Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Εκκαθάριση δικ. εξόδων σε περίπτωση παραίτησης ασκούντος ένδικο μέσο.

Περίληψη. Παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης. Αποτέλεσμα αυτής είναι ότι η αίτηση αναίρεσης θεωρείται πως δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργείται χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση απόφασης που να κηρύσσει την κατάργηση της. Εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων κατά τη διαδικασία των άρθρ. 679 επ. ΚΠολΔ από το μονομελές πρωτοδικείο. Εφόσον υποβλήθηκε αίτημα, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από κατάλογο των εξόδων, είναι δυνατή η έκδοση απόφασης του δικαστηρίου που να αναγνωρίζει το κύρος της παραίτησης και να κηρύσσει καταργημένη τη δίκη, οπότε με την απόφαση αυτή γίνεται και η εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων. Για το παραδεκτό της παραίτησης αρκεί η ύπαρξη γενικής πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο του δικηγόρου εκείνου που παραιτείται. Θεωρεί ότι δεν ασκήθηκε η αίτηση για την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 5571/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Καταργεί τη δίκη.

Άρειος Πάγος, A1’ Πολιτικό Τμήμα, 1377/ 2015

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Κράνη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, Αντώνιο Ζευγώλη, Γεράσιμο Φουρλάνο, Γεώργιο Λέκκα και Πηνελόπη Ζωντανού, Αρεοπαγίτες.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 94 § 1, 97, 98, 188 § 1, 190, 191 § 2, 192, 294, 295 § 1, 297, 299, 573 § 1 ΚΠολΔ προκύπτουν τα ακόλουθα: 
Ο αναιρεσείων μπορεί με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης χωρίς τη συναίνεση του αντιδίκου του, εφόσον δεν προχώρησε στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, ενώ η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο αναιρεσίβλητος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με την έκδοση οριστικής απόφασης. Η παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης, για την οποία αρκεί η ύπαρξη γενικής μόνο πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο του δικηγόρου του παραιτουμένου, έχει ως αποτέλεσμα ότι η αίτηση αναίρεσης θεωρείται πως δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργείται χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση απόφασης που να κηρύσσει την κατάργηση της. Στην περίπτωση αυτή η εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρ. 679 επ. ΚΠολΔ από το μονομελές πρωτοδικείο. Δεν αποκλείεται όμως και η έκδοση απόφασης του δικαστηρίου που να αναγνωρίζει το κύρος της παραίτησης και να κηρύσσει καταργημένη τη δίκη, οπότε με την απόφαση αυτή γίνεται και η εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων, εφόσον υποβλήθηκε σχετικό αίτημα, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από κατάλογο των εξόδων (ΑΠ 1180/2013, ΑΠ 1287/2011). Τα έξοδα βαρύνουν κατ’ αρχήν τον παραιτούμενο, δεν αποδίδονται όμως τα έξοδα στα οποία ο αντίδικος του υποβλήθηκε για τη σύνταξη και την κατάθεση προτάσεων, εφόσον γνώριζε ότι είχε ήδη γίνει έγκυρη παραίτηση, αφού τότε πρόκειται για έξοδα από απροσεξία ή από υπερβολική πρόνοια του αντιδίκου του. 
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την πιο πάνω δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο από το πινάκιο και πριν από την προφορική συζήτηση της ουσίας αυτής, η πληρεξούσια δικηγόρος του αναιρεσείουσας διατύπωσε τη δήλωση, η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ότι η τελευταία παραιτείται από το δικόγραφο της από 13- 1-2015 ένδικης αίτησης αναίρεσης. Επομένως, σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη, πρέπει να θεωρηθεί ότι η αίτηση αυτή δεν ασκήθηκε. Στη συνέχεια, η αναιρεσείουσα πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσιβλήτου, σύμφωνα με το σχετικό αίτημά του (ΚΠολΔ 188 § 1 ΚΠολΔ), ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Φασουλή, κατά οριζόμενα στα διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θεωρεί ότι δεν ασκήθηκε η από 13-1-2015 αίτηση της Σ. Ν. του Δ. για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 5571/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και καταργεί τη σχετική δίκη.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσιβλήτου, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 7 Δεκεμβρίου 2015.

Παρατήρηση. Παρατηρείται το απογοητευτικό φαινόμενο στην δικαστηριακή πράξη να παραιτείται κάποιος διάδικος από εισαγωγικό δίκης δικόγραφο, ο αντίδικος του να ζητεί την καταδίκη του παραιτούμενη στην δικαστική του δαπάνη, το δε Δικαστήριο στο οποίο λαμβάνει χώρα η παραίτηση αυτή, αντί να επιδικάζει αμέσως την αιτούμενη δικαστική δαπάνη του αντίδικου αυτού, παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην διαδικασία του 679 (677) ΚΠολΔ, δηλαδή σε άλλη, ξέχωρη δίκη, υποβάλλοντας σε νέα δαπάνη τον αναίτιο της ανοιγείσης δίκης διάδικο. Αν προσέξει ο αναγνώστης ότι για ανάληψη υπεράσπισης στον Άρειο Πάγο, το Ακυρωτικό μας αναγνωρίζει δαπάνη του αναιρεσίβλητου μόλις 500 € είναι εμφανής η απογοήτευση που δοκιμάζει ο αναιρεσίβλητος! Ούτε τα διπλότυπα στον πληρεξούσιο του δεν καλύπτει αυτό το ποσό!!

1 σχόλιο:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ είπε...

Ομοίως: ΑΠ 776/ 2015, 843/ 2014 κλπ.

Addthis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...