Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Ατομικοί φάκελοι πολιτικών φρονημάτων.

Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθμ. 1016/5/47η [ΦΕΚ 1538/Β/31-5-2016]

Ατομικοί φάκελοι πολιτικών φρονημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Του άρθρου 10 παρ. 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 5Α και 2 παρ. 1 του Συντάγματος.
2.Του άρθρου 16 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 75) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50) όπως ισχύει και του άρθρου 5 του| Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45) όπως ισχύει.

3.Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
4.Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).
5.Του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου ως Πρωθυπουργού» (Α'113).
6.Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
7.Της υπ' αρ. Υ6/ 25092015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β' 2109).
Έχοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Καταργείται η υπ' αρ. 1016/5/47 από 02.09.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1832) και αίρεται η ισχύς της υπ' αρ. 8504/7/13 9.2.85 από 27.04.2004 διαταγής του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ως και της υπ' αρ. 8507/714668 από 28.08.1989 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης «Καταστροφή των ατομικών φακέλων πολιτικών φρονημάτων των Ελλήνων πολιτών, των φυλασσομένων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Β' 630).

Άρθρο 2.

Οι τηρούμενοι στο αρχείο των υπηρεσιών του Υπουργείου ατομικοί φάκελοι πολιτικών φρονημάτων στους οποίους είχε περιορισθεί το δικαίωμα πρόσβασης καθίστανται εφεξής προσιτοί:
α) στα πρόσωπα που αφορούν
β) στους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφ' όσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης δεν ζουν. Ειδικά στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη εν ζωή πλησιέστερων συγγενών αποκλείει το δικαίωμα των απώτερων συγγενών της ίδιας ρίζας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης
γ) με την απλή εξουσιοδότηση των αναφερομένων προσώπων σε οποιονδήποτε τρίτον
δ) κατόπιν άδειας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/και επαγγελματικούς ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση.

Άρθρο 3.

Στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ανατίθεται η μέριμνα για την εφαρμογή της παρούσας, άλλως σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. κριθεί με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

Άρθρο 4.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis