Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Μεταφορά προσφύγων, υποκλοπή συγκοινωνιακού έργου.

Γραμμές και λεωφορεία Κ.Τ.Ε.Λ. - Μεταφορά επιβατών - Ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης - Προσχηματισμένες ομάδες προσώπων - Μεταφορά προσφύγων και μεταναστών - Υποκλοπή συγκοινωνιακού έργου. Κρίση ότι η εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. προέβη σε νόμιμη μεταφορά επιβατών με καθορισμένη συχνότητα και διαδρομή ως τακτική γραμμή, και με τη δυνατότητα επιβίβασης μη προσχηματισμένης ομάδας προσώπων (προσφύγων και μεταναστών). Κρίση ότι εταιρεία που δραστηριοποιείται ως τουριστικός οδικός μεταφορέας και διατηρεί τουριστικά λεωφορεία και μέσω υπαλλήλων της πλησιάζει στο λιμάνι του Πειραιά μετανάστες και πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου, προσφερόμενη στη μεταφορά τους προς Ευζώνους και Ειδομένη έναντι κομίστρου, βρίσκεται σε αντίθεση με τις επιταγές του ν. 711/1977 που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας και υποκλέπτει το συγκοινωνιακό έργο που έχει ανατεθεί αποκλειστικά στα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.
                              ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 189/ 2016
Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Κωνσταντίνα Παπαντωνίου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 «περί ειδικών τουριστικών Λεωφορείων», όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2446/1996 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4179/2013 και με τη παρ.3  της υποπαρ. Α.3 του  άρθρου 2 Ν.4336/2015: «Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ’ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης συνίσταται στη μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευμένης της με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών ως εξής:  α. Μεταφορά προσώπων στα πλαίσια οργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, αθλητικών - πολιτιστικών - κοινωνικών εκδηλώσεων. β. Μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές εντός και εκτός της χώρας. γ. Μεταφορά από και προς αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς και συνοριακούς σταθμούς. δ. Μεταφορά στρατιωτών από και προς τα στρατόπεδα, εφόσον αυτά δεν εξυπηρετούνται από τακτική γραμμή του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ. ε. Μεταφορά μετ`επιστροφής εργαζομένων στους τόπους εργασίας.  στ. Μεταφορά λουομένων. ζ. Μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών. η. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών". Με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου ορίστηκε ότι το μεταφορικό έργο της παρ. 1 διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.). Στην περίπτωση που η μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές και περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας, καθώς και η μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση  εκδρομών των περιπτώσεων β` και ζ της παρ. 1 του παρόντος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασμό τουριστικού γραφείου. Εν συνεχεία στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου προβλέφθηκε ότι όταν το μεταφορικό έργο της παραγράφου 1 διενεργείται για λογαριασμό τουριστικού γραφείου από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από Τ.Ε.Ο.Μ., συνάπτεται ειδική προς τούτο έγγραφη σύμβαση, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατόν να αφορά μεμονωμένη μεταφορά ή μεταφορές ή και μακροχρόνια συνεργασία. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβατικού έργου έναντι των επιβατών ο μεν νομιμοποιούμενος προς μεταφορά επιχειρηματίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου νοείται ως προστηθείς, ο δε επιχειρηματίας του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας».  Και τέλος σύμφωνα με το άρθρο 6 προβλέπεται ότι επιτρέπεται η εκ μέρους τουριστικών γραφείων και Τ.Ε.Ο.Μ. ολική μίσθωση τουριστικών λεωφορείων από άλλο γραφείο τουρισμού ή Τ.Ε.Ο.Μ., ενώ σύμφωνα με το άρθρο 7 τα ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία δημόσιας χρήσης δεν επιτρέπεται να εκτελούν μεταφορικό έργο που απαγορεύεται από διεθνείς, κυρωμένες με νόμο, συμβάσεις. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2953/2001 που αφορά την «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατηγών μεταφορών με λεωφορεία  στο άρθρο 2 αυτού ορίζεται ότι: 1. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνιακού έργου που προβλέπει ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου κάθε υφιστάμενο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος  νόμου Κ.Τ.Ε.Λ. δύναται να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του  άρθρου 5. με διαδικασίες  μετατροπής που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2003. Οι ανώνυμες εταιρίες των προηγούμενων παραγράφων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Στην επωνυμία τους πρέπει να περιέχονται οι λέξεις "Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ". Οι μετοχές είναι ονομαστικές. Περαιτέρω, με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου θεσπίστηκε ότι  σκοπός των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. είναι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έργο οδικών συγκοινωνιών τους ανατεθεί. Για την εκτέλεση του σκοπού αυτού τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. μπορούν:  α. Να εκπονούν μελέτες συναφείς με την οργάνωση και λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου που τους ανατίθεται β. Να κατασκευάζουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, ιδίως σταθμούς άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, στέγασης, συντήρησης, τροφοδοσίας και εφοδιασμού με καύσιμα ή χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης επιβατών. γ. Να συνεργάζονται με σιδηροδρομικές, αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή σχετικών υπηρεσιών. δ. Να ιδρύουν σε νομαρχιακό ή διανομαρχιακό ή εθνικό επίπεδο από τις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., προμηθευτικούς συνεταιρισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την προμήθεια οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και άλλων υλικών. "ε. Είναι δυνατή η εκτέλεση και κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον συστήνουν ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις για το έργο αυτό." Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου στους φορείς συγκοινωνιακού έργου του άρθρου 2 ανατίθεται η εκτέλεση και εκμετάλλευση α. Των υφιστάμενων τακτικών, αστικών και υπεραστικών, επιβατικών γραμμών που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ανατεθεί στα Κ.Τ.Ε.Λ. και εκτελούνται από αυτά. β. Των νέων τακτικών αστικών και υπεραστικών  επιβατικών γραμμών, όπως αυτές καθιερώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 7. γ. Του έργου που ασκούν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2446/1996. 2. Το ως άνω μεταφορικό έργο εκτελείται από τα αστικά και υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών "ΡΟΔΑ" και την Δ.Ε.Α.Ι. εντός της περιοχής ευθύνης τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου προβλέφθηκε ότι η εξυπηρέτηση των ενδονομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών και των γραμμών που συνδέουν πρωτεύουσες ή άλλους δήμους ή κοινότητες ομόρων νομών διενεργείται με κοινά δρομολόγια. Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε οποιαδήποτε στάση της διαδρομής, εφόσον δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία για το σύνολο της διαδρομής του επιβάτη ή δρομολόγιο του υπεραστικού οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. εντός διαστήματος δύο (2) ωρών πριν ή μετά τη διέλευση του λεωφορείου. 2. Η εξυπηρέτηση των διανομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών που συνδέουν πρωτεύουσες νομών ή άλλες πόλεις αυτών με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή με πρωτεύουσες ή πόλεις νομών, διενεργείται με "ταχέα"και "υπερταχέα δρομολόγια"… 5. Για την προσφορότερη εκμετάλλευση των διανομαρχιακών υπεραστικών  επιβατικών γραμμών, τα Κ.Τ.Ε.Λ. μπορούν "ή να συστήνουν κοινοπραξίες" να καταρτίζουν συμφωνίες μεταξύ τους για τη συνεκμετάλλευση των γραμμών αυτών ολικά ή μερικά ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις με τους οποίους καθιερώθηκε η γραμμή. Οι συμφωνίες αυτές γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 6. Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένης επιβατικής κίνησης, επιτρέπεται η μίσθωση λεωφορείων από άλλο Κ.Τ.Ε.Λ., στην περιοχή του οποίου παρατηρείται, την ίδια χρονική περίοδο, κάμψη της επιβατικής κίνησης ή τουριστικών λεωφορείων. Το συμφωνητικό της μίσθωσης γνωστοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η διάρκεια της ως άνω μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, εκτός αν εξακολουθούν να υφίστανται οι ίδιες συγκοινωνιακές ανάγκες. 7. Τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εξυπηρετούν μόνο τις ενδονομαρχιακές υπεραστικές επιβατικές γραμμές, καθώς και την υπεραστική γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης. 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. είναι ανώνυμες εταιρείες που διέπονται από τους νόμους 2190/ 1920 και 2953/ 2001. Με το νεότερο αυτό νόμο ορίζεται ο σκοπός τον οποίο επιδιώκουν και οι δραστηριότητες τις οποίες μπορούν αν αναλάβουν προς επίτευξη του σκοπού τους. Σκοπός τους είναι η εκτέλεση κατ' αποκλειστικότητα του κοινωνικού έργου της συγκοινωνίας, δηλαδή της μεταφοράς προσώπων με αστικά ή υπεραστικά δημόσιας χρήσεως λεωφορεία σε τακτικές και αστικές και υπεραστικές επιβατικές γραμμές, παλαιές και νέες, χωρίς όμως να θίγονται οι παραχωρήσεις που ήδη  υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού για την εκτέλεση όμοιου έργου από τους λοιπούς συγκοινωνιακούς φορείς στην περιοχή ευθύνης του καθενός. Έτσι οι Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. λειτουργούν με τους κανόνες της αγοράς και της ιδιωτικής αυτονομίας συγχρόνως όμως διατηρούν το χαρακτήρα τους ως εταιρείες κοινής ωφέλειας που εξυπηρετούν το γενικότερο δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον, αφού η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου που τους ανατέθηκε, έχει αναχθεί από το νόμο σε αντικείμενο δημόσιας υπηρεσίας υπό τη λειτουργική έννοια, το οποίο ασκείται από αυτές κατά κρατική παραχώρηση αποκλειστικά έως τις 31.12.2019. Ειδική κατηγορία λεωφορείων δημόσιας χρήσης είναι τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης των οποίων η θέση σε κυκλοφορία εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα. Αυτά εκτελούν κατ' αποκλειστικότητα, για λογαριασμό τουριστικών γραφείων, το μεταφορικό έργο που τους έχει αναθέσει ο ν. 711/1977 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το έργο αυτό συνίσταται στη διενέργεια μεταφορικού έργου έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών με κοινό προορισμό (εκδρομές, μεταφορά σε συνέδρια κλ.π.) ενώ απαγορεύεται να εκτελούν με οποιονδήποτε τρόπο συγκοινωνία. Το μεταφορικό έργο που έχει ανατεθεί στις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. αφενός και εκείνο που έχει ανατεθεί στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αφετέρου είναι σαφώς διακεκριμένο. Στις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. έχει ανατεθεί κατ' αποκλειστικότητα η συγκοινωνία δηλαδή το μεταφορικό έργο των τακτικών επιβατικών γραμμών, ενώ στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία έχει ανατεθεί ομοίως κατ’ αποκλειστικότητα η διενέργεια μεταφορικού έργου έκτακτων γραμμών. Περαιτέρω, απαγορεύεται ρητά η εκτέλεση με οποιονδήποτε τρόπο συγκοινωνιακού έργου από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία, ενώ επιτρέπεται κατ' εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικά στο νόμο η διενέργεια και από τις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. μεταφορικού έργου που έχει ανατεθεί στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία. Μεταξύ των ειδικών δρομολογίων το οποία έχουν δικαίωμα να εκτελούν και τα Κ.Τ.Ε.Λ. δεν περιλαμβάνεται και η μεταφορά από και προς αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, εφόσον αυτά δεν εξυπηρετούνται από αστική ή υπεραστική γραμμή του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. Συνεπώς η μεταφορά από και προς λιμένες είτε έκτακτη είτε ως κλειστή γραμμή που εξυπηρετεί μεταφορά προσώπων ως προσχηματισμένης ομάδας ανήκει αποκλειστικά στο μεταφορικό έργο που έχει ανατεθεί στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία, ενώ το Κ.Τ.Ε.Λ. μπορεί να εκτελεί συγκοινωνιακό έργο ήτοι να μεταφέρει επιβάτες με καθορισμένη συχνότητα και διαδρομή ως τακτική γραμμή, υφιστάμενη ή νέα τότε μόνον όταν δεν είναι κλειστή, όταν δηλαδή παρέχεται η δυνατότητα επιβίβασης και άλλων πλην της προσχηματισμένης ομάδας προσώπων.
Με την υπό στοιχείο Α αίτηση η αιτούσα, ετερόρρυθμη εταιρεία που εδρεύει στον Πειραιά, και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητάς της τις οδικές μεταφορές επιβατών με ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία Δημόσιας χρήσης, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και εκθέτοντας ότι η καθής η αίτηση, αν και με βάση το νόμο και το καταστατικό της, έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών υπεραστικών επιβατηγών γραμμών στο Νομό Αττικής, και το έργο αυτό εκτελεί με ιδιόκτητα λεωφορεία, παράνομα και επί ζημία της αιτούσας από αρχές Σεπτεμβρίου 2015 διενεργεί και μεταφορά μεταναστών από τη Συρία, που φτάνουν καθημερινά με θαλάσσια μεταφορά από τα νησιά με απώτερο προορισμό τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης παραλαμβάνοντάς τους μέσα από το λιμάνι του Πειραιά και με ολική μίσθωση των αυτοκινήτων της, εκτελώντας κατ' αυτό τον τρόπο έργο που ανήκει στα δημόσιας χρήσεως τουριστικά λεωφορεία. Ζητεί δε να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα κατά της καθής η αίτηση εταιρείας και συγκεκριμένα να της απαγορευθεί η διενέργεια μεταφοράς επιβατών σε έκτακτες γραμμές (τοπικές εκδρομές ή εκδρομές πανελλαδικής εμβέλειας) με λεωφορεία ιδιόκτητα ή μισθωμένα από αυτήν όταν η εκάστοτε μεταφορά δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη απόφαση αρμόδιας από το Νόμο Αρχής η οποία και να διαπιστώνει την ανεπάρκεια των υφιστάμενων τουριστικών λεωφορείων για την εκάστοτε μεταφορά επί έκτακτης γραμμής και να καταδικαστεί  η καθής στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.
 Η αιτούσα της υπό στοιχείο Β αίτησης επιχείρηση κοινής ωφέλειας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής ΑΕ», που έχει ως αντικείμενο τη μεταφορά επιβατών μέσω των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, εκθέτει ότι στα πλαίσια της ως άνω λειτουργίας της και σε συνεργασία με τις εταιρείες  Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Κιλκίς Α.Ε., και Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. εκτελεί δρομολόγια από Αθήνα-Πειραιά προς Θεσσαλονίκη και Ευζώνους-Ειδομένη και αντίστροφα. Ότι από τον Σεπτέμβριο του 2015 η καθής εταιρεία που διατηρεί τουριστικό γραφείο, συγκροτεί ομάδες κυρίως Σύριων και Αφγανών προσφύγων  και τους μεταφέρει με ιδιόκτητα λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη-Ευζώνους-Ειδομένη, αφενός παραβιάζοντας τη νομοθεσία που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των τουριστικών λεωφορείων και αφετέρου υποκλέπτοντας το μεταφορικό έργο της αιτούσας, επί ζημία αυτής. Ζητεί δε, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα κατά της καθής και συγκεκριμένα να απαγορευθεί προσωρινά στην καθής  να μεταφέρει κυρίως Σύριους και Αφγανούς πρόσφυγες από Πειραιά προς Θεσσαλονίκη – Ευζώνους-Ειδομένη, προφασιζόμενη ότι εκτελεί τουριστικό έργο, να απειληθεί σε βάρος της καθής και του νομίμου εκπροσώπου της χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για έκαστο και  προσωπική κράτηση ενός μηνός του νομίμου εκπροσώπου της, για κάθε παραβίαση της εκδοθησσομένης απόφασης και να καταδικαστεί η καθής στη δικαστική της δαπάνη. Υπερ της αιτούσας της ως άνω αίτησης, άσκησε πρόσθετη παρέμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επικαλούμενη έννομο συμφέρον, ως συνεργαζόμενη εταιρεία με την αιτούσα στην οδική μεταφορά επιβατών στην επίδικη δρομολογιακή γραμμή, ζητώντας να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση. 
 Οι ως άνω αιτήσεις και η πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας της δεύτερης αίτησης, παραδεκτώς ασκούνται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού που είναι καθ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο και δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683 παρ.1 και 4, 25παρ.2 και 686 παρ.6 ΚΠολΔ). Πρέπει δε να συνεκδικαστούν, κατ' άρθρο 246 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην παρούσα διαδικασία  καθώς από την ένωσή τους επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης. Οι κρινόμενες αιτήσεις και η πρόσθετη παρέμβαση είναι νόμιμες βασιζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1 Ν711/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.2446/1996 και άρθρα 1, 4, 6 του Ν. 2963/2001 ως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 682 παρ.1 εδ. α, 731, 732, 947 και 176 ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα της αιτούσας της υπό στοιχείο Β αίτησης περί επιβολής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης του νομίμου εκπροσώπου της καθής σε περίπτωση παραβίασης του διατακτικού της εκδοθησσομένης απόφασης, καθώς από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 62,64 παρ. 2α, 118,216, 866, 946, 947 και 1047 ΚΠολΔ συνάγεται ότι όταν ζητείται η καταδίκη του εκπροσώπου νομικού προσώπου, σε προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για υποχρέωση προς παράλειψη ή ανοχή κατά την διάταξη του άρθρου 947 ΚΠολΔ, η σχετική αίτηση πρέπει να στρέφεται και κατά του εκπροσώπου ονομαστικώς αλλιώς είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη κατά το σχετικά παρεπόμενο αίτημα της λόγω αοριστίας (βλ. ΑΠ 1134/ 1990 Δ/νη 33 σελ. 527).Περαιτέρω, κατά το μέρος που κρίθηκαν νόμιμες, οι αιτήσεις πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.
 Από την εκτίμηση της κατάθεσης του μάρτυρα της αιτούσας της υπό στοιχείο Β’ αίτησης, που εξετάστηκε ένορκα στο ακροατήριο, την ανωμοτί εξέταση του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας της υπό στοιχείο Α αίτησης, από όλα τα έγγραφα που προσκόμισαν οι διάδικοι και τους ισχυρισμούς αυτών, πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αττικής Α.Ε.» έχει συσταθεί μετά από μετατροπή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αττικής» ως καθολική διάδοχος αυτού, την 1.12.2003 με αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 55687/01/Β/596 της Νομαρχίας Αθηνών δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 37438/1.12.2003 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών, η οποία ενέκρινε τη με αριθμό 1656/30.9.2003 πράξη μετατροπής και το καταστατικό και τη με αριθμό 1719/6.11.2003 τροποποιητική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών... που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο ΦΕΚ 199257/16.12.2003 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Με το άρθρο 31 του Ν 1959/1991 ανατέθηκε στην ως άνω εταιρεία η εξυπηρέτηση της  τακτικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης  που συνεχίστηκε με το άρθρο 9 παρ.7 του νόμου 2963/2001,σύμφωνα και με όσα στη μείζονα σκέψη της παρούσας αναφέρονται. Την 28.3.2005 δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού που καταρτίστηκε μεταξύ των εταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης ΑΕ και Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Κιλκίς ΑΕ, αποφασίστηκε η συνεκμετάλλευση της οδικής συγκοινωνιακής γραμμής Κιλκίς-Αττικής, κατά τις διατάξεις του άρθρου9 παρ.5 Ν. 2963/2001. Σε εφαρμογή της ίδιας διάταξης καταρτίστηκε την 8.2.2008 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε και της Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αττικής ΑΕ με ισχύ μέχρι την 31.12.2019 που αφορά τη συνεκμετάλλευση της οδικής συγκοινωνιακής γραμμής Θεσσαλονίκη-Αθήνα και Πειραιά και την αντίστροφη διαδρομή και με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στη συμφωνία αυτή, ως προς τα δρομολόγια και το κόμιστρο. Περαιτέρω, την 16.9.2015 καταρτίστηκε μεταξύ της αιτούσας εταιρείας Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αττικής ΑΕ, της εταιρείας Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α Ε και της εταιρείας Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Κιλκίς ΑΕ ιδιωτικό συμφωνητικό  με το οποίο συμφωνήθηκε η συνεκμετάλλευση από τις τρεις εταιρείες δρομολογίου γραμμής από Αθήνα, προς τους Ευζώνους και την Ειδομένη, για τη μεταφορά εν γένει αλλοδαπών προβλέποντας και το σχετικό αντίτιμο. Η ως άνω συμφωνία είναι καθ όλα νόμιμη, προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.5 Ν.2963/2001 όπως ισχύει και υποβλήθηκε στην αρμόδια Αρχή. Πριν τη συμφωνία αυτή με τη με αριθμό 2628/31.7.2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών εγκρίθηκαν τα θερινά δρομολόγια έτους 2015 των λεωφορειακών γραμμών του Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αττικής Α.Ε., στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και τα δρομολόγια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα τα οποία σε εκτέλεση του από 8.2.2008 προαναφερθέντος συμφωνητικού συνεκμετάλλευσης που κατάρτισαν οι δύο εταιρείας μπορούσαν να εκτελούν σε συνεργασία. Στα πλαίσια της εκτέλεσης των εγκεκριμένων αυτών δρομολογίων και με την επέκταση της συμφωνίας των δύο ως άνω εταιρειών με το Κ.Τ.Ε.Λ. Κιλκίς, λεωφορεία της αιτούσας παραλάμβαναν από τα μέσα Σεπτεμβρίου και αλλοδαπούς μετανάστες και πρόσφυγες που επιθυμούσαν να μεταφερθούν προς Θεσσαλονίκη, Ευζώνους και Ειδομένη. Πιθανολογήθηκε ότι η  επιβίβαση των επιβατών στα λεωφορεία της αιτούσας (Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αττικής) και της συνεργαζόμενης ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., γινόταν από εγκεκριμένη στάση επί της οδού … στο λιμάνι του Πειραιά, υφιστάμενης για τις ανάγκες του Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Θεσσαλονίκης από το έτος 2002, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4426/ΔΕΣΕ, απόφαση που επεκτάθηκε και για την αιτούσα Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αττικής με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 33161/6.11.2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Από κανένα στοιχείο περαιτέρω δε δύναται να πιθανολογηθεί ότι στα πλαίσια της μεταφοράς αυτής  υπήρξε ολική μίσθωση των λεωφορείων των συνεργαζόμενων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., υπό την έννοια ότι αποκλείονταν άλλοι επιβάτες, που ενδιαφέρονταν για την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών. Η αναφορά δε στο από 16.9.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό της μεταφοράς των μεταναστών αφορούσε τη συμφωνία του κομίστρου για το σύνολο της διαδρομής και τον καταμερισμό του μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών και όχι τον αποκλεισμό έτερων επιβατών, πέραν των επιβιβαζόμενων από τη στάση επί της οδού … Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πραγματικά περιστατικά πιθανολογήθηκε ότι η εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. προέβη σε νόμιμη μεταφορά επιβατών με καθορισμένη συχνότητα και διαδρομή ως τακτική γραμμή, και με τη δυνατότητα επιβίβασης μη προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και επομένως τυγχάνει απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη η υπό στοιχείο Α αίτηση. Αντίθετα πιθανολογήθηκε ότι η εταιρεία με την επωνυμία «… και Σια Ε.Ε.» που δραστηριοποιείται ως τουριστικός οδικός μεταφορέας και διατηρεί προς τούτο τουριστικά λεωφορεία, μέσω υπαλλήλων της πλησιάζει άρτι αφιχθέντες στο λιμάνι του Πειραιά μετανάστες και  πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου, προσφερόμενη στη μεταφορά τους προς Ευζώνους και Ειδομένη έναντι κομίστρου. Η ως άνω τακτική αφενός βρίσκεται σε αντίθεση με τις επιταγές του ν.711/1977 που διέπει τη λειτουργία της ως άνω εταιρείας και αφετέρου υποκλέπτει το συγκοινωνιακό έργο που έχει ανατεθεί αποκλειστικά σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα πιθανολογήθηκαν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο αλλά και τα διδάγματα της κοινής πείρας, οι μετανάστες και πρόσφυγες που αποβιβάζονται στο λιμάνι του Πειραιά προερχόμενοι από τα νησιά του Αιγαίου, δεν δρουν ως προσχηματισμένες ομάδες που έχουν ως σκοπό τους την εκδρομική περιήγηση σε κλειστές ομάδες, αλλά πρόκειται για μεμονωμένα άτομα ή για οικογένειες που προσβλέπουν στην άμεση μεταφορά τους είτε στα βόρεια σύνορα της χώρας, είτε σε άλλα σημεία της επικράτειας προκειμένου να ενωθούν με έτερα μέλη των οικογενειών τους ή ομοεθνείς  τους των οποίων η άφιξη έχει προηγηθεί της δικής τους. Δεν πρόκειται επομένως περί προσχηματισμένων ομάδων, αφού δεν έχουν ούτε κοινό τόπο προέλευσης, ούτε κοινό τόπο προορισμού και επομένως πρέπει να απορριφθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί της ως άνω εταιρείας, που τους ομαδοποιεί όλως προσχηματικά με σκοπό τη μεταφορά τους έναντι είσπραξης κομίστρου κατά τρόπο που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Πρέπει επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και καθώς η δράση της ως άνω εταιρείας πλήττει παράλληλα τη λειτουργία και τα οικονομικά συμφέροντα της αιτούσας της υπό στοιχείο Β αίτησης, να γίνει δεκτή η αίτηση αυτή και να απαγορευθεί προσωρινά στην καθής  να μεταφέρει κυρίως Σύριους και Αφγανούς πρόσφυγες από Πειραιά προς Θεσσαλονίκη –Ευζώνους-Ειδομένη, προφασιζόμενη ότι εκτελεί τουριστικό έργο. Επιπλέον δε  να απειληθεί σε βάρος της χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση της εκδοθησσομένης απόφασης και να καταδικαστεί στην καταβολή της συνολικής δικαστικής δαπάνης της αντιδίκου της λόγω της ήττας της και στις δύο συνεκδικαζόμενες αιτήσεις.
  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
  
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις α) από 25-9-2015 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2036/2015, β) από 29-9-2015 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2085/2015 αιτήσεις και γ) την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας της υπό στοιχείο Β  υπόθεσης που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντιμωλία των διαδίκων.
 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 25-9-2015 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2036/2015 αίτηση.
 ΔΕΧΕΤΑΙ  την από 29-9-2015 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2085/2015 αίτηση.
 ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθής η αίτηση αυτή να παύσει προσωρινά  να μεταφέρει κυρίως Σύριους και Αφγανούς πρόσφυγες από Πειραιά προς Θεσσαλονίκη –Ευζώνους-Ειδομένη, προφασιζόμενη ότι εκτελεί τουριστικό έργο.
 ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της καθής  χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε παραβίαση της παραπάνω διάταξης.
 ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της τη δικαστική δαπάνη της αντιδίκου της λόγω της ήττας της, την οποία ορίζει συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis