Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Η αποχή των δικηγόρων και η διεξαγωγή των πλειστηριασμών.

Γράφει ο blogger.

Αφορμή για τις παρούσες σκέψεις αποτέλεσε για τον γράφοντα η σημερινή (10-5-2016) δήλωση (τηλεφωνική) σε αθηναϊκό τηλεοπτικό σταθμό (πρωϊνάδικο) μιας Δικηγόρου-μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Σ. Αθηνών ότι «αφού υπάρχει αποχή των δικηγόρων δεν μπορούν να διεξαχθούν πλειστηριασμοί διότι δεν υπογράφονται οι σχετικές εντολές»! Η δήλωση αυτή προκλήθηκε από ερώτηση-απάντηση του οικοδεσπότη δημοσιογράφου ότι «τώρα που σταματούν την αποχή τους οι συμβολαιογράφοι, ξεκινάνε και οι πλειστηριασμοί». Η θλιβερή αυτή δήλωση, που δεν έχει καμιά σχέση με την νομική πραγματικότητα, έρχεται ως συνέχεια της θλιβερής στάσης του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προτείνει «Ναι» στο δημοψήφισμα στο μνημόνιο του Juncker και όχι στο μνημόνιο του Βαρουφάκη. Θα το γράψω για πολλοστή φορά, ο Δικηγόρος δεν είναι και δεν πρέπει να συμπεριφέρεται ως πολιτικός, δηλαδή να γίνεται αρεστός αντί να συμπεριφέρεται ως χρήσιμος σύμβουλος και παραστάτης. Εκτός κι αν αγνοεί στοιχειώδη νομικά, αλλά τότε, οφείλει να μην προβαίνει σε δηλώσεις γιατί θα προκαλεί μεν την ευαρέσκεια του αδαούς και αγωνιώντος τηλεθεατή αλλά την θυμηδία συναδέλφων του και δικαστών που τυχόν συνέπεσε να παρακολουθήσουν αυτή την απίστευτη δήλωση!!
Σύμφωνα με το άρθρο 924 εδάφιο α΄ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (εφεξής ΚΠολΔ) «η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης αρχίζει από την επίδοση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση αντιγράφου του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση», σύμφωνα δε με το άρθρο 927 ΚΠολΔ «η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίνει, επάνω στο απόγραφο, την σχετική εντολή σε ορισμένο δικαστικό επιμελητή… η εντολή πρέπει να χρονολογείται και να υπογράφεται από τον δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο του». Τα ζητήματα που τίθενται, εξ αιτίας της απίστευτης αυτής δήλωσης είναι τα εξής: ποια η νομική φύση της εντολής και της επιταγής προς εκτέλεση και ποιος δικαιούται να τις χορηγεί αυτές. 
1) Όσον αφορά την επιταγή της εκτέλεσης (ΚΠολΔ 924) που αποτελεί την πρώτη πράξη εκτέλεσης θεωρείται ότι είναι εξώδικη πράξη  μη απαιτούσα σύνταξη και υπογραφή από Δικηγόρο [Ι. Μπίνιας, αναγκαστική εκτέλεσις, τόμος Α’, 1978, άρθρο 924, § 114.ΙΙ, σελίδες 301-302, Βαθρακοκοίλης, ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος Ε,1997, άρθρο 924 § 4, σελ· 281, Κεραμέας-Κονδύλης-Νίκας-(Νικολόπουλος), ερμηνεία ΚΠολΔ, Ι, 2000, άρθρο 924, § 3, σελ· 1755 με πλούσιες παραπομπές στην νμλγ μας). Επομένως, για να αρχίσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που οδηγεί στους πλειστηριασμούς δεν απαιτείται η σύνταξη και υπογραφή της επιταγής από Δικηγόρο. Μπορεί επομένως η επιταγή να υπογραφεί και από τον αρμόδιο υπάλληλο της τράπεζας.
2) Όσον αφορά την εντολή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 927) η οποία παρέχεται στον δικαστικό επιμελητή επί του απογράφου αφού παρέλθει τριήμερο από την επίδοση της επιταγής, και αυτή γίνεται δεκτό ότι πρόκειται για εξώδικη πράξη που μπορεί να υπογραφεί από τον επισπεύδοντα δανειστή (Ι. Μπρίνιας, όπ.πάρ, § 133.α, σελ· 342, «αύτη (η παραγγελία, εντολή) αποτελεί διαδικαστικήν πράξιν, εφ’  όσον εκτυλίσσεται εντός του πλαισίου ωρισμένης διαδικασίας, συνάμα όμως και εξώδικον, εφ’  όσον εκφεύγει των ορίων της δίκης, δεδομένου ότι η εκτέλεσις αποτελεί διαδικασίαν και όχι δίκην. Η φύσις της παραγγελίας ως εξωδίκου πράξεως οδηγεί εις το συμπέρασμα ότι δεν απαιτεί υπογραφήν δικηγόρου, αρκούσης και της παρά του μη έχοντος ικανότητα προς το δικολογείν διαδίκου, ως τούτο προκύπτει και εκ του γράμματος του άρθρου 927 εδάφιου 2 », Βαθρακοκοίλης, όπ.πάρ, άρθρο 927 § 14 σελίδες 320-321 και (ως προς το ότι μπορεί να υπογραφεί και μόνο από τον επισπεύδοντα δανειστή) § 18.ζ, σελ· 325 με πλούσιες παραπομπές στην νμλγ μας). Επομένως, με κανένα τρόπο η αποχή των δικηγόρων δεν εμποδίζει την διεξαγωγή των πλειστηριασμών. 
3) Σκόπιμο θεωρώ να παραθέσω και νμλγ του Ακυρωτικού μας που αποφάνθηκε ότι η έλλειψη εντολής δεν προκαλεί, αυτοδίκαιη τουλάχιστον, ακυρότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης! Ειδικότερα, η απόφαση του Αρείου Πάγου υπ’  αριθμόν 1394/ 1980 (Νομικό Βήμα 1981.689, εισηγητής Γ. Πανταζόπουλος) δέχθηκε ότι, «Ούτε εξάλλου η έλλειψις της εντολής προς εκτέλεσιν επιφέρει άμεσον ακυρότητα του πλειστηριασμού, ώστε να δύναται να προβληθή μετά την τελείωσιν αυτού κατά το άρθρο 934 § 1.γ ΚΠολΔ, άτε μη διαλαμβανομένη μεταξύ των εν άρθρω 960 § 4 και 963 ΚΠολΔ (999 § 3 και 1001 ΚΠολΔ) περιπτώσεων, αναφερομένων εις την μη τήρησιν ωρισμένων διατυπώσεων της προ του πλειστηριασμού διαδικασίας, επαγομένην άμεσον ακυρότητα τούτου. Επομένως, το δικάσαν εφετείον, απορρίψαν ως εκ της προσβαλλομένης αποφάσεως δείκνυται, ως απαράδεκτον, καθό εκπροθέσμως ασκηθείσαν μετά την πάροδον της ανωτέρω προθεσμίας του 934 § 1.1 ΚΠολΔ και δη μετά την τελείωσιν του εν αυτή πλειστηριασμού ακινήτου, την υπό δίκην, εκ του άρθρου 933 ΚΠολΔ ανακοπήν του αναιρεσείοντος (αναγγελθέντος ενυποθήκου δανειστού) κατά τον σχετικόν λόγον αυτής περί ακυρότητος του πλειστηριασμού, θεμελιούμενον, ως δέχεται,  επί του ισχυρισμού τούτου ότι η εντολή προς εκτέλεσιν της επισπευσάσης αυτόν, μετά την εγκατάλειψιν του υπό του προσδιορίσαντος τούτον ετέρου δανειστούδεν εδόθη επί του απογράφου του εκτελεστού τίτλου της βάσει του οποίου εγένετο η επίσπευσις και η διενέργεια του πλειστηριασμού (περιληφθείσα, ως δέχεται η προσβαλλομένη εις την υπ’  αριθμόν … πράξιν του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου συμβολαιογράφου Αθηνών … περί της δηλώσεως της άνω δανειστρίας προς συνέχισιν του ανακοπτομένου πλειστηριασμού), δεν υπέπεσεν εις παράβασιν οιανδήποτε επαγομένην αναίρεσιν της προσβαλλομένης αποφάσεως του …».
Επομένως, κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει στην διεξαγωγή των πλειστηριασμών λόγω της αποχής των Δικηγόρων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis