Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών.

Ο∆ΗΓΙΑ 1/ 2011

Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών

 Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Έχοντας υπόψη: 
1. Ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. α' του ν. 2472/1997, η Αρχή έχει την αρµοδιότητα να εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρµογής των ρυθµίσεων που αφορούν την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 3917/2011, η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δηµόσιες αρχές, ΟΤΑ, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή.

3. Ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας της Αρχής υπ' αρ. 1122/26.09.2000 για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, ενόψει:
α) της εκτεταµένης χρήσης συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε κτίρια και υπαίθριους χώρους από δηµόσιους φορείς και ιδιώτες, 
β) το σηµαντικό αριθµό ερωτηµάτων από υπεύθυνους επεξεργασίας και καταγγελιών από πολίτες που δέχεται τα τελευταία χρόνια η Αρχή σχετικά µε τη νοµιµότητα της λειτουργίας συγκεκριµένων συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης και την περαιτέρω χρήση των εικόνων που συλλέγονται µέσω αυτών, γ) τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης.
4. Ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997 και τις αιτιολογικές σκέψεις 14-17 στο προοίµιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα δεδοµένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.
5. Ότι η αποθήκευση και διαβίβαση εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται από σύστηµα βιντεοεπιτήρησης, που λειτουργεί µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, σε κλειστό ή ανοικτό χώρο συγκέντρωσης ή διέλευσης προσώπων, συνιστά επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µάλιστα εν όλω ή εν µέρει αυτοµατοποιηµένη κατά την έννοια των άρθρων 2 στοιχ. δ' και 3 παρ. 1 του ν. 2472/1997.
6. Ότι η βιντεοεπιτήρηση επιδρά στην συµπεριφορά των προσώπων που βρίσκονται σε συγκεκριµένους χώρους και, κατ' επέκταση, την κατευθύνει, γεγονός που µπορεί να δηµιουργεί ψυχολογική πίεση, καθώς ένα πρόσωπο που γνωρίζει ότι παρακολουθείται προσπαθεί να προσαρµόζει την συµπεριφορά του στις προσδοκίες εκείνου που κάθε φορά το παρακολουθεί.
7. Ότι η χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης είναι δυνατό να πραγµατοποιείται και για τον ειδικότερο σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας, για ειδικές κατηγορίες ασθενών. Ο σκοπός αυτός µπορεί να επιδιώκεται µόνο από τα αρµόδια προς τούτο φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας και δεσµεύονται από ειδικό επαγγελµατικό απόρρητο (π.χ. γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό).
8. Ότι η διασφάλιση του θεµελιώδους δικαιώµατος της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του ατόµου και της ιδιωτικής ζωής προϋποθέτει καθοδήγηση των δηµόσιων φορέων και ιδιωτών που εγκαθιστούν συστήµατα βιντεοεπιτήρησης, δηλαδή των υπεύθυνων επεξεργασίας, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον ν. 2472/1997 (ιδίως άρθρα 6, 10, 11, 12) στο πλαίσιο χρήσης συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης επεξεργασίας.
9. Ότι κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ειδικών προϋποθέσεων για τη νοµιµότητα της χρήσης συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για τους σκοπούς της ασφάλειας προσώπων και αγαθών και παροχής υπηρεσιών υγείας από συγκεκριµένες κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας που κατά κανόνα εγκαθιστούν τέτοια συστήµατα (π.χ. τράπεζες, ξενοδοχεία, εµπορικά καταστήµατα, πολυκατοικίες, νοσοκοµεία). Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι πρόκειται για χώρους στους οποίους προσέρχεται καθηµερινά απροσδιόριστος αριθµός προσώπων για συγκεκριµένες κάθε φορά δραστηριότητες, κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την εξειδίκευση του σκοπού, τον τρόπο εγκατάστασης του συστήµατος και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων, προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων αυτών. 
Αποφασίζει την έκδοση της παρούσας Οδηγίας:

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 Άρθρο 1 

Σκοπός της Οδηγίας.

1. Η λήψη και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε συστήµατα βιντεοεπιτήρησης συνιστά περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών δεδοµένων, το οποίο καθιερώνεται από το άρθρο 9Α του Συντάγµατος. Έτσι η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους που δεν είναι δηµόσιοι αλλά είναι προσβάσιµοι στο κοινό πρέπει να γίνεται µετά από ουσιαστική αξιολόγηση της αναγκαιότητας της συγκεκριµένης επεξεργασίας σε σχέση (α) µε τον κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιδιώκει να αντιµετωπίσει και (β) µε το µέγεθος της επίπτωσης στην ιδιωτική ζωή των προσώπων που αφορά. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει και τη διερεύνηση ηπιότερων µέσων ασφάλειας προσώπων και αγαθών. 
2. Σκοπός εκδόσεως της παρούσας Οδηγίας είναι να καθορίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης. 
3. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε δηµόσιους χώρους για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3917/2011 δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας Οδηγίας. 

Άρθρο 2

 Πεδίο εφαρµογής – Σκοποί επεξεργασίας

Η παρούσα Οδηγία εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων εικόνας ή/και ήχου που πραγµατοποιείται µέσω συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης από πάσης φύσεως δηµόσιους φορείς ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τον σκοπό της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών στον οποίο εντάσσονται και ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα: 
α) Προστασία προσώπων ή/και αγαθών. Ο σκοπός της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών δικαιολογείται από το έννοµο συµφέρον ή την νοµική υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ενός χώρου να προστατεύσει τον χώρο καθώς και τα αγαθά που ευρίσκονται στον χώρο αυτό από παράνοµες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας τρίτων που νοµίµως ευρίσκονται στον επιτηρούµενο χώρο. Για παράδειγµα, ένα ξενοδοχείο έχει υποχρέωση προστασίας των περιουσιακών αγαθών των πελατών του (πρβλ. ΑΚ 834 επ. για την ευθύνη των ξενοδόχων), καθώς και έννοµο συµφέρον να διαφυλάξει τη φήµη του ως ασφαλούς τόπου διαµονής. Άλλα παραδείγµατα αποτελούν η προστασία εγκαταστάσεων και κρίσιµων υποδοµών (π.χ. ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός δικτύων υποδοµής), η διασφάλιση των συναλλαγών (π.χ. σε τράπεζες και ταµεία καταστηµάτων) ή η ασφαλής παραµονή και διακίνηση των επιβατών στους χώρους επιβίβασης. Η προστασία προσώπων ή/και αγαθών µε συστήµατα βιντεοεπιτήρησης µπορεί να επιδιώκεται είτε από την οικεία δηµόσια ή δηµοτική αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) που διαχειρίζεται ή έχει κατά την κείµενη νοµοθεσία σχετική αρµοδιότητα σε κάποιον συγκεκριµένο χώρο είτε από νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) ή φυσικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τον χώρο ή έχει νόµιµο δικαίωµα ή υποχρέωση σύµφωνα µε διατάξεις νόµου ή σε εκτέλεση σύµβασης µε τον κύριο του χώρου. 
β) Παροχή υπηρεσιών υγείας. Η παροχή υπηρεσιών υγείας αφορά την παρακολούθηση βαριά ψυχικά ή νοητικά ασθενών που εκτιµάται ότι µπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία τους ή σε τρίτους και την παρακολούθηση ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο σκοπός αυτός µπορεί να επιδιώκεται µόνο από νοσηλευτικά ιδρύµατα, ψυχιατρικά ιδρύµατα, ιδρύµατα περίθαλψης ατόµων µε αναπηρίες και παρόµοιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η παρακολούθηση πρέπει να πραγµατοποιείται από πρόσωπα που δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο και να τελεί υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ειδικό µέρος της παρούσας Οδηγίας.

 Άρθρο 3 

Περιπτώσεις που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα Οδηγία

Η παρούσα Οδηγία δεν εφαρµόζεται: 
1. Όταν η επεξεργασία δεδοµένων εικόνας ή/και ήχου (α) πραγµατοποιείται µε χρήση οπτικοακουστικών συστηµάτων που δεν εµπίπτουν στην έννοια του άρθρου 4 της παρούσας Οδηγίας και (β) δεν πραγµατοποιείται για τους σκοπούς που περιγράφονται περιοριστικά στο άρθρο 2. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ιδίως οι εξής: λειτουργία συστηµάτων τηλεδιάσκεψης, βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή τηλεοπτικού ή κινηµατογραφικού υλικού, καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό µιας εκδήλωσης (π.χ. συνέδριο, σεµινάριο, κοινωνική ή σχολική εκδήλωση), λήψη εικόνας (ή και ήχου) µε φωτογραφική µηχανή, συσκευή κινητού τηλεφώνου κλπ.)
2. Όταν η επεξεργασία δεδοµένων εικόνας (ή και ήχου) δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2472/1997, όπως ιδίως στις εξής περιπτώσεις: α) ∆ραστηριότητες που δεν συνιστούν “επεξεργασία” προσωπικών δεδοµένων υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. δ' σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2472/1997, όπως η λειτουργία απλών συστηµάτων ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριµένης ενέργειας του εισερχοµένου (π.χ. θυροτηλέφωνα-θυροτηλεοράσεις), δεδοµένου ότι δεν πραγµατοποιείται συνεχής λήψη εικόνας ή/και ήχου. β) Άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2472/1997). Ως αποκλειστικά προσωπική ή οικιακή δραστηριότητα νοείται εκείνη που αναφέρεται στο ιδιωτικό πεδίο δράσης ενός προσώπου ή µιας οικογένειας, δηλαδή εκείνη που δεν εµπίπτει στην επαγγελµατική ή/και εµπορική του δραστηριότητα και δεν έχει ως σκοπό ή ως αποτέλεσµα τη συστηµατική διαβίβαση ή τη διάδοση δεδοµένων σε τρίτους, όπως συµβαίνει στην περίπτωση που γίνεται ανάρτηση στο διαδίκτυο ή δηµοσίευση σε εφηµερίδες του συλλεγέντος οπτικοακουστικού υλικού. ∆εν θεωρείται αποκλειστικά προσωπική ή οικιακή δραστηριότητα η λήψη και επεξεργασία εικόνας ή και ήχου µε σύστηµα βιντεοεπιτήρησης που είναι εγκατεστηµένο σε ιδιωτική οικία, όταν το πεδίο ελέγχου της κάµερας περιλαµβάνει εξωτερικούς δηµόσιους ή κοινόχρηστους χώρους
3. Στις περιπτώσεις χρήσης συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για αποκλειστικά προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες, το πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι θίγεται από την επεξεργασία, µπορεί να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά του µε βάση τις γενικές διατάξεις του δικαίου για την προστασία της προσωπικότητας, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η εικόνα του ατόµου (βλ. ενδεικτικά άρθρα 5 παρ. 1 και 9Α Συντάγµατος, άρθρα 57, 59, 914 και 932 Αστικού Κώδικα, άρθρα 361-362 Ποινικού Κώδικα). 

Άρθρο 4 
Ορισµός συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης

Ως συστήµατα βιντεοεπιτήρησης, στα οποία περιλαµβάνονται ιδίως τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, ορίζονται τα συστήµατα που είναι µόνιµα εγκατεστηµένα σε ένα χώρο, λειτουργούν συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και µετάδοσης σήµατος εικόνας ή/και ήχου από τον χώρο αυτό προς έναν περιορισµένο αριθµό οθονών προβολής ή/και µηχανηµάτων καταγραφής (πρβλ. και υπ’ αρ. 2/2010 Γνωµοδότηση της Αρχής, σκέψη 8). Η µετάδοση της εικόνας µπορεί να γίνεται µε απευθείας σύνδεση της κάµερας στην οθόνη προβολής ή/και στο µηχάνηµα καταγραφής ή µέσω εσωτερικού δικτύου ή µέσω διαδικτύου για περιορισµένο όµως αριθµό νοµιµοποιούµενων προς τούτο αποδεκτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άρθρο 5 
Αρχή της αναλογικότητας

 Η νοµιµότητα της επεξεργασίας εξετάζεται στο πλαίσιο του σκοπού που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει τα συστήµατα βιντεοεπιτήρησης να είναι πρόσφορα και αναγκαία σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να µη δύναται να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα (άρθρο 4 του ν. 2472/1997). Η προσφορότητα και η αναγκαιότητα της βιντεοεπιτήρησης εκτιµάται µε βάση τον κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέλει να αντιµετωπίσει σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση συστήµατος βιντεοεπιτήρησης για παραβάσεις ήσσονος σηµασίας, π.χ. για την αντιµετώπιση του καπνίσµατος στα σχολεία ή τη ρίψη απορριµµάτων σε δηµόσιους χώρους (πρβλ. Έγγραφο εργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω βιντεοεπιτήρησης της 25 Νοεµβρίου 2002 της ‘Οµάδας εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα’ σελ. 19 επ.). Ως ηπιότερα νοούνται τα µέσα που είναι εξίσου αποτελεσµατικά, αλλά λιγότερο επαχθή για το άτοµο, π.χ. τακτικότεροι έλεγχοι από υπάρχον προσωπικό ασφαλείας, σύστηµα συναγερµού στην είσοδο και την έξοδο κλειστών χώρων, καλύτερος φωτισµός κλπ. Περαιτέρω, τα σηµεία εγκατάστασης των καµερών και ο τρόπος λήψης των δεδοµένων πρέπει να προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδοµένα που συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα των προσώπων που ευρίσκονται στο χώρο που επιτηρείται και ιδίως να µην παραβιάζεται αυτό το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως «νόµιµη προσδοκία κάποιου βαθµού προστασίας της ιδιωτικής ζωής» σε κάποιον χώρο (πρβλ. Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας WP55 της 29 Μαΐου 2002 της ‘Οµάδας εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα’ σελ. 4).

Άρθρο 6 
Εξειδίκευση της αρχής της αναλογικότητας 

Ειδικές περιπτώσεις εφαρµογής της αρχής της αναλογικότητας είναι ιδίως οι ακόλουθες:
1. Λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς και πεζοδρόµια: Κατά την επιτήρηση της περιµέτρου κτιρίων µε σκοπό την ασφάλεια προσώπων ή/και αγαθών (π.χ. προστασία της ιδιοκτησίας από φθορές), απαγορεύεται η λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς και πεζοδρόµια, καθώς ενυπάρχει ο κίνδυνος παρακολούθησης των περαστικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µια τέτοια λήψη µπορεί να επιτρέπεται µόνο εφόσον πρόκειται για χώρο µε αυξηµένες ανάγκες ασφαλείας οι οποίες προσδιορίζονται (α) είτε λόγω της “φύσεως” του χώρου (π.χ. κρατικά κτίρια, µεγάλα ξενοδοχεία) (β) είτε επειδή πρόκειται για χώρο όπου έχουν προηγηθεί επικίνδυνες επιθέσεις κατά της ζωής και της περιουσίας και υπάρχουν πλέον δικαιολογηµένες υπόνοιες ότι ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν και άλλες, (π.χ. µηχανήµατα αυτόµατης συναλλαγής των τραπεζών - ATM, χώροι εισόδου-εξόδου ξενοδοχείων). Στις περιπτώσεις αυτές η λήψη πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο παράπλευρο χώρο (π.χ. η τοποθέτηση καµερών στα ATM πραγµατοποιείται έτσι ώστε να λαµβάνεται εικόνα µόνο από το χώρο εγκατάστασης του µηχανήµατος και το χώρο που βρίσκεται ο εκάστοτε χρήστης).
2. Λήψη εικόνας από εισόδους ή εσωτερικό γειτονικών κατοικιών, κτιρίων ή άλλων χώρων: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαγορεύεται να λαµβάνει εικόνα από εισόδους ή εσωτερικό γειτονικών κατοικιών, κτιρίων ή άλλων χώρων.
3. Χώροι στους οποίους η εγκατάσταση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται, καθώς προσβάλλεται ο σκληρός πυρήνας του δικαιώµατος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση να λαµβάνει εικόνα από χώρους στους οποίους τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν αυξηµένες προσδοκίες για την ιδιωτικότητά τους, όπως από α) χώρους και προθαλάµους τουαλετών ανεξάρτητα του είδους της επιχείρησης ή του φορέα που βρίσκονται οι χώροι αυτοί και β) αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού ή πελατών. Ειδικά για την αποφυγή κλοπών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει εναλλακτικά µέτρα, όπως τη χρήση ερµαρίων που κλειδώνουν ή διαχωρισµένων χώρων φύλαξης.
4. Κάµερες µε δυνατότητα στρέψης και εστίασης: Η χρήση τέτοιων καµερών µπορεί να επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρακολουθεί κινήσεις φυσικών προσώπων σε πραγµατικό χρόνο προκειµένου να επέµβει άµεσα προς αποτροπή κάποιου συµβάντος (π.χ. νυχτερινή ασφάλεια σε µεγάλους χώρους, όπως εργοστάσια, αποθήκες κ.α.) και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούµενα τεχνικά µέτρα για τον περιορισµό της περιοχής λήψης στην απολύτως απαραίτητη (π.χ. µε χρήση της λειτουργίας απόκρυψης περιοχών - λειτουργία “µάσκας”).
5. ∆εδοµένα ήχου: Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδοµένων ήχου για τους αναφερόµενους στην παρούσα Οδηγία σκοπούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η επεξεργασία δεδοµένων ήχου µπορεί να επιτραπεί µόνο εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας αιτιολογήσει την αναγκαιότητα του µέτρου αυτού ειδικά και η Αρχή το κρίνει ως απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόµενου σκοπού (π.χ. συσκευές λήψης και µετάδοσης ήχου σε δωµάτιο νοσοκοµείου ή ιδρύµατος όπου φιλοξενούνται βρέφη, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα συνεχούς παρουσίας αρµόδιου προσωπικού στο συγκεκριµένο δωµάτιο και επειδή θα πρέπει να υπάρξει άµεση επέµβαση σε περίπτωση που ακουστεί η φωνή/το κλάµα ενός βρέφους).
6. Ελαχιστοποίηση δεδοµένων µε βάση την επιλογή συγκεκριµένων τεχνολογιών (privacy by design): Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καλείται να επιλέγει τεχνολογίες όσο το δυνατόν πιο “φιλικές” προς την ιδιωτικότητα (π.χ. συστήµατα µε δυνατότητα κρυπτογράφησης των αποθηκευµένων εικόνων ή/και δυνατότητα “θόλωσης”).

 Άρθρο 7
 Απαγόρευση επιτήρησης στους χώρους εργασίας 

1. Η εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας έχει ιδιαίτερη σηµασία στις περιπτώσεις λειτουργίας συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας. Το σύστηµα δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την επιτήρηση των εργαζοµένων εντός των χώρων αυτών, εκτός από ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων ή την προστασία κρίσιµων χώρων εργασίας (π.χ. στρατιωτικά εργοστάσια, τράπεζες, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου). Για παράδειγµα, σε έναν τυπικό χώρο γραφείων επιχείρησης, η βιντεοεπιτήρηση πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, χωρίς να επιτηρούνται συγκεκριµένες αίθουσες γραφείων ή διάδροµοι. Εξαίρεση µπορεί να αποτελούν συγκεκριµένοι χώροι, όπως ταµεία ή χώροι µε χρηµατοκιβώτια, ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό κλπ., υπό τον όρο ότι οι κάµερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν κι όχι στους χώρους των εργαζοµένων. Επίσης, σε ειδικούς χώρους, όπως χώροι µε ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ο υπεύθυνος βάρδιας ή ο υπεύθυνος ασφαλείας µπορεί να παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο τους χειριστές µηχανηµάτων υψηλής επικινδυνότητας, µε σκοπό να επέµβει άµεσα αν συµβεί κάποιο περιστατικό ασφαλείας.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσω συστήµατος βιντεοεπιτήρησης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζοµένων (βλ. Οδηγία υπ' αρ. 115/2001 για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων, τµήµα Ε', παρ. 6 – 8).

Άρθρο 8 
Χρόνος τήρησης 

1. Τα δεδοµένα πρέπει να τηρούνται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ενόψει του επιδιωκόµενου κάθε φορά σκοπού επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από τη λήψη εικόνων που αποθηκεύονται ή τη λήψη που γίνεται σε πραγµατικό χρόνο δεν προκύπτει επέλευση συµβάντος που εµπίπτει στον επιδιωκόµενο σκοπό, τα δεδοµένα πρέπει να καταστρέφονται το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που ισχύουν για συγκεκριµένες κατηγορίες υπεύθυνων επεξεργασίας (π.χ. καζίνο) ή αν στην παρούσα Οδηγία ορίζεται διαφορετικά.
2. Σε περίπτωση συµβάντος (π.χ. κλοπή, ληστεία, ξυλοδαρµός) σε βάρος του προσώπου ή των αγαθών του υπεύθυνου επεξεργασίας, αυτός επιτρέπεται να τηρεί τις εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριµένο συµβάν σε χωριστό αρχείο για 30 ηµέρες.
3. Αν το συµβάν αφορά τρίτον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιτρέπεται να τηρεί τις εικόνες για 3 µήνες.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το συµβάν αφορά τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης (π.χ. διερεύνηση απάτης ή διαφθοράς στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου µιας τράπεζας), ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Αρχή το αναγκαίο χρονικό διάστηµα τήρησης των εικόνων.

Άρθρο 9 
∆ιαβίβαση δεδοµένων σε τρίτους 

1. Η διαβίβαση σε τρίτους δεδοµένων που προέρχονται από σύστηµα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται κατόπιν προηγούµενης συγκατάθεσης του υποκειµένου των δεδοµένων. Κατ' εξαίρεση, µια τέτοια διαβίβαση επιτρέπεται και χωρίς συγκατάθεση µόνο υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαβιβάζει στις αρµόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές δεδοµένα που οι τελευταίες ζητούν νοµίµως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, πέραν των ειδικότερων υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, δύναται να διαβιβάζει στις αρµόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές δεδοµένα που ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία µιας αξιόποινης πράξης (π.χ. κλοπή, ξυλοδαρµός) που τελέσθηκε στον χώρο τον οποίο έχει έννοµο συµφέρον ή νοµική υποχρέωση να προστατεύσει κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 της παρούσας Οδηγίας και που µπορούν να συνεισφέρουν στη διερεύνηση των πραγµατικών περιστατικών ή στην αναγνώριση των δραστών.
4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιτρέπεται να διαβιβάσει δεδοµένα που ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία µιας αξιόποινης πράξης στο πρόσωπο που απεικονίζεται ως θύµα ή δράστης της πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 Άρθρο 10 
Υποχρέωση γνωστοποίησης 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αρχή την εγκατάσταση συστήµατος βιντεοεπιτήρησης πριν την έναρξη της επεξεργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του 11 ν. 2472/1997. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εκθέτει µε σαφήνεια το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδοµένων που προτίθεται να συλλέξει και τους τυχόν αποδέκτες των δεδοµένων αυτών. Ειδικότερα, ο σκοπός ή οι σκοποί επεξεργασίας πρέπει να είναι συγκεκριµένοι και επαρκώς αιτιολογηµένοι ώστε να καθίσταται σαφές ότι η επεξεργασία είναι πρόσφορη και αναγκαία και ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις στα θεµελιώδη δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων. 
2. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει σύντοµη περιγραφή των τεχνικών µέσων που θα χρησιµοποιηθούν και των µέτρων που έχουν προβλεφθεί για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει επίσης να γνωστοποιεί τον χρόνο τήρησης των δεδοµένων, εφόσον για ειδικούς, συγκεκριµένους και επαρκώς αιτιολογηµένους λόγους που σχετίζονται µε τον σκοπό της επεξεργασίας, επιδιώκει την τήρηση των δεδοµένων που συλλέγονται για χρονικό διάστηµα διαφορετικό από αυτό που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας Οδηγίας. Αν η επεξεργασία αφορά ευαίσθητα δεδοµένα, απαιτείται άδεια της Αρχής.

Άρθρο 11 
Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδοµένων καθώς και για την προστασία τους από κάθε µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για όλο το διάστηµα κατά το οποίο τηρεί τα δεδοµένα. Ειδικότερα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, µεταξύ άλλων, να µεριµνά για: − την ασφάλεια του καταγεγραµµένου υλικού και τη αποφυγή διάδοσής του σε µη νόµιµους αποδέκτες, − τον έλεγχο της πρόσβασης στον κεντρικό χώρο ελέγχου, το χώρο αποθήκευσης του καταγεγραµµένου υλικού και σε τυχόν σύστηµα επεξεργασίας (σε επίπεδο υλικού και λογισµικού), − την αποφυγή αλόγιστης χρήσης οθονών προβολής, − την ασφαλή διαβίβαση των καταγεγραµµένων συµβάντων στους νόµιµους αποδέκτες και την αποφυγή διάδοσης του υλικού σε µη νόµιµους αποδέκτες, − την επιλογή κατάλληλου προσωπικού για το χειρισµό του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, − τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τον εν γένει σεβασµό των κανόνων του ν. 2472/1997, − την επιλογή διαδικασιών και προϊόντων που υποστηρίζουν την προστασία προσωπικών δεδοµένων (ιδιωτικότητα κατά τον σχεδιασµό - “privacy by design”). Ενδεικτικά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξετάζει τη χρήση συσκευών λήψης εικόνων µε δυνατότητα απόκρυψης περιοχών (µάσκας), τον έλεγχο της πρόσβασης στο αποθηκευµένο υλικό µε τη µεσολάβηση έµπιστης τρίτης οντότητας, την αποθήκευση του υλικού σε κρυπτογραφηµένη µορφή, την ψηφιακή πιστοποίηση (υπογραφή) του διαβιβαζόµενου υλικού. 
2. Σε περίπτωση που η λειτουργία του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης ανατίθεται σε εκτελούντα την επεξεργασία, η σχετική ανάθεση πρέπει να γίνεται εγγράφως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 2472/1997.

Άρθρο 12 
Υποχρέωση ενηµέρωσης 

Πριν ένα πρόσωπο εισέλθει στην εµβέλεια του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να το ενηµερώνει, µε τρόπο εµφανή και κατανοητό, ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Προς τούτο, πρέπει:
α) να αναρτώνται σε επαρκή αριθµό και εµφανές µέρος ευδιάκριτες πινακίδες, όπου θα αναγράφεται το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου γίνεται η βιντεοσκόπηση (υπεύθυνος επεξεργασίας), ο σκοπός, καθώς και το άτοµο µε το οποίο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώµατα που ο ν. 2472/1997 αναγνωρίζει στο υποκείµενο των δεδοµένων (σχετικό υπόδειγµα παρατίθεται ως παράρτηµα της παρούσας Οδηγίας) και
β) να είναι διαθέσιµη στο κοινό, εφόσον ζητηθεί, µε κάθε πρόσφορο τρόπο σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής (π.χ. διάθεση έντυπου υλικού) αναλυτικότερη ενηµέρωση, η οποία θα περιλαµβάνει: − εξειδίκευση του σκοπού για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία, − συνοπτική περιγραφή του συστήµατος που χρησιµοποιείται, − προσδιορισµός των χώρων εγκατάστασης και εµβέλειας των καµερών, − το χρονικό διάστηµα τήρησης των δεδοµένων, − κατηγορίες/ιδιότητες προσώπων που χειρίζονται το σύστηµα (π.χ. υπάλληλοι του τµήµατος ασφαλείας), και − τυχόν νόµιµοι αποδέκτες.

Άρθρο 13 
∆ικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης

 1. ∆ικαίωµα πρόσβασης. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να χορηγεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης αντίγραφο του τµήµατος της εγγραφής σήµατος εικόνας όπου έχει καταγραφεί το υποκείµενο των δεδοµένων ή έντυπη σειρά στιγµιοτύπων από τις καταγεγραµµένες εικόνες ή, αναλόγως, να ενηµερώσει εγγράφως το ενδιαφερόµενο πρόσωπο µέσα στην ίδια χρονική διορία είτε ότι δεν απεικονίζεται είτε ότι το σχετικό τµήµα της εγγραφής έχει καταστραφεί. Εναλλακτικά, εφόσον συµφωνεί και το υποκείµενο των δεδοµένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί απλώς να επιδείξει, άµεσα, το ανωτέρω τµήµα. Προς το σκοπό αυτό το υποκείµενο των δεδοµένων οφείλει να υποδείξει την ακριβή ώρα και τον τόπο που ευρέθη στην εµβέλεια των καµερών. Όταν χορηγεί αντίγραφο εικόνας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καλύπτει την εικόνα τρίτων προσώπων (π.χ. µε θόλωση τµήµατος της εικόνας), εφόσον ενδέχεται να παραβιάζεται το δικαίωµά τους στην ιδιωτική ζωή. Στην περίπτωση της απλής επίδειξης, η κάλυψη της εικόνας τρίτων προσώπων δεν είναι αναγκαία. 
2. ∆ικαίωµα αντίρρησης. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία της εικόνας του από το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης και να απαιτήσει τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των δεδοµένων. Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαπιστώσει ότι το αίτηµα του υποκειµένου για διαγραφή ή δέσµευση των δεδοµένων είναι νόµιµο, πρέπει να προβεί αµέσως στη διαγραφή ή τη δέσµευση των δεδοµένων και να προσαρµόσει τη λειτουργία του συστήµατος εν γένει, ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνοµη επεξεργασία στο µέλλον.
3. Για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και αντίρρησης καταβάλλεται χρηµατικό ποσό το οποίο επιστρέφεται στο υποκείµενο των δεδοµένων εάν το αίτηµα διαγραφής ή δέσµευσης των δεδοµένων κριθεί βάσιµο. Σχετικά εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 2472/1997 σε συνδυασµό µε την υπ' αρ. 122/2001 Κανονιστική Πράξη της Αρχής [ΦΕΚ 1345/13-10-2001 (τεύχος Β')].

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 14 

1. Η εγκατάσταση συστήµατος βιντεοεπιτήρησης από τις κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας που αναφέρονται στο Ειδικό µέρος της Οδηγίας επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται για κάθε συγκεκριµένη κατηγορία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης, η οποία καταχωρίζεται στο µητρώο του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2472/ 97. 
2. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται µε τη γνωστοποίηση να αιτιολογεί την ανάγκη της συγκεκριµένης επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή η Αρχή ερευνά τη νοµιµότητα της επεξεργασίας σταθµίζοντας τον επιδιωκόµενο σκοπό µε τις επιπτώσεις της συγκεκριµένης επεξεργασίας στην ιδιωτική ζωή.
3. Στις περιπτώσεις που ρυθµίζονται µε τα άρθρα 16, 19 και 21, οι προϋποθέσεις που ορίζονται για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης εφαρµόζονται κατά τις ώρες που οι χώροι αυτοί είναι ανοικτοί για το κοινό. Τις ώρες που οι χώροι είναι κλειστοί για το κοινό, το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται να λειτουργεί σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές του γενικού µέρους της Οδηγίας.

Άρθρο 15 
Συγκροτήµατα κατοικιών ή γραφείων 

1. Η εγκατάσταση συστήµατος βιντεοεπιτήρησης σε συγκροτήµατα κατοικιών ή γραφείων για την ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων και των προσώπων που κυκλοφορούν σε αυτούς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για τη διαχείριση του συγκροτήµατος (π.χ. της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας) σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του οικείου Κανονισµού. Αν η εγκατάσταση συστήµατος βιντεοεπιτήρησης δεν προβλέπεται στον Κανονισµό, απαιτείται συναπόφαση των δύο τρίτων των ενοίκων της πολυκατοικίας ή του κτιρίου που λαµβάνεται µε πρωτοβουλία του διαχειριστή. Για την ψηφοφορία σε κάθε ένοικο αντιστοιχεί µία ψήφος. Στην απόφαση πρέπει να ορίζονται οι χώροι που θα επιτηρούνται και το ή τα φυσικά πρόσωπα που µπορούν να έχουν πρόσβαση στη µονάδα ελέγχου του συστήµατος. (π.χ. ο διαχειριστής της πολυκατοικίας).
2. Υπεύθυνος επεξεργασίας του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης είναι η Γενική Συνέλευση του συγκροτήµατος.
3. Οι κάµερες του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης δεν επιτρέπεται να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαµερίσµατα. Η µονάδα ελέγχου δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε διαµέρισµα, αλλά πρέπει να εγκαθίσταται σε κοινόχρηστο χώρο µε ελεγχόµενη πρόσβαση (π.χ. κοινόχρηστη αποθήκη), εκτός αν η επεξεργασία πραγµατοποιείται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ασφαλείας (π.χ. εταιρεία ασφαλείας ως εκτελούσα την επεξεργασία). Τα δεδοµένα διατηρούνται το πολύ έως σαράντα οκτώ (48) ώρες. Η χρήση οθόνης σε συνεχή λειτουργία απαγορεύεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο από προσωπικό ασφαλείας. ∆εν επιτρέπεται µετάδοση σήµατος εικόνας στα κατ’ ιδίαν διαµερίσµατα.
4. Η εγκατάσταση κάµερας από µεµονωµένο ιδιοκτήτη ή ένοικο σε κοινόχρηστο χώρο στάθµευσης της πολυκατοικίας ή του κτιρίου για την επιτήρηση προσωπικού οχήµατος, επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Να προβλέπεται στον Κανονισµό της πολυκατοικίας ή να υπάρχει συναπόφαση των ενοίκων που λαµβάνεται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. β) Να µην υπάρχει σύστηµα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους στάθµευσης εγκατεστηµένο για λογαριασµό της πολυκατοικίας. γ) Η κάµερα να εστιάζει µόνο στο επιτηρούµενο όχηµα. δ) Ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης ή ένοικος να τοποθετήσει µε δικά του έξοδα σχετική ευδιάκριτη ενηµερωτική πινακίδα σε εµφανές σηµείο του χώρου στάθµευσης.

Άρθρο 16 
Τράπεζες και λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

1. Η εγκατάσταση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται σε όλους τους χώρους των τραπεζών εκτός από τους χώρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 της παρούσας Οδηγίας, όπου η βιντεοεπιτήρηση προσβάλλει τον σκληρό πυρήνα του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή.
2. Οι τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να διατηρούν τα δεδοµένα για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών. Αν κατά το χρονικό αυτό διάστηµα καταγραφούν περιστατικά οργανωµένης οικονοµικής απάτης ή αµφισβήτησης οικονοµικής συναλλαγής, τα σχετικά τµήµατα των δεδοµένων του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης δύναται να διατηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο µε ανάλογα µέτρα ασφαλείας 16 για όσο διάστηµα απαιτείται για τη διερεύνηση και την πειθαρχική ή δικαστική δίωξη των περιστατικών αυτών.
3. Ειδικά για τις εταιρείες εκτύπωσης πιστωτικών καρτών και προσωπικών αναγνωριστικών στοιχείων, επιτρέπεται η τήρηση των δεδοµένων που καταγράφονται αποκλειστικά από τους χώρους όπου πραγµατοποιείται η διαδικασία εκτύπωσης και αποστολής των πιστωτικών καρτών και των σχετικών κωδικών, για διάστηµα έως ενενήντα (90) ηµέρες.

Άρθρο 17 
Ξενοδοχεία 

1. Η λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε ξενοδοχειακές µονάδες υπό οποιαδήποτε µορφή (ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόµενα δωµάτια κλπ.) πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε χώρους που αποσκοπούν στον έλεγχο εισερχοµένων/εξερχοµένων (όπως π.χ. η κεντρική είσοδος, ο χώρος υποδοχής, οι είσοδοι/έξοδοι των ανελκυστήρων και των κλιµακοστασίων) καθώς και στους χώρους φύλαξης χρηµάτων (π.χ. ταµεία) και στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση καµερών στους χώρους εστίασης και στους διαδρόµους που οδηγούν στα δωµάτια του ξενοδοχείου και σε χώρους όπου ενδέχεται να παρακολουθούνται οι πελάτες ή/και επισκέπτες του ξενοδοχείου. Τέτοιοι χώροι είναι ιδίως οι είσοδοι των κατ’ ιδίαν δωµατίων, οι τουαλέτες και οι χώροι όπου πραγµατοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής (όπως πισίνες, γυµναστήρια, χώροι άθλησης, αποδυτήρια κλπ.)

 Άρθρο 18 
Σχολεία και λοιποί χώροι όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι 

1. Η ύπαρξη και µόνο καµερών σε σχολεία και άλλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθµοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ.) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που µια τέτοια επεξεργασία µπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριµένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από µικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται µέσω καµερών (βλ. και Γνωµοδότηση 2/2009 της Οµάδας Εργασίας του Άρθρου 29, καθώς επίσης και την Απόφαση 77/ 2009 της Αρχής).
2. Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο κατά τις ώρες που το σχολείο δεν λειτουργεί. Οι ώρες λειτουργίας του συστήµατος πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια στις σχετικές ενηµερωτικές πινακίδες, έτσι ώστε να γνωρίζουν πλήρως όλοι οι µαθητές και οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο/φροντιστήριο δεν παρακολουθούνται.
3. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις σχολικών εγκαταστάσεων µεγάλης έκτασης, όπου δεν είναι πρακτικός ο έλεγχος των αποµακρυσµένων σηµείων των εγκαταστάσεων µε ηπιότερα µέσα (π.χ. φύλακες), είναι δυνατόν να επιτραπεί η λειτουργία των καµερών που εστιάζουν στα αποµακρυσµένα σηµεία και κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, µετά από έγκριση της Αρχής.
4. Τα δεδοµένα που καταγράφουν οι κάµερες πρέπει να διαγράφονται κατά την επόµενη εργάσιµη µέρα. Σε περίπτωση συµβάντος εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 8. Η διαχείριση του συστήµατος µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
5. Η απόφαση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήµατος πρέπει να λαµβάνεται από το αρµόδιο όργανο για τη διοίκηση του σχολείου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του συλλόγου γονέων και των µαθητικών συλλόγων όπου υπάρχουν.
6. Προτείνεται η λειτουργία του συστήµατος να πραγµατοποιείται κατ’ αρχήν δοκιµαστικά, αφού προηγουµένως γνωστοποιηθεί στην Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας Οδηγίας, προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητά του σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και τις επιπτώσεις του στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ιδιωτική ζωή των µαθητών. Στη συνέχεια η λειτουργία του συστήµατος πρέπει να αξιολογείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τακτά χρονικά διαστήµατα που δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ένα έτος, και να σταθµίζεται κάθε φορά εκ νέου η αναγκαιότητα λειτουργίας του. Τα στοιχεία τα σχετικά µε την αξιολόγηση του συστήµατος πρέπει να είναι διαθέσιµα στην Αρχή. Οι µαθητές, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί και οι λοιποί εργαζόµενοι στο σχολείο µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.
7. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν αναλόγως και για κάθε άλλο χώρο όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι.
8. Ειδικά γα τις περιπτώσεις βρεφονηπιακών σταθµών είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση η λήψη εικόνας από χώρους όπου φιλοξενούνται/κοιµούνται αποκλειστικά βρέφη, µε την προϋπόθεση ότι γίνεται παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επέµβασης σε περίπτωση επέλευσης συµβάντος που σχετίζεται µε την ασφάλεια, την υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα του βρέφους.
9. ∆εν επιτρέπεται η µετάδοση εικόνων των χώρων των βρεφονηπιακών σταθµών ή οικοτροφείων στους γονείς µέσω του ∆ιαδικτύου.

Άρθρο 19 
Εµπορικά κέντρα και καταστήµατα 

1. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας επικαλούνται ως αναγκαία τη λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε εµπορικά κέντρα και πάσης φύσεως καταστήµατα για την ασφάλεια των χώρων και των αγαθών που διακινούνται, ιδίως όταν σε κάποιο εµπορικό κέντρο διακινείται µεγάλος αριθµός προσώπων ή διατίθενται αγαθά µεγάλης αξίας. Ωστόσο η εγκατάσταση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης στους χώρους πρέπει να γίνεται µε φειδώ και να προτιµώνται πάντα ηπιότερα µέσα προστασίας, όπως η εγκατάσταση ανιχνευτών στα σηµεία εισόδου/εξόδου ή πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα πάσης φύσεως καταστήµατα καθώς επίσης τα εστιατόρια, τα καφενεία και οι λοιποί χώροι εστίασης και αναψυχής. Αν το κατάστηµα ευρίσκεται σε εσωτερικό χώρο ή σε όροφο κτιρίου, ισχύουν επιπροσθέτως οι προϋποθέσεις για τα συγκροτήµατα κατοικιών ή γραφείων, για τις κάµερες που εστιάζουν σε κοινόχρηστους χώρους.
2. Κάµερες επιτρέπεται να τοποθετούνται στα σηµεία εισόδου και εξόδου των καταστηµάτων, στα ταµεία και τους χώρους φύλαξης χρηµάτων, στις αποθήκες εµπορευµάτων, στους χώρους των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθµευσης, υπό τις προϋποθέσεις του γενικού µέρους της παρούσας Οδηγίας.
3. Εγκατάσταση καµερών στους χώρους των καταστηµάτων όπου κυκλοφορούν και συναλλάσσονται οι πελάτες µπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση υπό την προϋπόθεση ότι (α) πρόκειται για µεγάλης επιφάνειας καταστήµατα (π.χ. εµπορικά κέντρα) και (β) διακινούνται εµπορεύµατα µεγάλης αξίας (π.χ. κοσµηµατοπωλεία). Η επιτήρηση πρέπει να µην µπορεί να εξασφαλιστεί µε άλλο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η γωνία λήψης των καµερών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εστιάζει όσο το δυνατόν λιγότερο στα πρόσωπα των πελατών και των υπαλλήλων και να προτιµώνται λήψεις όσο το δυνατόν ευρύτερης οπτικής γωνίας.
4. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία καµερών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιµαστήρια, στις τουαλέτες και στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι του καταστήµατος και δεν είναι προσιτοί στο κοινό.

Άρθρο 20 
Νοσοκοµεία, κλινικές, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα 

1. Η λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης σε νοσοκοµεία, κλινικές, ιατρεία και λοιπούς χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας για τον σκοπό της ασφάλειας προσώπων και αγαθών πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα σηµεία εισόδου και εξόδου, στους χώρους ταµείων ή χώρους κρίσιµων εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ιατροφαρµακευτικού υλικού κλπ) όπου, κατ’ αρχήν, δεν µπορεί να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης ή ασθενής. Οι κάµερες δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναµονής, τα κυλικεία και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόµους του νοσοκοµείου, τους θαλάµους ασθενών, τους θαλάµους εξέτασης ή ιατρικών επεµβάσεων, τις τουαλέτες και τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών και τους χώρους εργασίας του λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
2. Εγκατάσταση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας µπορεί να πραγµατοποιείται υπό προϋποθέσεις µόνο από νοσηλευτικά ιδρύµατα, ψυχιατρικά ιδρύµατα, ιδρύµατα περίθαλψης ατόµων µε αναπηρίες και παρόµοιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις λειτουργίας συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για τον παραπάνω σκοπό είναι η επιτήρηση βαριά ψυχικά ή νοητικά ασθενούς που µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του ή σε τρίτους ή η επιτήρηση ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει: α. Να έχει λάβει την άδεια της Αρχής για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας. Στην άδεια αυτή πρέπει να περιλαµβάνονται και τα δεδοµένα που λαµβάνονται από το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης. β. Η εγκατάσταση των καµερών να περιορίζεται αποκλειστικά στους χώρους όπου αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της ζωής και της υγείας των ασθενών. γ. Η ανάγκη χρήσης καµερών για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να τεκµηριώνεται από επιτροπή αποτελούµενη από αρµόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία θα αποφασίσει για τους χώρους τοποθέτησης των καµερών και την εµβέλειά τους. Η σχετική απόφαση πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και όχι αργότερα από ένα έτος. δ. Η µονάδα ελέγχου του κυκλώµατος να εγκαθίσταται σε αποµονωµένο χώρο, πρόσβαση στον οποίο θα µπορούν να έχουν µόνο τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού που ασχολούνται µε την παρακολούθηση των ασθενών. Σε περίπτωση που ο ίδιος φορέας χρησιµοποιεί σύστηµα βιντεοεπιτήρησης και για σκοπούς προστασίας προσώπων ή αγαθών, οι µονάδες ελέγχου πρέπει να είναι διαχωρισµένες. ε. Εκτός των πινακίδων που ενηµερώνουν σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης πρέπει να παρέχεται και ξεχωριστή έγγραφη ενηµέρωση στους νόµιµους πληρεξούσιους ή στους δικαστικούς συµπαραστάτες ή στους ασκούντες τη γονική µέριµνα των συγκεκριµένων ασθενών σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος και τους λόγους τήρησης των δεδοµένων. στ. Καταγραφή των δεδοµένων επιτρέπεται το πολύ για σαράντα οκτώ (48) ώρες µε σκοπό τη διερεύνηση συµβάντων υγείας από αρµόδιο ιατρικό προσωπικό. ζ. Σε περίπτωση που συγκεκριµένα δεδοµένα που έχουν καταγραφεί για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών υγείας απαιτείται να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας, είναι δυνατή η αποθήκευσή τους σε ξεχωριστό αρχείο αφού ανωνυµοποιηθούν (π.χ. µε θόλωση του προσώπου του ασθενούς). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται (α) έγκριση της αρµόδιας επιστηµονικής επιτροπής του νοσοκοµείου και (β) προηγούµενη συγκατάθεση του ασθενούς ή του νοµίµου εκπροσώπου του.

Άρθρο 21
Λοιποί χώροι 

1. Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Η προστασία εκθεµάτων ιδιαίτερης καλλιτεχνικής και πνευµατικής αξίας σε µουσεία και λοιπούς εκθεσιακούς χώρους καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους µπορεί να δικαιολογήσει την εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, ακόµη και όταν οι χώροι αυτοί είναι ανοικτοί για το κοινό. Στις περιπτώσεις αυτές οι κάµερες πρέπει να εστιάζουν στα εκθέµατα ή να λαµβάνονται εικόνες των αιθουσών όσο το δυνατόν ευρύτερης οπτικής γωνίας ώστε να αποφεύγεται η εστίαση στα πρόσωπα των επισκεπτών. Η επιτήρηση µπορεί να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο από ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Για τα µουσεία και τους εκθεσιακούς χώρους εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις που αφορούν τα καταστήµατα.
2. Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Η εγκατάσταση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται υπό τους όρους των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων (Υ.Α. αριθ. 24560/24.7.2003 των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης - ΦΕΚ Β’ 21 1071/1.8.2003).
3. ∆ηµόσιοι χώροι στάθµευσης. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης σε κλειστούς ή ανοιχτούς δηµόσιους χώρους στάθµευσης µε σκοπό την αποφυγή κλοπής, διάρρηξης ή άλλης παράνοµης ενέργειας που ενδέχεται να προκαλέσει περιουσιακή βλάβη. 4. Πρατήρια υγρών καυσίµων α) Η λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε πρατήρια υγρών καυσίµων και στα καταστήµατα που λειτουργούν µέσα στο χώρο του πρατηρίου επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα καταστήµατα. β) Κατά τις νυκτερινές ώρες (20.00 ως 08.00) επιτρέπεται η λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης στους χώρους όπου βρίσκονται οι αντλίες βενζίνης και οι αποθήκες καυσίµων.
5. Χώροι λατρείας και χώροι ταφής (π.χ. εκκλησίες, νεκροταφεία) Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι παραπάνω χώροι είναι, κατά κανόνα, ελεύθερα προσβάσιµοι, δεν επιτρέπεται η λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης κατά τις ώρες που οι χώροι παραµένουν ανοικτοί για το κοινό.
Από την έκδοση και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας Οδηγίας καταργείται η Οδηγία αρ. 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, όπως τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις 40/2001 και 46/2009.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 
Ο Πρόεδρος Χρίστος Γεραρής
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγµα ενηµερωτικής πινακίδας Η παρακάτω πινακίδα είναι ενδεικτική και µπορεί να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. Το µέγεθος και το σχήµα της µπορεί να ποικίλουν, ώστε να εξασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, ότι όποιο φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στον υπό επιτήρηση χώρο έχει ενηµερωθεί πριν την είσοδό του σε αυτόν. Στην ενηµερωτική πινακίδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σήµα που υποδηλώνει την λειτουργία κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης, όπως αυτό που εµφανίζεται παραπάνω. Επισηµαίνεται ότι η αναγραφή κειµένου που δηλώνει ότι η επεξεργασία πραγµατοποιείται «µε βάση το ν. 2472/1997» δεν είναι ορθή. Ο ν. 2472/1997 ρυθµίζει θέµατα επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, στα οποία περιλαµβάνεται η χρήση κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης, αλλά καµία διάταξή του δεν επιβάλλει επεξεργασία µέσω αυτών των συστηµάτων.  Ο ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ…
Υπεύθυνος επεξεργασίας: Για περισσότερες πληροφορίες και την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης (άρθρο 12 ν. 2472/1997) επικοινωνήστε µε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis