Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Εγκληματική οργάνωση (συγκρότηση, ένταξη), εκβίαση, έκρηξη.

Περίληψη. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Εμπρησμός από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα, αλλά και για άνθρωπο. Εκρηξη. Απόπειρα εκβίασης με απειλή βλάβης επιχείρησης κατά συνήθεια. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Συγκρότηση από τους κατηγορουμένους εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Αναφέρεται ο τρόπος τελέσεως των ως άνω εγκλημάτων και εκτίθεται σαφώς ο διακριτικός ενεργός ρόλος και η κατ΄ιδίαν εγκληματική δράση του αναιρεσείοντος και των λοιπών μελών. Δεν ήταν αναγκαία για την επάρκεια της αιτιολογίας και η αναφορά των οικονομοτεχνικών μέσων. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Πρότερος έντιμος βίος. Μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Προβλήθηκαν αορίστως. Επιπλέον, δεν αρκεί το λευκό ποινικό μητρώο και η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά πρέπει να εκδηλώνεται σε καθεστώς ελεύθερης διαβίωσης. 
  
Άρειος Πάγος, Ποινικό Τμήμα ΣΤ,  126/ 2015 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Γεωργέλλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Βασιλάκη, Χρυσούλα Παρασκευά, Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου και Αρτεμισία Παναγιώτου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Κατά την παρ. 1 του άρθρου 187 του Π Κ, με κάθειρξη μέχρι 10 ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) και επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα...264 (εμπρησμός)....270 (έκρηξη) ...385 (εκβίαση) ... του ΠΚ. Κατά δε την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ενώνεται με άλλον για να διαπράξει κακούργημα (συμμορία) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι, η εγκληματική ομάδα της παρ. 1 διαστέλλεται από αυτή της παρ. 3 με βάση τρία κριτήρια, ένα ποιοτικό (δομημένη ομάδα), ένα ποσοτικό (τρία ή περισσότερα πρόσωπα) και ένα χρονικό (διάρκεια δράσης). Συγκρότηση της εγκληματικής οργάνωσης είναι η καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της. Μέλος της οργάνωσης αυτής είναι εκείνος, που υποτάσσει τη βούληση του στην οργάνωση χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του στις κατ` ιδίαν πράξεις της οργάνωσης. Δομημένη ομάδα είναι εκείνη που δεν σχηματίζεται περιστασιακά για τη διάπραξη ενός εγκλήματος αλλά συγκροτείται για να έχει διαρκή δράση, ενώ υποκειμενικώς απαιτείται δόλος κάθε μέλους να θέλει την ένταξη του στην εγκληματική οργάνωση, ήτοι απαιτείται κάθε μέλος να έχει ως σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων από ένα κακουργημάτων, που αναφέρονται στη διάταξη της παρ. 1 (έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης), ο ειδικός δε αυτός δόλος νοείται συνολικός (ενιαίος) δηλ. τα μέλη να έχουν προαποφασίσει ήδη κατά την ίδρυση της οργάνωσης ότι η δράση τους θα εκδηλωθεί σε βάθος χρόνου με την τέλεση περισσοτέρων κακουργημάτων και χωρίς να έχουν καταστρωθεί οι λεπτομέρειες κλπ των εγκλημάτων τούτων. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 264 του Π.Κ. "Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών, αν στην περίπτωση του στοιχ. β` επήλθε ο θάνατος". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του εμπρησμού από πρόθεση απαιτείται: α) πρόκληση πυρκαγιάς με οποιοδήποτε τρόπο, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει όταν εκραγεί φωτιά οπωσδήποτε σημαντική και όχι συνηθισμένης έντασης με τάση εξάπλωσης και χωρίς να μπορεί εύκολα να κατασβεσθεί και β) δυνατότητα να προκύψει κίνδυνος σε ευρύτερο και απροσδιόριστο κύκλο εννόμων αγαθών ή σε άνθρωπο. Υποκειμενικώς απαιτείται δόλος συνιστάμενος στη θέληση να προξενηθεί πυρκαγιά και στη γνώση ότι απ" αυτή μπορεί να προκληθεί κίνδυνος σε ξένα πράγματα ή σε άνθρωπο. Ο δόλος αρκεί να είναι και ενδεχόμενος. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 270 Π Κ συνάγεται ότι τιμωρείται κατά τις διακρίσεις αυτού και με τις ποινές που αναφέρονται σ` αυτό, εκτός των άλλων, και όποιος με πρόθεση προξενεί έκρηξη με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως με τη χρήση εκρηκτικών υλών, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα ή κίνδυνος σε άνθρωπο. Επομένως, για τη θεμελίωση του εγκλήματος της έκρηξης δεν αρκεί μόνη η πρόκληση της έκρηξης αυτής αλλά πρέπει επιπλέον να διαπιστούται ότι από την έκρηξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα ή κίνδυνος σε άνθρωπο. Υποκειμενικώς απαιτείται πρόθεση, δηλαδή δόλος που συνίσταται σε γνώση της εκρηκτικής ιδιότητας της χρησιμοποιούμενης ύλης και θέληση να προξενήσει έκρηξη με πρόκληση εντεύθεν κοινού κινδύνου σε ξένα πράγματα ή κινδύνου ανθρώπου ή εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας. Η έκρηξη συνιστά φαινόμενο αιφνίδιο κατά τη διάρκεια του οποίου ελευθερούνται αέρια, που τελούν υπό υψηλή πίεση ή παράγονται αέρια εντός βραχυτάτου χρόνου, των οποίων η διαστολή σε πολλαπλάσιο του αρχικού όγκο προκαλεί ισχυρό μηχανικό αποτέλεσμα που συνοδεύεται από κρότο, παροδική λάμψη και έκρηξη θερμότητας. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 385 παρ. 1 ΠΚ, "όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή με απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου, τιμωρείται: α) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 380 παρ. 1 και 2 αν η πράξη τελέστηκε με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, β) αν ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλματος, του λειτουργήματος του, ή άλλης δραστηριότητος που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν τις παραπάνω πράξεις τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις, κατά συνήθεια ή κατ` επάγγελμα, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, γ) σε κάθε άλλη περίπτωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εκβιάσεως με τις παραπάνω κακουργηματικές μορφές του, απαιτείται: αντικειμενικώς α) εξαναγκασμός κάποιου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία αυτού που εξαναγκάζεται ή άλλου, β) ο εξαναγκασμός να γίνεται στη μεν υπό στοιχ. α περίπτωση με σωματική βία ή με απειλές, οι οποίες εκλαμβάνονται ως σοβαρές (πραγματοποιήσιμες) από τον απειλούμενο, είναι δε ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, με την έννοια ότι, όταν ο κίνδυνος είναι διαρκής, η πραγματοποίηση του προαγγελθέντος κακού επίκειται ανά πάσα στιγμή, αν ο εξαναγκαζόμενος δεν ήθελε προβεί στην επιζητούμενη επιζήμια συμπεριφορά, στη δε υπό στοιχ. β περίπτωση να γίνεται με βία ή απειλή που είναι ικανή να αποκλείσει το αυτοπροαίρετο της αποφάσεως του εξαναγκαζομένου, ήτοι ο εξαναγκασμός έγκειται στην άσκηση βίας ή απειλής δια της οποίας περιάγεται ο άλλος σε τρόμο ή ανησυχία, στρέφεται δε η βία ή απειλή κατά της ελευθερίας της περιουσιακής διαθέσεως, με σκοπό να καμφθεί η θέληση του εξαναγκαζομένου και να οδηγηθεί αυτός σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή μετ` επηρεασμόν και εξουδετερουμένης της ελευθέρας βουλήσεως του, πρέπει δε να στρέφεται ειδικώς σε βλάβη της επιχειρήσεως, του επαγγέλματος κ.λπ. του παθόντος. Η απειλή μπορεί να είναι ρητή και άμεση, να έχει διατυπωθεί προφορικώς ή εγγράφως, ή και εμμέσως, να έχει μεταβιβαστεί και με άλλον, μπορεί δε να συνίσταται και στην παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης, αρκεί να είναι ικανή να αποκλείσει το αυτοπροαίρετο της απόφασης του εξαναγκαζομένου. Είναι αδιάφορο αν αυτός που διατύπωσε την απειλή ήταν αποφασισμένος να την πραγματοποιήσει ή αν ήταν πραγματοποιήσιμη ή όχι, αρκεί ότι δια της απειλής εξαναγκάστηκε σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή εκείνος κατά του οποίου στράφηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση η απειλή. Η απειλή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του παθόντος, όπως της προσωπικής ελευθερίας, της περιουσίας, της τιμής και υπολήψεως, της πίστεως και φήμης της επιχειρήσεως, για την εφαρμογή δε της περ. β` ή απειλή πρέπει να στρέφεται ειδικώς σε βλάβη της επιχειρήσεως, του επαγγέλματος κ.λπ. και η πράξη να τελείται κατ`επάγγελμα ή κατά συνήθεια. Για τη συγκρότηση δε της υποκειμενικής υποστάσεως, απαιτείται σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος. Τέτοιος σκοπός υπάρχει όταν ο υπαίτιος γνωρίζει ότι το περιουσιακό όφελος που επιδιώκει δεν αποτελεί αντικείμενο νομίμου απαιτήσεως, δηλαδή ότι δεν στηρίζεται σε κάποια νόμιμη αξίωση αυτού κατά του παθόντος ή όταν η πράξη ή παράλειψη αυτού που εξαναγκάζεται δεν αποτελεί έκφραση του παρεχομένου από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος και 361 του ΑΚ στο πρόσωπο δικαιώματος της βουλήσεως του και της ελευθερίας στις συναλλαγές. Το έγκλημα είναι τετελεσμένο με την επέλευση της περιουσιακής ζημίας στον παθόντα, ο οποίος μπορεί να είναι πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που εξαναγκάσθηκε να προβεί στην επιζήμια διαγωγή, αλλιώς, αν δηλαδή δεν επέλθει η ζημία και εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι, το έγκλημα είναι σε απόπειρα. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 περ. στ` ΠΚ, κατ`επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξεως προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος, ενώ κατά συνήθεια τέλεση συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητας του, ενώ , από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α` του Π.Κ, κατά την οποία "με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε", προκύπτει ότι για την ύπαρξη αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται, αντικειμενικώς η πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισμένη πράξη, η οποία συγκροτεί την αντικειμενική υπόσταση ορισμένου εγκλήματος ή τουλάχιστον συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως αυτής μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως με συμβουλές, απειλή, με πειθώ ή φορτικότητα ή με την επιβολή ή την επιρροή προσώπου, λόγω της ιδιότητας του και της θέσεως του ή και της σχέσεώς του με το φυσικό αυτουργό, υποκειμενικώς δε απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση του αυτουργού ότι παράγει σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει άδικη πράξη και στη συνείδηση της ορισμένης πράξεως, στην οποία παρακινεί το φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι αναγκαίος ο καθορισμός της πράξεως αυτής μέχρι λεπτομερειών. 
Περαιτέρω, η δικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ` του ίδιου Κώδικα προβλεπόμενο λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ` αυτήν, προκειμένου περί καταδικαστικής αποφάσεως, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά καθώς και οι σκέψεις, με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο όλο. Ως προς τα αποδεικτικά μέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ` είδος προσδιορισμός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όμως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Εσφαλμένη δε εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όχι μόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ως αποδεδειγμένα, στη διάταξη, που εφαρμόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή στο πόρισμα της απόφασης που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Αρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, το Πενταμελές Εφετείο Θράκης, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των κατ` είδος αναφερομένων αποδεικτικών μέσων (ένορκες καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, απολογίες κατηγορουμένων και έγγραφα) δέχτηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του και αναφορικά με τους νυν αναίρεσείοντες, ότι: "Οι κατηγορούμενοι με επικεφαλής τον πρώτο κατηγορούμενο ..., συμφώνησαν να διαπράξουν κακουργήματα και ενώθηκαν προς το σκοπό αυτό σε οργανωμένη και σταθερή σύμπραξη με σταθερές και έχουσες προοπτική διάρκειας βάσεις για την τέλεση των σχεδιαζόμενων εγκλημάτων, με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό τους, όπως αυτά του εμπρησμού από πρόθεση με κοινό κίνδυνο για άνθρωπο, της έκρηξης με πρόθεση και με κοινό κίνδυνο για άνθρωπο και της εκβίασης. Στην ομάδα αυτή εντάχθηκε το έτος 2004, γνωρίζοντας και αποδεχόμενος τον εγκληματικό σκοπό αυτής, και ο εκ των κατηγορουμένων ... έως και τις 21-2-07 οπότε και συνελήφθη, ενώ η ομάδα έδρασε συνολικά έως και το έτος 2009. Η δράση της ομάδας τους γινόταν πάντα με βάση οργανωμένο σχέδιο με σύστημα και συνεργασία και με κατανεμημένους ρόλους. Ηγετικό ρόλο στην ομάδα αυτή είχε ο 1ος των κατηγορουμένων ..., ο οποίος επιτελικά οργάνωνε και πολλές φορές συμμετείχε στην από πρόθεση τέλεση εμπρησμών και εκρήξεων που στόχο είχαν να εκφοβίσουν τα θύματά τους, μερικά από αυτά κατέχοντας κρατική εξουσία, ή να αντεκδικηθούν τα θύματα τους τα οποία ήταν ανεπιθύμητα στον ίδιο ή είχαν διαφορές με τον ίδιο ή μέλη της οικογένειας του. Αποτέλεσμα αυτών των πράξεων τους ήταν να προκληθούν καταστροφές σε αντικείμενα ιδιοκτησίας ξένων προσώπων αλλά και να δημιουργηθεί κατάσταση κοινού κινδύνου τόσο για ξένα πράγματα όσο και κίνδυνος για τη ζωή τρίτων προσώπων. Ακόμη, η ομάδα προέβη και σε εκβίαση τρίτων προσώπων με απειλές κατά της ζωής, της περιουσίας ή της επιχείρηση τους. Η λειτουργία αυτής της οργάνωσης άρχισε να γίνεται αντιληπτή όταν στις 7-10-09 η πρώην σύζυγος του πρώτου κατηγορουμένου ..., αποφάσισε να καταγγείλει στις αρχές τη δράση του συζύγου της διότι αντιλήφθηκε ότι πλέον διατρέχει άμεσο κίνδυνο και η ίδια. Μέχρι τότε, οι κατ`ιδίαν δικογραφίες που σχηματίζονταν για τις αξιόποινες πράξεις που παρακάτω αναλυτικά θα εκτεθούν, κατέληγαν στο αρχείο αγνώστων δραστών, επειδή κανείς από τους παθόντες, είτε από άγνοια (διότι δεν μπορούσε να διανοηθεί δόλο) είτε λόγω απλών υπονοιών είτε από φόβο (μηδέ εξαιρουμένων των αστυνομικών υπαλλήλων- θυμάτων) δεν ζητούσε την ποινική δίωξη των κατηγορουμένων και ιδίως του πρώτου εξ αυτών. Ειδικότερα σε εκτέλεση της πιο πάνω συμφωνίας oι κατηγορούμενοι διέπραξαν τις κατωτέρω πράξεις: 1) Στις 22-5-2000 περί ώρα 03.15 π.μ., στο Διδυμότειχο, οι κατηγορούμενοι ..., ενεργώντας από κοινού και με τρίτα άγνωστα άτομα, με αδιευκρίνιστο εύφλεκτο υλικό, προκάλεσαν στο δεξιό μπροστινό τροχό αυτοκινήτου, μάρκας MERCENTES, (νεκροφόρα), με αριθμό κυκλοφορίας ..., ιδιοκτησίας ..., εστία φωτιάς με τη συνδρομή ενός μπουκαλιού 1,5 λίτρου γεμάτου βενζίνη, η οποία εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, από την οποία προκλήθηκε η ολοσχερής καταστροφή της μηχανής και του μπροστινού δεξιού λάστιχου του αυτοκινήτου, μάρκας MERCENTES, καθώς η καταστροφή του αριστερού τροχού, του κουβούκλιου του οδηγού, και λίγο της μηχανής του αυτοκινήτου, μάρκας TOYOTA, με αριθμό κυκλοφορίας ... (κλούβα), ιδιοκτησίας ..Γ., στο οποίο επεκτάθηκε η φωτιά. Ταυτόχρονα προκλήθηκε το σπάσιμο της τζαμαρίας του ανθοπωλείου της ... και η ρύπανση των τοίχων του ανθοπωλείου από τον καπνό. Επιπλέον, από την πράξη αυτή ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα του ... και της συζύγου του, κατοίκων Διδυμοτείχου, λόγω της πιθανής επέκτασης της πυρκαγιάς από το αυτοκίνητο στον υπερκείμενο όροφο του κτιρίου, όπου βρισκόταν επάνω από το σημείο που ήταν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα και πάνω από το ανθοπωλείο, γεγονός το οποίο προέβλεψαν και αποδέχθηκαν, δε συνέβη όμως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου. Οι κατηγορούμενοι προέβησαν στην ως άνω ενέργεια τους προκειμένου να ωφεληθεί ο δεύτερος από αυτούς ..., ο οποίος διατηρούσε ομοειδή επιχείρηση, ήτοι γραφείο τελετών, με τον ως άνω ιδιοκτήτη των πληγέντων οχημάτων και τον αδελφό του ... 2) Στο Διδυμότειχο, την 15-3-2003 και περί ώρα 04.50 π.μ., ο πρώτος κατηγορούμενος ... ενεργώντας από κοινού με τον ..., και πάλι με αδιευκρίνιστο εύφλεκτο υλικό, προκάλεσαν στο αριστερό μέρος του καπό του αυτοκινήτου, μάρκας MERCENTES, με αριθμό κυκλοφορίας (..., νεκροφόρα), ιδιοκτησίας του .., εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε πυρκαγιά," με αποτέλεσμα να προκληθεί η καταστροφή του διαμερίσματος του κινητήρα του αυτοκινήτου, το ταμπλό του αυτοκινήτου, ο εμπρός δεξιός τροχός, το μπροστινό παρμπρίζ και εσωτερικά ο ουρανός της καμπίνας του αυτοκινήτου, η τζαμαρία γειτονικού ανθοπωλείου η φωτεινή του επιγραφή, η τέντα του, επίσης να υπάρξουν αποκολλήσεις πλακών μαρμάρου από την πρόσοψη του ανθοπωλείου, που βρισκόταν πλησίον του αυτοκινήτου και να ρυπανθούν οι εξωτερικοί του χώροι από καπνό. Επιπλέον, από την πράξη τους αυτή ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των περιοίκων λόγω της πιθανής επέκτασης της πυρκαγιάς από το αυτοκίνητο στον υπερκείμενο όροφο του κτιρίου, όπου βρισκόταν επάνω από το σημείο που ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και πάνω από το ανθοπωλείο (βλ. έκθεση αυτοψίας), γεγονός το οποίο προέβλεψαν και αποδέχθηκαν οι κατηγορούμενοι, δε συνέβη, όμως, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Την απόφαση στους ως άνω κατηγορούμενους για να τελέσουν την προαναφερθείσα πράξη προκάλεσε , παροτρύνοντας τους με πειθώ και φορτικότητα, ο ... Οι κατηγορούμενοι ... προέβησαν στην ως άνω ενέργεια τους προκειμένου να ωφελήσουν τον αδελφό του πρώτου κατηγορουμένου .., και αντίστοιχα να ωφεληθεί ο τελευταίος, ο οποίος διατηρούσε ομοειδή επιχείρηση, ήτοι γραφείο τελετών, με τον ιδιοκτήτη του πληγέντος οχήματος. Στις καταθέσεις τους στις 22-5-00 ο ... ανέφερε ότι δεν υποψιάζεται κανέναν γιατί δεν είχε διαφορές με κανέναν. Στις 20-3-03 οι ... ανέφεραν ότι έχουν κάποιες υπόνοιες για την οικογένεια ... αλλά και για το ... οι οποίοι ήταν ανταγωνιστές τους, αλλά από την προανάκριση και την κύρια ανάκριση δεν βρέθηκε τίποτε θετικό και η υπόθεση αρχειοθετήθηκε. Στην κατάθεση του ο ..., στο όνομα του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση γραφείου τελετών στο Διδυμότειχο, ανέφερε ότι αφότου άρχισε να λειτουργεί το γραφείο τελετών στο Διδυμότειχο άρχισαν οι τηλεφωνικές απειλές ότι "θα σας κάνω ζημιά, να πάτε από κει που ήρθατε... Στα τηλεφωνήματα ήταν η φωνή του ... την αναγνώρισα και εγώ και η γυναίκα μου... Επίσης και η ... σύζυγος του ... στην κατάθεση της ανέφερε ότι στο γραφείο τελετών δεχόταν τηλεφωνικές απειλές ότι "να φύγετε από δω, θα σας κάψουμε τ`αυτοκίνητα... Στα απειλητικά τηλεφωνήματα ήταν η φωνή του ... 3) Στις 24-12-2002, στο Ισάακιο Διδυμοτείχου και περί ώρα 01.40 π.μ., ο ..., κατόπιν προτροπής και υποδείξεων του ..., προξένησε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για άνθρωπο, γεγονός το οποίο αμφότεροι οι κατηγορούμενοι πρόβλεψαν και αποδέχθηκαν. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, ο ... με πειθώ και φορτικότητα παρότρυνε τον ... όπως με τη χρήση αδιευκρίνιστου εύφλεκτου υλικού δημιουργήσει, και αυτός δημιούργησε εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε σε πυρκαγιά στο αυτοκίνητο, μάρκας AUDI τύπου ΤΤ, με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ, συνιδιοκτησίας κατά ποσοστό 30% του Ι... και κατά 70% του ... Αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν η ολοσχερής καταστροφή του αυτοκινήτου και η πρόκληση εκρήξεων, εκ των οποίων μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε διερχόμενα άτομα, γεγονός που οι κατηγορούμενοι αυτοί προέβλεψαν και αποδέχθηκαν, δε συνέβη, όμως, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου. Η σύζυγος του κατηγορουμένου ... κατέθεσε ότι οι κατηγορούμενοι προέβησαν στις ως άνω πράξεις, διότι ο Διοικητής Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου ... δημιουργούσε προβλήματα στο σύζυγο της σχετικά με τις δουλειές που αυτός οργάνωνε ως προς την πράξη της διακίνησης λαθρομεταναστών. Τα λόγια αυτά, ανέφερε ότι τα άκουσε η ίδια από το σύζυγο της ως προς τα εμπόδια που του δημιουργούσε ο ως άνω Διοικητής στις δουλειές που οργάνωνε, σε συνομιλίες του συζύγου της με διάφορα πρόσωπα. Ανέφερε ότι ο εμπρησμός έγινε από τον ... πιθανόν σε συνεργασία με άλλο πρόσωπο, αγνώστων λοιπών σ αυτήν στοιχείων, κατ` εντολή του συζύγου της, παραμονή Χριστουγέννων του έτους 2002. Την ημέρα του εμπρησμού ανέφερε ότι άκουσε τη φωνή του ... σε τηλεφώνημα που δέχτηκε ο σύζυγος της γύρω στις πέντε τα ξημερώματα, όπου ο σύζυγος της ρώτησε αν όλα βαίνουν καλώς, λαμβάνοντας θετική απάντηση. Για τον εμπρησμό αυτό που τελέστηκε στις 24-12-02 και κατά τις ώρες 03.00- 03.30, σχηματίστηκε από την Υποδ.Ασφ.Ορεστ. η ... δικογραφία κατ αγνώστων δραστών ενώ εξετάστηκαν ύποπτα άτομα όπως και ο 1ος κατηγορούμενος χωρίς όμως να βρεθεί κάτι θετικό. Όπως κατέθεσε στις 1-2-10 ο ..., διοικητής του ΤΣΦ Ισαακίου τα έτη 2000-2003, το με αριθ. κυκλ. ... αυτοκίνητο του μάρκας AUDI TT είχε σταθμευμένο έξω από το σπίτι του στο χωριό Ισαάκιο. Τη ώρα της φωτιά κοιμόταν στο σπίτι μαζί με τη σύζυγο του και τον δίχρονο γιό του. Ειδοποιήθηκε για τη φωτιά από τον συνοριοφύλακα της υπηρεσίας του και βγαίνοντας έξω το είδε στις φλόγες. Από τη φωτιά και τις εκρήξεις που προκλήθηκαν από αυτήν έσπασαν τα τζάμια της αποθήκης που βρισκόταν δίπλα από το σπίτι του. Από τη θέση που ήταν σταθμευμένο το όχημα μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε διερχόμενα άτομα αλλά και στον ίδιο και την οικογένεια του αφού αυτό βρίσκονταν ουσιαστικά σε απόσταση 2 μέτρων από την οικία του. Όπως ανέφερε, πριν από το γεγονός του εμπρησμού, δεχόταν απειλές για τη ζωή του και της οικογένειας του και παραινέσεις να σταματήσει να ασχολείται με την εξακρίβωση και τη σύλληψη λαθρομεταναστών (βλ. κατάθεση). Ο εμπρησμός θεωρήθηκε από τότε ως πιθανή αιτία της φωτιάς σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συντάχθηκε αυθημερόν όπως επίσης επισημάνθηκε ο κοινός κίνδυνος για ανθρώπους (βλ. έκθεση πραγματογνωμοσύνης). 4) Στο Διδυμότειχο, στις 2-3-2006 και περί ώρα 05.15 π.μ. επί της οδού ..., ο ... ενεργώντας από κοινού με το ... και το ... και άλλο άτομο, αγνώστων λοιπών στοιχείων, προξένησαν έκρηξη, ήτοι φαινόμενο αιφνίδιο συνεπεία απρόσκοπτης απελευθέρωσης δύναμης με τη μορφή αερίων υψηλής εξωθητικής πίεσης ή ταυτόχρονης παραγωγής αερίων, με συνέπεια η διαστολή σε μη προσδιορισμένο όγκο, συνήθως προσαυξημένο, σε σχέση με τον αρχικό, να προκαλεί άκρως ισχυρά αποτελέσματα μηχανικής φύσης και εκείθεν καταστρεπτικά εμφανή φαινόμενα έκλυσης θερμότητας, η οποία επιδρά δυσμενώς σε πρόσωπα και πράγματα, με τη χρήση εκρηκτικών υλών, πράξη από την οποία θα μπορούσε vα προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και άνθρωπο γεγονός το οποίο προέβλεψαν και αποδέχθηκαν. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, εισήλθαν στο κομμωτήριο, με την επωνυμία "...", ιδιοκτησίας του ..., τοποθέτησαν τέσσερα (4) φιαλίδια υγραερίου (γκαζάκια) σε διάφορα σημεία του καταστήματος, περιέλουσαν το χώρο με εύφλεκτο υλικό (βενζίνη) που είχαν σε πλαστικό δοχείο με τη βοήθεια δοκιμαστικού σωλήνα και δημιούργησαν εστία φωτιάς, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη από την ύπαρξη ενός εκ των τεσσάρων φιαλιδίων και να προκληθούν ζημιές στη σκάλα και στη βιτρίνα του καταστήματος, καθότι θρυμματίστηκαν οι τζαμαρίες της. Από την ως άνω πράξη τους ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που βρίσκονταν μπροστά από τη βιτρίνα του καταστήματος λόγω του ωστικού κύματος που δημιούργησε η έκρηξη και του θρυμματισμού των τζαμαριών του κομμωτηρίου, ενώ σε κίνδυνο τέθηκε και η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα στα διαμερίσματα άνωθεν του κομμωτηρίου, γεγονός το οποίο προέβλεψαν και αποδέχθηκαν οι ως άνω κατηγορούμενοι. Στην ως άνω πράξη προέβησαν για να εκδικηθουν τον ιδιοκτήτη του κομμωτηρίου, ..., διότι προσέλαβε ως υπάλληλο την .., η οποία έφυγε από το κατάστημα αισθητικής της συζύγου του κατηγορουμένου ..., στο οποίο εργαζόταν επί χρόνια, γεγονός το οποίο ο τελευταίος θεώρησε προσβλητικό Ο ... στην από 11/12/2009 κατάθεση του ανέφερε ότι συναντήθηκε με το ... και τον ρώτησε αν γνωρίζει κάτι σχετικό με την έκρηξη και ότι ο τελευταίος ενώ του απάντησε ότι δεν γνωρίζει, απομακρυνόμενος του είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι "άκουσα ότι έγινε με πυροκροτητές". 5)... 6) Στο Διδυμότειχο, εντός του έτους 2002, ο πρώτος κατηγορούμενος ... και ο τρίτος κατηγορούμενος, αδελφός του πρώτου, ... έχοντας σκοπό να αποκομίσει ο ... παράνομο περιουσιακό όφελος, εις βάρος της περιουσίας του ..., επιχείρησαν από κοινού πράξη, η οποία αποτελούσε αρχή εκτελέσεως του εγκλήματος της εκβίασης, χωρίς τούτο να ολοκληρωθεί από λόγους εξωτερικούς και ανεξαρτήτους της θελήσεως τους. Συγκεκριμένα, με απειλές κατά της ζωής προς το ... και τη σύζυγο του ... επιχείρησαν να αποτρέψουν τον τελευταίο και τον αδελφό του, ... από τη λειτουργία της επιχείρησης που είχαν, ήτοι λειτουργία γραφείου τελετών, επιτυγχάνοντας καταρχήν την παράλειψη της χρήσης της επωνυμίας "..................", την οποία έκαναν, ώστε να εκμεταλλευθεί, κατά τρόπο παράνομο, το γεγονός η ανταγωνιστική ομοειδής επιχείρηση του αδελφού του ..., αποκομίζοντας οικονομικό όφελος, ένεκα της ελλείψεως βασικού της ανταγωνιστή. Το έγκλημα όμως δεν ολοκληρώθηκε, διότι ο ... δεν υπέκυψαν και συνέχισαν να λειτουργούν την επιχείρηση τους, μη αλλάζοντας την επωνυμία ".........." στα αυτοκίνητα (νεκροφόρες) που λειτουργούσαν εκτός Διδυμοτείχου, ενώ δεν Σ. σαν τη δραστηριότητά τους στο Διδυμότειχο, 7).......8) Στο Σουφλί, στις 24-12-2006, και περί ώρα 05.10 π.μ. ο ... με πειθώ και φορτικότητα παρότρυνε και προκάλεσε την απόφαση στο ... και το ..., να μεταβούν, όπως και μετέβησαν επί της οδού ........ αρ. .. στο Σουφλί, και εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της απουσίας άλλων ατόμων, λόγω του προχωρημένου της ώρας, να θέσουν στο κάτω μπροστινό δεξιό μέρος του αυτοκινήτου, μάρκας FORD FOCUS, ιδιοκτησίας ..., με αριθμό κυκλοφορίας …, φωτιά δια γυμνής φλόγας με τη χρήση εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε σε πυρκαγιά. Αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν η ολοσχερής καταστροφή του μπροστινού μέρους του αυτοκινήτου, η πρόκληση μεγάλων ζημιών στο μπροστινό μέρος της καμπίνας και στο πίσω δεξιό μέρος του οχήματος όπου βρίσκεται η τάπα του ρεζερβουάρ (δεξαμενής καυσίμων). Επίσης, από τις διαστάσεις που πήρε η πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στον προφυλακτήρα του ΙΧΕ αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ..., μάρκας RENAULT MEGANE, ιδιοκτησίας ..., ενώ θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος και για ξένα πράγματα διότι το όχημα στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν σταθμευμένο κοντά σε άλλο όχημα, καθώς, επίσης, και μπροστά από κατοικίες, γεγονός το οποίο αποφεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στις ως άνω ενέργειες τους προέβησαν οι κατηγορούμενοι για λόγους εκδίκησης, εξαιτίας της κακομεταχείρισης που είχε επιδείξει, κατά τη γνώμη του κατηγορουμένου ..., ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και συνοριακός φύλακας στο Σουφλί εκείνη την περίοδο, κατά τη σύλληψη του ανιψιού του, ... 9).....10)....11) Εντός της χρονικής περιόδου από το έτος 2002 έως την 15-3- 2003, ο κατηγορούμενος ... έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει το έγκλημα της εκβιάσεως, και ειδικότερα έχοντας σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, εις βάρος της περιουσίας του ... μετά της συζύγου του τελευταίου ..., ενεργώντας από κοινού με άλλα άγνωστα εισέτι άτομα στην ανάκριση, επιχείρησε πράξη, η οποία αποτελούσε αρχή εκτελέσεως του εγκλήματος της εκβίασης με απειλή βλάβης επιχείρησης, χωρίς τούτο να ολοκληρωθεί από λόγους εξωτερικούς και ανεξαρτήτους της θελήσεώς τους. Την ως άνω πράξη του την εκτελεί, κατά συνήθεια, καθότι από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος. Συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρόνο με απειλές βλάβης της επιχείρησης, ήτοι γραφείου τελετών που διατηρούν ο ... και ο ... μαζί με τη σύζυγο του πρώτου εξ αυτών ..., και δη με τις φράσεις "θα σου κλείσω το γραφείο, θα φύγεις από εδώ, θα σου κάψουμε τα αυτοκίνητα, θα σας διώξουμε από εδώ, να πάτε εκεί από όπου ήρθατε", προς το ... και τη σύζυγο του ..., επιχείρησε να αποτρέψει τους τελευταίους και το ... από τη λειτουργία της επιχείρησης που διατηρούσαν, ήτοι λειτουργία γραφείου τελετών, ώστε να εκμεταλλευθεί, κατά τρόπο παράνομο, το γεγονός η ανταγωνιστική ομοειδής επιχείρηση του, να αποκομίσει οικονομικό όφελος, ένεκα της ελλείψεως βασικού της ανταγωνιστή. Το έγκλημα όμως δεν ολοκληρώθηκε, διότι ο ... και ο ... και η ... δεν υπέκυψαν και συνέχισαν να λειτουργούν την επιχείρηση τους στο Διδυμότειχο. Περαιτέρω, από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του για προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω προκύπτει αδιάσειστα ότι οι κατηγορούμενοι ... υπό την αρχηγική μορφή του πρώτου κατηγορουμένου ... αποτελούσαν ομάδα με δομή και διαρκή δράση. Δεν αποτελούσαν απλή ένωση προσώπων για τη διάπραξη αξιοποίνων πράξεων, αλλά οργάνωση με δυναμική ως σύνολο και με κοινή βούληση στην οποία υποτάσσεται η βούληση του κάθε ατόμου, με κοινό σκοπό και ιεραρχία με εσωτερικούς κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, χωρίς να απαιτούνταν η συμμετοχή του καθενός σε όλες τις προγραμματισμένες ενέργειες, ενώ στα επιδιωκόμενα υπήρχε σκοπός για οικονομικό όφελος και για την επίτευξη αυτού επιδιώχθηκε ο έλεγχος καταστάσεων, προσώπων, και υπηρεσιών, ως και η εξουδετέρωση της πολιτειακής αντιδράσεως με εκφοβισμό. Η εκτίμηση για τη δράση αυτής της ομάδας θα πρέπει να εδράζεται πάντα με βάση την αναλογία και ειδικότερα στο ότι αυτή δρούσε σε μία περιοχή όπου δεν νοείται λογικά να υπάρχει οργανωμένο έγκλημα. Όμως, παρόλα αυτά κατόρθωσαν να επιβληθούν τρομοκρατώντας τους πάντες και ιδίως την τοπική αστυνομική δύναμη και μάλιστα με επιτυχία, με σκοπό να αποκερδαίνουν σημαντικά χρηματικά ποσά από τη διακίνηση λαθρομεταναστών. Για αυτό και κατέστρεψαν δι` εμπρησμού τα προσωπικά αυτοκίνητα τριών αστυνομικών (ο ένας μάλιστα από αυτός-Β.- ήταν διοικητής του τοπικού AT) καθώς και στοιχείο περιουσίας ενός τέταρτου. Τα παραπάνω συνάγονται από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, τα έγγραφα της δικογραφίας και τις απολογίες των κατηγορουμένων, και δεν αναιρούνται από κανένα αποδεικτικό μέσο, ούτε από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων αλλά ούτε και από τα έγγραφα στοιχεία που προσκόμισε ο εκ των κατηγορουμένων ..., προκειμένου να στηρίξει άλλοθι για τους χρόνους που διέπραξε τα προαναφερθέντα εγκλήματα...." Στη συνέχεια, το Δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους κατηγορούμενους και ήδη αναιρεσείοντες και συγκεκριμένα:
Α) Τον ... ένοχο του ότι "κατά τους κατωτέρω αναφερόμενους χρόνους με περισσότερες πράξεις ενεργώντας με πρόθεση τέλεσε περισσότερα εγκλήματα, που προβλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα:
Ι) Στο Αμόριο Έβρου εντός του έτους 2000 σε αδιευκρίνιστο στην ανάκριση ακριβή χρόνο μαζί με τουλάχιστον άλλα δύο άτομα, ήτοι τους ... κάτοικο ... και ..., και άλλα άτομα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από περισσότερα των δύο προσώπων (οργάνωση), που επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 264 και 270 ΠΚ, δηλαδή τα κακουργήματα του εμπρησμού από πρόθεση με κοινό κίνδυνο για άνθρωπο κατά συρροή (264 περ. β ΠΚ, 94 παρ.1), της έκρηξης με κοινό κίνδυνο για άνθρωπο και για ξένα πράγματα (270 περ.α και περ. β ΠΚ), η συμμετοχή του δε στην ως άνω ομάδα διήρκησε μέχρι και το Δεκέμβριο του έτους 2009. Η δράση της ομάδας τους, στην οποία το 2004 εντάχθηκε και ο ..., κάτοικος ... και ήδη κρατούμενος, έως την 21-2-2007, ημερομηνία κατά την οποία συνελήφθη, γινόταν εν γνώσει του βάσει οργανωμένου σχεδίου με συστηματική οργάνωση και συνεργασία και κατανεμημένους ρόλους. Ειδικότερα, κατόπιν παραγγελιών του .... και του ..., αλλά και με τη συμμετοχή τους κάποιες φορές, ο ίδιος, ο ..., ο ..., ο ... και άλλα άτομα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, προέβαιναν σε τέλεση εμπρησμών και εκρήξεων που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή αντικειμένων ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, τη δημιουργία καταστάσεως κινδύνου για ξένα πράγματα και την υποβολή σε κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας τρίτων πρόσωπων. Στα πλαίσια της δράσης της εγκληματικής τους οργάνωσης:
1) Στις 24-12-2002, στο Ισαάκιο Διδυμοτείχου και περί ώρα 01.40 π.μ., κατόπιν προτροπής και υποδείξεων του ..., προξένησε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γεγονός το οποίο πρόβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, με τη χρήση αδιευκρίνιστου εύφλεκτου υλικού δημιούργησε εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε σε πυρκαγιά στο αυτοκίνητο, μάρκας AUDI τύπου ΤΤ, με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ, συνιδιοκτησίας... Αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν η ολοσχερής καταστροφή του αυτοκινήτου και η πρόκληση εκρήξεων, εκ των οποίων μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε διερχόμενα άτομα, γεγονός που προέβλεψε και αποδέχθηκε, δε συνέβη όμως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου.
2) Στο Διδυμότειχο, στις 15-3-2003 και περί ώρα 04.50 π.μ., ενεργώντας από κοινού με τον ... και κατόπιν υποδείξεων και παρότρυνσης του ..., προξένησαν με πρόθεση πυρκαγιά "σε αυτοκίνητο, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για άνθρωπο, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, με αδιευκρίνιστο εύφλεκτο υλικό, προκάλεσαν στο αριστερό μέρος του καπό του αυτοκινήτου, μάρκας MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ... (νεκροφόρα), ιδιοκτησίας του ..., εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί η καταστροφή του διαμερίσματος του κινητήρα του αυτοκινήτου, του ταμπλό του αυτοκινήτου, του εμπρός δεξιού τροχού, του μπροστινού παρμπρίζ και εσωτερικά του ουρανού της καμπίνας του αυτοκινήτου, της τζαμαρίας γειτονικού ανθοπωλείου, της φωτεινής του επιγραφής, της τέντας του, επίσης να υπάρξουν αποκολλήσεις πλακών μαρμάρου από την πρόσοψη του ανθοπωλείου, που βρισκόταν πλησίον του αυτοκινήτου και να ρυπανθούν οι εξωτερικοί του χώροι από καπνό. Επιπλέον, από την εν λόγω πράξη του ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα του ..., της κόρης τους και του γαμπρού τους, λόγω της πιθανής επέκτασης της πυρκαγιάς από το αυτοκίνητο και το ανθοπωλείο στον υπερκείμενο όροφο του κτιρίου, που βρισκόταν επάνω από το ανθοπωλείο και υπήρχαν τα διαμερίσματα των προδιαληφθέντων προσώπων, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε και δε συνέβη χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου.
3) Στο Διδυμότειχο, στις 2-3-2006 και περί ώρα 05.15 π.μ. επί της οδού ..... αρ. .. , ενεργώντας από κοινού με το ... και το ... και άλλο άτομο, αγνώστων λοιπών στοιχείων, προξένησαν έκρηξη, ήτοι φαινόμενο αιφνίδιο συνεπεία απρόσκοπτης απελευθέρωσης δύναμης με τη μορφή αερίων υψηλής εξωθητικής πίεσης ή ταυτόχρονης παραγωγής αερίων, με συνέπεια η διαστολή σε μη προσδιορισμένο όγκο, συνήθως προσαυξημένο, σε σχέση με τον αρχικό, να προκαλεί άκρως ισχυρά αποτελέσματα μηχανικής φύσης και εκείθεν καταστρεπτικά εμφανή φαινόμενα έκλυσης θερμότητας, η οποία επιδρά δυσμενώς σε πρόσωπα και πράγματα, με τη χρήση εκρηκτικών υλών, πράξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και άνθρωπο, γεγονός το οποίο πρόβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, εισήλθαν στο κομμωτήριο, με την επωνυμία "....", ιδιοκτησίας του ... και της ..., τοποθέτησαν τέσσερα (4) φιαλίδια υγραερίου (γκαζάκια) σε διάφορα σημεία του καταστήματος, περιέλουσαν το χώρο με εύφλεκτο υλικό (βενζίνη) που είχαν σε πλαστικό δοχείο με τη βοήθεια δοκιμαστικού σωλήνα και δημιούργησαν εστία φωτιάς, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη από την ύπαρξη ενός εκ των τεσσάρων φιαλιδίων και να προκληθούν ζημιές στη σκάλα και στη βιτρίνα του καταστήματος, καθότι θρυμματίστηκαν οι τζαμαρίες της. Από την ως άνω πράξη τους ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που βρίσκονταν μπροστά από τη βιτρίνα του καταστήματος λόγω του ωστικού κύματος που δημιούργησε η έκρηξη και του θρυμματισμού των τζαμαριών του κομμωτηρίου, ενώ σε κίνδυνο τέθηκε η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα στα διαμερίσματα άνωθεν του κομμωτηρίου, γεγονός το οποίο πρόβλεψε και αποδέχθηκε.
II) Στις 24-12-2002, στο Ισάακιο Διδυμοτείχου και περί ώρα 01.40 π.μ., κατόπιν προτροπής και υποδείξεων του ..., προξένησε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για άνθρωπο, γεγονός το οποίο πρόβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, με τη χρήση αδιευκρίνιστου εύφλεκτου υλικού δημιούργησε εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε σε πυρκαγιά στο αυτοκίνητο, μάρκας AUDI τύπου ΤΤ, με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ, συνιδιοκτησίας κατά ποσοστό 30% του ... και κατά 70% του ... Αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν η ολοσχερής καταστροφή του αυτοκινήτου και η πρόκληση εκρήξεων, εκ των οποίων μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε διερχόμενα άτομα, γεγονός που προέβλεψε και αποδέχθηκε, δε συνέβη όμως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου.
III) Στο Διδυμότειχο, στις 15-3-2003 και περί ώρα 04.50 π.μ., ενεργώντας από κοινού με τον ..., και κατόπιν υποδείξεων και παρότρυνσης του ..., προξένησαν με πρόθεση πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για άνθρωπο, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, με αδιευκρίνιστο εύφλεκτο υλικό, προκάλεσαν στο αριστερό μέρος του καπό του αυτοκινήτου, μάρκας MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ..... (νεκροφόρα), ιδιοκτησίας του ..., εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί η καταστροφή του διαμερίσματος του κινητήρα του αυτοκινήτου, του ταμπλό του αυτοκινήτου, του εμπρός δεξιού τροχού, του μπροστινού παρμπρίζ και εσωτερικά του ουρανού της καμπίνας του αυτοκινήτου, της τζαμαρίας γειτονικού ανθοπωλείου, της φωτεινής του επιγραφής, της τέντας του, επίσης να υπάρξουν αποκολλήσεις πλακών μαρμάρου από την πρόσοψη του ανθοπωλείου, που βρισκόταν πλησίον του αυτοκινήτου και να ρυπανθούν οι εξωτερικοί του χώροι από καπνό. Επιπλέον, από την εν λόγω πράξη του ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα του ..., της κόρης τους και του γαμπρού τους, λόγω της πιθανής επέκτασης της πυρκαγιάς από το αυτοκίνητο και το ανθοπωλείο στον υπερκείμενο όροφο του κτιρίου, που βρισκόταν επάνω από το ανθοπωλείο και υπήρχαν τα διαμερίσματα των προδιαληφθέντων προσώπων, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε και δε συνέβη χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου.
IV) Στο Διδυμότειχο, στις 2-3-2006 και περί ώρα 05.15 π.μ. επί της οδού ... , ενεργώντας από κοινού με το ... και το ... και άλλο άτομο, αγνώστων λοιπών στοιχείων, προξένησαν έκρηξη, ήτοι φαινόμενο αιφνίδιο συνεπεία απρόσκοπτης απελευθέρωσης δύναμης με τη μορφή αερίων υψηλής εξωθητικής πίεσης ή ταυτόχρονης παραγωγής αερίων, με συνέπεια η διαστολή σε μη προσδιορισμένο όγκο, συνήθως προσαυξημένο, σε σχέση με τον αρχικό, να προκαλεί άκρως ισχυρά αποτελέσματα μηχανικής φύσης και εκείθεν καταστρεπτικά εμφανή φαινόμενα έκλυσης θερμότητας, η οποία επιδρά δυσμενώς σε πρόσωπα και πράγματα, με τη χρήση εκρηκτικών υλών, πράξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και άνθρωπο, γεγονός το οποίο πρόβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, εισήλθαν στο κομμωτήριο, με την επωνυμία "...", ιδιοκτησίας του ... και της ..., τοποθέτησαν τέσσερα (4) φιαλίδια υγραερίου (γκαζάκια) σε διάφορα σημεία του καταστήματος, περιέλουσαν το χώρο με εύφλεκτο υλικό (βενζίνη) που είχαν σε πλαστικό δοχείο με τη βοήθεια δοκιμαστικού σωλήνα και δημιούργησαν εστία φωτιάς, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη από την ύπαρξη ενός εκ των τεσσάρων φιαλιδίων και να προκληθούν ζημιές στη σκάλα και στη βιτρίνα του καταστήματος, καθότι θρυμματίστηκαν οι τζαμαρίες της. Από την ως άνω πράξη τους ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που βρίσκονταν μπροστά από τη βιτρίνα του καταστήματος λόγω του ωστικού κύματος που δημιούργησε η έκρηξη και του θρυμματισμού των τζαμαριών του κομμωτηρίου, ενώ σε κίνδυνο τέθηκε η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα στα διαμερίσματα άνωθεν του κομμωτηρίου, γεγονός το οποίο πρόβλεψε και αποδέχθηκε.
V) Στο Σουφλί, στις 24-12-2006, και περί ώρα 05.10 π.μ., ενεργώντας από κοινού με τον ..., κατόπιν προτροπής και υποδείξεων του ..., προξένησαν πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, γεγονός το οποίο πρόβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, μετέβησαν επί της οδού ..... αρ. .. στο ..., και εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της απουσίας άλλων ατόμων, λόγω του προχωρημένου της ώρας, έθεσαν στο κάτω μπροστινό δεξιό μέρος του αυτοκινήτου, μάρκας FORD FOCUS, ιδιοκτησίας Α. Μ. του Σ., με αριθμό κυκλοφορίας ..., φωτιά δια γυμνής φλόγας με τη χρήση εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε σε πυρκαγιά. Αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν η ολοσχερής καταστροφή του μπροστινού μέρους του αυτοκινήτου, η πρόκληση μεγάλων ζημιών στο μπροστινό μέρος της καμπίνας και στο πίσω δεξιό μέρος του οχήματος όπου βρίσκεται η τάπα του ρεζερβουάρ (δεξαμενής καυσίμων). Επίσης, από τις διαστάσεις που πήρε η πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στον προφυλακτήρα του ΙΧΕ αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ..., μάρκας RENAULT MEGANE, ιδιοκτησίας ..., ενώ θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος και για ξένα πράγματα, διότι το όχημα στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν σταθμευμένο κοντά σε άλλο όχημα, καθώς, επίσης, και μπροστά από κατοικίες, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχτηκε, αποφεύχθηκε δε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου".
Β) Τον ... ένοχο του ότι "κατά τους κατωτέρω αναφερόμενους τόπους και χρόνους με περισσότερες πράξεις ενεργώντας με πρόθεση τέλεσε περισσότερα εγκλήματα, που προβλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα:
Ι) Στο Αμόριο Έβρου εντός του έτους 2000 σε αδιευκρίνιστο στην ανάκριση ακριβή χρόνο μαζί με τουλάχιστον άλλα δύο άτομα, ήτοι τους ... κάτοικο ..., ..., κάτοικο Θεσσαλονίκης, και άλλα άτομα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από περισσότερα των δύο προσώπων (οργάνωση), που επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 264 ΠΚ και 385 ΠΚ, η συμμετοχή του δε στην ως άνω ομάδα διήρκησε μέχρι και το Δεκέμβριο του έτους 2009. Η δράση της ομάδας τους, στην οποία το 2004 εντάχθηκε και ο .... κάτοικος ... και ήδη κρατούμενος στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, έως την 21-2-2007, ημερομηνία, οπότε και συνελήφθη, γινόταν εν γνώσει του βάσει οργανωμένου σχεδίου με συστηματική οργάνωση και συνεργασία και κατανεμημένους ρόλους. Ειδικότερα, κατόπιν παραγγελιών του, αλλά και με τη συμμετοχή του κάποιες φορές, οι ..., ο ..., ο ..., ο ..., και άλλα άτομα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, προέβαιναν σε τέλεση εμπρησμών και εκβιάσεων που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή αντικειμένων ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, τα οποία ήταν ανεπιθύμητα στις επαγγελματικές, νόμιμες ή μη, δραστηριότητες τις δικές του, ιδίως δε ατόμων τα οποία είχαν κρατική εξουσία, αλλά και τη δημιουργία κινδύνου για ξένα πράγματα και για τη σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων, αλλά και σε εκβίαση τρίτων προσώπων με απειλές κατά της ζωής και με απειλές βλάβης κατά της επιχείρησης. Στα πλαίσια της δράσης της εγκληματικής τους οργάνωσης:
1) Εντός της χρονικής περιόδου από το έτος 2002 έως την 15-3-2003, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει το έγκλημα της εκβιάσεως, και ειδικότερα έχοντας σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, εις βάρος της περιουσίας του ... και του ... μετά της συζύγου του τελευταίου ... Δ. του Δ., ενεργώντας από κοινού με άλλα άγνωστα εισέτι άτομα στην ανάκριση, επιχείρησε πράξη, η οποία αποτελούσε αρχή εκτελέσεως του εγκλήματος της εκβίασης με απειλή βλάβης επιχείρησης, χωρίς τούτο να ολοκληρωθεί από λόγους εξωτερικούς και ανεξαρτήτους της θελήσεως τους. Την ως άνω πράξη του την εκτελεί, κατά συνήθεια, καθότι από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος. Συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρόνο με απειλές βλάβης της επιχείρησης, ήτοι γραφείου τελετών που διατηρούν ο ... και ο ... μαζί με τη σύζυγο του πρώτου εξ αυτών ..., και δη με τις φράσεις "θα σου κλείσω το γραφείο, θα φύγεις από εδώ, θα σου κάψουμε τα αυτοκίνητα, θα σας διώξουμε από εδώ, να πάτε εκεί από όπου ήρθατε", προς το ... και τη σύζυγο του..., επιχείρησε να αποτρέψει τους τελευταίους και το ... από τη λειτουργία της επιχείρησης που διατηρούσαν, ήτοι λειτουργία γραφείου τελετών, ώστε να εκμεταλλευθεί, κατά τρόπο παράνομο, το γεγονός η ανταγωνιστική ομοειδής επιχείρηση του, θα αποκομίσει οικονομικό όφελος, ένεκα της ελλείψεως βασικού της ανταγωνιστή. Το έγκλημα όμως δεν ολοκληρώθηκε, διότι ο ... και ο ... και η ... δεν υπέκυψαν και συνέχισαν να λειτουργούν την επιχείρηση τους στο Διδυμότειχο. Περαιτέρω, από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του για προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος.
2) Στο Διδυμότειχο, εντός του έτους 2002, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει το έγκλημα της εκβιάσεως, και ειδικότερα έχοντας σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, εις βάρος της περιουσίας του ..., επιχείρησε από κοινού με τον αδελφό του ... πράξη, η οποία αποτελούσε αρχή εκτελέσεως του εγκλήματος της εκβίασης, χωρίς τούτο να ολοκληρωθεί από λόγους εξωτερικούς και ανεξαρτήτους της θελήσεως τους. Συγκεκριμένα, με απειλές κατά της ζωής προς το ... και τη σύζυγο του ..., και δη με τις φράσεις "θα σας σκοτώσουμε, θα σας κάψουμε" επιχείρησαν να αποτρέψουν τον τελευταίο και τη σύζυγο του, αλλά και το ... από τη λειτουργία της επιχείρησης που είχαν, ήτοι λειτουργία γραφείου τελετών, επιτυγχάνοντας καταρχήν την παράλειψη της χρήσης της επωνυμίας "...", την οποία έκαναν, ώστε να εκμεταλλευθεί, κατά τρόπο παράνομο, το γεγονός η ανταγωνιστική ομοειδής επιχείρηση του, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος, ένεκα της ελλείψεως βασικού της ανταγωνιστή. Το έγκλημα όμως δεν ολοκληρώθηκε, διότι ο ... και ο ... και η σύζυγος του πρώτου εξ αυτών δεν υπέκυψαν και συνέχισαν να λειτουργούν την επιχείρηση τους, μη αλλάζοντας την επωνυμία "..." στα αυτοκίνητα (νεκροφόρες) που λειτουργούσαν εκτός Διδυμοτείχου, ενώ δεν σταμάτησαν τη δραστηριότητα τους στο Διδυμότειχο.
3) Στις 22-5-2000 περί ώρα 03.15 π.μ., στο Διδυμότειχο, ενεργώντας από κοινού με το ..., αδελφό του, και με άγνωστα στην ανάκριση έως αυτή τη στιγμή άτομα, προξένησαν με πρόθεση πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για άνθρωπο, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, με αδιευκρίνιστο εύφλεκτο υλικό, προκάλεσαν στο δεξιό μπροστινό τροχό αυτοκινήτου, μάρκας MERCEDES, (νεκροφόρα), με αριθμό κυκλοφορίας ..., ιδιοκτησίας ..., εστία φωτιάς με τη συνδρομή ενός μπουκαλιού 1,5 λίτρου γεμάτου βενζίνη, η οποία εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, από την οποία προκλήθηκε η ολοσχερής καταστροφή της μηχανής και του μπροστινού δεξιού λάστιχου του αυτοκινήτου, μάρκας MERCEDES, καθώς η καταστροφή του αριστερού τροχού, του κουβούκλιου του οδηγού, και λίγο της μηχανής του αυτοκινήτου, μάρκας TOYOTA, με αριθμό κυκλοφορίας ... (κλούβα), ιδιοκτησίας ..., στο οποίο επεκτάθηκε η φωτιά, ενώ προκλήθηκε το σπάσιμο της τζαμαρίας του ανθοπωλείου της ... και η ρύπανση των τοίχων του ανθοπωλείου από τον καπνό. Επιπλέον, από την εν λόγω πράξη τους ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα του ... και της συζύγου του, κατοίκων Διδυμοτείχου, λόγω της πιθανής επέκτασης της πυρκαγιάς από το αυτοκίνητο στον υπερκείμενο όροφο του κτιρίου, όπου βρισκόταν επάνω από το σημείο που ήταν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα και πάνω από το ανθοπωλείο, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε, δε συνέβη όμως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου. Στην ως άνω ενέργεια του προέβη, προκειμένου να ωφεληθεί, καθότι διατηρεί ομοειδή επιχείρηση, ήτοι γραφείο τελετών, με τον ως άνω ιδιοκτήτη των πληγέντων οχημάτων, τον αδελφό του, Δ. Π. του Γ. και τη σύζυγο του τελευταίου Κ. Δ., στο Διδυμότειχο.
4) Στο Διδυμότειχο, κατά τη διάρκεια του έτους 2003 προκάλεσε την απόφαση στον αδελφό του ... και το ..., να προξενήσουν την 15-3-2003 και περί ώρα 04.50 π.μ., με πρόθεση πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για άνθρωπο, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο με πειθώ και φορτικότητα παρότρυνε τα παραπάνω πρόσωπα, με αδιευκρίνιστο εύφλεκτο υλικό, να προκαλέσουν στο αριστερό μέρος του καπό του αυτοκινήτου, μάρκας MERCENTES, με αριθμό κυκλοφορίας (..., νεκροφόρα), ιδιοκτησίας του Σ. Π. του Γ., ..., εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί η καταστροφή του διαμερίσματος του κινητήρα του αυτοκινήτου, του ταμπλό του αυτοκινήτου, του εμπρός δεξιού τροχού, του μπροστινού παρμπρίζ και εσωτερικά του ουρανού της καμπίνας του αυτοκινήτου, της τζαμαρίας γειτονικού ανθοπωλείου, της φωτεινής του επιγραφής, της τέντας του, επίσης να υπάρξουν αποκολλήσεις πλακών μαρμάρου από την πρόσοψη του ανθοπωλείου, που βρισκόταν πλησίον του αυτοκινήτου και να ρυπανθούν οι εξωτερικοί του χώροι από καπνό. Επιπλέον, από την εν λόγω πράξη του ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των περιοίκων λόγω της πιθανής επέκτασης της πυρκαγιάς από το αυτοκίνητο στον υπερκείμενο όροφο του κτιρίου, όπου βρισκόταν επάνω από το σημείο που ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και πάνω από το ανθοπωλείο, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε, δε συνέβη όμως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στην ως άνω ενέργεια του προέβη, προκειμένου να ωφεληθεί, καθότι διατηρεί ομοειδή επιχείρηση, ήτοι γραφείο τελετών, με τον ιδιοκτήτη του πληγέντος οχήματος, τον αδελφό αυτού, Δ. Π. και τη σύζυγο του τελευταίου Κ. Δ., στο Διδυμότειχο.
II) Εντός της χρονικής περιόδου από το έτος 2001 έως την 15-3-2003, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει το έγκλημα της εκβιάσεως, και ειδικότερα έχοντας σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, εις βάρος της περιουσίας του ... και του ... μετά της συζύγου του τελευταίου ..., ενεργώντας από κοινού με άλλα άγνωστα εισέτι άτομα στην ανάκριση, επιχείρησε πράξη, η οποία αποτελούσε αρχή εκτελέσεως του εγκλήματος της εκβίασης με απειλή βλάβης επιχείρησης, χωρίς τούτο να ολοκληρωθεί από λόγους εξωτερικούς και ανεξαρτήτους της θελήσεως τους. Την ως άνω του πράξη την εκτελεί, κατά συνήθεια, καθότι από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος. Συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρόνο με απειλές βλάβης της επιχείρησης, ήτοι γραφείου τελετών που διατηρούν ο Δ. και ο Σ. Π. του Γ. μαζί με τη σύζυγο του πρώτου εξ αυτών Κ. Δ. του Δ., και δη με τις φράσεις "θα σου κλείσω το γραφείο, θα φύγεις από εδώ, θα σου κάψουμε τα αυτοκίνητα, θα σας διώξουμε από εδώ, να πάτε εκεί από όπου ήρθατε", προς το Δ. Π. και τη σύζυγο του Κ. Δ., επιχείρησε να αποτρέψει τους τελευταίους και το Σ. Π. του Γ. από τη λειτουργία της επιχείρησης που διατηρούσαν, ήτοι λειτουργία γραφείου τελετών, ώστε να εκμεταλλευθεί, κατά τρόπο παράνομο, το γεγονός η ανταγωνιστική ομοειδής επιχείρηση του, θα αποκομίσει οικονομικό όφελος, ένεκα της ελλείψεως βασικού της ανταγωνιστή. Το έγκλημα όμως δεν ολοκληρώθηκε, διότι ο Δ. και ο Σ. Π. του Γ. και η Κ. Δ. του Δ. δεν υπέκυψαν και συνέχισαν να λειτουργούν την επιχείρησή τους στο Διδυμότειχο. Περαιτέρω, από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του για προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος.
III) Στο Διδυμότειχο, εντός του έτους 2002, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει το έγκλημα της εκβιάσεως, και ειδικότερα έχοντας σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, εις βάρος της περιουσίας του ..., επιχείρησε από κοινού με τον αδελφό του ... πράξη, η οποία αποτελούσε αρχή εκτελέσεως του εγκλήματος της εκβίασης, χωρίς τούτο να ολοκληρωθεί από λόγους εξωτερικούς και ανεξαρτήτους της θελήσεως τους. Συγκεκριμένα, με απειλές κατά της ζωής προς το ... και τη σύζυγο του ... και της ..., και δη με τις φράσεις "θα σας σκοτώσουμε, θα σας κάψουμε" επιχείρησαν να αποτρέψουν τον τελευταίο και τη σύζυγο του, αλλά και το... από τη λειτουργία της επιχείρησης που είχαν, ήτοι λειτουργία γραφείου τελετών, επιτυγχάνοντας καταρχήν την παράλειψη της χρήσης της επωνυμίας "...", την οποία έκαναν, ώστε να εκμεταλλευθεί, κατά τρόπο παράνομο, το γεγονός η ανταγωνιστική ομοειδής επιχείρηση του, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος, ένεκα της ελλείψεως βασικού της ανταγωνιστή. Το έγκλημα όμως δεν ολοκληρώθηκε, διότι ο ... και ο ... και η σύζυγος του πρώτου εξ αυτών δεν υπέκυψαν και συνέχισαν να λειτουργούν την επιχείρηση τους, μη αλλάζοντας την επωνυμία "..." στα αυτοκίνητα (νεκροφόρες) που λειτουργούσαν εκτός Διδυμοτείχου, ενώ δεν σταμάτησαν τη δραστηριότητα τους στο Διδυμότειχο.
IV) Στις 22-5-2000 περί ώρα 03.15 π.μ., στο Διδυμότειχο, ενεργώντας από κοινού με το ..., αδελφό του, και με άγνωστα στην ανάκριση έως αυτή τη στιγμή άτομα, προξένησαν με πρόθεση πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για άνθρωπο, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, με αδιευκρίνιστο εύφλεκτο υλικό, προκάλεσαν στο δεξιό μπροστινό τροχό αυτοκινήτου, μάρκας MERCEDES, (νεκροφόρα), με αριθμό κυκλοφορίας ..., ιδιοκτησίας ..., εστία φωτιάς με τη συνδρομή ενός μπουκαλιού 1,5 λίτρου γεμάτου βενζίνη, η οποία εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, από την οποία προκλήθηκε η ολοσχερής καταστροφή της μηχανής και του μπροστινού δεξιού λάστιχου του αυτοκινήτου, μάρκας MERCEDES, καθώς η καταστροφή του αριστερού τροχού, του κουβούκλιου του οδηγού, και λίγο της μηχανής του αυτοκινήτου, μάρκας TOYOTA, με αριθμό κυκλοφορίας ... (κλούβα), ιδιοκτησίας ..., στο οποίο επεκτάθηκε η φωτιά, ενώ προκλήθηκε το σπάσιμο της τζαμαρίας του ανθοπωλείου της ... και η ρύπανση των τοίχων του ανθοπωλείου από τον καπνό. Επιπλέον, από την εν λόγω πράξη σας ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα του ... και της συζύγου του, κατοίκων Διδυμοτείχου, λόγω της πιθανής επέκτασης της πυρκαγιάς από το αυτοκίνητο στον υπερκείμενο όροφο του κτιρίου, όπου βρισκόταν επάνω από το σημείο που ήταν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα και πάνω από το ανθοπωλείο, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε, δε συνέβη όμως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου. Στην ως άνω ενέργεια του προέβη, προκειμένου να ωφεληθεί, καθότι διατηρεί ομοειδή επιχείρηση, ήτοι γραφείο τελετών, με τον ως άνω ιδιοκτήτη των πληγέντων οχημάτων, τον αδελφό του, .... και τη σύζυγο του τελευταίου ..., στο Διδυμότειχο.
V) Στο Διδυμότειχο, κατά τη διάρκεια του έτους 2003 προκάλεσε την απόφαση στον αδελφό του ..., και το ..., να προξενήσουν την 15-3-2003 και περί ώρα 04.50 π.μ., με πρόθεση πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για άνθρωπο, γεγονός το οποίο τ προέβλεψε και αποδέχθηκε. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο με πειθώ και φορτικότητα παρότρυνε τα παραπάνω πρόσωπα, με αδιευκρίνιστο εύφλεκτο υλικό, να προκαλέσουν στο αριστερό μέρος του καπό του αυτοκινήτου, μάρκας MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας (..., νεκροφόρα), ιδιοκτησίας του ..., εστία φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί η καταστροφή του διαμερίσματος του κινητήρα του αυτοκινήτου, του ταμπλό του αυτοκινήτου, του εμπρός δεξιού τροχού, του μπροστινού παρμπρίζ και εσωτερικά του ουρανού της καμπίνας του αυτοκινήτου, της τζαμαρίας γειτονικού ανθοπωλείου, της φωτεινής του επιγραφής, της τέντας του, επίσης να υπάρξουν αποκολλήσεις πλακών μαρμάρου από την πρόσοψη του ανθοπωλείου, που βρισκόταν πλησίον του αυτοκινήτου και να ρυπανθούν οι εξωτερικοί του χώροι από καπνό. Επιπλέον, από την εν λόγω πράξη τους ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των περιοίκων λόγω της πιθανής επέκτασης της πυρκαγιάς από το αυτοκίνητο στον υπερκείμενο όροφο του κτιρίου, όπου βρισκόταν επάνω από το σημείο που ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και πάνω από το ανθοπωλείο, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχθηκε, δε συνέβη όμως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στην ως άνω ενέργεια του προέβη, προκειμένου να ωφεληθεί, καθότι διατηρεί ομοειδή επιχείρηση, ήτοι γραφείο τελετών, με τον ιδιοκτήτη του πληγέντος οχήματος, τον αδελφό αυτού, ... και τη σύζυγο του τελευταίου ..., στο Διδυμότειχο".
Με αυτά, που δέχθηκε το Εφετείο, διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφαση του την κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ` αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των ως άνω αξιοποίνων πράξεων, για τις οποίες καταδικάσθηκαν οι αναιρεσείοντες, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε αυτά, καθώς επίσης, και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13 περ. στ εδ. β, 26§1 α, 27§1, 42 παρ.1, 45, 46 παρ. 1α, 94§1, 187§1, 264 περ. α και β, 270 περ. α και β, και 385 παρ. 1 α κα β εδ.β ΠΚ, που εφάρμοσε, τις οποίες ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε. Ειδικότερα, με κάθε λεπτομέρεια περιγράφονται οι επιμέρους ενέργειες των αναιρεσειόντων που συγκροτούν την έννοια των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες αυτοί καταδικάστηκαν, οι δε περί του αντιθέτου αιτιάσεις αυτών ότι δεν αναφέρονται στην προσβαλλομένη απόφαση τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία και συγκροτούν την έννοια των παραπάνω εγκλημάτων, είναι αβάσιμες. Περαιτέρω, παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις του πρώτου εξ αυτών ...:
Α) Ως προς το έγκλημα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση αναφέρεται ότι ο ... ως και οι ... και ... και άλλα αγνώστων στοιχείων άτομα, ήτοι περισσότεροι των τριών ατόμων, εντός του έτους 2000 και προς το σκοπό διαπράξεως κακουργηματικών εμπρησμών, εκρήξεων και εκβιάσεων, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, η οποία ήταν δομημένη, με αρχηγικό πυρήνα (τον Χ. Μ.) και μέλη και σκοπό είχε τη διαρκή και όχι περιστασιακή τέλεση αορίστου αριθμού τέτοιων κακουργημάτων και στην οποία αυτός εντάχθηκε εξ αρχής ως μέλος, γνωρίζοντας και αποδεχόμενος τον εγκληματικό σκοπό της, ήτοι τη διάπραξη περισσοτέρων του ενός εκ των ανωτέρω κακουργημάτων, υποτάσσοντας τη βούληση του στη βούληση της ολότητας, περαιτέρω δε, στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, αναφέρεται ο τρόπος τελέσεως των άνω εγκλημάτων και εκτίθεται σαφώς ο διακριτός ενεργός ρόλος και η κατ`ιδίαν εγκληματική δράση του αναιρεσείοντα και των λοιπών μελών στη διάπραξη των ανωτέρω αξιοποίνων πράξεων, δεν ήταν δε αναγκαία για την επάρκεια της αιτιολογίας, ως προς την πράξη αυτή, και η αναφορά των οικονομικοτεχνικών μέσων, που η εν λόγω οργάνωση χρησιμοποιούσε για την επίτευξη των στόχων της.
Β) Ως προς τις πράξεις των εμπρησμών από τους οποίους μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα αλλά και για άνθρωπο, αναφέρεται η από τον εν λόγω αναιρεσείοντα πρόκληση πυρκαγιάς, ο τρόπος προκλήσεως της από αυτόν καθώς και η πρόθεση αυτού να προξενήσει πυρκαγιά, πλήρως δε αιτιολογείται η πρόκληση κινδύνου σε ξένα πράγματα καθώς και η δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο με τις παραδοχές: α) ως προς τον εμπρησμό της 24-12-02 ότι "....αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν η ολοσχερής καταστροφή του αυτοκινήτου και η πρόκληση εκρήξεων, εκ των οποίων μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε διερχόμενα άτομα....", αιτιολογείται δε και η γνώση αυτού ότι μπορούσε να προκληθεί τέτοιος κίνδυνος, γεγονός το οποίο αποδέχτηκε, β) ως προς τον εμπρησμό της 15-3-03 ότι "....εξελίχθηκε γρήγορα σε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί η καταστροφή του διαμερίσματος του κινητήρα του αυτοκινήτου, το ταμπλό του αυτοκινήτου, ο εμπρός δεξιός τροχός, το μπροστινό παρμπρίζ και εσωτερικά ο ουρανός της καμπίνας του αυτοκινήτου, η τζαμαρία γειτονικού ανθοπωλείου, η φωτεινή του επιγραφή, η τέντα του, επίσης να υπάρξουν αποκολλήσεις πλακών μαρμάρου από την πρόσοψη του ανθοπωλείου, που βρισκόταν πλησίον του αυτοκινήτου και να ρυπανθούν οι εξωτερικοί του χώροι από καπνό.
Επιπλέον από την εν λόγω πράξη του ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και σωματική ακεραιότητα των περιοίκων...", που κατά το διατακτικό ήσαν οι ..., η ..., η κόρη τους και ο γαμπρός τους "...λόγω της πιθανής επέκτασης της πυρκαγιάς από το αυτοκίνητο στον υπερκείμενο όροφο του κτιρίου που βρισκόταν επάνω από το σημείο που ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και πάνω από το ανθοπωλείο ...", όπου, κατά το διατακτικό, "...υπήρχαν τα διαμερίσματα των προδιαληφθέντων προσώπων...", αιτιολογείται δε και η γνώση αυτού ότι μπορούσε να προκληθεί τέτοιος κίνδυνος, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχτηκε και γ) ως προς τον εμπρησμό της 24-12-06, ότι "....Αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν η ολοσχερής καταστροφή του μπροστινού μέρους του αυτοκινήτου, η πρόκληση μεγάλων ζημιών στο μπροστινό μέρος της καμπίνας και στο πίσω δεξιό μέρος του οχήματος όπου βρίσκεται η τάπα του ρεζερβουάρ (δεξαμενής καυσίμων). Επίσης, από τις διαστάσεις που πήρε η πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στον προφυλακτήρα του ΙΧΕ αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ..., μάρκας RENAULT MEGANE, ιδιοκτησίας ..., ενώ θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος και για ξένα πράγματα, διότι το όχημα στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν σταθμευμένο κοντά σε άλλο όχημα, καθώς επίσης, και μπροστά από κατοικίες...", αιτιολογείται δε και η γνώση αυτού ότι μπορούσε να προκληθεί τέτοιος κίνδυνος, γεγονός το οποίο προέβλεψε και αποδέχτηκε.
Γ) Ως προς την πράξη της έκρηξης αναφέρεται με σαφήνεια και λεπτομέρειες ο τρόπος και το μέσο, με το οποίο ο αναιρεσείων διέπραξε το εν λόγω έγκλημα, αιτιολογείται η πρόκληση κινδύνου σε ξένα πράγματα καθώς και η δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο με τις παραδοχές ότι προκλήθηκαν ζημιές στη σκάλα και στη βιτρίνα του καταστήματος-κομμωτηρίου, καθότι θρυμματίστηκαν οι τζαμαρίες της, ότι ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που βρίσκονταν μπροστά από αυτήν (βιτρίνα) και ότι τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα στα διαμερίσματα άνωθεν του κομμωτηρίου, όσο και η γνώση του ότι από την έκρηξη μπορούσε να προκύψει ο ως άνω κίνδυνος καθώς και ότι προέβη στην πράξη αυτή για να εκδικηθεί τον ιδιοκτήτη του παραπάνω κομμωτηρίου, δεν ήταν δε αναγκαία για την επάρκεια της αιτιολογίας και η περαιτέρω διαπίστωση ότι είχε τις γνώσεις για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού, ως αβάσιμα ισχυρίζεται, εν όψει του ότι χρησιμοποιήθηκαν "γκαζάκια", και
Δ) Ο ισχυρισμός με τον οποίο ο εν λόγω κατηγορούμενος πρόβαλε "άλλοθι", ότι δηλαδή κατά το χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σ`αυτόν πράξεων βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη (στις 24-12-2002 και 15-3-2003) και τη Βουλγαρία (στις 2-3-06 και 24-12-06) είναι αρνητικός της κατηγορίας και όχι αυτοτελής, ως ισχυρίζεται, και, επομένως, δεν απαιτείτο για την απόρριψη του ειδική αιτιολογία. Παρά ταύτα, το Δικαστήριο αιτιολόγησε ειδικά και την επ`αυτού απορριπτική κρίση του, αξιολογώντας μάλιστα, τις καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως και τα έγγραφα που είχαν προσκομιστεί για την απόδειξη του ισχυρισμού αυτού. Επομένως, οι σχετικοί, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ` και Ε`, πρώτος και δεύτερος λόγοι της από 27-11-13 αιτήσεως αναιρέσεως του Ν. Α. και δεύτερος, τρίτος και τέταρτος πρόσθετοι λόγοι αυτής, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Περαιτέρω, παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις του εκ των αναίρεσε ιόντων Σ. Μ., το Δικαστήριο με πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία δέχτηκε τη συνδρομή στο πρόσωπο του εν λόγω αναιρεσείοντα της επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου 385 παρ. 1 περ. β σε συνδ. με το άρθρο 13 περ. στ` του Π Κ, ότι τέλεσε δηλαδή την πράξη της απόπειρας εκβίασης με απειλή βλάβης επιχείρησης κατά συνήθεια, δεχόμενο επανειλημμένη τέλεση της πράξης αυτής και απορρέουσα εξ αυτής σταθερή ροπή του προς τέλεση του συγκεκριμένου εγκλήματος (ΑΠ 34/2009), δεν ήταν δε αναγκαίο να αναφέρεται περαιτέρω ότι η ροπή αυτή αποτελούσε στοιχείο της προσωπικότητας του, αφού η σταθερότητα αυτής (ροπής), την ύπαρξη της οποίας δέχεται το Δικαστήριο, συνιστά αφ`εαυτής εκδήλωση-έκφανση της προσωπικότητας του ατόμου. Κατά συνέπεια, οι σχετικοί, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ` και Ε` ΚΠΔ, πρώτος κατά το πρώτο σκέλος του και δεύτερος λόγοι της από 15-1-2014 αιτήσεως αναιρέσεως αυτού, με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
Η επιβαλλόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, πρέπει να εκτείνεται και στους προβαλλόμενους από τον κατηγορούμενο ή το συνήγορο του αυτοτελείς ισχυρισμούς. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός, ή απόρριψη του οποίου πρέπει να αιτιολογείται ιδιαίτερα, είναι και ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί συνδρομής στο πρόσωπο του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ.2 του Π Κ, αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή μειωμένης, κατά το άρθρο 83 του ίδιου κώδικα, ποινής. Προϋποτίθεται, όμως, η προβολή των αυτοτελών ισχυρισμών κατά τρόπο σαφή και ορισμένο καθώς και η προφορική τους ανάπτυξη, δηλαδή με όλα τα πραγματικά περιστατικά που απαιτούνται κατά νόμο για τη θεμελίωση τους, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούνται και, σε περίπτωση αποδοχής τους, να οδηγούν στο ειδικότερα ευνοϊκό για τον κατηγορούμενο συμπέρασμα. Διαφορετικά, δεν υπάρχει υποχρέωση του Δικαστηρίου της ουσίας να απαντήσει επί του ισχυρισμού αυτού, συνεπώς δε ούτε και να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψη του. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των πρακτικών της δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, ο αναιρεσείων ..., δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου, ζήτησε την αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2α Π Κ, ισχυριζόμενος κατά λέξη "Έχω οιονεί λευκό ποινικό μητρώο. Ουδέποτε έχω απασχολήσει τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα" καθώς και την αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2 ε ΠΚ (καλή συμπεριφορά μετά την πράξη), χωρίς όμως να αναφέρει κανένα συγκεκριμένο περιστατικό καλής συμπεριφοράς, περιοριζόμενος στην αναφορά και παράθεση αποσπασμάτων ποινικών αποφάσεων, από τα οποία προκύπτει το τι δέχτηκε σε κάθε επιμέρους περίπτωση το δικαστήριο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης. Επίσης, η πληρεξούσια δικηγόρος του αναιρεσείοντα ... ζήτησε "...να αναγνωρισθούν στον πελάτη της τα ελαφρυντικά του προτέρου εντίμου βίου και της καλής συμπεριφοράς". Οι ισχυρισμοί, όμως, αυτοί, όπως ανωτέρω προτάθηκαν, ήταν αόριστοι, αφού α) τα άνω περιστατικά που επικαλέσθηκε η συνήγορος του αναιρεσείοντα ... δεν θεμελιώνουν κατά νόμο τα ελαφρυντικά των ως άνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, καθόσον, αναφορικά με την ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου πρέπει να εκτίθενται συγκεκριμένα θετικά περιστατικά έντιμης προ της πράξης ζωής και μάλιστα σε όλους τους αναφερομένους στη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 α ΠΚ τομείς συμπεριφοράς, δεν αρκεί δε η ύπαρξη μόνο λευκού ποινικού μητρώου ούτε η μη καταδίκη για άλλες πράξεις, ενώ για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης της καλής συμπεριφοράς για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πράξη δεν αρκεί αρνητική αναφορά ότι ο κατηγορούμενος δεν τέλεσε άλλες αξιόποινες πράξεις αλλά απαιτείται αναφορά συγκεκριμένων θετικών περιστατικών, από τα οποία να προκύπτει η καλή συμπεριφορά για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πράξη και μάλιστα υπό καθεστώς ελευθερίας και β) ο ισχυρισμός περί αναγνώρισης ελαφρυντικών από τη συνήγορο του αναιρεσείοντα ... υποβλήθηκε χωρίς την επίκληση κανενός συγκεκριμένου πραγματικού περιστατικού ούτε καν με την επίκληση των διατάξεων που τα προβλέπουν. Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το Δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει επί των ανωτέρω ισχυρισμών πολύ περισσότερο δε να αιτιολογήσει την απορριπτική κρίση του. Παρά ταύτα το Δικαστήριο για την απόρριψη αυτών διέλαβε σχετική αιτιολογία δεχόμενο ότι "....Όσον αφορά τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων για αναγνώριση στο πρόσωπο τους των ελαφρυντικών περιστάσεων της παραγράφου 2 περ. α`και ε` του άρθρου 84 ΠΚ ...κρίνονται απορριπτέοι, καθόσον αφορά μεν εκείνο του προτέρου εντίμου βίου επειδή δεν αποδείχτηκαν πραγματικά περιστατικά από τα οποία να συνάγεται θετική και επωφελής για την κοινωνία δράση και συμπεριφορά των κατηγορουμένων σε όλους τους τομείς συμπεριφοράς που ορίζονται στην περίπτωση α` του άρθρου 84 παρ. 2 ΠΚ και δεν αρκεί μόνο η ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου....όσον αφορά δε εκείνο της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς διότι τέτοια είναι νοητή μόνο σε καθεστώς ελεύθερης διαβίωσης...." δεχόμενο στη συνέχεια ότι οι νυν αναιρεσείοντες "...τελούσαν υπό περιοριστικούς όρους και όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, συμπεριφερόταν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνουν τη θέση τους ενόψει της επικείμενης δίκης...". Συνεπώς, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ` ΚΠΔ σχετικοί πρώτος πρόσθετος λόγος αναιρέσεως του ... και πρώτος κατά το δεύτερο σκέλος του λόγος αναιρέσεως του ..., με τους οποίους προβάλλεται η πλημμέλεια της έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλομένης απόφασης ως προς την απόρριψη των ως άνω αυτοτελών ισχυρισμών είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Μετά ταύτα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι προς έρευνα, οι κρινόμενες αιτήσεις αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι της πρώτης (από 27-11-13) εξ αυτών πρέπει ν`απορριφθούν στο σύνολο τους και να καταδικαστούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (αρθρ. 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει...  για αναίρεση της υπ` αριθ. ... αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης.
Καταδικάζει τους αναίρεσειοντες στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον καθένα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis