειμενικά δε δόλος και δη άμεσος, δηλαδή γνώση του δράστη ότι με την πράξη του επιφέρει ζημία στην περιουσία τρίτου. Βλάβη της περιουσίας είναι η μείωσή της που επέρχεται με την μεταβίβαση πράγματος ή παροχής ή με την πληρωμή σε χρήμα, δηλαδή η επί έλαττον διαφορά μεταξύ της χρηματικής αξίας του συνόλου της περιουσίας προ της διαθέσεως αυτής και της αξίας της περιουσίας που απομένει μετά την διάθεσή της από τον δράστη. Επίσης, βλάβη της περιουσίας είναι και το με βεβαιότητα αναμενόμενο, αλλά διαφυγόν κέρδος (ΑΠ 682/ 2013 ΠοινΧρ ΞΔ'370). Κατά το δεύτερο εδάφιο του ιδίου ως άνω άρθρου «εάν η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Στην προκειμένη περίπτωση από την διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση και κυρία ανάκριση, δηλαδή από τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων, τις έγγραφες εξηγήσεις και τις απολογίες των κατηγορουμένων και από όλα τα έγγραφα προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Περί τις αρχές του έτους 2005, ευρίσκετο σε, εξέλιξη διαγωνισμός, με υποψήφιες προμηθεύτριες εταιρείες την εταιρεία SIEMENS και την εταιρεία «… ΕΠΕ», προκειμένου το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ να προβεί στην αγορά και εγκατάσταση ενός ιατρικού μηχανήματος και δη ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος - γραμμικός επιταχυντής PRIMUS με το οποίο εγίνοντο θεραπείες, με εκπομπή φωτονίων και ηλεκτρονίων, για ακτινοβόλιση των ασθενών καρκινοπαθών, με προϋπολογισμό του έργου, ποσού 1.500.000 ευρώ με συγχρηματοδότηση του ποσοστού 25% της συνολικής δαπάνης, δηλαδή ποσό 375.000 ευρώ, από εθνική συμμετοχή. Προκειμένου δε, να ενισχύσει η εταιρεία SIEMENS την προσφορά της στον ως άνω διαγωνισμό, απευθύνθηκε προς το τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στο οποίο είχε ήδη προμηθεύσει και είχε αναλάβει την συντήρηση δύο ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων (PRIMUS 6-23Mev, MEVATROM 6 Mev) και ενός μηχανήματος εξομοίωσης (SIMVIEW NT Simulator) και έλαβε από τον προϊστάμενο του εν λόγω τμήματος και νυν πρώτο κατηγορούμενο … την από 28-2-2005 βεβαίωση περί της αποτελεσματικής, αξιόπιστης και καλής λειτουργίας των μηχανημάτων αυτών και ειδικότερα του μηχανήματος PRIMUS, εξαίροντας συγχρόνως την πλήρη και συνεπή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της προμηθεύτριας και συντηρήτριας εταιρείας SIEMENS. Επειδή όμως η συνυποψήφια στον διαγωνισμό εταιρεία «… ΕΠΕ» υπέβαλε στις 22-9-2006 προσφυγή προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αμφισβητώντας την αλήθεια των βεβαιουμένων στην προαναφερόμενη βεβαίωση, το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ υπέβαλε ερώτημα προς το νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στο οποίο απάντησε εκ νέου, με το υπ’ αριθ. 13104/18-10-2006 έγγραφο, ο ανωτέρω πρώτος κατηγορούμενος υπό την ιδιότητά του του προϊσταμένου του τμήματος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, βεβαιώνοντας, μεταξύ άλλων σχετικά με την καλή και συνεχή λειτουργία ως και την εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων των πιο πάνω μηχανημάτων, ότι: «..Τα στοιχεία των εκτός λειτουργίας ημερών βρίσκονται καταγεγραμμένα στο Βιβλίο Ασθενών στο οποίο καταχωρούνται η ώρα και η ημέρα που παρουσιάζεται το πρόβλημα και η ώρα και η ημέρα που παραδίδεται σε λειτουργία. Βεβαίως δεν προσμετρώνται προβλήματα που οφείλονται σε παροχές του Νοσοκομείου προς τα μηχανήματα, δηλ. ρεύμα, νερό, θερμοκρασία, καθώς και γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστέρησης για την παραγγελία αναλωσίμων υλικών π.χ. …, Klystron». Το έργο τελικώς κατακυρώθηκε στην εταιρεία «… ΕΠΕ», ουδόλως όμως επιβεβαιώθηκαν η αναλήθεια και το ψευδές περιεχόμενο των από 28-2-2005 και 18-10-2006 βεβαιώσεων που εξέδωσε ο πρώτος κατηγορούμενος διότι όπως με σαφήνεια προέκυψε από τον ενδελεχή έλεγχο που διενήργησε το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ( Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ η λειτουργία του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος ήταν συνεχής, χωρίς να κωλύεται η θεραπευτική διαδικασία των ασθενών καθόσον από τα τηρούμενα βιβλία κίνησης ασθενών και καταγραφής βλαβών συνάγεται ότι η αναγραφή βλάβης ουδόλως συνεπάγεται συγχρόνως και ακινητοποίηση του μηχανήματος, οι ημέρες που το μηχάνημα τέθηκε εκτός λειτουργίας δεν υπερέβησαν το προβλεπόμενο χρονικό όριο, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την σύμβαση προμήθειας και συντήρησης αυτού και ουδείς εκ των ασθενών ακύρωσε την προγραμματισμένη θεραπευτική αγωγή του, ενώ το εν λόγω ιατρικό μηχάνημα συνεχίζει έως σήμερα την απρόσκοπτη λειτουργία του στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Κατ’ ακολουθία, το περιεχόμενο των επιδίκων βεβαιώσεων τυγχάνει απολύτως αληθές και ουδόλως προέκυψε δόλια ενέργεια του ως άνω κατηγορουμένου πρόκλησης βλάβης στη περιουσία του Δημοσίου, συνιστάμενη στο ποσό των 375.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην εθνική συμμετοχή σε ποσοστό 25%, της συνολικής δαπάνης ποσού 1.500.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση του προαναφερθέντος ιατρικού μηχανήματος.

Από τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε ότι περί τις αρχές του έτους 2006, ο δεύτερος κατηγορούμενος, … Διοικητής και Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» πληροφορήθηκε από την αναπληρώτρια διοικήτρια του ιδίου νοσοκομείου …, ότι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ επειδή επρόκειτο να αντικαταστήσει ένα μηχάνημα ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου «ALCYON Π CGR» το οποίο είχε εγκατασταθεί σε αυτό προ δεκατεσσάρων ετών (1992) υπολειμματικής αξίας το έτος 2006, 80.000ευρώ, προτίθετο να προβεί σε δωρεάν χορήγηση του μηχανήματος αυτού στο νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Ενόψει της εξέλιξης αυτής, ο ως άνω κατηγορούμενος ανέθεσε στους κατηγορουμένους …, προϊστάμενο του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και …, αρχαιότερο υπηρετούντα ακτινοφυσικό στο τμήμα Ιατρικής, Φυσικής-Ιατροφυσικής, ως απολύτως, καθ’ ύλην αρμοδίους, λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου, να του εκθέσουν τις επιστημονικές τους απόψεις σχετικά με την τεχνολογικά χαρακτηριστικά το εν λόγω μηχανήματος και την εν γένει συμφέρουσα μετεγκατάσταση του από το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, στο νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Αμφότεροι απεφάνθησαν ότι η δωρεά αυτή ήταν ασύμφορη καθόσον: α) η προσφερόμενη μονάδα κρίθηκε πεπαλαιωμένη, αφού η αρχική της λειτουργία έλαβε χώρα το έτος 1992 (14 έτη προ του 2006), β) η παραγωγή της μονάδας είχε σταματήσει από το έτος 2000, η δε κατασκευάστρια εταιρεία είχε σταματήσει την λειτουργία της από το έτος 2002, με αποτέλεσμα να τίθεται σε αμφιβολία η σε βάθος χρόνου εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του μηχανήματος, γ] το κόστος εγκατάστασης είναι υψηλό "αφού θα υπερέβαινε το ποσό των 230.000 έως 240.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ δεδομένου ότι η αγορά μίας καινούργιας και αρκούντος σύγχρονης και τεχνολογικά αξιόπιστης μονάδας δεν θα υπερέβαινε το ποσό των 300.000-400.000 ευρώ και δ) εντός δύο ετών θα απαιτείτο πρόσθετη και ιδιαίτερα υψηλή δαπάνη για αλλαγή της πηγής κοβαλτίου. Τα ανωτέρω δεδομένα ετέθησαν υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», όπου κατά συνεδρίαση στις 25-5- 2006 ήταν παρόντες οι εκ των κατηγορουμένων …, μέλη ΔΣ, και με την υπ’ αριθμ. 304/ 2006 απόφασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μη αποδοχή της δωρεάς, μειοψηφούσης της Αντιπροέδρου ΔΣ, …. Υπό τα ως άνω δεδομένα, ουδεμία ζημία προκλήθηκε στην περιουσία του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ANTΙΚAPKINIKO - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» με πρόθεση και εν γνώσει των κατηγορουμένων να ελαττώσουν την περιουσία του, αφού με σαφήνεια συνάγεται ότι η εν λόγω δωρεά δεν ήταν επωφελής λόγω της παλαιότητας και του υψηλού κόστους μετεγκατάστασης, παρά τους περί του αντιθέτου αβάσιμους και παντελώς αόριστους ισχυρισμούς τόσο του καταγγέλλοντος … όσο και της αναπληρώτριας Διοικήτριας του νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».

Κατ’ ακολουθίαν, επειδή δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις, ικανές να στηρίξουν δημόσια στο ακροατήριο κατηγορίες κατά των κατηγορουμένων, πρέπει το Συμβούλιό σας, σύμφωνα με τα άρθρα 309 παρ.1α και 310 ΚΠΔ., να αποφανθεί να μην γίνει κατ’ αυτών κατηγορία για τις αποδιδόμενες σε αυτούς αξιόποινες πράξεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω: Να μη γίνει κατηγορία κατά των: : 1) … και 8) …, κατηγορουμένων ο πρώτος για : α) ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και β) άμεση συνέργεια σε απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (αρ.13α, γ, 45, 46 παρ.1β, 98, 94 παρ.1, 242 παρ. 3-1 ΠΚ σε συνδ. με αρ.1 παρ.1 Ν.1608/1950 και αρ ιε β.β Ν.4022/2011, 390ΠΚ), ο δεύτερος, τέταρτος, πέμπτη, έκτος, έβδομη και όγδοη για απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (αρ. 45, 390 ΠΚ) και ο τρίτος για άμεση συνέργεια (αρ. 46 παρ.ΐβ' ΠΚ) στην ως άνω πράξη της απιστίας, πράξεις που φέρονται ότι τέλεσαν στην Αθήνα, στις 28.2.2005, 18.10.2006 και στις 25.5.2006 αντιστοίχως.

Αθήνα 23-11-2015.
Η Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Ουρανία Γ. Σταθέα
 Αντεισαγγελέας Εφετών».

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθ. 1 περ. β' (όπως η περ. β' του άρθ. αντ/κε με άρθρ. 75 Ν. 4139/2013) 3 και 7 του Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α' 219/3-6-2011) «περί της εκδίκασης πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις», με τις οποίες θεσπίστηκε ότι για τα υπαγόμενα στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου, Κακουργημάτων που: α) διαπράττουν είτε πολιτικά πρόσωπα (υπουργοί ή υφυπουργοί, βουλευτές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή),(περ. α' άρθ.1), είτε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους, γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το κράτος, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263Α του Ποινικού Κώδικα [περ. β' άρθ. 1, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α 74/20-3- 2013)], β) χαρακτηρίζονται με πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος (περ. γ' άρθ. 1), η ποινική δίωξη και εν συνεχεία η ανάκριση διενεργείται όταν πρόκειται για την κατά τόπο αρμοδιότητα των Εισαγγελιών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, από τα ειδικώς στο άρθ. 2 του νόμου αυτού αναφερόμενα πρόσωπα δικαστικών λειτουργών, εντός των προβλεπομένων ενδεικτικών προθεσμιών, ενώ η περάτωση της κυρίας ανάκρισης, σε όλες τις περιπτώσεις (οπουδήποτε και αν τελούνται): κηρύσσεται από το Συμβούλιο των Εφετών με βούλευμα (άρθ. 3 εδ. α'). Για το σκοπό μάλιστα αυτό, η δικογραφία υποβάλλεται, μετά την εκ μέρους του Ανακριτή γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της ανακρίσεως στους κατηγορουμένους, στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα, την εισάγει με πρόταση του στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα, αποφαίνεται αμετακλήτως, είτε να μη γίνει κατηγορία, είτε εκδίδοντας παραπεμπτικό βούλευμα, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα ή κακουργήματα, ανεξαρτήτως της βαρύτητας των τελευταίων ή εάν για αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης, και όταν από την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης κρίνει ότι δεν θεμελιώνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 1 έγκλημα (άρ. 63 εδ. β').

Σημειώνεται εδώ, ότι, μετά την τροποποίηση της περ. β: του άρθ. 1, του Ν. 4022/201 1 με το άρθρο 75 του Ν. 4139/2013, (ΦΕΚ Α 74/20.3.201'3) με την οποία συμπεριλήφθησαν και τα κακουργήματα τα οποία διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητα τους, άπαντες οι έχοντες ιδιότητα υπαλλήλου κατά την έννοια των άρθρων 13 α και 263Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου, λύθηκε από το νομοθέτη, αυτό που είχε ήδη επικρατήσει νομολογιακά από τα δικαστήρια, όσον αφορά την ανάλυση της εννοίας του άρθρου 262 ΠΚ και ειδικότερα, ως μνημονεύεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4022/2011, αφορά «...στα εγκλήματα εκείνα, που διαπράττει ο υπάλληλος κατά την άσκηση της ανατεθείσας σε αυτόν από το νόμο ή την αρμόδια αρχή υπηρεσίας, καθ' όν, δηλαδή, χρόνο ασκεί τα καθήκοντα του και στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων του, καθώς και αυτά που τελούνται «δια καταχρήσεως μεν της ιδιότητος του, ασχέτως όμως προς την υπηρεσίαν του» (βλ. Α. Μπουρόπουλο, «Ερμηνεία του Ποινικού Κωδικός, κατ' άρθρον», έκδ. 1960, τόμ. Β', σελ. 393, Ν. Μπιτζιλέκη, Τα υπηρεσιακά εγκλήματα, εκδ. 1993 σελ.96 επ., με ιδιαίτερη μνεία σε όσα αναφέρονται στη σελ. 99 ότι: «επωφελούμενος της υπηρεσίας» σημαίνει ότι χωρίς τη συγκεκριμένη υπηρεσιακή δράση ο υπάλληλος δεν θα τελούσε ή θα τελούσε με ιδιαίτερη δυσκολία την εγκληματική πράξη, την εκμετάλλευση, δηλαδή, των ευκαιριών, που του προσφέρει η υπαλληλική του θέση...»). Περαιτέρω, αν ληφθεί υπόψη ότι με τη διάταξη του άρθρου 262 ΠΚ σκοπείται η επιβάρυνση της ποινικής μεταχείρισης των υπαλλήλων, ακόμα και όταν δεν τελούν υπηρεσιακό έγκλημα, ήτοι όταν τελούν κακούργημα ή πλημμέλημα «εν τη ασκήσει της υπηρεσίας τους» σύμφωνα και με την αρχική διατύπωση της διάταξης (βλ. μελέτη Συμεωνίδου - Καστανίδου, «Τα όρια εφαρμογής των ειδικών διατάξεων για την ποινική ευθύνη των Υπουργών», Ποιν. Δ/νη 2011. 496 επ.) ή επωφελούμενοι της ιδιότητας τους (βλ. Μ. Μαργαρίτη, Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία - Εφαρμογή, 2η έκδ., Χαραλαμπάκη Α. Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα, τόμ. II, σελ. 610), η εφαρμογή του Ν. 4022/ 2011, δοθείσης και της ratio της θέσπισής του, πρέπει να θεωρηθεί ότι εκτείνεται τόσο στα υπηρεσιακά, όσο και στα μη υπηρεσιακά εγκλήματα, που τελούν τα μνημονευόμενα στην περ. β’ του άρθρου 1 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 Ν. 4139/ 2013, ΦΕΚ Α 74/20-3-2013) του νόμου αυτού πρόσωπα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου αυτού, όπως τα πρώτα δύο εδάφια της δεύτερης παραγράφου αυτού ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 37 παρ. 5 του Ν. 4055/ 2012 «Η ανάκριση ενεργείται από Πρόεδρο Πρωτοδικών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από Πρωτόδικη, ο οποίος ορίζεται ειδικά γι’ αυτή, από το όργανο που διευθύνει το δικαστήριο. Σε δυσχερείς υποθέσεις, μπορεί να ορισθούν επιπλέον μέχρι δύο ανακριτές και μέχρι ένας Εισαγγελέας Πρωτοδικών. Η ανάκριση διενεργείται κατ' απόλυτη προτεραιότητα και ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών. Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί με βούλευμα, ειδικά αιτιολογημένο, να παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης της ανάκρισης εφάπαξ μέχρι δύο (2) το πολύ μήνες, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Το ίδιο Συμβούλιο διατάσσει το χωρισμό της ανάκρισης για πράξεις και πρόσωπα, όταν τούτο επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την ασφαλέστερη διάγνωση της αλήθειας ή την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης...». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 3 του ιδίου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι: «Στα εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο 1, η περάτωση της κυρίας ανάκρισης κηρύσσεται από το Συμβούλιο των Εφετών με βούλευμα. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα, την εισάγει με πρόταση του στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός αποφαίνεται αμετακλήτως, είτε να μη γίνει κατηγορία, είτε εκδίδοντας παραπεμπτικό βούλευμα, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα ή κακουργήματα, ανεξαρτήτως της βαρύτητας των τελευταίων ή εάν για αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης, και όταν από την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης κρίνει ότι δεν θεμελιώνεται προβλεπόμενο από το άρθρο 1 έγκλημα.».

Στην προκειμένη περίπτωση, με αφορμή το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ 53 52/11-4-2012 πληροφοριακό δελτίο του Σ.Δ.Ο.Ε., κατόπιν της από 4-4-2012 έγγραφης ανώνυμης καταγγελίας (η οποία, όπως εκ των υστέρων προέκυψε), έγινε από τον …, και με την οποία καταγγέλλονταν παράνομες συμπεριφορές ιατρών και διοικητικών υπαλλήλων στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», η οποία διαβιβάστηκε ως μηνυτήρια αναφορά, ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και με την από 25-4-2012 παραγγελία του ιδίου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχηματίσθηκε η υπό ΑΒΜ: ΟΙΚ.ΜΑ.ΠΕ. 84/2012 ποινική δικογραφία, ενώ συγχρόνως παραγγέλθηκε η διενέργεια ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, με αφορμή το περιεχόμενο της. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, με την από 25-11-2014 πράξη του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, εγκρίθηκε εν μέρει η αρχειοθέτηση των καταγγελομένων, κατ' άρθρο 43 ΚΠΔ και στη συνέχεια διαβιβάστηκε η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη για τις πράξεις που αναφέρονταν στην από 14-11-2014 αναφορά της Επίκουρου Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος. Κατόπιν τούτων, στις 26-2-2015 ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των κατηγορουμένων: 1) … και 8) … για 1. Ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α ΠΚ και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ (άρθρα 13 α', γ',  98, 242 παρ. 3-1 ΠΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1608/50 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπόμενων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου»)  και 2. Απιστία από κοινού τελεσθείσα εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (άρθρα 45, 390 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν. 3242/2004 και το χρηματικό ποσό αναπροσαρμόστηκε με το άρθρο 24 Ν. 4055/2012, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 12, 14 παρ. 1, 16, 17, 18 παρ. 1, 26 παρ. 1, 27, 51, 52, 59, 60, 79, 94 παρ. 1 ΠΚ), και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης προς τον νομίμως ορισθέντα για τον σκοπό αυτό Πρόεδρο Πρωτοδικών, ως Ανακριτή του Ν. 4022/2011, δυνάμει της με αριθμό 224 και ημερομηνία 17-3-2015 Πράξης του Τριμελούς Συμβουλίου της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η διεξαχθείσα κυρία ανάκριση περατώθηκε νομίμως κατ' άρθρο 270 παρ.Ια ΚΠΔ, με τη γνωστοποίηση του πέρατος αυτής στους κατηγορουμένους και τη διαβίβαση της δικογραφίας προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατ' άρ. 2 και 3 του ως άνω Ν. 4022/2011.

Ήδη νομίμως με την υπ' αριθμ. 1815/2015 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατ' άρθρ. 32 παρ. 1 και 4, 138 παρ.2 εδ. β' Κ.Ποιν.Δ, όπως το εδ. β' αντικ. με άρθρο 32 παρ.5 του Ν. 4055/2012, 3 του Ν. 4022/2011, εισάγεται ενώπιον του αρμοδίου καθ' ύλην και κατά τόπον Συμβουλίου τούτου, η προκείμενη ποινική υπόθεση σε βάρος των ως άνω κατηγορουμένων, οι οποίοι κατηγορούνται ο πρώτος για: α) ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία ευρώ (άρθρα 45, 390 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν. 3242/2004 και το χρηματικό ποσό αναπροσαρμόστηκε με το άρθρο 24 Ν. 4055/2012, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 12, 14 παρ. 1, 16, 17, 18 παρ. 1, 26 παρ. 1, 27, 51, 52, 59, 60, 79 94 παρ.1 ΠΚ), και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης προς τον νομίμως ορισθέντα για τον σκοπό αυτό Πρόεδρο Πρωτοδικών, ως Ανακριτή του Ν. 4022/2011, δυνάμει της με αριθμό 224 και ημερομηνία 17-3-2015 Πράξης του Τριμελούς Συμβουλίου της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η διεξαχθείσα κυρία ανάκριση περατώθηκε νομίμως κατ' άρθρο 270 παρ.101, ΚΠΔ, με τη γνωστοποίηση του πέρατος αυτής στους κατηγορουμένους και τη διαβίβαση της δικογραφίας προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατ' άρ. 2 και 3 του ως άνω Ν. 4022/2011.

Ήδη νομίμως με την υπ’ αριθμ. 1815/2015 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατ' άρθρ. 32 παρ. 1 και 4, 138 παρ.2 εδ. β' Κ.Ποιν.Δ, όπως το εδ. β' αντικ. με άρθρο 32 παρ.5 του Ν. 4055/2012, 3 του Ν. 4022/201 1, εισάγεται ενώπιον του αρμοδίου καθ' ύλην και κατά τόπον Συμβουλίου τούτου, η προκείμενη ποινική υπόθεση σε βάρος των ως άνω κατηγορουμένων, οι οποίοι κατηγορούνται ο πρώτος για: α) ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και β) άμεση συνέργεια σε απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (αρ. 13α, γ, 45, 46 παρ. 1 β, 98, 94 παρ.1, 242 παρ.3-1 ΠΚ σε συνδ. με αρ.1 παρ.1 Ν. 1608/1950 και αρ. I εδ. β' Ν. 4022/2011, 390 ΠΚ), οι δεύτερος, τέταρτος, πέμπτη, έκτος, έβδομη και όγδοη για απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (αρ. 45, 390 ΠΚ) και ο τρίτος για άμεση συνέργεια (αρ. 46 παρ. ιβ' ΠΚ) στην ως άνω πράξη της απιστίας.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 1 ΠΚ, «υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη ορισμένων δημοσίων εγγράφων, αν σε τέτοιο έγγραφο βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδούς βεβαιώσεως (διανοητικής πλαστογραφίας), το οποίο είναι γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα, απαιτείται, αντικειμενικώς: α) ο δράστης (αυτουργός) να είναι υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263Α ΠΚ, αρμόδιος καθ' ύλην και κατά τόπον για τη σύνταξη ή την έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, β) έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ' ΠΚ και δη δημόσιο κατά το άρθρο 438 ΚΠολΔ, κατά την έννοια του οποίου πρέπει να προορίζεται για εξωτερική κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη έναντι πάντων κάθε γεγονότος που βεβαιώνεται Λ αυτό και γ) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδών περιστατικών, τα οποία γενικώς και αφηρημένως μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες, πράγμα το οποίο συμβαίνει, όταν το έγγραφο έχει τη νομική δυνατότητα να αποδεικνύει τη γένεση, ύπαρξη, διατήρηση, αλλοίωση ή απώλεια ενός δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή κατάστασής, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως, ανεξαρτήτως αν οι ίδιες έννομες συνέπειες θα μπορούσαν να επέλθουν με τη βεβαίωση στο έγγραφο της πραγματικής καταστάσεως, υποκειμενικώς δε δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του δράστη, έστω και με την έννοια του ενδεχόμενου δόλου, ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου εντός της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς του και ότι τα βεβαιούμενα γεγονότα είναι ψευδή και στη θέληση ή αποδοχή αυτού, να βεβαιώσει τα ψευδή περιστατικά, που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες (Α.Π 122/ 2015). Για την κακουργηματική μορφή της ψευδούς. βεβαιώσεως απαιτείται, κατά την παρ. 3 του άρθρου 242 ΠΚ, όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1 παρ.7β’ του Ν. 2408/1996 και 14 παρ. 6 του Ν. 2721/1999, το δε χρηματικό ποσό αναπροσαρμόσθηκε με το άρθρο 25 παρ.ΐζ' του Ν. 4055/2012, με έναρξη ισχύος από 2-4-2012 (άρθρο 113 Ν. 4055(2012), όχι μόνο σκοπός του υπαιτίου να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον παράνομα, αλλά και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη, να υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχμών και ήδη 120.000 ευρώ (ΑΠ 627/ 2014).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 1608/ 1950 «για τους καταχραστές του Δημοσίου κ.λπ.», όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.5 άρθρ.4 Ν. 1738/1987 (ΦΕΚ Α 200) και με το άρθρο 2 Ν. 1877/1990, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 36 τρυ Ν. 2172/1993 (ΦΕΚ Α 207), στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216, 218, 235, 236, 237, 24£, 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του ΠΚ, και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα, υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών [όπως το ποσό των 5,000.000 δραχμών, που προβλέπεται από την παρ.1 του άρ.1 του Ν. 1608/1950 (ΦΕΚ Α' 301), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρ. 4 του Ν. 1738/1987 και τροποπ. με το άρ.2 του Ν. 1877/1990 (ΦΕΚ Α' 28) και το άρ. 36 του Ν. 2172/1993, αυξάνεται σε 50.000.000 δραχμές και ήδη ευρώ], επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδία δε όταν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την τέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενο αυτού είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στην περίπτωση, δηλαδή, αυτή, που το όφελος ή η ζημία είναι μεγαλύτερη του ποσού των 150.000 ευρώ, αρκεί επιδίωξη οφέλους ή απειλή ζημίας, χωρίς να είναι αναγκαία και η επίτευξή τους. Έτσι, στην περίπτωση κατά την οποία η πράξη στρέφεται κατά του Δημοσίου ή κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των λοιπών νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 263 ΠΚ και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημιά που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο δημόσιο ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπά προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δρχ. (ήδη 150.000 ευρώ), ανεξάρτητα από τη συνδρομή των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 242 ΠΚ, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Εξάλλου, επί της κατ' εξακολούθηση ως άνω κακουργηματικής ψευδούς βεβαίωσης και της απάτης που στρέφονται κατά του Δημοσίου, ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τον προσδιορισμό του οφέλους που επιδιώχθηκε ή της ζημίας που απειλήθηκε καθώς και για τον προσδιορισμό του αντικειμένου του εγκλήματος ως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, λαμβάνεται υπόψη, το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 16 παρ.2 ΝΔ 2576/1953 που αφορά στα περιοριστικά αναφερόμενα εγκλήματα του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950 και δεν έχει καταργηθεί ούτε ρητώς ούτε σιωπηρώς από τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.4 Ν. 2721/1999 και 98 παρ. 2 ΠΚ. ως ειδική διάταξη που κατισχύει της νεώτερης γενικής του άρθρου 98 παρ.2 ΠΚ. (ΑΠ 627/ 2014 ό.π., ΑΠ. 609/ 2012).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 390 ΠΚ [όπως το άρθρο 390, είχε αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 36 Ν. 2172/1993 (ΦΕΚ Α 207), και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 15 Ν. 3242/ 2004 (ΦΕΚ Α 102/24-5- 2004), το δε χρηματικό ποσό αναπροσαρμόσθηκε με το άρθρο 25 παρ. 2ε' του Ν. 4055/2012, με έναρξη ισχύος από 2-4-2012 άρ. 113 Ν. 4055/2012]: «όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (30.000) ευρώ, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών». Προστατευόμενο έννομο αγαθό της εν λόγω διάταξης είναι η περιουσία ως σύνολο, κατά μία άποψη μάλιστα και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ δράστη και παθόντος. Η διάταξη του άρθρου 390 ΠΚ καλύπτει τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν υπεξαίρεση, φθορά ή κλοπή, αλλά ούτε και απάτη ή εκβίαση γιατί η βλάβη προκαλείται χωρίς άσκηση βίας ή παραπλάνησης. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απιστίας, απαιτείται, αντικειμενικώς: α) Ο δράστης να έχει την διαχείριση ή επιμέλεια ξένης περιουσίας (ολική ή μερική ή για ορισμένη μόνο πράξη) βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας, β) Η ζημιογόνα πράξη του να αποτελεί πράξη ή παράλειψη έναντι τρίτων σε σχέση με τον παθόντα με δικαιοπρακτικό χαρακτήρα, γ) Να έχουν παραβιασθεί οι κανόνες της επιμελούς διαχείρισης, δ) Να επέλθει οριστική περιουσιακή ζημία και ε) Να υφίσταται αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πλημμελούς διαχείρισης και της οριστικής ζημίας. Εξάλλου διαχειριστής ξένης περιουσίας είναι εκείνος που ενεργεί όχι απλώς «υλικές» πράξεις, αλλά «νομικές» διαχειριστικές πράξεις επί της ξένης περιουσίας έχοντας δυνατότητα πρωτοβουλίας και λήψης αποφάσεων με κίνδυνο και ευθύνη του ιδίου. Η εξουσία του διαχειριστή μπορεί να θεμελιώνεται στο νόμο ή στην σύμβαση. Επίσης διαχειριστής μπορεί να είναι και κάθε υπάλληλος από αυτούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 263“ ΠΚ, και που η ζημιογόνα του συμπεριφορά δεν υπάγεται στο άρθρο 256 ΠΚ. Η εγκληματική συμπεριφορά πραγματώνεται, όταν ο διαχειριστής καταχράται της εξουσίας του, ήτοι όταν εν γνώσει του υπερβαίνει τα όρια της επιτρεπτής έννομης δράσης του, τα οποία οφείλει να τηρεί στα πλαίσια της αντιπροσωπευτικής του εξουσίας, παραβαίνοντας του κανόνες επιμελούς διαχείρισης. Τους τελευταίους (κανόνες) προσδιορίζει ο νόμος, η σύμβαση μεταξύ του κυρίου της περιουσίας και του διαχειριστή (π.χ. σύμβαση εντολής, σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας κλπ), τα καταστατικά και οι εσωτερικοί κανονισμοί επιχειρήσεων, το είδος και οι στόχοι της διαχείρισης και οι διαμορφωμένοι στις συναλλαγές κανόνες επιμέλειας. Περιουσιακή ζημία νοείται κατ' αρχήν ως μείωση της συνολικής οικονομικής αξίας της μετά την διενέργεια της άπιστης πράξης ή την παράλειψη αποτροπής της μείωσης αυτής. Μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και της περιουσιακής ζημίας απαιτείται αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος, με την έννοια του ισοδυνάμου των όρων. Περαιτέρω, μεταξύ της παράβασης των κανόνων επιμελούς διαχείρισης και της ζημίας απαιτείται και συνάφεια κινδύνου. Η ζημία δηλαδή θα πρέπει να είναι πραγμάτωση εκείνου ακριβώς του κινδύνου που έθεσε ο δράστης, όταν εν γνώσει του παρέβη τους κανόνες της επιμελούς διαχείρισης. Αν αντιθέτως είναι πραγμάτωση άλλου κινδύνου, δεν στοιχειοθετείται απιστία, έστω και αν συντρέχουν όλα τα στοιχεία της. Πρέπει δηλαδή η περιουσιακή ζημία να οφείλεται όχι απλώς στην συμπεριφορά του δράστη, αλλά στην παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης. Για την υποκειμενική υπόσταση απαιτείται γνώση του δράστη (άμεσος δόλος β' βαθμού του άρθρου 27 παρ. 2 ΠΚ), που συνίσταται στο ότι ο δράστης αφενός μεν γνωρίζει ότι έχει την επιμέλεια ή την διαχείριση ξένης περιουσίας, αφετέρου δε προβλέπει τουλάχιστον ως αναγκαία συνέπεια της συμπεριφοράς του - την πρόκληση της ζημίας στην ξένη περιουσία και να αποδέχεται την ζημία αυτής. Επομένως, δεν αρκεί πλέον ενδεχόμενος δόλος, όπως ήταν αρκετό πριν από την τροποποίηση του άρθρου, με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 2172/1993. Περαιτέρω για την πλήρωση της νομοτυπικής μορφής της κακουργηματικής απιστίας, θα πρέπει η περιουσιακή ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 (ήδη 30.000) ευρώ (ΑΠ 532/201 1, ΑΠ 1617/2010, ΑΠ 1611/2010, ΑΠ973/2010 Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 45 ΠΚ «Αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης». Με τον όρο «από κοινού» νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και υποκειμενικά κοινός δόλο δηλαδή ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττομένου εγκλήματος γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ιδίου εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμέτοχων ταυτόχρονες ή διαδοχικές. Και πρέπει αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά της κατά συναυτουργία τελέσεως, χωρίς όμως να είναι αναγκαίο να εξειδικεύεσαι η δράση του κάθε ενός συναυτουργού (Ολ. ΑΠ 50/ 1990, ΑΠ 662/ 2012).

Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 β’ ΠΚ, με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση, της κύριας πράξης. Για τη στοιχειοθέτηση της άμεσης συνέργειας σε έγκλημα άλλου, βάσει της αρχής του περιορισμένου, παρακολουθητικού χαρακτήρα της συμμετοχής, που καθιερώνει το άρθρο 48 του ΠΚ, απαιτείται α) αφενός μεν ο άλλος (ο αυτουργός) να διαπράξει ή να αποπειραθεί τουλάχιστον να διαπράξει την άδικη πράξη, η οποία δεν καλύπτεται in concreto, από κάποιο λόγο που να αίρει το άδικο αυτής, δηλ. πράξη που συνιστά τέλεση ή απόπειρα τέλεσης της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, β) αφετέρου δε ο συνεργός να τελέσει πράξη υποστηρικτική της κύριας πράξης του αυτουργού, με άμεσα συνδεδεμένη με αυτή βοηθητική ενέργεια σε τρόπο, ώστε, χωρίς αυτή δεν θα ήταν δυνατή με βεβαιότητα η τέλεση του εγκλήματος.

Στην προκειμένη περίπτωση από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού της υπόθεσης και ειδικότερα, της αρχικώς προκαταρκτικής εξετάσεως, και εν συνεχεία της κυρίας ανακρίσεως και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα του φακέλου, χωρίς να είναι αναγκαίο, να προσδιορίζεται καθένα από αυτά, έστω και αν σε κάποια ειδικότερα γίνεται κατωτέρω μνεία, σε συνδυασμό με τις απολογίες όλων των κατηγορουμένων, καθώς και τα συνοδεύοντα αυτές απολογητικά υπομνήματα τους (πλην της τελευταίας), αξιολογουμένων, κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης (άρ. 177 Κ.Ποιν.Δ), προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Ο …, ισχυριζόμενος ότι υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στο Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» και ότι ως εκ της θέσεως του γινόταν κοινωνός των προβλημάτων τα οποία αντιμετώπιζαν οι καρκινοπαθείς και οι συγγενείς τους από τις ενέργειες ορισμένων επίορκων ιατρών και διεφθαρμένων διοικητικών υπαλλήλων, με την από 4-4- 2012 καταγγελία του προς τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατήγγειλε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα επί λέξει: «....Ότι, ο … (πρώτος κατηγορούμενος), ως Προϊστάμενος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», χωρίς να του ζητηθεί από την υπηρεσία του και χωρίς να έχει αρμοδιότητα, εξέδωσε στις 28-2-2005 βεβαίωση επί εντύπου με λογότυπο του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, την οποία απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο. Στη βεβαίωση του αναγράφει ότι 3 μηχανήματα (και τα 3 της Siemens), εμφανίζουν αρκετά πλεονεκτήματα στην λειτουργία τους κ.λπ. Δεν γνωρίζω, εάν τα αναγραφόμενα για το 3 μηχάνημα είναι αληθή. Για το πρώτο εξ αυτών (Primus 6-23 mev), τα αναγραφόμενα πλεονεκτήματα του είναι ψευδή, τούτο αποδεικνύεται από τις καταγεγραμμένες στο βιβλίο βλαβών του πολλαπλές βλάβες του, από αρκετά άλλα έγγραφα και ένορκες καταθέσεις μαρτύρων, σχετιζομένων με τη λειτουργία του ανωτέρω μηχανήματος στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»., Δεν γνωρίζω, εάν η ανωτέρω βεβαίωση χρησιμοποιήθηκε από την Siemens και πότε για άλλες δημοπρασίες. Γνωρίζω, όμως, ότι χρησιμοποιήθηκε από την Siemens προς ενίσχυση της προσφοράς της σε Δημοπρασία του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης (προκειμένου να αγοραστεί μηχάνημα Γραμμικού Επιταχυντή). Το περιεχόμενο της ανωτέρω βεβαιώσεως επικαλείται η Siemens στην αντιδικία της με άλλον συνυποψήφιο της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του μηχανήματος του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, κ. …, εξ αφορμής καταγγελίας του συνυποψήφιου κ. …, απευθύνθηκε στον …  στις 18 Οκτωβρίου 2006, ζητώντας του να εκφράσει την άποψη του επί του περιεχομένου της καταγγελίας. Ο … (προφανώς σε συνεργασία με τον …), συνέταξε αυθημερόν (18-10-2006) έγγραφο του, το οποίο διεβίβασε ο … στον κ. …. Σ' αυτό αναγράφει ότι ζητήθηκε η έκδοση της βεβαιώσεως (της 28-2-2005), με αίτηση της Siemens (δεν Υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι καταθέτει αίτηση διά της νομίμου οδού, δηλ. διά των Διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου). Επιπρόσθετα, ο …, επαναλαμβάνει τα ψεύδη της πρώτης βεβαιώσεως, επικαλούμενος παραπειστικά ότι τα στοιχεία των εκτός λειτουργίας ημερών βρίσκονται καταγεγραμμένα στο βιβλίο ασθενών (το βιβλίο αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις βλάβες του μηχανήματος). Εκ των ανωτέρω, κάθε λογικός νους, υποψιάζεται ότι κάποια οικονομική ωφέλεια οδήγησε τους … και …  σε όλες αυτές τους τις δολιότητες». Επίσης ο ανωτέρω κατήγγειλε ότι: «Κατά καιρούς έγιναν προτάσεις από διάφορα Νοσοκομεία, να δωρήσουν μηχανήματα Ακτινοθεραπείας στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», αλλά ο … και συνεργάτες του μεθόδευσαν διαδικασίες μη αποδοχής των δωρεών, με συνέπεια την απώλεια αυτών των μηχανημάτων, με τα οποία θα καθίστατο δυνατόν στο Νοσοκομείο να χορηγεί Ακτινοθεραπείες και σε άλλους καρκινοπαθείς, να προσπορίζει το ίδιο εισοδήματα και να απαλλάσσει των οικονομικών επιβαρύνσεων τα διάφορα ασφαλιστικά Ταμεία από την προσφυγή των ασθενών σε ιδιωτικά Ακτινοθεραπευτικά Κέντρα. 1) Η αναπληρώτρια Διοικητής του «Αγίου Σάββα», πληροφορήθηκε ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων επρόκειτο να αντικαταστήσει το μηχάνημα Ακτινοθεραπείας «ALKYON II CGR». Σε συνεννόηση με τον Διοικητή του ανωτέρω Νοσοκομείου, συμφωνήθηκε η δωρεάν χορήγηση του στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Ο …, πληροφορηθείς το γεγονός και προκειμένου να επιτύχει την μη αποδοχή της δωρεάς, έδωσε εντολές στον Ακτινοφυσικό … και τον …, να συντάξουν αρνητικές εισηγήσεις. Έτσι: Ο … συνέταξε το με αριθ. πρωτ. 4632 - Φ.460-102/24-3-2006 έγγραφο του Εισήγηση, στο οποίο αναπτύσσει διάφορους αρνητικούς προβληματισμούς. Ο …, στις 3-4-2006 συντάσσει μακροσκελή αρνητική Εισήγηση (επικαλούμενος ψευδή στοιχεία τεχνικά και εμφανίζοντας το κόστος μεταφοράς και εγκαταστάσεως του ALKYON II CGR στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», υπερβολικά πολλαπλάσιο του πραγματικού), χωρίς να γνωρίζει το μηχάνημα. Όλα αυτά αποσκοπούν στη μη αποδοχή της δωρεάς, με την ελπίδα να επιτύχουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Εθνικούς πόρους για την αγορά καινούργιων μηχανημάτων (και την εξασφάλιση σχετικών ωφελειών τους). Η κ. … επιμένει στην άποψη της για αποδοχή της δωρεάς και προτίθεται να θέσει το θέμα προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, στις 25-5-2006. Προς τούτο δίδει εντολή στον Ακτινοφυσικό κ. …  (ο οποίος γνώριζε τα πλεονεκτήματα του ALKYON II CGR, καθότι είχε εργαστεί σε αυτό ως Ακτινοφυσικός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων), να συντάξει σχετική Εισήγηση. Έτσι, συνέταξε το υπ' αρ. πρωτ. 7403 Φ 439-102/23-5-2006 έγγραφο, στο οποίο αναλύει τα τεχνικά πλεονεκτήματα του ALKYON II CGR, αναγράφοντας συμπερασματικά: «Πέραν της Ολόσωμης ακτινοθεραπείας, η μονάδα θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την ακτινοβόληση παραγώγων αίματος, εξοικονομώντας χρόνο για τους απογευματινούς ασθενείς». Πληροφορηθείς το γεγονός της συντάξεως του ανωτέρω εγγράφου, ο ... δίδει εντολή στον …  να συντάξει αρνητική Εισήγηση. Έτσι, αυθημερόν 23-5-2006, ο … συντάσσει το με αριθ. πρωτ. 7407 Φ.400-102/23-5-2006 έγγραφο, στο οποίο επικαλείται ψευδή αρνητικά στοιχεία για το ALKYON II CGB και εμφανίζει για πρώτη φορά ότι το Νοσοκομείο. Αλεξανδρούπολης πρόκειται να αποξηλώσει την μονάδα Κοβαλτίου 60 Theratron 100 (περιγράφοντας τα πλεονεκτήματα αυτής). Όλα αυτά ενεργούνται εκ μέρους των …και …, με στόχο την μη αποδοχή της δωρεάς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 25-5-2006, γεγονός το οποίο επιτυγχάνουν, καθόσον τελικά δεν έγινε αποδοχή της δωρεάς και παρά την ενημέρωση του … από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τα πλεονεκτήματα του ανωτέρω μηχανήματος, ο ίδιος δεν έκαμε καμιά ενέργεια αποδοχής της δωρεάς. 2) Για το θέμα της αποδοχής της δωρεάς από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, έκτοτε δεν έγινε καμία ενέργεια εκ μέρους της Διοίκησης του «Αγίου Σάββα», απλώς χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για να παραπλανήσουν το Δ.Σ. 3) Αντίστοιχη αντιμετώπιση είχε η Διοίκηση του Νοσοκομείου για την προτεινόμενη δωρεά από το Νοσοκομείο πόλεως της Γερμανίας, την οποία μετέφερε στην Διοίκηση του Νοσοκομείου. «Άγιος Σάββας» ο Ιατρός Ακτινοθεραπευτής κ. …. Εξ όλων των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι …, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, με τις πράξεις τους ζημίωσαν, οικονομικά το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», θεραπευτικά αρκετούς καρκινοπαθείς και επιβάρυναν οικονομικά τα διάφορα ασφαλιστικά Ταμεία». Εν κατακλείδι, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε «ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, με μεθοδεύσεις τους αρνούνταν την παραλαβή μηχανημάτων προερχόμενων από δωρεές, σε βλάβη τόσο της περιουσίας του νοσοκομείου, καθ’ όσον θα στερούνταν δωρεάν παγίων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και των ασθενών, που θα μπορούσαν να τύχουν καλύτερης περίθαλψης, αφού το νοσοκομείο θα διέθετε περισσότερα θεραπευτικά μηχανήματα».

Με βάση τα ανωτέρω καταγγελλόμενα και τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση και κυρία ανάκριση, η ορισθείσα Ανακρίτρια του Ν. 4022/2011 απήγγειλε σε βάρος των κατηγορουμένων 1. … και 6. …, την κατηγορία της απιστίας από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, Ειδικότερα, τους απέδωσε την κατηγορία ότι: «Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από αρχές του έτους 2006 έως 25-5-2006, τέλεσαν από κοινού, όντας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», το αδίκημα της απιστίας κατ' άρθρο 390 ΠΚ ενώ τους είχε ανατεθεί, υπό την άνω ιδιότητα τους, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαχείριση της περιουσίας του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., ελάττωσαν εν γνώσει τους την περιουσία αυτού, που τους ήταν εμπιστευμένη και της οποίας είχαν τη διαχείριση, σύμφωνα με το νόμο3329/2005 Κεφ. Β άρθρο 7 περ. 6 και την ειδικότερη υποπερίπτωση 15, προξενώντας ζημία υπερβαίνουσα τα ευρώ και ήδη τα 30.000 ευρώ. Ειδικότερα, ότι: Περί τις αρχές του έτους 2006 και σε ημερομηνία μη σαφώς προσδιορισμένη η τότε αναπληρώτρια διοικήτρια του Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» …  πληροφορήθηκε ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.) προτίθεται να αντικαταστήσει το μηχάνημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου "AlcyonllCGRVTO οποίο είχε εγκατασταθεί στο τμήμα Ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου το έτος 1992 και υπολειμματικής αξίας κατά το έτος 2006, 80.000 ευρώ και να δωρίσει αυτό στο Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Η αποδοχή της δωρεάς του προαναφερόμενου μηχανήματος ήταν ιδιαίτερα συμφέρουσα για το Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», όπως καλώς γνώριζαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι καθώς, όπως και ο ακτινοφυσικός … στην από 23-5-2006 εισήγηση του προς την προαναφερόμενη Αναπληρώτρια Διοικήτρια αναφέρει: α) η εν λόγω μονάδα ακτινοπροστασίας AlcyonllCGR είναι κατά πολύ νεότερη από την ήδη εγκαταστημένη στο Νοσοκομείο Αθηνών « Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μονάδα β) είναι λιγότερο χρησιμοποιημένη δεδομένου ότι λειτουργεί κατά το ήμισυ της ημέρας και δη μόνο για τους πρωινούς ασθενείς του νοσοκομείου γ) το θέμα του ρυθμού δόσης δεν αποτελεί βιολογικό πρόβλημα αφού ήδη οι ασθενείς ακτινοβολούνται δύο φορές την ημέρα και θα συνεχίσουν να ακτινοβολούνται με τον ίδιο τρόπο (2 φορές την ημέρα) δ) η μελλοντική αναπόφευκτη αλλαγή της πηγής της μονάδας Co60 δεν είναι πρόβλημα καθώς η εταιρεία «…» έχει γραπτώς δώσει διαβεβαίωση ότι αναλαμβάνει την αντικατάστασή της ε) πέραν της ολόσωμης ακτινοθεραπείας, η μονάδα θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την ακτινοβόληση παραγώγων αίματος εξοικονομώντας χρόνο για τους απογευματινούς ασθενείς. Όμως με την άμεση συνδρομή, των συγκατηγορουμένων τους …, Προϊσταμένου της Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και …, Ακτινοφυσικού του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, αμφοτέρων υπαλλήλων του Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», και δη του μεν πρώτου με την έκφραση αντιρρήσεων και αβάσιμων επιφυλάξεων σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς του προαναφερόμενου μηχανήματος, καθ όλο το χρονικό διάστημα από αρχές του 2006 έως και 25.5.2006, οπότε και ελήφθη απορριπτική κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς, του δε δεύτερου, με τα με αριθ. πρωτ. 5043- Φ400-102/3.4.2006 και 7407-Φ.400-102/23.5.2006 υπηρεσιακά τους σημειώματα, στα οποία (σημειώματα) οι αντιρρήσεις τους συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) στην παλαιότητα του μηχανήματος (έτος εγκατάστασης 1988) β) στο γεγονός ότι εδώ και 15 χρόνια έχει σταματήσει η παραγωγή της γ) στη μέτρια ενεργότητα της πηγής που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση της πηγής σε 2 περίπου χρόνια μετά την λειτουργία στο νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» δ) στο ενδεχόμενο να μην υπάρχει διαθέσιμη πηγή για το μηχάνημα αυτό μετά από μερικά χρόνια και ε) στο υψηλό συνολικό κόστος, και ενώ οι ισχυρισμοί αυτοί ήταν απολύτως αβάσιμοι όπως πολύ καλώς γνώριζαν οι ως άνω κατηγορούμενοι καθώς: α) το εν λόγω μηχάνημα εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.) το 1992, β) η μέτρια ή μη ενεργότητα της πηγής κοβαλτίου δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο και σε κάθε περίπτωση η πηγή κοβαλτίου αντικαταστάθηκε στις 1 1-6-2003 με προσδόκιμο ζωής 7 έτη και επομένως η ενδεχόμενη αντικατάσταση της θα γινόταν περί το έτος 2010, γ) το σύστημα δεν έχει ιδιαίτερη τεχνολογική πολυπλοκότητα, έχει εύκολη και χαμηλού κόστους συντήρηση και επισκευή και υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, δ) το κόστος αποδοχής της δωρεάς ανέρχεται στο ύψος των 100.000 ευρώ έως 135.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπολειπόμενο κατά πολύ του κόστους αγοράς μιας νέας μονάδας ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ, χωρίς μάλιστα να υπάρχει και εγκεκριμένο τέτοιο οικονομικό κονδύλιο, πολλώ δε μάλλον μειοδοτικός διαγωνισμός σε εξέλιξη, παρά ταύτα, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους από κοινού με τους προαναφερόμενους συγκατηγορούμενούς τους Πρόεδρο και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», λάβανε απόφαση απορριπτική της προσφερθείσας από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.) δωρεάς του μηχανήματος Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου "AlcyonllCGR" με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία στην περιουσία του Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ίση με το ποσό των 80.000 ευρώ, όση ήταν δηλαδή η υπολειμματική αξία του εν λόγω μηχανήματος κατά το έτος 2006, η οποία περιουσία θα περιερχόταν με απόλυτη βεβαιότητα στο νοσοκομείο κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων και της ιδιαίτερες περιστάσεις». Επίσης η ως άνω Ανακρίτρια σε βάρος του πρώτου κατηγορούμενου … απήγγειλε την εξής κατηγορία: «Α) Ότι, στην Αθήνα και κατά τους παρακάτω χρόνους ο κατηγορούμενος, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλος που στα καθήκοντα του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη ορισμένων δημοσίων εγγράφων, βεβαίωσε με πρόθεση σε τέτοια έγγραφα ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες. Σκόπευε δε με την πράξη του αυτή να προσπορίσει στον ίδιο ή άλλον αθέμιτο όφελος, βλάπτοντας παράνομα την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου κατά ποσό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ Συγκεκριμένα: με την ιδιότητα του ως Προϊστάμενος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου «Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.», που στα καθήκοντα του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη δημοσίων εγγράφων, με πρόθεση εξέδωσε: α) το με ημερομηνία 28.2.2005, χωρίς πρωτόκολλο έγγραφο το οποίο έφερε το λογότυπο του νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», απευθυνόμενο προς κάθε ενδιαφερόμενο με το ακόλουθο περιεχόμενο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΝΠΔΔ ... Αθήνα 28.2.2005 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Προς κάθε ενδιαφερόμενο. Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι στο Νοσοκομείο Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ βρίσκονται εγκατεστημένα δύο Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και ένα μηχάνημα εξομοίωσης: 1) PRIMUS 6-23 Mev, 2) MEVATRON 6 Mev 3) SIMVIE WNTSimulator. Τα ανωτέρω αναφερόμενα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν σε χρόνο μικρότερο από τον προβλεπόμενο σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και σε απόλυτη συνεργασία με την Υπηρεσία μας. Ως προς την τεχνική κάλυψη αυτών η εταιρεία SIEMENS είναι συνεπής στις συμβατικές υποχρεώσεις της με μεγάλη αξιοπιστία και ταχύτητα στην αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων. Ο μέσος όρος εκτός λειτουργίας είναι 6 ημέρες τον χρόνο (δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες προγραμματισμένης συντήρησης). Τα ανωτέρω μηχανήματα έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα παρά τον μεγάλο φόρτο εργασίας του Νοσοκομείου μας, πάνω από 110 συνεδρίες στο κάθε ακτινοθεραπευτικό. Η παρούσα ισχύει για κάθε νόμιμη χρήση. Με τιμή …  Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (υπογραφή)», β) το με αριθμό πρωτοκόλλου 1 3 104-Φ. 460-102/18.10.2006 έγγραφο το οποίο επίσης έφερε το λογότυπο του Νοσοκομείου και στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων: «... Σας γνωρίζουμε ότι: Τα στοιχεία των εκτός λειτουργίας ημερών βρίσκονται καταγεγραμμένα στο βιβλίο Ασθενών στο οποίο καταχωρούνται. Η ώρα και η ημέρα που παρουσιάζεται το πρόβλημα και η ώρα και η ημέρα που παραδίδεται σε λειτουργία. Βεβαίως δεν προσμετρούνται προβλήματα που οφείλονται σε παροχές του Νοσοκομείου προς τα μηχανήματα, δηλ. ρεύμα, νερό, θερμοκρασία, καθώς και γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστέρησης για την παραγγελία αναλώσιμων υλικών π.χ. Thyratron, Klystron ...». Στην πραγματικότητα όμως, την οποία σαφώς γνώριζε ο ως άνω κατηγορούμενος, τουλάχιστον τα μηχανήματα Primus 6-23 MeVKai MEVATRON 6 Mev. παρουσίαζαν σωρεία βλαβών, διάρκειας κατά πολύ ανώτερης των έξι ημερών συνολικής χρονικής περιόδου κατ' έτος, πέραν των ημερών προγραμματισμένης συντήρησης, από την τοποθέτησή τους και μέχρι και τη σύνταξη των επίδικων βεβαιώσεων. Ενδεικτικά προς τούτο αναφέρεται: α) το από 17-8-2005 έγγραφο της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, με το οποίο γνωστοποιείται στον Αντιπρόεδρο - Α.Δ.Υ.ΠΕ Αττικής, ότι κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων «τέθηκαν μακροχρόνια εκτός λειτουργίας» μεταξύ άλλων και το μηχάνημα Mevatron το οποίο επισκευαζόταν, β) φωτοαντίγραφα 27 σελίδων από το βιβλίο βλαβών που τηρείται στο νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» του μηχανήματος Primus από 4.8.2003 έως τουλάχιστον τις 16.2.2005 στις οποίες καταγράφονται σαράντα τρεις (43) παρατηρήσεις - βλάβες για τη λειτουργία του γ) το από 19.4.2002 έγγραφο του Διευθυντή του Α' Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος και Συντονιστή του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» … απευθυνόμενο προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. στο οποίο αναφέρεται: «Από τότε που άρχισε να λειτουργεί (Ιούλιος 1999) μέχρι προ 20ημέρου δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η απρόσκοπτη λειτουργία του PRIMUS ήταν τρεις μήνες περίπου». Επίσης και για τα υπόλοιπα μηχανήματα δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση αρχείων τηρούμενων σε σχετικά βιβλία του Νοσοκομείου. Η υπό στοιχείο (α) ένδικη βεβαίωση, η οποία αφορά την ποιότητα τόσο των μηχανημάτων, όσο και της παρεχόμενης υπηρεσίας συντήρησης της εταιρείας SIEMENS χρησιμοποιήθηκε από την τελευταία (εταιρεία SIEMENS) ως έγγραφο υποστηρικτικό για την αξιοπιστία των παρεχόμενων από αυτήν μηχανημάτων και υπηρεσιών, στο φάκελο συμμέτοχης της στο δημόσιο διαγωνισμό, που είχε προκηρύξει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης) δυνάμει της υπ' αριθ. 64/2005 διακήρυξης, για την προμήθεια εγκατάσταση ενός (1) γραμμικού επιταχυντή Ιατρικής Χρήσης για το εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου, με προϋπολογισμό του έργου 1.500.000 ευρώ. Το δε έργο αυτό εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υγεία - Πρόνοια» 2000 - 2006, στον άξονα προτεραιότητας 1 «Υγεία» στο Μέτρο 1.2 «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός Νοσοκομειακών Μονάδων» με συγχρηματοδότηση 75% από το Ε.Τ.Π.Α. και 25% Εθνική Συμμετοχή. Προέβη δε στις ανωτέρω πράξεις, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του και στην εταιρεία SIEMENS αθέμιτο όφελος και να βλάψει παράνομα την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου και η συνολική βλάβη σε βάρος της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου την οποία απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του, είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ύψους τουλάχιστον 412.335 ευρώ όση και το ποσοστό (25%) της εθνικής συμμετοχής στην χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, το οποίο κατακυρώθηκε εν τέλει στην μόνη αποδεκτή εταιρεία με την επωνυμία …  ΕΠΕ αντί του ποσού 1.649.340 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (19%) για την προμήθεια «ενός (1) συγκροτήματος Γραμμικού Επιταχυντή Ιατρικής χρήσης του εργοστασίου VARIAN MEDICAL SYSTEMS USA και του απαραίτητου συνοδού εξοπλισμού δοσιμετρίας, του εργοστασίου PTW Freiburg, GERMANY» άλλως ύψους τουλάχιστον 375.000 ευρώ, όση και το ποσοστό (25%) της εθνικής συμμετοχής στην χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, βάσει του αρχικού προϋπολογισμού του έργου (1.500.000 ευρώ). Επίσης στον ως άνω κατηγορούμενο αποδόθηκε η εξής κατηγορία: Β) Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από αρχές του έτους 2006 έως 25-5-2006 έχοντας την ιδιότητα του Προϊσταμένου του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Ν.Π.Δ.Δ. Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» παρείχε άμεση συνδρομή στην αμέσως ανωτέρω περιγραφόμενη πράξη της από κοινού απιστίας των λοιπών ως άνω συγκατηγορουμένων του. Τέλος, στον κατηγορούμενο, …, αποδόθηκε η κατηγορία της άμεσης συνέργειας στην αμέσως ανωτέρω περιγραφόμενη πράξη της απιστίας που διέπραξαν από κοινού οι λοιποί συγκατηγορούμενοί του.

Επί των ανωτέρω λεπτομερώς αποδιδομένων κατηγοριών και από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν περαιτέρω τα ακόλουθα: Περί τις αρχές του έτους 2005, ευρίσκετο σε εξέλιξη διαγωνισμός, με υποψήφιες προμηθεύτριες εταιρείες, αφενός την εταιρεία SIEMENS και αφετέρου την εταιρεία «…  ΕΠΕ», προκειμένου το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, να προβεί στην αγορά και εγκατάσταση ενός ιατρικού μηχανήματος και δη ενός ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος - γραμμικού επιταχυντή PRIMUS, με το οποίο γίνονταν θεραπείες με εκπομπή φωτονίων και ηλεκτρονίων, για ακτινοβόλιση των ασθενών καρκινοπαθών, με προϋπολογισμό του έργου, ποσού 1.500.000 ευρώ με συγχρηματοδότηση, του ποσοστού 25% της συνολικής δαπάνης, δηλαδή ποσό 375.000 ευρώ, από εθνική συμμετοχή. Προκειμένου δε, να ενισχύσει η εταιρεία SIEMENS την προσφορά της στον ως άνω διαγωνισμό, απευθύνθηκε προς το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στο οποίο είχε ήδη προμηθεύσει και είχε αναλάβει τη συντήρηση δύο παρόμοιων ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων (PRIMUS 6- 23Mev, MEVATROM 6 Mev) και ενός μηχανήματος εξομοίωσης (SIMVIEW NT Simulator) και έλαβε από τον προϊστάμενο του εν λόγω τμήματος και νυν πρώτο κατηγορούμενο, … την από 28-2-2005 βεβαίωση περί της αποτελεσματικής, αξιόπιστης και καλής λειτουργίας των μηχανημάτων αυτών. Ειδικότερα ο κατηγορούμενος …, τότε ως Προϊστάμενος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», άνευ επίσημης υπηρεσιακής εντολής, εξέδωσε στις 28-2-2005 βεβαίωση επί εντύπου με λογότυπο του Νοσοκομείου «ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, απευθυνόμενη προς κάθε ενδιαφερόμενο με το ακόλουθο περιεχόμενο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ...Αθήνα 28-2-2005 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Προς κάθε ενδιαφερόμενο. Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι στο Νοσοκομείο Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ βρίσκονται εγκατεστημένα δύο Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και ένα μηχάνημα εξομοίωσης: 1) PRIMUS 6-23 Mev, MEVATRON 6 Mev, 3) SIMVIEW NT Simulator. Τα ανωτέρω αναφερόμενα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν σε χρόνο μικρότερο από τον προβλεπόμενο σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και σε απόλυτη συνεργασία με την Υπηρεσία μας. Ως προς την τεχνική κάλυψη αυτών η εταιρία SIEMENS είναι συνεπής στις συμβατικές υποχρεώσεις της με μεγάλη αξιοπιστία και ταχύτητα στην αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων. Ο μέσος χρόνος εκτός λειτουργίας είναι 6 ημέρες τον χρόνο (δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες προγραμματισμένης συντήρησης). Τα ανωτέρω μηχανήματα έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα παρά τον μεγάλο φόρτο εργασίας του Νοσοκομείου μας πάνω από 110 συνεδρίες στο κάθε ακτινοθεραπευτικό. Η παρούσα ισχύει για κάθε νόμιμη χρήση. Με τιμή … Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (υπογραφή)». Η βεβαίωση αυτή πράγματι χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία SIEMENS προς ενίσχυση της προσφοράς της στον ως άνω διαγωνισμό, πλην όμως η συνυποψήφια στο διαγωνισμό αυτό εταιρεία με την επωνυμία «… ΕΠΕ» υπέβαλλε ενδικοφανή προσφυγή την 22-9-2006 προς το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αμφισβητώντας την αλήθεια των βεβαιούμενων στην πιο πάνω βεβαίωση γεγονότων. Στα πλαίσια αυτής της προσφυγής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού γραμμικού επιταχυντή στο «ΑΧΕΠΑ», …, απέστειλε στις 18-10-2016 επιστολή προς τον τότε Διοικητή του Νοσοκομείου «ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στην οποία ζήτησε την άποψή του σχετικώς με τα αναφερόμενα στην αναφορά της εταιρείας «…». Ακολούθως σε απάντηση του ως άνω εγγράφου ο … με την ίδια ως άνω ιδιότητα, συνέταξε την με Α.Π 13104-Φ.460-102/18-10- 2006 έγγραφη απάντηση στην οποία και ανέφερε τα εξής: «... Σας γνωρίζουμε ότι: Τα στοιχεία των εκτός λειτουργίας ημερών βρίσκονται καταγεγραμμένα στο Βιβλίο Ασθενών στο οποίο καταχωρούνται. Η ώρα και η ημέρα που παρουσιάζεται το πρόβλημα και η ώρα και η ημέρα που παραδίδεται σε λειτουργία. Βεβαίως δεν προσμετρούνται προβλήματα που οφείλονται σε παροχές του Νοσοκομείου προς τα μηχανήματα, δηλ. ρεύμα, νερό, θερμοκρασία, καθώς και γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστέρησης για την παραγγελία αναλώσιμων υλικών π.χ. Thyratron, Klystron ..». Το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκε προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού γραμμικού επιταχυντή στο ΑΧΕΠΑ, …, με το Α.Π 13018/Φ.919.460/18-10-2006 διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 813/10-6-2014 έγγραφο του προέδρου του Δ.Σ. και Διοικητή του ΝΠΔΔ, Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» αποδείχθηκε ότι η έκδοση βεβαιώσεων από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σχετικά με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του Τμήματος αυτού, εκδίδονταν από τον προϊστάμενο του κατηγορουμένου …, ως έχοντος την ευθύνη και εποπτεία, οι οποίες βεβαιώσεις διαβιβάζονταν με την προσυπογραφή κατά περίπτωση του Διοικητικού Διευθυντή ή του προέδρου του Δ.Σ. - Διοικητή. Συνεπώς από το έγγραφο αυτό αποδεικνύεται ότι το τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας είχε την αρμοδιότητα να δίνει ανάλογες βεβαιώσεις, έστω και αν στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος, καθ' υπέρβαση, πλην όμως στα πλαίσια των ως άνω υπηρεσιακών καθηκόντων του, ως υπάλληλος κατά την έννοια που αναπτύχθηκε στη μείζονα σκέψη της παρούσας και στα πλαίσια αυτά συνέταξε και χορήγησε τις έχουσες χαρακτήρα δημοσίων εγγράφων από 28-2-2005 και 18-10-2006 βεβαιώσεις. Παρόμοιες βεβαιώσεις, εξάλλου ήταν σύνηθες να χορηγούνται και από εργαζομένους άλλων νοσοκομείων όπως αποδεικνύεται α) από την με ημερομηνία 8-9-2003 βεβαίωση του προϊσταμένου του τμήματος Βιοϊατρικής και τεχνολογίας του ΦΠΝ …, που δόθηκε για την εταιρεία …, β) από την με ημερομηνία 11-11-2009 βεβαίωση από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», επίσης για την εταιρεία «...», γ) από την με ημερομηνία 24-11- 2008 βεβαίωση του Διευθυντή του Β' εργαστηρίου ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», επίσης για την εταιρεία «…», δ) από την με ημερομηνία 29-3-2004 βεβαίωση από το ίδιο νοσοκομείο, ε) από την με αρ. πρωτ. 28450/8-8- 2002 βεβαίωση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», επίσης για την εταιρεία «…». Γεννάται όμως στη συνέχεια το ερώτημα, αν ο ανωτέρω κατηγορούμενος, συνέταξε τις ανωτέρω βεβαιώσεις βεβαιώνοντας σε αυτές ψευδή περιστατικά που μπορεί να είχαν έννομες συνέπειες και αν από την πράξη του αυτή σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό ή σε άλλον και στην προκειμένη περίπτωση στην εταιρεία SIEMENS, αθέμιτο όφελος βλάπτοντας την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, αξίας 412.335 ευρώ όση και το ποσοστό 25% επί της εθνικής συμμετοχής στην χρηματοδότηση του εν λόγω έργου. Θα πρέπει δε στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι η εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού, ως προς το αληθές ή ψευδές των βεβαιώσεων έχει περιοριστεί ως προς τα μηχανήματα Primus 6-23 και MEVATRON 6 Mev, για τη λειτουργικότητα ή μη των οποίων αποδόθηκε η ως άνω κατηγορία. Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί το αληθές ή ψευδές του περιεχομένου των ανωτέρω βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από τον κατηγορούμενο, ουσιώδες κριτήριο θα αποτελέσει ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου «βλάβη» των μηχανημάτων. Ειδικότερα, το γεγονός της καλής λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων της εταιρίας SIEMENS προσδιορίζεται από τρία κριτήρια. Το πρώτο είναι «ο χρόνος εκτός λειτουργίας», το δεύτερο είναι η «αξιοπιστία» του μηχανήματος και το τρίτο είναι η ταχύτητα αρχικής εγκατάστασης και αποκατάστασης των προβλημάτων που τυχόν εμφανίζουν από την ανωτέρω προμηθεύτρια εταιρία. Ο όρος βλάβη (χρόνος down time εκτός λειτουργίας), στην από 16-1-2014 έκθεση πραγματογνωμοσύνης της νομίμως διορισθείσης, …, υπαλλήλου του Τμήματος Μελετών και Προδιαγραφών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Υπουργείου Υγείας, συνήθως προσδιορίζεται στη σύμβαση προμήθειας ή συντήρησης του μηχανήματος. Εν προκειμένω, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 4-2-2005, ήτοι λίγες ημέρες πριν από τη χορήγηση στις 28-2-2005 της πρώτης επίδικης βεβαίωσης, συνήφθησαν ανάμεσα στο νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. με έδρα το Μαρούσι (Αρτέμιδος αρ. 6) δύο συμβάσεις και την 1-2-2006 δύο συμβάσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων PRIMUS 6-23 MeV, MEVATRON 6 MeV, SIMVIEW NT Simulator, σύμφωνα με τους όρους των οποίων: α) Στο άρθρο 6 παρ. 4 ορίζεται ότι «... θα τηρείται ημερολόγιο συντηρήσεως και επισκευής βλαβών, που θα παρακολουθούνται και θα υπογράφονται από το όργανο του Νοσοκομείου και τους τεχνικούς τις εταιρίας και το οποίο ημερολόγιο θα παραμένει στο Νοσοκομείο. Στο ημερολόγιο αυτό θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτια τους. Μόλις διαπιστωθεί βλάβη θα ειδοποιείται με fax η εταιρία για την επισκευή της και από τη στιγμή εκείνη θα αρχίζει η προσμέτρηση του χρόνου ακινητοποιήσεως. Όταν ο χρόνος ακινητοποιήσεως υπερβαίνει τις 8 ώρες στην 3 α) περίπτωση (η οποία ορίζει ότι για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών, η εταιρία υποχρεούται να επιλαμβάνεται με αποστολή των ειδικευμένων τεχνικών της μέσα σε 4 ώρες από την ειδοποίηση της, εφ' όσον αυτή γίνει μέχρι τις 10 π.μ.) οι ώρες αυτές θα αθροίζονται και θα υπολογίζεται ο αντίστοιχος ακέραιος αριθμός. Όταν ο χρόνος ακινητοποίησης υπερβαίνει τις 4 ώρες κατά την επόμενη ημέρα στην 3β) σε περίπτωση (η οποία ορίζει ότι για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών η εταιρία υποχρεούται να επιλαμβάνεται με αποστολή των ειδικευμένων τεχνικών της στις 08.00 π.μ. της επομένης ημέρας, εφ' όσον ειδοποιηθεί μετά τις 10.00 π.μ.) οι ώρες αυτές θα αθροίζονται και θα υπολογίζεται ο αντίστοιχος ακέραιος αριθμός ημερών. Ο χρόνος ακινητοποίησης δεν πρέπει να είναι αθροιστικά μεγαλύτερος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως για κάθε μηχάνημα που περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, β) Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι : «... Σε περίπτωση ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος - που περιλαμβάνεται στη σύμβαση πέραν των δέκα εργασίμων ημερών αθροιστικά ετησίως, ο συντηρητής υποχρεούται να καταβάλει στο Νοσοκομείο ποσό 7% ως ποινική ρήτρα για κάθε επιπλέον ημέρα επί του αντίστοιχου ετησίου τιμήματος της σύμβασης ανά μηχάνημα το δε Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης...». Σύμφωνα δε με την από 23- 1-2014 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Αν. Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, … με το όρο «βλάβη» σε ένα μηχάνημα εννοούμε την εμφάνιση προβλημάτων, δυσλειτουργιών σε αυτό που δεν το αφήνουν να αποδώσει το 100 % των λειτουργιών του. Αν ένα μηχάνημα παρουσιάσει βλάβη αυτό δε σημαίνει ότι αναγκαστικά τίθεται εκτός λειτουργίας. Όμως για το χαρακτηρισμό της αξιοπιστίας του μηχανήματος, όλες οι βλάβες ενδιαφέρουν, δηλαδή αυτές που οδήγησαν σε μακροχρόνια ή σε ολιγόωρη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος, αλλά ακόμη και αυτές που δεν υπήρξε διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος. Σίγουρα βλάβες που οδήγησαν σε πολύωρη διακοπή λειτουργίας με αποτέλεσμα την μη εξυπηρέτηση ασθενών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψη στο χαρακτηρισμό της αξιοπιστίας του μηχανήματος και να αξιολογούνται διαφορετικά». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ψευδές των ανωτέρω βεβαιώσεων προκύπτει ιδίως: α) από το με ημερομηνία 17-8-2005 έγγραφο της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», με το οποίο γνωστοποιείται στον Αντιπρόεδρο - ΑΔΥΠΕ Αττικής, ότι κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων τέθηκαν μακροχρόνια εκτός λειτουργίας μεταξύ άλλων και το μηχάνημα Mevatron το οποίο επισκευαζόταν. Πλην όμως το έγγραφο αυτό αφορά το χρονικό διάστημα από 1-8-2005 και δεν μπορεί να συνδεθεί με τη χορηγηθείσα στις 28-2-2005 πρώτη βεβαίωση που χορήγησε ο κατηγορούμενος …, ήτοι σε χρονικό διάστημα προγενέστερο, β) από φωτοαντίγραφα 27 σελίδων από το βιβλίο βλαβών που τηρείται στο Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» του μηχανήματος Primus από 4-8-2003 έως 16-2-2005 στις οποίες καταγράφονται 43 παρατηρήσεις - βλάβες για τη λειτουργία του. Οι συνημμένες στην ένδικη καταγγελία, όπως αποδείχθηκε αφορούσαν καταχωρήσεις στο βιβλίο βλαβών του μηχανήματος Primus και αφορούσαν το χρονικό διάστημα από 4-8-2003 έως και 4-11-2006. Στο βιβλίο αυτό και για το επίμαχο διάστημα πριν από την χορήγηση της βεβαίωσης από τον κατηγορούμενο … (ήτοι από 4-8-2003 από το οποίο ξεκινάν οι εγγραφές στο βιβλίο έως και 28-2-2005 οπότε και εκδόθηκε η πρώτη βεβαίωση) υπάρχουν 42 καταχωρήσεις βλαβών. Οι περισσότερες εξ αυτών σχετίζονται με σβήσιμο (logoff) του μηχανήματος, πρόβλημα δόσης Dose Rate και πρόβλημα με τα ηλεκτρόνια. Δεδομένου όμως ότι πλειονότητα αυτών δεν αναφέρεται ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο παρουσιάστηκε η βλάβη καθώς η διάρκεια αυτής, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα, υπό ποία έννοια καταγράφονταν οι βλάβες αυτές, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω ως προς την έννοια της «βλάβης του μηχανήματος. Τέλος, κατά το κατηγορητήριο στο από 19-4-2002 έγγραφο του Διευθυντή του Α' Ακτινοθεραπευτικού …, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του Νοσοκομείου αναφέρεται: «...Από τότε που άρχισε να λειτουργεί (Ιούλιος 1999) μέχρι προ 20ημέρου δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η απρόσκοπτη λειτουργία του Primus ήταν τρεις μήνες περίπου...». Το έγγραφο αυτό εξετάσθηκε από τους διενεργήσαντες την προκαταρκτική εξέταση δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 666/13-7-2012 εντολής του Γενικού Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΓΙ, αρμοδίων Επιθεωρητών οι οποίοι διαπίστωσαν ότι στη σελ. 4 του εγγράφου αυτού αναφέρονται για το έτος 2006 και ανά μηχάνημα οι ώρες βλαβών αυτού, ήτοι σε διάστημα μετά την έκδοση των επίδικων βεβαιώσεων και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Εξάλλου, V από τα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε αποδεικνύεται ότι με από 15-1-2001 έγγραφο του ίδιου ως άνω Διευθυντή (…), αναφέρεται: «...Σήμερα μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα που ο SIMULATOR επισκευάζεται από την προμηθεύτρια εταιρεία SIEMENS. Δεν έχουμε καμία επίσημη πληροφόρηση για τον πιθανό χρόνο επισκευών του μηχανήματος με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχείς οχλήσεις και προστριβές με τους προγραμματισμένους προς σχεδιασμό ασθενείς μας...», ενώ από το με ημερομηνία 30-1-2004 έγγραφο των τεχνολόγων …, αποδεικνύεται ότι το μηχάνημα Simulator στις 28-1-2004 ώρα 14:40 παρουσίασε πρόβλημα και ενημερώθηκε η εταιρεία SIEMENS. Ότι, το μηχάνημα έμεινε κλειστό, λόγω επισκευής, στις 26-1-2004 και 27-1-2004 λειτούργησε στις 28-1-2004 και στις 29-1-2004 παρέμεινε κλειστό για service, ενώ στις 30-1-2004 το μηχάνημα λειτούργησε 'κανονικά, όμως κατά τον πρωινό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα δεν λειτουργεί. Επίσης, από το με ημερομηνία 28-8- 2006 έγγραφο του ως άνω Διευθυντή (…), αποδεικνύεται ότι μία σημαντική βλάβη στον Γ.Ε. PRIMUS (παραγωγή e-) από πολλών μηνών γνωστή, δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί..». Στο με ημερομηνία 2-6-2006 έγγραφο του κατηγορουμένου …, αναφέρεται «...Ακόμη δεν έχει γίνει ο έλεγχος της ΕΕΑΕ στους επιταχυντές SL-18 και PRIMUS...συχνά το ένα από τα δύο μηχανήματα έχει κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία του...». Στο με ημερομηνία 15-9-2006 έγγραφο του …, αναφέρεται ότι ο Γραμμικός Επιταχυντής PRIMUS ...παρουσιάζει πολλά και ποικίλα προβλήματα... οι ενέργειες των φωτονίων παρουσίασαν βλάβες συχνά ...οι ενέργειες των ηλεκτρονίων βρίσκονται εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 3μηνο. Το τελευταίο απαιτεί επέμβαση επί μακρόν (περισσότερες από 3 βδομάδες). Επίσης, οι ίδιοι ως άνω διορισθέντες Επιθεωρητές εξέτασαν το προσκομισθέν από τον κ. … από 2-3-2007 έγγραφο του κ. …, στο οποίο αναφέρονται για το μηχάνημα Primus ο αριθμός των εκτελούμενων πεδίων-θεραπειών ανά ημέρα για το έτος 2004 και διαπίστωσαν ότι από την εξέταση αυτού προκύπτει ότι στις 15/3, 16/3 και 17/3/2004 δεν εκτελέστηκε καμία θεραπεία στο εν λόγω μηχάνημα λόγω βλάβης, οπότε και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν για την θεραπεία τους σε άλλο μηχάνημα. Για τις υπόλοιπες ημέρες για τις οποίες το μηχάνημα εμφανιζόταν εν λειτουργία, αναφέρονται τα στοιχεία των ασθενών οι οποίοι πραγματοποίησαν θεραπεία την εν λόγω ημέρα στο PRIMUS. Όμως, καταλήγουν οι Επιθεωρητές, το εν λόγω έγγραφο δεν αναφέρει εάν ο αριθμός αυτός ταυτίζεται με τον αριθμό των ασθενών οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί να εκτελέσουν θεραπεία σε αυτό, έτσι ώστε και να μπορεί να διαπιστωθεί εάν τελικώς για τις ημέρες που σύμφωνα με το βιβλίο βλαβών παρουσιάστηκε βλάβη χωρίς όμως να διακοπεί για ολόκληρη την ημέρα η λειτουργία, (και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατή η χρήση του μέχρι της αποκαταστάσεως αυτής) πραγματοποιήθηκαν λιγότερες θεραπείες στο εν λόγω μηχάνημα σε σχέση με τις προγραμματισμένες. Περαιτέρω, στο με αρ. πρωτ. 5622/3-7-2015 έγγραφο του Διευθυντή της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας του «ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ», προκύπτει ότι μετά τον έλεγχο του Βιβλίου Κινήσεως ασθενών του μηχανήματος Primus που αφορά διάστημα από 1 8-12-2003 έως και 6-2-2004 (33 εργάσιμες ημέρες), καταγράφονται όλες οι ημερήσιες θεραπείες ασθενών και τυχόν προβλήματα (βλάβες). Στο διάστημα αυτό βεβαιώνεται υπάρχουν δύο καταγραφές βλαβών (19-12-2003 και 2-1- 2004) αλλά ότι τις συγκεκριμένες ημέρες, οι θεραπείες πραγματοποιήθηκαν κανονικά χωρίς να επηρεαστεί το πρόγραμμα λειτουργίας του μηχανήματος Primus. Όπως επίσης επισημαίνεται στο με αρ. πρωτ. 6617/137-2015 έγγραφο βεβαιώνεται ότι μετά από τον έλεγχο των Βιβλίων Κινήσεως ασθενών του μηχανήματος Primus που ανεβρέθηκαν, προκύπτει ότι κατά μέσω όρο ημερησίως πραγματοποιήθηκαν θεραπείες ασθενών ανάλογα με το πρόγραμμα από 45 έως 60 ασθενείς και αφορούν τα εξής διαστήματα: 1. Από 2-3-2000 έως 23-11-2000 (180 εργάσιμες ημέρες) έχουν καταγραφεί 27 (είκοσι επτά) μηνύματα στα οποία περιλαμβάνονται ημέρες Service, μετρήσεις Φυσικών, προβλήματα παροχών (Νερού, ΔΕΗ) και χρόνος διακοπής θεραπείας από 30' έως 6 ώρες εκτός λειτουργίας. Συνολικός χρόνος εκτός λειτουργίας στο ανωτέρω χρονικό διάστημα: 22 ώρες. 2. Από 7-3-2003 έως 17-12-2003 (158 εργάσιμες ημέρες) έχουν καταγραφεί 32 (τριάντα δύο) μηνύματα στα οποία περιλαμβάνονται ημέρες Service, μετρήσεις Φυσικών, προβλήματα παροχών (Νερού. ΔΕΗ) και εκτός λειτουργίας το μηχάνημα έμεινε συνολικά 5 (πέντε) ημέρες. Όλο το υπόλοιπο διάστημα το μηχάνημα λειτούργησε κανονικά εξυπηρετώντας τους ασθενείς. 3. Από 14-9-2005 έως 1-12-2005 (56 εργάσιμες ημέρες) έχουν καταγραφεί 2 (δύο) μηνύματα (Βλαβών) λόγω παροχών ΔΕΗ και πραγματοποιήθηκαν οι θεραπείες κανονικά με το πρόγραμμα. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω αποδειχθέντων, αν και προέκυψε ότι το μηχάνημα Primus εμφάνιζε κάποια προβλήματα, δεδομένου ότι όπως αποδείχθηκε δεν αναφέρεται στην πλειονότητα των εγγραφών βλαβών αυτού ο ακριβής χρόνος που παρουσιάστηκε η βλάβη καθώς και η διάρκεια αυτής, ώστε να κριθεί αν υπήρχε διακοπή για ολόκληρη την ημέρα, και κατά συνέπεια αν πραγματοποιήθηκαν λιγότερες θεραπείες σε σχέση με τις προγραμματισμένες, το αληθές ή ψευδές, σύμφωνα με το πόρισμα των Επιθεωρητών που διενήργησαν κατά τα ανωτέρω) την προκαταρτική εξέταση, θα εξαρτηθεί από το γεγονός εάν με τον όρο «βλάβη» εννοείται η οιασδήποτε διακοπή λειτουργίας των επιδίκων μηχανημάτων, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αυτής, οπότε σύμφωνα με τις καταχωρήσεις στο βιβλίο βλαβών, η βεβαίωση του κατηγορουμένου … που δόθηκε στις 28-2-2004 θα πρέπει να θεωρηθεί ως ανακριβής. Εάν ωστόσο η θέση την οποία διατύπωσε ο κατηγορούμενος στο με Α.Π. 13104-Φ.460-102/18-10-2006 έγγραφο του με τον όρο «βλάβη» εννοούνται οι ημέρες κατά τις οποίες το μηχάνημα τέθηκε για όλη την ημέρα εκτός λειτουργίας και δεν πραγματοποιήθηκε καμία θεραπεία σε αυτό, τότε με το από 2-3-2007 έγγραφο του Διευθυντή του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου …, η βεβαίωση -στο σκέλος που αφορά το μηχάνημα PRIMUS - είναι ακριβής. Εξάλλου, όπως αποδείχθηκε, από τον ενδελεχή έλεγχο που διενήργησε το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ η λειτουργία του Ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος ήταν συνεχής, χωρίς να κωλύεται η θεραπευτική διαδικασία των ασθενών» καθόσον από τα τηρούμενα βιβλία κίνησης ασθενών και καταγραφές βλαβών συνάγεται ότι η αναγραφή βλάβης ουδόλως συνεπάγεται συγχρόνως και ακινητοποίηση του μηχανήματος, οι ημέρες που το μηχάνημα τέθηκε εκτός λειτουργίας δεν υπερέβησαν το προβλεπόμενο χρονικό όριο, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την σύμβαση προμήθειας και συντήρησης αυτού και ουδείς εκ των ασθενών ακύρωσε την προγραμματισμένη θεραπευτική αγωγή του, ενώ το εν λόγω ιατρικό μηχάνημα συνεχίζει έως σήμερα την απρόσκοπτη λειτουργία του στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Ενόψει των παραπάνω, δεν αποδείχθηκε ότι το περιεχόμενο των από 28-2-2005 και 18-10-2006 βεβαιώσεων που χορήγησε ο κατηγορούμενος … ήταν ψευδές, και συνεπώς το Συμβούλιο κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής ως προς το ότι ο κατηγορούμενος … με την ιδιότητα του Προϊσταμένου του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ εξέδωσε τις ανωτέρω βεβαιώσεις με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του και στην εταιρεία SIEMENS αθέμιτο όφελος και να βλάψει την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, αφού ενήργησε με καλή πίστη και δεν υπήρξε, κατά την κρίση του παρόντος Συμβουλίου, πρόθεση του να βεβαιώσει ψευδώς οποιοδήποτε περιστατικό, ώστε να κατακυρωθεί ο επίδικος διαγωνισμός στην εταιρεία SIEMENS. Ούτε βέβαια είχε πρόθεση διαβεβαιώνοντας τα ανωτέρω να παραστήσει ψευδή γεγονότα ως αληθινά και να πείσει την αρμόδια επιτροπή αξιολογήσεως του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ να προβούν σε κατακύρωση του διαγωνισμού ζημιώνοντας έτσι την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ τελικά το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία ….

Περαιτέρω από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο (Ε.Α.Ι.) ιδρύθηκε το έτος 1935 δυνάμει του με ημερομηνία 14-6-1935 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 302/Α/35). Με το ΠΔ της 18-3-1982 (ΦΕΚ 136/Β/1982) εξαιρέθηκε από την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και υπήχθη στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Με το Ν. 1397/1983, ακολουθώντας τις σχετικές ρυθμίσεις, ιδιαίτερα ως προς το εργασιακό καθεστώς και τη σχέση εργασίας των ιατρών, οι οποίοι υπάγονται πλέον στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Νοσοκομείο εντάχθηκε στο «Εθνικό Σύστημα Υγείας» ΕΣΥ. Στη συνέχεια, το Νοσοκομείο με απόφαση του ΔΣ εντάσσεται στο Δημόσιο Τομέα μετατρεπόμενο σε ΝΠΔΔ με το ΠΔ 271/1987. Ακολούθησε η ακύρωση του ως άνω ΠΔ με την υπ' αριθ. 4462/1988 απόφαση του Σ.τ.Ε και η επανένταξη του και πάλι στο Δημόσιο τομέα, με το ΠΔ 384/1989 (ΦΕΚ 169/Α/89). Στα πλαίσια έγκρισης χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 για την προμήθεια ενός γραμμικού επιταχυντή 20 Mev διπλής ενέργειας φωτονίων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, εφεξής ΠΓΝΙ, και προκειμένου να τηρηθεί ο σχεδιασμός του Νοσοκομείου και να αξιοποιηθούν πλήρως οι κτιριακές του υποδομές, ήταν απαραίτητο να απομακρυνθεί από το ΠΓΝΙ η υπάρχουσα και ήδη εγκαταστημένη Μονάδα Κοβαλτίου CE ALKYON II. Για το λόγο αυτό το ΠΓΝΙ αποφάσισε την παραχώρηση του εν λόγω μηχανήματος λόγω δωρεάς προς το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Στα πλαίσια αυτά, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της τότε υποδιοικήτριας του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» …, το ΠΓΝΙ με το υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Σ. 3 26/11-2-2006 απευθυνόμενο προς αυτήν έγγραφο του, ζήτησε να τους γνωρίσουν τις ενέργειες και εργασίες που μπορεί να αναλάβει το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» (π.χ. αποξήλωση, μεταφορά και επανεγκατάσταση της μονάδας και της ραδιενεργού πηγής Co60) προκειμένου να επιτευχθεί η μεταφορά του μηχανήματος από το ΠΓΝΙ στον «ΑΓΙΟ ΣΑΒΒΑ». Για την αποξήλωση και μεταφορά του εν λόγω μηχανήματος η εταιρεία «…» στην από 22-3-2006 οικονομική προσφορά της καθόρισε το κόστος για τις εργασίες αυτές καθώς και την αποσυναρμολόγηση του μηχανήματος που ήταν ήδη εγκατεστημένο και λειτουργούσε στον «ΑΓΙΟ ΣΑΒΒΑ» και την απόσυρση της ραδιενεργού κεφαλής αυτού στο ποσό των 135.000 πλέον ΦΠΑ. Η πρόταση αυτή συνοδευόμενη από την προσφορά της εταιρείας …, υποβλήθηκε από την .., προς τον τότε Πρόεδρο του «ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ, … Ο τελευταίος, αν και μέχρι τότε ο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» δεν αποδείχθηκε ότι είχε εντάξει στον προγραμματισμό του παρόμοια προμήθεια μηχανήματος, εντούτοις ως όφειλε νόμιμα και σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, προέβη στη διερεύνηση της εν λόγω προτάσεως δωρεάς και ζήτησε υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος από τον αρχαιότερο Ακτινοφυσικό του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, .. και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας … ως αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες να εισηγηθούν επί της ανωτέρω αποδοχής της δωρεάς του μηχανήματος ALCYON II. Στα πλαίσια αυτά με το υπ' αριθ. πρωτ. 4632-Φ460-102/24-3-2004 υπηρεσιακό σημείωμα του …, προς τον … αναφέρθηκε η σειρά των προαπαιτούμενων στοιχείων τα οποία πρέπει να ζητηθούν από το ΠΓΝΙ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποδοχή της δωρεάς. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: «...Σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να ζητηθεί από το ΠΓΝΙ 1. Τα πιστοποιητικό της πηγής (χρονολογία κατασκευής) για να υπάρξει πρόβλεψη χρονικής λειτουργίας αυτής και να μην χρειαστεί να αντικατασταθεί τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον. 2. Ο αριθμός σειράς του μηχανήματος για να ελεγχθεί η συμβατότητα του Gantry με το υπάρχον. 3. Πρέπει να γίνει μελέτη ακτινοπροστασίας του χώρου εγκατάστασης για τον υπολογισμό του κόστους κατασκευής του. Μετά από αυτά θα πρέπει να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός μεταφοράς και εγκατάστασης του μηχανήματος και της εξαγωγής για αχρήστευση της υπάρχουσας πηγής του παλαιού δικού μας κοβαλτίου». Ακολούθως, ο … στο υπ' αριθ. πρωτ. …/3-4-2006 υπηρεσιακό του σημείωμα ομοίως προς τον …, αναπτύσσει κάποιους προβληματισμούς σχετικά με το συμφέρον της αποδοχής της δωρεάς του μηχανήματος. Πιο συγκεκριμένα θεωρεί «ότι σε διάστημα περίπου 2 ετών μετά την έναρξη χρήσης του δωρηθέντος μηχανήματος θα απαιτηθεί η προμήθεια νέας πηγής κοβαλτίου η οποία συνεπάγεται πρόσθετο κόστος 180.000 ευρώ, εξαιτίας της παλαιότητας της πηγής του προς δωρεά μηχανήματος. Ότι, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της εταιρείας «…» το κόστος για την αποξήλωση και μεταφορά του μηχανήματος από το ΠΓΝΙ στο Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ανέρχεται σε ποσό 135.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ότι, το κόστος για την αγορά καινούργιας μονάδας κοβαλτίου με νέα πηγή ανέρχεται σε περίπου 350.000- 400.000' ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του …, το συνολικό κόστος για την αποδοχή της δωρεάς θα ανέρχονταν περίπου στο ποσό των 400.000-430.000 ευρώ για την μονάδα του Νοσοκομείου Ιωαννίνων με νέα πηγή και 460.000-500.000 ευρώ για μια καινούργια μονάδα, οπότε και ζήτησε να διερευνηθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» εάν είναι τελικώς συμφέρουσα η αποδοχή της δωρεάς ή θα πρέπει εναλλακτικά να προχωρήσουν σε αγορά νέας μονάδας κοβαλτίου». Εξάλλου, με το με υπ' αριθ. πρωτ. 6390/400/28-4-2006 έγγραφο της προς τον κ. …, "η τότε υποδιοικήτρια του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» …ζήτησε από τον τελευταίο την υποβολή εισηγήσεως προς το Δ.Σ. του Νοσοκομείου στην οποία και να εκθέτει τα σχετιζόμενα με την δωρεά τεχνικά στοιχεία και διαδικασίες. Σε απάντησή του, ο κ. … συνέταξε την υπ' αριθ. πρωτ. 7403/Φ 43 9-102//23- 5-2006 σχετική του εισήγηση. Σε αυτήν αναφέρει: «...Η εν λόγω μονάδα ακτινοπροστασίας ALKYON II CGR είναι κατά πολύ νεότερη από τη μονάδα που έχει εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο. Επίσης, η μονάδα του ΠΓΝΙ είναι αρκετά λιγότερο χρησιμοποιημένη δεδομένου ότι λειτουργεί κατά το ήμισυ της ημέρας (πρωινοί ασθενείς μόνο). Το θέμα του ρυθμού δόσης, που είναι παρόμοιο με αυτό του Theratron αφού στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιείται φίλτρο στη δέσμη, δεν αποτελεί βιολογικό πρόβλημα αφού ήδη οι ασθενείς ακτινοβολούνται (2) φορές την ημέρα και θα συνεχίσουν να ακτινοβολούνται με τον ίδιο τρόπο (2 φορές/ημέρα). Όσον αφορά την μελλοντική, αναπόφευκτη αλλαγή της πηγής της μονάδας 0ο60, η εταιρεία «…» έχει γραπτώς δώσει διαβεβαίωση ότι αναλαμβάνει την αντικατάστασή της. Η τότε προμηθεύτρια εταιρεία έχει εγκαταστήσει την εν λόγω ακτινοθεραπευτική μονάδα και στο παρελθόν αντικαταστήσει την πηγή της. Πέραν της ολόσωμης ακτινοθεραπείας, η μονάδα θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την ακτινοβόληση παραγώγων αίματος, εξοικονομώντας χρόνο για τους απογευματινούς ασθενείς». Ακολούθως, στο υπ’ αριθ. πρωτ. 7407/Φ.400- 102/23-5- 20 06 υπηρεσιακό του σημείωμα προς τον … ο … αναφέρει: «...Η επιλογή της μονάδας Κοβαλτίου-60 Alcyon, του ΠΓΝΙ για τις ανάγκες της ολοσωματικής Ακτινοβολίας παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα (ιδ. σχ. το υπ' αριθ. πρωτ. 5043, 400-1 02, 3-4-2006 έγγραφο), που συνοψίζονται στα εξής: α) στην παλαιότητα του μηχανήματος (έτος εγκατάστασης 1988), β) στο γεγονός ότι εδώ και 15 χρόνια έχει σταματήσει η παραγωγή της, γ) στη μέτρια ενεργότητα της πηγής που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση της πηγής σε 2 περίπου χρόνια μετά την λειτουργία της στο Νοσοκομείο μας, δ) στο ενδεχόμενο να μην υπάρχει διαθέσιμη πηγή για το μηχάνημα αυτό μετά από μερικά χρόνια, ε) στο υψηλό συνολικό κόστος. Όπως γνωρίζετε, το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης επιθυμεί να αποξηλώσει τη μονάδα Κοβαλτίου-60, Theratron 1000. Η μονάδα αυτή, εγκαταστάθηκε το 2000, είναι σύγχρονη και είναι σε παραγωγή. Η ενεργότητα της μονάδας αυτής είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της μονάδας των Ιωαννίνων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 6 χρόνια προτού να απαιτηθεί η αλλαγή της πηγής. Παρακαλούμε επομένως όπως προβείτε, το ταχύτερο δυνατόν, στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλιστεί ότι η μονάδα αυτή θα παραχωρηθεί στο Νοσοκομείο μας για τη δημιουργία αυτοτελούς μονάδας ολοσωματικής ακτινοβόλησης». Επακολούθησε στις 25 Μαΐου 2006 η έχουσα απαρτία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ», με παρόντα μέλη τους …, ως Πρόεδρο, …, ως Αντιπρόεδρο και ως μέλη τους …, ενώ απουσίαζαν αν και κλήθησαν νόμιμα οι …, τακτικό μέλος, καθώς και ο αναπληρωτής του …, και ο …, τακτικό μέλος, καθώς και ο αναπληρωτής του …. Από το απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίασης 304/25-5-2006 αποδεικνύεται ότι ο Πρόεδρος αυτού …, επί του ζητήματος της αποδοχής ή μη δωρεάς του μηχανήματος Alkyon από το Νοσοκομείο Ιωαννίνων, εισηγήθηκε αρνητικά αναφέροντας τα ακόλουθα: «...η Υπηρεσία είναι αρνητική στην επιλογή της συγκεκριμένης μονάδας διότι παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα δηλ. στην παλαιότητα του μηχανήματος (έτος εγκατάστασης 1988), έχει σταματήσει η παραγωγή της συγκεκριμένης μονάδας εδώ και 15 έτη, στο ότι μετά από δύο έτη θα πρέπει να αντικατασταθεί η πηγή του, στο ενδεχόμενο να μην υπάρχει διαθέσιμη πηγή και στο υψηλό κόστος. Επίσης το Τμήμα Ακτινοφυσικής μας γνώρισε ότι το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης επιθυμεί να αποξηλώσει την μονάδα κοβαλτίου-60, η οποία έχει εγκατασταθεί το 2000 και παρακαλεί όπως το Δ.Σ προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η μονάδα να παραχωρηθεί στο Νοσοκομείο». Στη συνέχεια αφού η εκ των κατηγορουμένων …, διατύπωσε τη άποψη ότι το Νοσοκομείο θα πρέπει να προμηθευτεί καινούριο μηχάνημα και πρότεινε να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή για την μη αποδοχή του μηχανήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μη αποδοχή της δωρεάς, μειοψηφούσης της Αντιπροέδρου …. Στη συνέχεια, το ΠΓΝΙ, με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Σ 1339/2-6-2005 έγγραφο του προς τον Διοικητή του «ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ» αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «..η μονάδα κοβαλτίου CE ALKYON 2, εγκαταστάθηκε στο τμήμα ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου μας το έτος 1992 και στα 14 χρόνια λειτουργίας της, έχει επιδείξει σημαντική λειτουργική αξιοπιστία». Επίσης, αναφέρεται ότι: «Η καλή λειτουργική κατάσταση της μονάδας ενισχύεται και από το γεγονός ότι στις 11-6-2003, εγκαταστάθηκε καινούργια πηγή κοβαλτίου της CIS BIO INTERNATIONAL μοντέλο 6.000 RHM και αξίας 139.458 ευρώ, η οποία έχει εκτιμούμενο χρόνο καλής λειτουργίας επτά (7) περίπου χρόνια (με χρόνο ημίσειας ζωής 5,5 χρόνια περίπου). Ο εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος λειτουργικής αξιοπιστίας της Μονάδας με την κατάλληλη συντήρηση, υπολογίζεται σε αρκετά χρόνια, καθώς πρόκειται για ένα σύστημα όχι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας. Εύκολης και χαμηλού κόστους συντήρησης και επισκευής για το οποίο υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το οποίο εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την διαθεσιμότητα και καλή λειτουργία της πηγής κοβαλτίου.» Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι οι εκ των κατηγορουμένων … εισηγήθηκαν την μη αποδοχή της δωρεάς για λόγους τόσο οικονομικούς (κόστος αποξήλωσης, μεταφοράς εγκατάστασης, αγοράς νέας πηγής κοβαλτίου κλπ) όσο και τεχνικούς (παλαιότητα πηγής κοβαλτίου, μελλοντική διακοπή υποστήριξης αυτού από την κατασκευάστρια εταιρεία), ενώ ο κ. … εισηγήθηκε ότι θα μπορούσε να ήταν δυνητικά χρήσιμο για συγκεκριμένες θεραπευτικές διαδικασίες, χωρίς να υπεισέρχεται σε υπολογισμό του οικονομικά συμφέροντος ή μη της αποδοχής της δωρεάς. Ωστόσο, μετά την λήψη της απόφασης από το Δ.Σ. του «ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ», περιήλθε σε γνώση του Διοικητή του Νοσοκομείου το υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Σ. 1339/2-6-2006 έγγραφο του ΠΓΝΙ, τα αναφερόμενα του οποίου ανέτρεπαν κάποιους από τους επικαλούμενους τεχνικούς λόγους βάσει των οποίων λήφθηκε η απόφαση της μη αποδοχής της δωρεάς από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο κ. … αναφέρει ότι το μηχάνημα έχει έτος εγκατάστασης αυτού το έτος 1988, η ενεργότητα της πηγής ήταν 3950 RHM (και άρα ο ωφέλιμος χρόνος ζωής θα ήταν 2 χρόνια περίπου), ωστόσο στο υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Σ. 1339/2-6-06 έγγραφο του Δ.Σ. του ΠΓΝΙ αναφέρεται ότι η μονάδα εγκαταστάθηκε το έτος 1992 και είχε εγκατασταθεί νέα πηγή κοβαλτίου ενεργότητας 6.000 RHM (και άρα ωφέλιμος χρόνος ζωής αυτού επτά (7) έτη). Πλην όμως, εν προκειμένω, πράγματι αποδείχθηκε ότι το εν λόγω μηχάνημα αγοράστηκε κατά το έτος 1988 και ήδη μέχρι το έτος 1992, οπότε και εγκαταστάθηκε, ήδη επί τέσσερα έτη παρέμενε σε αχρησία, γεγονός το οποίο και κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, μειώνει την υπολειμματική του αξία όσο και την αποδοτικότητά του. Εν προκειμένω ερευνητέο είναι αν το Ελληνικό Δημόσιο και το Νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» υπέστησαν οιαδήποτε ζημία από την μη αποδοχή της ως άνω δωρεάς. Όπως αποδείχθηκε, κατά το χρόνο πρότασης της εν λόγω δωρεάς, ο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» διέθετε ήδη δύο μηχανήματα Κοβαλτίου σε λειτουργία, τα οποία κάλυπταν απόλυτα τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ασθενών, ενώ δεν υπήρχε πρόβλεψη προκήρυξης οιουδήποτε διαγωνισμού προμήθειας για ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα κοβαλτίου από το έτος 2005 και εντεύθεν, δεδομένου ότι ήδη το Νοσοκομείο από το έτος 2004 είχε προμηθευθεί καινούργιο σύγχρονης τεχνολογίας μηχάνημα Κοβαλτίου Theratron Elit 80, με χρηματοδότηση από το Γ' Κοινοτικό πλαίσιο για την σύγχρονη θεραπεία ασθενών και δεν είχε προτεραιότητα την εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού, διότι εκτός των άλλων λειτουργούσαν ως προαναφέρθηκε δύο παρόμοιες Μονάδες Κοβαλτίου η μία πολύ σύγχρονη, ενώ η δεύτερη και για ολόσωμες ακτινοθεραπείες (στις μονάδες δε αυτές γινόταν και η ακτινοβόληση παραγώγων αίματος). Αντίστοιχα, αποδείχθηκε ότι το μηχάνημα του ΠΓΝΙ παρέμεινε σε λειτουργία έως το έτος 2008-2009 εξυπηρετώντας τους κατοίκους της Ηπείρου, που σε διαφορετική περίπτωση έπρεπε να μετακινηθούν προς ΠΑΤΡΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ για αντίστοιχες θεραπείες. Η αποξήλωση και μεταφορά της προς επαναλειτουργία μονάδας στο Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» αποδείχθηκε ότι θα προκαλούσε δυσανάλογο κόστος σύμφωνα με την απαίτηση της εταιρείας … και τις ανάγκες για διαμόρφωση και πρόσθετη θωράκιση χώρου στο νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», όπως αυτό αποδεικνύεται και από την κατάθεση του μάρτυρα ..., κατά την εξέτασή του από τους επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ όπου αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Η οικονομική προσφορά και το κόστος για την μεταφορά του μηχανήματος κρίθηκε ασύμφορη οικονομικά». Τις ανάγκες για διαμόρφωση χώρων και θωράκιση επικαλείται άλλωστε με το από 3-3-2006 ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικού τμήματος κ. … (στο έγγραφο αυτό αναφέρονται οι απαιτούμενες ενέργειες - δαπάνες για την εγκατάσταση του δωρουμένου μηχανήματος). Το παραπάνω κόστος έπρεπε να ληφθεί υπόψη και σύμφωνα με την διεξαχθείσα προανακριτικά πραγματογνωμοσύνη. Εξάλλου, επί της αποδιδόμενης κατηγορίας, μείζονος σημασίας καθίσταται το γεγονός της γνωστοποίησης από την Εταιρεία Varian παραγωγής Μονάδων Κοβαλτίων και Κατασκευαστής Ανταλλακτικών ότι μετά το έτος 2007 ολοκληρώνονται τα υπάρχοντα συμβόλαια συντήρησης των Μονάδων αυτών και στο τέλος του έτους 2008 σταματά κάθε τεχνική υποστήριξη (άρα και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών). Εξάλλου, όπως αποδείχθηκε αν και η εταιρεία … είχε συμβατική υποχρέωση για την αποξήλωση και απομάκρυνση της μονάδας και της πηγής κοβαλτίου από το Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ίδετε σχ. το από 12-11-2009 έγγραφο της διεύθυνσης τεχνικού του ΠΓΝΙ προς την εταιρεία …), εντούτοις με την αποδοχή της δωρεάς αυτής το οικονομικό βάρος της αποξήλωσης και απομάκρυνσης της μονάδας και της πηγής κοβαλτίου, θα μετακυλούσε ουσιαστικά στο Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» το οποίο και θα όφειλε να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των 135.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τέλος, και στην Έκθεση ελέγχου ΕΔΕ 4652/2007 που διενεργήθηκε για την ένδικη υπόθεση δωρεάς, (ίδετε στην παραγρ. 7 των Συμπερασμάτων της Έκθεσης Ελέγχου) και το πόρισμα της οποίας καθίσταται μείζονος σημασίας εν προκειμένω, συμπερασματικά αναφέρεται ότι: «Η μη αποδοχή από το νοσοκομείο της δωρεάς του μηχανήματος κοβαλτίου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων είναι τεκμηριωμένη τόσο με επιστημονικά όσο κυρίως και με οικονομικά κριτήρια. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, ορθά πράττοντας, ζήτησε την γνώμη των ειδικών και απεφάσισε κατά πλειοψηφία σταθμίζοντας, όπως φαίνεται και στο σκεπτικό της απόφασης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αποδοχής. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως για το συγκεκριμένο θέμα προτάθηκε έλεγχος από το προαναφερόμενο πόρισμα του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και επιπλέον μας αναφέρθηκε σαν ενδεικτικό για έλεγχο θέμα από την Αναπληρώτρια Διοικήτρια...». Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, σύμφωνα με όσα πλήρως αποδείχθηκαν ουδεμία ζημία, υπό την έννοια της θετικής ή του διαφυγόντος κέρδους της περιουσίας του ΝΠΔΔ Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και συνακόλουθα του Δημοσίου, επήλθε με την μη αποδοχή της δωρεάς, καθόσον: Α) Με την αποδοχή της δωρεάς, το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» θα αναλάμβανε συγχρόνως υποχρέωση καταβολής προς την εταιρεία … ποσού 135.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ δηλ. συνολικά 160.650 ευρώ. Β) Το κόστος διαμόρφωσης χώρων θωρακισμένων προκειμένου να εγκατασταθεί και να τεθεί η λειτουργία της δωρηθείσης μονάδας ανέρχονταν στο ποσό των 30.000 έως 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Γ) Το κόστος για αλλαγή της πηγής μετά από 2 προσδόκιμα έτη λειτουργίας της μονάδας στο Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ανέρχονταν στο ποσό των 170.000 ευρώ περίπου, πλέον ΦΠΑ, δηλ. συνολικά 183.600 ευρώ. Συνεπώς, έστω και αν η υπολειμματική αξία του μηχανήματος ήταν 80.000 ευρώ, υπολογιζόμενη εσφαλμένα από το έτος εγκατάστασης και όχι από το έτος αγοράς ήτοι από το έτος 1988, οπότε, έπρεπε κατά λογική αναγκαιότητα να είναι πολύ μικρότερη, και πάλι το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» όχι μόνον δεν θα είχε όφελος, αλλά αντιθέτως θα είχε ζημία, αφού όπως αποδείχθηκε τελικά για την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς θα είχε υποχρεωθεί να καταβάλλει το ποσό των 165.000 έως 195.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό των 196.000 έως 232.000 ευρώ. Αντίθετα, το κόστος αγοράς αντίστοιχου καινούργιου εξοπλισμού με οπωσδήποτε πολύ μεγαλύτερου προσδόκιμου χρόνου λειτουργίας) ανερχόταν κατά το χρόνο πρότασης της εν λόγω δωρεάς, στο ποσό των 400.000 ευρώ περίπου, πλέον ΦΠΑ. Τέλος, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», προέβη στην αγορά καινούργιου μηχανήματος, αντί να αποδεχθεί την δωρεά του μηχανήματος από το Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Κατά την κρίση δε του Συμβουλίου από όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται, ότι το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ζημία θα είχε υποστεί μόνον αν τελικά αποδεχόταν τη δωρεά του ως άνω μεταχειρισμένου μηχανήματος, το οποίο μετά το έτος 2007 δεν θα υποστηριζόταν από την παραγωγό εταιρεία, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο σχετικά έγγραφο ότι το τελευταίο μηχάνημα του συγκεκριμένου τύπου κατασκευάστηκε το 1998 και κάθε τεχνική υποστήριξη του έπαυσε τον Δεκέμβριο του 2008, ενώ το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» δεν είχε ανάγκη-προτεραιότητα να αποκτήσει αντίστοιχο μηχάνημα, αφού ήδη κάλυπτε τις ανάγκες των ασθενών με άλλο μηχάνημα. Συνεπώς τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ...., με την απόφασή τους περί μη αποδοχής της δωρεάς μηχανήματος από το ΠΓΝΙ, ουδόλως παραβίασαν τους κανόνες της επιμελούς διαχείρισης της ξένης προς αυτούς περιουσίας του Νοσοκομείου, αφού όπως αποδείχθηκε ουδεμία ζημία βέβαιη και οριστική επήλθε σε βάρος του Νοσοκομείου και μάλιστα έχουσα αιτιώδη συνάφεια με τη συμπεριφορά των ως άνω κατηγορουμένων, ούτε άλλωστε μπορεί να καταλογιστεί σε αυτούς δόλος υπό την έννοια της γνώσης ότι με τη συμπεριφορά τους επέφεραν ζημία στην περιουσία τρίτου προσώπου και δη του Νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ και συνακόλουθα του Δημοσίου. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι η κρίση που οδήγησε τους ως άνω κατηγορουμένους στην ληφθείσα απόφασή τους περί μη αποδοχής της δωρεάς του μηχανήματος ήταν λανθασμένη, το γεγονός αυτό από μόνο του δεν αρκεί σε καμία περίπτωση για να θεμελιωθεί η υπερχειλής υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της απιστίας, σύμφωνα με την οποία απαιτείται η θέληση του δράστη να ελαττώσει την περιουσία του τρίτου και δη του ΝΠΔΔ Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ήτοι η γνώση τους ότι με την πράξη τους επέρχεται η ελάττωση καθώς και ο σκοπός τους να ωφεληθεί κάποιος άλλος, περιστατικά που δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Άλλωστε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε οποιαδήποτε, έστω και έμμεση, ωφέλεια των ως άνω κατηγορουμένων από την πράξη για την οποία κατηγορούνται.

IX. Από τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ. 1 εδ. α, 310 παρ. 1 εδ. α' 313 και 318 Κ.Ποιν.Δ, προκύπτει ότι το Δικαστικό Συμβούλιο (Πλημμελειοδικών ή Εφετών) αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, και όταν δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ή αυτές που υπάρχουν δεν είναι σοβαρές για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Οι ενδείξεις θεωρούνται σοβαρές, όταν πιθανολογούν ενοχή του κατηγορουμένου ή όταν από το αποδεικτικό υλικό, προκύπτει με βεβαιότητα ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί και να υποβάλει στη δοκιμασία της επ' ακροατηρίου διαδικασίας τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται οι ενδείξεις. Αντιθέτως οι ενδείξεις δεν θεωρούνται σοβαρές όταν, αυτές καθαυτές κρινόμενες, δεν πιθανολογούν σοβαρά την ενοχή του κατηγορουμένου και κλονίζονται από άλλα αποδεικτικά στοιχεία που είναι επαρκή για να οδηγήσουν το δικαστήριο στην απαλλαγή του (βλ. Ολ. ΑΠ 9/ 2001 Ποιν. Χρ. ΝΑ.788). Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά, τα οποία πλήρως αποδείχθηκαν κατά τα ανωτέρω, σε συνδυασμό και με τη μείζονα σκέψη του παρόντος, κατά την κρίση του Συμβουλίου, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις: Α) σε βάρος του ως άνω κατηγορουμένου …, για την πράξη που του αποδόθηκε, ήτοι του ότι στην Αθήνα στις 28-2-2005 και 18-10-2006, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλος που στα καθήκοντα του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη ορισμένων δημοσίων εγγράφων, βεβαίωσε με πρόθεση σε τέτοια έγγραφα ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες. Σκόπευε δε με την πράξη του αυτή να προσπορίσει στον ίδιο ή άλλον αθέμιτο όφελος, βλάπτοντας παράνομα την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου κατά ποσό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Επίσης δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος των κατηγορουμένων …  και …, για το αδίκημα της απιστίας από κοινού που τους αποδόθηκε, και ειδικότερα του ότι στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από αρχές του έτους 2006 έως 25-5-2006, τέλεσαν από κοινού έγκλημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με ποινή στερητική της ελευθερίας, ήτοι ο μεν κατηγορούμενος …, ως Διοικητής του Ν.Π.Δ.Δ. Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» από 29-9-2004 έως 8-3-2007 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου Ν.Π.Δ.Δ. από κοινού με τα τακτικά μέλη … και … του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδίου ως άνω Νοσοκομείου, και ενώ τους είχε ανατεθεί, υπό την άνω ιδιότητα τους, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαχείριση της περιουσίας του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ,, ελάττωσαν εν γνώσει τους την περιουσία αυτού, που τους ήταν εμπιστευμένη και της οποίας είχαν τη διαχείριση, σύμφωνα με το νόμο 3329/2005 Κεφ. Β άρθρο 7 περ. 6 και την ειδικότερη υποπερίπτωση 15, προξενώντας ζημία υπερβαίνουσα τα 15.000 και ήδη τα 30.000 ευρώ και συνακόλουθα σε βάρος των κατηγορουμένων …  και … για την αξιόποινη πράξη της άμεσης συνέργειας στην από κοινού τελεσθείσα από τους ανωτέρω κατηγορουμένους πράξη της κακουργηματικής απιστίας.

Επομένως, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 308 παρ. εδ. γ', και δ', 309 παρ. 1 εδ. α' και 310 παρ. 1 α' του Κ.Ποιν.Δ, να μη γίνει κατηγορία κατά των κατηγορουμένων αυτών για τις παραπάνω πράξεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ να μη γίνει κατηγορία κατά των κατηγορουμένων: 1) …  και 8) …, κατηγορουμένων ο πρώτος για: α) ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και β) άμεση συνεργεία σε απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (άρ. 131, γ, 45, 46 παρ. 1 β', 98, 94 παρ.1, 242 παρ. 3-1 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 1 παρ.1 Ν. 1608/1950 και άρ. 1 εδ. β' Ν. 4022/201 1 και 390 ΠΚ), ο δεύτερος, τέταρτος, πέμπτη, έκτος, έβδομη και όγδοη για απιστία από κοινού εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (αρ. 45, 390 ΠΚ) και ο τρίτος, για άμεση συνεργεία (αρ. 46 παρ.ΐβ' ΠΚ) στην ως άνω πράξη, πράξεις που φέρεται ότι τέλεσαν στην Αθήνα στις 28-2-2005 και 18-10-2006, ο πρώτος κατηγορούμενος και στις 15-5-2006 άπαντες οι κατηγορούμενοι.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιανουαρίου 2016 και καταχωρήθηκε στην Αθήνα στις 26 Φεβρουάριου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis