Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Παράβαση καθήκοντος, υπάλληλος, Έννοια υπαλληλικού καθήκοντος. Ηθική αυτουργία.

Παράβαση καθήκοντος - Ηθική αυτουργία - Αιτιώδης συνάφεια - Υπάλληλος -. Η παράβαση καθήκοντος είναι ιδιαίτερο έγκλημα με αυτουργό υπάλληλο. Η ιδιότητα του υπαλλήλου ενσωματώνει ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, γιατί μέσω αυτού εκφράζεται η βούληση της κρατικής εξουσίας. Το υπαλληλικό καθήκον διαφοροποιείται εκάστοτε και η ειδικότερη μορφή εξαρτάται από το είδος και τη φύση της αρμοδιότητας του υπαλλήλου. Ως καθήκον, η παράβαση του οποίου καθιστά αξιόποινη τη συμπεριφορά του υπαλλήλου, δεν νοείται οποιοδήποτε υπαλληλικό καθήκον, αλλά μόνο αυτό που συνδέεται με την άσκηση συγκεκριμένης υπηρεσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της καθ' ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητας του υπαλλήλου. Ως πηγή του καθήκοντος θεωρείται διάταξη νόμου, διατάγματος ή ιδιαίτερες οδηγίες εντός των πλαισίων των νόμων. Μεταξύ της αξιόποινης πράξης της παράβασης καθήκοντος και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή. Οι κατηγορούμενοι, αρμόδιοι υπάλληλοι πολεοδομίας, μετά από προτροπή του συγκατηγορούμενού τους, χορήγησαν στον τελευταίο οικονομική άδεια, παρά την ύπαρξη αυθαιρέτων υπερβάσεων σε οικοδομή του.

Άρειος Πάγος, Ποινικό τμήμα ΣΤ, 68/ 2016

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Μπουρνάκα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Βασίλειο Καπελούζο, Πάνο Πετρόπουλο - Εισηγητή και Δημήτριο Γεώργα, Αρεοπαγίτες.

Το άρθρο 259 ΠΚ ορίζει ότι "υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος είναι α) η υπαλληλική ιδιότητα του δράστη, β) η παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και γ) η προσφορότητα (δηλαδή η αντικειμενική δυνατότητα) της παραβάσεως καθήκοντος να προσπορίσει στον δράστη ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να προκαλέσει βλάβη στο Κράτος ή σε άλλον. Από την διάταξη προκύπτει ότι η παράβαση καθήκοντος είναι ιδιαίτερο έγκλημα με αυτουργό υπάλληλο υπό την έννοια του άρθρου 13α ΠΚ, κατά το οποίον "υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου" τέτοιος δε είναι και ο υπάλληλος της Πολεοδομίας (Α.Π. 71/2014).
Η ιδιότητα του υπαλλήλου ενσωματώνει ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, δεδομένου ότι δι’ αυτού εκφράζεται η βούληση της κρατικής εξουσίας ή του νομίμως συνεστημένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, από την ορθή δε άσκηση της εξουσίας εξαρτάται η απρόσκοπτη και εποικοδομητική λειτουργία των κρατικών οργάνων, των οποίων οι αποφάσεις επιλύουν ανακύπτοντα προβλήματα και διευθετούν ιδιωτικές διαφορές. Το υπαλληλικό καθήκον διαφοροποιείται εκάστοτε και η ειδικότερη μορφή εξαρτάται από το είδος και τη φύση. Ως πηγή του καθήκοντος θεωρείται διάταξη νόμου, διατάγματος ή ιδιαίτερες οδηγίες εντός των πλαισίων των νόμων. Ενίοτε το καθήκον ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας και εμμέσως προσδιορίζεται κατά περιεχόμενο, το οποίο δεσμεύει τον υπάλληλο με συναφή υποχρέωση ενεργείας, εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων, ή παραλείψεως, οσάκις απαγορεύεται πάσα περαιτέρω ενέργεια, η υλοποίηση της οποίας αντιστρατεύεται τα σαφώς προσδιορισμένα καθήκοντα. Ως καθήκον, η παράβαση του οποίου καθιστά αξιόποινη τη συμπεριφορά του υπαλλήλου, δεν νοείται οποιοδήποτε υπαλληλικό καθήκον, το οποίο προκύπτει από τον νόμο ή από διοικητική πράξη κανονιστικού χαρακτήρα ή από ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή από τη φύση της υπηρεσίας και αναφέρεται στη γενική συμπεριφορά κάποιου ως υπαλλήλου, αλλά μόνο το καθήκον εκείνο που συνδέεται με την άσκηση συγκεκριμένης υπηρεσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας του υπαλλήλου, εκείνο δηλαδή που ανάγεται στην εκτέλεση του ανατεθειμένου σ’ αυτόν υπηρεσιακού έργου. Ως εκ τούτου, αξιόποινο χαρακτήρα, κατά το άρθρο 259 ΠΚ, ενέχουν μόνον οι παραβάσεις συγκεκριμένων υπηρεσιακών καθηκόντων κατά την άσκηση υπηρεσιακής δραστηριότητας. Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχομένη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) του υπαλλήλου μόνον αν συνιστά (θετικά ή αποθετικά) έκφραση πολιτειακής βουλήσεως και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στον κύκλο των δημοσίων υποθέσεων. Από τη διάταξη αυτή, που σκοπό έχει την προστασία του γενικότερου συμφέροντος της ομαλής και απρόσκοπτης διεξαγωγής της υπηρεσίας, προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της παραβάσεως καθήκοντος, ενεργητικό υποκείμενο του οποίου μπορεί να είναι μόνον υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. α’ και 263 α του ίδιου Κώδικα, απαιτούνται α) παράβαση όχι απλού υπαλληλικού καθήκοντος, αλλά καθήκοντος της υπηρεσίας του υπαλλήλου, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται στον υπάλληλο από το νόμο ή από διοικητική πράξη ή απορρέει από τις ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στην ίδια τη φύση της υπηρεσίας και αναφέρεται στην έκφραση από αυτόν της θελήσεως της πολιτείας, μέσα στον κύκλο των δημοσίων υποθέσεων και ενεργειών στις σχέσεις της απέναντι στους τρίτους, β) δόλος του δράστη, που περιέχει τη γνώση και τη θέληση είτε τη γνώση και αποδοχή της παραβάσεως των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άμεσος ή ενδεχόμενος δόλος) και γ) σκοπός του δράστη, ως πρόσθετο στοιχείο της υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος αυτού, συνιστάμενος στην επιδίωξη του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η επιδιωχθείσα ωφέλεια ή βλάβη, η οποία μπορεί να είναι είτε υλική είτε ηθική. Για να συντρέχει δε ο σκοπός αυτός πρέπει όχι μόνο η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η συμπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να μπορεί αντικειμενικά να οδηγήσει στην επίτευξή του, αφού ο σκοπός να προσπορίσει τον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον προϋποθέτει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση παράνομου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτου (αντικειμενικό στοιχείο).
Μεταξύ δε της αξιόποινης πράξεως της παραβάσεως καθήκοντος και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση, ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι ο πρόσφορος τρόπος περιποιήσεως του σκοπουμένου οφέλους ή βλάβης. Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια ή στη βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από το δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος ή και με την παράβαση αυτού. Για την ολοκλήρωση του εγκλήματος του άρθρου 259 του ΠΚ δεν απαιτείται και να πραγματοποιηθεί η επιδιωκομένη παράνομη ωφέλεια ή βλάβη.
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α’ ΠΚ, κατά την οποία με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης "όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε", προκύπτει ότι για την ύπαρξη αξιόποινης ηθικής αυτουργίας, απαιτείται, αντικειμενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισμένη πράξη, η οποία συγκροτεί την αντικειμενική υπόσταση ορισμένου εγκλήματος ή τουλάχιστον συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως αυτής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως, με συμβουλές, με πειθώ ή φορτικότητα ή με την επιβολή ή την επιρροή προσώπου λόγω της ιδιότητος και της θέσεώς του ή και της σχέσεώς του με το φυσικό αυτουργό. Υποκειμενικώς απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση του ηθικού αυτουργού, ότι παράγει σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει άδικη πράξη και στη συνείδηση της ορισμένης πράξεως στην οποία παρακινεί τον φυσικό αυτουργό χωρίς να είναι αναγκαίος ο καθορισμός της πράξεως αυτής μέχρι λεπτομερειών, δεν αρκεί δε ενδεχόμενος δόλος, αν για την υποκειμενική θεμελίωση του οικείου εγκλήματος απαιτείται άμεσος ή υπερχειλής δόλος, όπως στο έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού (ΑΠ 129/2013, ΑΠ 296/2013)...

Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, που δίκασε, μετ'’ αναίρεση, σε δεύτερο βαθμό, με την αναιρεσιβαλλομένη υπ’ αριθμ. 376/2015 απόφασή του, κατεδίκασε τους αναιρεσείοντες: 1) Π. Τ., για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και 2) Ε. Μ., για ηθική αυτουργία α) στην άνω πράξη και β) σε παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση του, μη ασκήσαντος αίτηση αναιρέσεως, Γ. Κ. και, με την συνδρομή ελαφρυντικών περιστάσεων, επέβαλε στον πρώτο ποινή φυλακίσεως 4 μηνών και στον δεύτερο ποινή φυλακίσεως 4 μηνών για κάθε πράξη και συνολική ποινή φυλακίσεως 6 μηνών, την εκτέλεση των οποίων ανέστειλε επί τρία (3) έτη. Όπως προκύπτει από το σκεπτικό αυτής δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που κατ’' είδος αναφέρει, αποδείχθηκαν τα εξής: "Ο τρίτος κατηγορούμενος Ε. Μ., κύριος ενός επικλινούς οικοπέδου, εμβαδού 292,20 τμ, το οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού ... και είναι όμορο με αυτό της Τ. Ζ. (που παραστάθηκε πρωτοδίκως ως πολιτικώς ενάγουσα προς υποστήριξη της κατηγορίας), έλαβε την υπ’ αριθμ. .../14-12-1982 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας…, προκειμένου να ανεγείρει διώροφη οικία με υπόγειο και ισόγεια αποθήκη, σε απόσταση από το κυρίως κτίριο, εμβαδού 19,84 τμ. Στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός των ορίων του ανωτέρω οικισμού, μπορούν να αναγερθούν κτίσματα μέχρι δύο ορόφων με υπόγειο, μεγίστου ύψους 7,5 μ, με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% και συντελεστή δόμησης "1". Στις 21-3-1984 και 28-6-1984 το Πολεοδομικό Γραφείο ... διέκοψε τις εργασίες ανοικοδόμησης της ως άνω οικοδομής λόγω υπερβάσεων της .../14-12-1982 οικοδομικής άδειας. Ακολούθως, ύστερα από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ούτε οι μελέτες της αρχικής άδειας, ούτε οι τροποποιητικές αυτής που υπέβαλε ο τρίτος κατηγορούμενος, ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, όσον αφορά την κατάσταση (στάθμες-κλίσεις) του φυσικού εδάφους, οπότε η Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στις 6-9-1984 δεν ενέκρινε τις τροποποιητικές μελέτες "για να μην προκληθεί σημαντική αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος...δυσμενή αποτελέσματα για τα όμορα κτίσματα ...και την ευρύτερη περιοχή".
    Έτσι δυνάμει της .../15-10-1984 αποφάσεως του προϊσταμένου του Πολεοδομικού Γραφείου ..., ανακλήθηκε η .../14-12-1982 οικοδομική άδεια. Όπως προκύπτει από την 23-1-1985 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου, ο τρίτος κατηγορούμενος, αντί των προαναφερθέντων (sic) προβλέψεων της οικοδομικής άδειας, κατασκεύασε ενιαία εξαώροφη οικοδομή. Συγκεκριμένα κάτω από τους δύο ορόφους της οικίας, των οποίων το ύψος ανήλθε σε 7,75 μ., ο ως άνω ιδιοκτήτης του ακινήτου, εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη κλίση του εδάφους (το οποίο διαμόρφωσε σε βαθμίδες), κατασκεύασε άλλους τέσσερις ορόφους. Μάλιστα μεταξύ της αποθήκης (η οποία κατά την άδεια ήταν πολύ μικρότερη και ανεξάρτητη από το υπόλοιπο κτίριο) και του β’ υπογείου, προστέθηκε 2ος όροφος, εμβαδού 51,56 τμ, το μικρότερο όπισθεν τμήμα του οποίου ήταν κλιμακοστάσιο, ενώ το συνολικό εμβαδόν του κτίσματος ανήλθε σε 410,23 τμ και το συνολικό ύψος του εξαώροφου κτίσματος στα 20,75 μ. Στις 6-3-86 αναθεωρήθηκε η οικοδομική άδεια με το αριθ. πρωτ. .../86, για την αλλαγή της μορφής του εδάφους, την αλλαγή της κάλυψης και των διαστάσεων του κτιρίου και με την .../6-3-86, επανήλθε σε ισχύ η υπ’ αριθ. .../14-12-1982 οικοδομική άδεια, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Ακολούθως επιβλήθηκε στον τρίτο κατηγορούμενο, δυνάμει της .../24-4-1987 αποφάσεως του Πολεοδομικού γραφείου ..., διοικητική ποινή ποσού 499.156 δρχ. για την ανέγερση του διώροφου αυθαιρέτου και ετήσιο πρόστιμο διατηρήσεως ποσού 324.472 ευρώ. Στις 31-7-2003 το Τμήμα Πολεοδομίας ... διέκοψε πάλι τις οικοδομικές εργασίες στο ανωτέρω οικόπεδο, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε, μετά από αυτοψία του δευτέρου κατηγορουμένου Π. Τ., ότι με την αυτή δεν είναι σύμφωνες με την .../14-12-1982 οικοδομική άδεια ούτε και με την .../86 τροποποιητική της και οι εργασίες που εκτελούνται είναι καθ’ υπέρβαση των αδειών αυτών. Με το .../29-11-2004 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας ... προς τον τρίτο κατηγορούμενο, ύστερα από επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε (για άλλη μια φορά) ότι στην υπόψη οικοδομή υπήρχε "υπέρβαση της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους και των ορόφων", σύμφωνα με την αναθεώρηση της .../1982 οικοδομικής άδειας στις 6-3-1986, γι’ αυτό έπρεπε άμεσα να γίνει κατεδάφιση των καθ'’ υπέρβαση των κατασκευασμένων πλακών.
    Όσον αφορά την προσαρμογή της οικοδομής στην οικοδομική άδεια, υποδείχθηκαν οι εργασίες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν. Μάλιστα η ίδια υπηρεσία με το νεότερο .../12-1-2005 έγγραφό της έταξε στον τρίτο κατηγορούμενο προθεσμία 15 ημερών για την υλοποίηση των ανωτέρω υποδείξεων, προειδοποιώντας τον ότι σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσει "σε ανάκληση των υφαρπαχθεισών διοικητικών πράξεων που έχουν συντηρήσει μέχρι σήμερα την παράνομη διάταξη των κατασκευών" του και "στον επανέλεγχο των ενεργειών που διέκοψαν την επιβολή προστίμων, παρά το γεγονός ότι η αυθαιρεσία δεν έχει αποκατασταθεί". Όμως η Πολεοδομία ... αντί να προβεί στις προαναφερθείσες ενέργειες με το υπ’ αριθμ. .../30-9-2005 έγγραφο επέτρεψε τη συνέχιση των εργασιών γεγονός που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες της κυρίας του ομόρου οικοπέδου Τ. Ζ.. Ύστερα από καταγγελίες της τελευταίας ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης όρισε τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας ... προκειμένου να ελέγξει 1) τη νομιμότητα των οικοδομικών αδειών, 2) τις υπάρχουσες πολεοδομικές παραβάσεις και 3) την τυχόν επικινδυνότητα της οικοδομής. Πράγματι η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με το .../25-11-2005 έγγραφό της διαπίστωσε τα εξής: α) ασυμφωνία κλίσεως φυσικού εδάφους, μεταξύ τοπογραφικού διαγράμματος της αναθεωρήσεως της άδειας και της συνοδεύουσας την αναθεώρηση τροποποιητικής αρχιτεκτονικής μελέτης, β) ασυμφωνία της υφισταμένης κατάστασης της οικοδομής με τη νέα τροποποιητική της άδειας μελέτη, γ) επάνοδο σε ισχύ της οικοδομικής άδειας χωρίς προηγούμενη αυτοψία, ώστε να ελεγχθεί η συμφωνία της τροποποιητικής μελέτης με την επιτόπια κατάσταση, παρότι υπήρχε έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών αποτυπώνουσα τη φυσική κλίση του εδάφους και γ) συνέχιση των οικοδομικών εργασιών χωρίς προηγούμενη άρση του σήματος διακοπής, εν τέλει δε αποφάνθηκε ότι ισχύει το αρχικό σήμα διακοπής και η .../15-10-1984 απόφαση του Προϊσταμένου της Πολεοδομίας ..., περί ανακλήσεως της υπ’ αριθμ. .../1982 οικοδομικής άδειας, με άμεση συνέπεια να είναι ανακλητέες όλες οι επιπλέον διοικητικές πράξεις που επακολούθησαν. Έτσι ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης παρήγγειλε με το .../9-12-2005 έγγραφο του Έπαρχου ...: 1) να ανακαλέσει την .../1982 οικοδομική άδεια και την αναθεώρησή της, 2) να διακόψει τι οικοδομικές εργασίες και 3) να συντάξει έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου κλπ. Όμως ο πρώτος κατηγορούμενος Γ. Κ. Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας ..., που διαδέχθηκε το Γ. Π., ο οποίος ήταν προϊστάμενος του ως άνω Τμήματος μέχρι το έτος 2005, παρόλο που με το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../16-1-2016 έγγραφο ανακάλεσε την υπ’ αριθμ. .../1982 οικοδομική άδεια και την υπ’ αριθμ. .../1986 αναθεώρησή της λόγω ανακριβών - αναληθών αποτυπώσεων (μετά τη νεότερη διαπίστωση ασυμφωνίας αποτυπώσεων φυσικού εδάφους με την επί τόπου κατάσταση) κατά παράβαση των καθηκόντων του 1) με το υπ’ αριθμ. .../21-6-07 έγγραφό του χορήγησε στον Ε. Μ. τρίτο των κατηγορουμένων, προς δικαστική χρήση βεβαίωση για το ότι ο υποβληθείς φάκελος για την προσαρμογή της οικοδομής στην υπ’ αριθμ. .../82 άδεια και την .../6-3-1986 αναθεώρηση της βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου και στις 14-6-07 είχε γίνει αυτοψία, ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες οδηγίες για την νομιμοποίηση των κατασκευών, παρέχοντας έτσι την εντύπωση ότι επίκειται η νομιμοποίηση των υπερβάσεων της οικοδομής, ενώ η ανωτέρω άδεια και αναθεώρησή της είχαν ανακληθεί μετά την υπ’ αριθμ. .../9-12-2005 εντολή του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, 2) παρέλειψε ενώ όφειλε (από την οριστικοποίηση της παρακάτω υπ’ αριθμ. ...2006 έκθεσης αυτοψίας μέχρι τις 15-10-2007) να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ... Θεσ/νίκης τον υπ’ αριθμ. ...2007 χρηματικό κατάλογο για την βεβαίωση του προστίμου (συνολικού ποσού 32.769,38 Ε) που είχε επιβληθεί στον τρίτο κατηγορούμενο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ...06 έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου, ενέργεια στην οποία προέβη καθυστερημένα, μόλις στις 15-10-2007 (ύστερα από 1 - 1/2 και πλέον έτος) μόνο για να απαντήσει καταφατικά την 17-10-07 στο σχετικό υπ’ αριθμ..../30-8-07 ερώτημα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΔΔ), που διερευνούσε την υπόθεση ύστερα από καταγγελία της εγκαλούσας, και 3) στις 4-7-08 αρνούμενος την κατά τα προεκτεθέντα επιβαλλόμενη ανάκληση της υπ’ αριθμ. .../82 αδείας και της .../86 αναθεώρησής της, έταξε κατά παράβαση των καθηκόντων του με το υπ’ αριθμ. .../4-7-08 έγγραφό του στον Ε. Μ., νέα 15ήμερη προθεσμία για αναθεώρηση της μόλις πρόσφατα χορηγηθείσης .../23-4-2008 οικοδομικής αδείας "που θα προβλέπει την τροποποίηση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης, ώστε να ανταποκρίνεται στην εκδοθείσα άδεια και ειδικότερα σε ότι αφορά το αυθαίρετο μη επιχωματωθέν τμήμα της οικοδομής και το αυθαιρέτως κατασκευασθέν νέο τοιχίο αντιστήριξης". Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος, Π. Τ., πολιτικός μηχανικός, ως υπεύθυνος του Τμήματος Πολεοδομίας ...: 1) βάσει της από 23-11-2007 αιτήσεως του Ε. Μ. τρίτου κατηγορουμένου, χορήγησε, κατά παράβαση των καθηκόντων του, την ισχύουσα επί τετραετία υπ’ αριθμ. .../23-4-2008 οικοδομική άδεια "περί τακτοποίησης του φακέλου της υπ’ αριθμ. .../82 οικοδομικής άδειας (εργασίες προσαρμογής της οικοδομής σε προϋπάρχουσα οικοδομική άδεια .../82)" η οποία προηγουμένως είχε ανακληθεί κατά τα προεκτεθέντα και παρά την πληθώρα των διατηρουμένων αυθαιρέτων υπερβάσεων, εξαιτίας των οποίων, ο Γ. Χ. (αντικαθιστώντας τον Προϊστάμενο της Πολεοδομίας 1° κατηγορούμενο Γ. Κ.) εξέδωσε το υπ’ αριθμ. .../13-6-08 σήμα διακοπής των εργασιών της νέας υπ’ αριθμ. .../2008 οικοδομικής άδειας, λόγω μη εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης και 2) κατά παράβαση των καθηκόντων του, αναθεώρησε στις 8-9-2008 την παρανόμως κατά τα προεκτεθέντα χορηγηθείσα υπ’ αριθμ. .../2008 οικοδομική άδεια ως προς τις απαραίτητες εργασίες προσαρμογής (καθαιρέσεις, επιχωματώσεις, κατασκευή τοιχίου). Τέλος, αποδείχθηκε ότι ο τρίτος των κατηγορουμένων, Ε. Μ., στον ... Θεσσαλονίκης στους παραπάνω αναφερομένους χρόνους και υπό στοιχεία Αα και β του κατηγορητηρίου χρόνους, στα πλαίσια της λεκτικής τους επικοινωνίας με τους πρώτο και δεύτερο των κατηγορουμένων Γ. Κ. και Π. Τ. αντίστοιχα, με πειθώ, προτροπές και παραινέσεις, έπεισε αυτούς να προβούν στην παράνομη πράξη της παράβασης καθήκοντος, κατ’ εξακολούθηση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, προσβάλλοντας την κυριότητα της πολιτικώς ενάγουσας...".

    Κατ’ ακολουθίαν τούτων κήρυξε τους κατηγορουμένους ενόχους του ότι: "α) Οι πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων, Γ. Κ. και Π. Τ. αντίστοιχα, στον ... Θεσσαλονίκης στους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις τους που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, υπάλληλοι όντες κατά την έννοια του νόμου (αρθρ. 13 περ. α’ , 263Α ΠΚ), με ενέργειες και παραλείψεις οφειλομένων εκ του νόμου και της ιδιότητας τους ενεργειών, με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλους παράνομο όφελος. Συγκεκριμένα, ενώ έφεραν την ιδιότητα του Προϊστάμενου του Τμήματος Πολεοδομίας ... και του αρμόδιου υπαλλήλου της ανωτέρω υπηρεσίας αντίστοιχα ο πρώτος και ο δεύτερος των κατηγορουμένων και υποχρεούντο όπως περιγράφεται παρακάτω να προβούν σε ενέργειες που συνδέονται με την άσκηση της ανωτέρω υπηρεσίας τους και ανάγονται στην εκτέλεση του ανατεθειμένου σ’ αυτούς υπηρεσιακού έργου, παρά ταύτα, δεν το έπραξαν, ενώ επίσης προέβησαν σε ενέργειες (που επίσης συνδέονται με την άσκηση της ανωτέρω υπηρεσίας τους και ανάγονται στην εκτέλεση του ανατεθειμένου σ’ αυτούς υπηρεσιακού έργου) που αντιβαίνουν με πρόθεση τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους. Στην πράξη τους δε αυτή (παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση) προέβησαν με σκοπό να προσπορίσουν στους τρίτο των κατηγορουμένων, Ε. Μ. παράνομη ωφέλεια, συνιστάμενη στην διατήρηση, συνέχιση και ολοκλήρωση των παράνομων (κατά τον τρόπο που παρατίθεται παρακάτω), σχετικών (οικοδομικών) εργασιών επί της εξαώροφης οικοδομής, ιδιοκτησίας του τρίτου κατηγορουμένου Ε. Μ., που βρίσκεται εντός ενός επικλινούς οικοπέδου, εκτάσεως 292,20 τ.μ. στον οικισμό ... (που είναι προϋφιστάμενος του 1923, με πληθυσμό τότε μικρότερο των 2.000 κατοίκων και συνεπώς στα εντός των ορίων του οικόπεδα μπορούν αναγερθούν κτίσματα μόνο μέχρι δύο ορόφων με υπόγειο, μέγιστου ύψους 7,5 μέτρων, με προβλεπόμενο μέγιστο ποσοστό κάλυψης "60%" και συντελεστή δόμησης "1"), η δε συμπεριφορά τους όπως αναπτύχθηκε, μπορούσε αντικειμενικά να οδηγήσει στην επίτευξη του ανωτέρω σκοπού. Ειδικότερα: α) ο πρώτος κατηγορούμενος Γ. Κ., ως Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας ...: 1) με το υπ’ αριθμ. .../21-6-07 έγγραφό του χορήγησε στον Ε. Μ. προς δικαστική χρήση βεβαίωση για το ότι ο υποβληθείς φάκελος για την προσαρμογή της οικοδομής στην υπ’ αριθμ. .../82 άδεια και την .../6-3-1986 αναθεώρηση της βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου και στις 14-6-07 είχε γίνει αυτοψία ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες οδηγίες για την νομιμοποίηση των κατασκευών, παρέχοντας έτσι την εντύπωση ότι επίκειται η νομιμοποίηση των υπερβάσεων της οικοδομής, ενώ η ανωτέρω άδεια και αναθεώρηση της έπρεπε προ πολλού να έχουν ανακληθεί και πάντως οπωσδήποτε μετά την υπ’ αριθμ. .../9-12-2005 εντολή του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, 2) παρέλειψε ενώ όφειλε (από την οριστικοποίηση της παρακάτω υπ’ αριθμ....2006 έκθεσης αυτοψίας μέχρι τις 15-10-2007) να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ... Θεσσαλονίκης τον υπ’ αριθμ. ...07 χρηματικό κατάλογο για την βεβαίωση του προστίμου (συνολικού ποσού 32.769,38 ευρώ), που είχε επιβληθεί στον Ε. Μ. δυνάμει της υπ’ αριθμ....2006 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου, ενέργεια στην οποία προέβη καθυστερημένα, μόλις στις 15-10-2007 (ύστερα από 1-1/2 και πλέον έτος) μόνο για να απαντήσει καταφατικά την 17-10-07 στο σχετικό υπ’ αριθμ..../30-8-07 ερώτημα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΔΔ), που διερευνούσε την υπόθεση ύστερα από καταγγελία της εγκαλούσας και 3) στις 4-7-08, αρνούμενος την κατά τα προεκτεθέντα επιβαλλόμενη ανάκληση της υπ’ αριθμ. .../82 αδείας και της .../86 αναθεώρησης της, έταξε κατά παράβαση των καθηκόντων του με το υπ’ αριθμ. .../4-7-08 έγγραφο του στον Ε. Μ., νέα 15ήμερη προθεσμία για αναθεώρηση της μόλις πρόσφατα χορηγηθείσης .../08 οικοδομ. αδείας "που θα προβλέπει την τροποποίηση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης, ώστε να ανταποκρίνεται στην εκδοθείσα άδεια και ειδικότερα σε ότι αφορά" το αυθαίρετο μη επιχωματωθέν τμήμα της οικοδομής και το αυθαιρέτως κατασκευασθέν νέο τοιχίο αντιστήριξης.
    β) Ο δεύτερος των κατηγορουμένων Π. Τ. ως αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Πολεοδομίας ..., αρχιτέκτων μηχανικός: 1) βάσει της από 23-11-2007 αιτήσεως του Ε. Μ., χορήγησε, κατά παράβαση των καθηκόντων του, την ισχύουσα επί τετραετία υπ’ αριθμ. .../23-4-2008 οικοδομική άδεια "περί τακτοποίησης του φακέλου υπ’ αριθμ. .../82 οικοδομικής άδειας (εργασίες προσαρμογής της οικοδομής σε προϋπάρχουσα οικοδομική άδεια .../82)" η οποία προηγουμένως είχε ανακληθεί κατά τα προεκτεθέντα και παρά την πληθώρα των διατηρουμένων αυθαιρέτων υπερβάσεων, εξαιτίας των οποίων, ο Γ. Χ. (αντικαθιστώντας τον Προϊστάμενο της Πολεοδομίας 1° κατηγορούμενο Γ. Κ.) εξέδωσε το υπ’ αριθμ. .../13-8-08 σήμα διακοπής των εργασιών της νέας υπ’ αριθμ..../08 οικοδ. αδείας, λόγω μη εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης, 2) κατά παράβαση των καθηκόντων του, αναθεώρησε στις 8-9-08 την παρανόμως κατά τα προεκτεθέντα χορηγηθείσα υπ’ αριθμ. .../08 οικοδομ. άδεια "ως προς τις απαραίτητες εργασίες προσαρμογής (καθαιρέσεις, επιχωματώσεις, κατασκευή τοιχίου)". γ) Ο τρίτος των κατηγορουμένων, Ε. Μ., στον ... Θεσσαλονίκης στους υπό στοιχείο (Α. α και β) του παρόντος αναφερόμενους χρόνους, με πρόθεση προκάλεσε σε άλλους την απόφαση να εκτελέσουν την άδικη πράξη που αυτοί διέπραξαν και δη της παράβασης καθήκοντος και κατ’ εξακολούθηση. Ειδικότερα, στα πλαίσια της λεκτικής τους επικοινωνίας με τους πρώτο και δεύτερο των κατηγορουμένων Γ. Κ. και Π. Τ. αντίστοιχα, με πειθώ, προτροπές και παραινέσεις, έπεισε αυτούς να προβούν στην παράνομη πράξη της παράβασης καθήκοντος και κατ’ εξακολούθηση όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, υπό στοιχείο (Α. α και β) του παρόντος...".

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει α) την από 20 Μαΐου 2015 (υπ’ αριθ.3802/21-5-2015) δήλωση - αίτηση του Π. Τ. του Π., κατοίκου ... και β) την από 21 Μαΐου 2015 (υπ’ αριθ. 3853/22-5-2015) δήλωση - αίτηση του Ε. Μ. του Σ., κατοίκου ..., περί αναιρέσεως της υπ’ αριθ. 376/2015 αποφάσεως του Δ’ Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει κάθε αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2015.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13 Ιανουαρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis