Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Χρεοκοπία, τρόπος τέλεσης, αιτιολογία απόφασης.

Χρεοκοπία από κοινού (άρθ. 171 παρ. 1 του ν. 3588/2007). Στοιχεία του εγκλήματος. Περισσότεροι τρόποι τελέσεως του εγκλήματος. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Εξειδίκευση των κρίσιμων βιβλίων για την πληρότητα της αντικειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Καταδίκη των κατηγορουμένων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλος - άπαντες νόμιμοι εκπρόσωποι ΑΕ) είτε για παράλειψη τήρησης υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων, είτε για εξαφάνιση - απόκρυψη αυτών ή παρασιώπησης της ύπαρξής τους. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία. Αφ΄ ενός δεν εξειδικεύονται, ούτε καν αναφέρονται τα συγκεκριμένα υποχρεωτικά βιβλία και αφ΄ ετέρου όλοι οι τρόποι τελέσεως του εγκλήματος, διατυπώνονται διαζευκτικά (είτε, είτε), με αποτέλεσμα να υφίσταται ασάφεια ως προς τον τρόπο τελέσεως του εγκλήματος. Αναιρεί την υπ΄αριθ. 8386/2014 απόφαση του Τριμ. Εφ. Αθηνών για τους ως άνω λόγους. 
  
Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα Ε', 680/ 2016

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βιολέττα Κυτέα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αγγελική Αλειφεροπούλου - Εισηγήτρια, Δημήτριο Χονδρογιάννη, Δημήτριο Τζιούβα και Διονυσία Μπιτζούνη, Αρεοπαγίτες.

Με το άρθρο 171 του Ν. 3588/10-7-2007 "Πτωχευτικός Κώδικας", που ισχύει από 16-9-2007 (κατ’ άρθρ. 180 αυτού), θεσπίζεται ένα πτωχευτικό αδίκημα χρεοκοπίας -καταργουμένης της διακρίσεως του προϊσχύσαντος δικαίου μεταξύ απλής και δόλιας χρεοκοπίας, του οποίου οι νομοτυπικές μορφές (ποινικές υποστάσεις) περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο. Στην παράγραφο 1 του άρθρου τούτου ορίζεται, ότι "με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, κατά την ύποπτη περίοδο ή και έξι (6) μήνες πριν ή και μετά την κήρυξη της πτώχευσης οποτεδήποτε: α)..., β)..., γ)..., δ)..., ε) παραλείπει την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων ή τα τηρεί κατά τέτοιο τρόπο ή τα μεταβάλει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του, στ) εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εμπορικά του βιβλία ή άλλα στοιχεία ή παρασιωπά την ύπαρξη εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή βλάπτει εμπορικά βιβλία ή άλλα στοιχεία, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική κατά το νόμο, πριν παρέλθει η προθεσμία που πρέπει να τα διατηρήσει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του, ζ) αντίθετα προς το νόμο, i) παραλείπει την κατά το νόμο σύνταξη των ισολογισμών ή της απογραφής ή ii) καταρτίζει ισολογισμούς ή απογραφή κατά τρόπο που δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του...". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι το έγκλημα της χρεοκοπίας είναι υπαλλακτικώς μικτό, διότι οι περισσότεροι τρόποι τελέσεώς του αποτελούν εκφάνσεις της ίδιας εγκληματικής συμπεριφοράς, ώστε, αν ο δράστης πραγματώσει περισσότερους τους ενός τρόπους τελέσεώς του, συγχρόνως ή διαδοχικώς, ένα μόνο έγκλημα χρεοκοπίας τελεί. Εξάλλου, έλλειψη της επιβαλλόμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του ίδιου Κώδικα, συντρέχει, όταν δεν εκτίθενται σ’ αυτήν, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους υπήγαγε τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Έλλειψη τέτοιας αιτιολογίας υπάρχει και, όταν η αιτιολογία είναι εντελώς τυπική, προς την οποία εξομοιώνεται και εκείνη, που παραπέμπει στα πραγματικά περιστατικά του διατακτικού. Και ναι μεν το αιτιολογικό μαζί με το διατακτικό της αποφάσεως, στο οποίο, ως λογικό συμπέρασμα, καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία του εγκλήματος, αποτελούν ενιαίο σύνολο και είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωσή τους, πλην όμως η συμπλήρωση αυτή δεν μπορεί να φθάσει μέχρι του σημείου ολικής αναφοράς στα περιστατικά, που αναγράφονται στο διατακτικό της αποφάσεως εκτός βέβαια εάν το τελευταίο είναι τόσο αναλυτικό και πλήρως, ώστε να καθίσταται εντελώς περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του αιτιολογικού. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ Κ.Ποιν.Δ., λόγο αναιρέσεως συνιστά και η εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που υπάρχει, όταν το δικαστήριο, χωρίς να παρερμηνεύσει το νόμο, δεν υπήγαγε ορθά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Τέτοια δε περίπτωση υφίσταται και όταν η παράβαση ουσιαστικής ποινικής διατάξεως γίνεται εκ πλαγίου, όταν, δηλαδή, έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως. Έτσι, επί καταδίκης για το προαναφερθέν πτωχευτικό αδίκημα της χρεοκοπίας, η τυχόν διαζευκτική παραδοχή από το δικαστήριο περισσότερων από τους υπαλλακτικούς τρόπους τελέσεως αυτού δημιουργεί ασάφεια και αντίφαση, που καθιστά αδύνατο τον αναιρετικό έλεγχο για το πώς συντελέσθηκε το εν λόγω αδίκημα, οπότε επέρχεται εκ πλαγίου παράβαση της προπαρατεθείσας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία στερεί την απόφαση νόμιμης βάσεως. Ειδικότερα επί παραλείψεως της τηρήσεως των υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων στην οποία αφορά η περ. ε’ (της παρ. 1 άνω άρθρου 171 ως και επί εξαφανίσεως, αποκρύψεως κτλ. των εμπορικών βιβλίων στα οποία αφορά η περ. στ’ και περιλαμβάνονται τα μη υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία ήτοι ενεργειών και παραλείψεων, που έχουν το νόημα της παρεμποδίσεως της γνώσεως και του ελέγχου της περιουσίας του πτωχεύσαντος εμπόρου εκ μέρους του συνδίκου και των πιστωτών, η καταδικαστική απόφαση πρέπει να εξειδικεύει τα κρίσιμα βιβλία, και τα οποία ως υποχρεωτικά) παρέλειψε τήρησε (περ. ε’ ) ή τα οποία αυτός εξαφάνισε, απέκρυψε ή παρασιώπησε την η ύπαρξή τους, ώστε να είναι δυνατό να κριθεί, ότι πραγματώθηκαν οι παραπάνω συμπεριφορές, άλλως η απόφαση είναι αναιρετέα για έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης, υπ’ αριθ. 8386/2014, αποφάσεώς του, το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, μετά από συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, τα οποία προσδιορίζονται κατ’ είδος σ’ αυτή, δέχθηκε ανελέγκτως τα εξής: "H σύνδικος της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία "...." (....), η οποία κηρύχθηκε με βάση την υπ’ αρ. 396/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με χρόνο παύσης πληρωμών την 10-12-2009, κατέθεσε ενόρκως στο ακροατήριο ότι οι κατηγορούμενοι ως νόμιμοι εκπρόσωποι της πτωχής, αγόρασαν υλικά για 200 βαγόνια και έφτιαξαν μόνο 3, με αποτέλεσμα να χρεοκοπήσει η εταιρεία ...., ότι δεν είχαν συντάξει ισολογισμούς για δύο έτη χρήσης και δεν τηρούσαν βιβλία, τα οποία αν είχε στη διάθεση της θα μπορούσε να επαληθεύσει τις απαιτήσεις των δανειστών. Τα ... ήταν υποχρεωμένα να τηρούν φορολογικά βιβλία μαζί με την .... Το ότι η .... δεν είχε παραγωγική οντότητα και ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση δεν αναιρούσε την υποχρέωση της να τηρεί τα παραπάνω στοιχεία, η ανυπαρξία των οποίων κατέστησε δυσχερή τη διαπίστωση της πραγματικής περιουσιακής της κατάστασης. Η παραπάνω κατάθεση της συνδίκου της πτώχευσης που ανέλαβε μετά την κατάσταση αυτή που περιήλθε η εταιρεία, συμπλέει με αυτή του μάρτυρα Δ. Κ., υπαλλήλου των .. και μετέπειτα διευθυντικού στελέχους αυτών, ο οποίος κατέθεσε στο ακροατήριο ότι το 2002 μια απόφαση του Δ.Σ. της ..... δημιούργησε την εταιρεία .. μιας και τα... άρχισαν να κατασκευάζουν βαγόνια για τον ...και τον .. από τα έτη 1987 - 1990. Ότι το έτος 2006 μεταφέρθηκαν οι εργάτες που κατασκεύαζαν τα βαγόνια στην ..., το δε 2007 μεταβιβάστηκαν οι μετοχές στις Γερμανικές εταιρείες με νόμιμους εκπροσώπους τους κατηγορούμενους. Οι τελευταίοι είχαν τα οικονομικά στοιχεία της ...., αλλά αμφισβητούσαν τις λογιστικές καταγραφές αυτές. Το 2008 έβαλαν στον προϋπολογισμό ότι θα υπήρχαν έσοδα από την κατασκευή 200 βαγονιών, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σύμβαση για τόσα, παρά μόνο για 3 βαγόνια. Συνεπεία αυτού ήταν να επιβαρυνθεί η εταιρεία με τα έξοδα κατασκευής των 200 βαγονιών, καθώς αγοράστηκαν υλικά από αναφερόμενη Γερμανική εταιρεία για 200 βαγόνια με συνέπεια να χρεοκοπήσει η εταιρεία. Μάλιστα ο ίδιος μάρτυρας κατέθεσε ότι ποτέ δεν εισπράχθηκε το τίμημα και για τα 3 βαγόνια που κατασκευάστηκαν. Ότι οι κατηγορούμενοι δεν έλαβαν τα μέτρα για να αναλάβουν την κατάρτιση των φορολογικών βιβλίων της ...., η οποία είχε ένα λογιστή Γερμανό υπάλληλο, ο οποίος έπαιρνε τα πρωτογενή στοιχεία και τα πήγαινε στα ..., οι υπηρεσίες των οποίων συνεργάζονταν με το Δ.Σ. της .... Από τις καταθέσεις αυτές προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι δυσχέραιναν την πτώχευση της εταιρείας που, αυτοί προκάλεσαν αφού ουδέποτε τήρησαν τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία παρά του ότι είχαν στη διάθεση τους τις οικονομικές και νομικές υπηρεσίες των ...., από τις οποίες ελάμβαναν ενημέρωση. Πράγματι μετά από αυτή τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων δεν φαίνεται να προχώρησε η πτωχευτική διαδικασία και αυτή εκκρεμεί. Υπόψη ότι ούτε η φορολογική έρευνα εκ μέρους του ΣΔΟΕ απέδωσε, καθώς οι κατηγορούμενοι με την προαναφερόμενοι ιδιότητα του αν και εκλήθησαν να προσκομίσουν τα αναφερόμενα στην υπ` αρ. ../2011 σχετική πρόσκληση βιβλία και στοιχεία, δεν το έπραξαν. Κατόπιν αυτών των περιστατικών που αποδείχθηκαν, οι κατηγορούμενοι τέλεσαν από κοινού την πράξη που τους αποδίδεται και πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι". Στη συνέχεια, το παραπάνω δικαστήριο της ουσίας κήρυξε τους τρεις κατηγορουμένους και ήδη αναιρεσείοντες ενόχους της αξιόποινης πράξεως της χρεοκοπίας από κοινού (παραβάσεως του άρθρου 171 παρ. 1 περ. ε’ , στ’ , ζ’ Ν. 3588/2007), για την οποία επέβαλε στον καθένα φυλάκιση δύο (2) ετών, ανασταλείσα επί τριετία, με το ακόλουθο διατακτικό:
"Κηρύσσει τους κατηγορούμενους ένοχους του ότι: Στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ως την 10 Δεκεμβρίου 2009, από κοινού, ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχείρησης, κατά την ύποπτη περίοδο ή και έξι μήνες πριν ή και μετά την κήρυξη της πτώχευσης οποτεδήποτε είτε παρέλειψαν την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων είτε εξαφάνισαν - απέκρυψαν την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων, είτε εξαφάνισαν - απέκρυψαν τούτα ή παρασιώπησαν την ύπαρξη τους, ενώ επιπλέον, παρέλειψαν την σύνταξη ισολογισμών της εν λόγω επιχείρησης, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας (επιχείρησης) και των ιδίων. Ειδικότερα, ο πρώτος ως Πρόεδρος, ο δεύτερος ως Αντιπρόεδρος και ο τρίτος ως μέλος και άπαντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "...." (...), που εδρεύει στον ...... και εκπροσωπείται νόμιμα, από κοινού, (είτε παρέλειψαν να τηρήσουν τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία της παραπάνω εταιρίας, είτε εξαφάνισαν - απέκρυψαν τούτα ή παρασιώπησαν την ύπαρξη τους και επιπλέον δεν προέβησαν στην σύνταξη των ισολογισμών της εν λόγω εταιρίας για τις χρήσεις 1-10-2007 ως 30-9-2008 και 1-10-2008 έως 30- 9-2009, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας αυτής και των ιδίων, ιδίως μετά από την κήρυξη της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας σε πτώχευση, με ορισθέντα χρόνο παύσης των πληρωμών της την 10η Δεκεμβρίου 2009".

Με αυτά που δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας στο σκεπτικό και το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεώς του, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται, ως ενιαίο σύνολο, δεν διέλαβε την απαιτούμενη, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του Κ.Ποιν.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, διότι, αφενός μεν αυτή είναι ανεπαρκής ως προς τον τρόπο τελέσεως του προαναφερθέντος εγκλήματος, αφετέρου δε το πόρισμά της περιέχει ασάφειες και αντιφάσεις, η εμφιλοχώρηση των οποίων μεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού της αλλά και στο ίδιο το διατακτικό αυτής καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο. Ειδικότερα, στο διατακτικό της αποφάσεως διατυπώνονται διαζευκτικά οι τρόποι τελέσεως παρά των κατηγορουμένων και ήδη αναιρεσειόντων της αξιόποινης πράξεως της χρεοκοπίας, είτε δια παραλείψεως να τηρήσουν τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία της αναφερόμενης Α.Ε. είτε δι’ εξαφανίσεως - αποκρύψεως αυτών ή παρασιωπήσεως της υπάρξεώς τους, οπότε υφίσταται ασάφεια, ως προς τον τρόπο με τον οποίο συντελέσθηκε το ανωτέρω αδίκημα και για ποια συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά (από τις περιπτώσεις ε’ και στ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 171 Ν. 3588/2007) καταδικάστηκαν αυτοί. Εξάλλου, υφίσταται ασάφεια και αντίφαση μεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι στο μεν σκεπτικό το πόρισμα αυτής περιορίζεται στην παραδοχή, ότι "..οι κατηγορούμενοι δυσχέραιναν την πτώχευση της εταιρείας που αυτοί προκάλεσαν, αφού ουδέποτε τήρησαν τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία...", αναφερόμενο, δηλαδή, μόνο στην περίπτωση ε’ του άρθρου 171 παρ. 1 Ν. 3588/2007, ενώ το διατακτικό, όπως προεκτέθηκε, αναφέρεται σε τρεις τρόπους τελέσεως της επίδικης πράξεως, ήτοι σε εκείνους των περιπτώσεων ε’ , στ’ και ζ’ της παραγρ. 1 του παραπάνω άρθρου, με συνέπεια να μην μπορούν να εξακριβωθούν τα στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως, που συγκροτούν την ταυτότητα του παραπάνω εγκλήματος, τα οποία δεν περιγράφονται στην εν λόγω απόφαση κατά τρόπο ορισμένο και σαφή. Ακόμη, δεν εξειδικεύονται ούτε καν αναφέρονται, όπως επιβάλλεται για την πληρότητα της αιτιολογίας, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη, τα συγκεκριμένα υποχρεωτικά βιβλία της εταιρίας, που αποδίδεται στους κατηγορουμένους και ήδη αναιρεσείοντες, ότι παρέλειψαν να τηρήσουν ή ποία βιβλία εξαφάνισαν - απέκρυψαν ή παρασιώπησαν την ύπαρξή τους, δυσχεραίνοντας έτσι τη διαπίστωση της καταστάσεως της περιουσίας της πτωχεύσασας εταιρίας και των ιδίων. Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο τελέσεως της επίδικης πράξεως δια παραλείψεως της κατά νόμο συντάξεως των ισολογισμών της εταιρίας (περίπτ. ζ’ του άρθρου 171 παρ. 1 Ν. 3588/2007), γίνεται σχετική αναφορά μόνο στο διατακτικό της αποφάσεως δια της μνείας, ότι "...και επί πλέον δεν προέβησαν στην σύνταξη των ισολογισμών της εν λόγω εταιρίας για τις χρήσεις 1-10-2007 έως 30-9-2008 και 1-10-2008 έως 30-9-2009, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας αυτής και των ιδίων, ιδίως μετά την κήρυξη της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας σε πτώχευση, με ορισθέντα χρόνο παύσης των πληρωμών της την 10η Δεκεμβρίου 2009", ενώ στο σκεπτικό, όπου, συναφώς, γίνεται απλώς και μόνο έκθεση του περιεχομένου της ένορκης επ’ ακροατηρίου καταθέσεως της συνδίκου της πτωχεύσασας εταιρίας, κατά την οποία (κατάθεση) οι κατηγορούμενοι "δεν είχαν συντάξει ισολογισμούς για δύο έτη χρήσης", δεν υπάρχει παραδοχή του δικαστηρίου περί του τρόπου αυτού τελέσεως του ανωτέρω εγκλήματος (δια παραλείψεως συντάξεως των ισολογισμών της άνω εταιρίας για τις αναφερόμενες στο διατακτικό χρήσεις) και έτσι περί του εν λόγω τρόπου τελέσεως του εγκλήματος δεν υφίσταται καθόλου αιτιολογία. Ενόψει των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει από έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και στερείται νόμιμης βάσεως, καθόσον, εξαιτίας της κατά τα άνω ανεπάρκειας του αιτιολογικού της, καθώς και των προεκτεθεισών ασαφειών και αντιφάσεων του πορίσματός της, καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής, επί του προκειμένου, της προπαρατεθείσας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 171 παρ. 1 περ. ε’ , στ’ , ζ’ Ν. 3588/2007, η οποία έτσι παραβιάσθηκε εκ πλαγίου.

Επομένως, είναι βάσιμοι οι σχετικοί πρώτος και τρίτος λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ Κ.Ποιν.Δ., με τους οποίους αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι πλημμέλειες αυτές. Μετά από αυτά, κατά παραδοχή της υπό κρίση αιτήσεως και, αφού παρέλκει πλέον, η έρευνα των λοιπών λόγων του αναιρετηρίου, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που εξέδωσε την αναιρεθείσα απόφαση, συντεθησόμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους, οι οποίοι είχαν δικάσει προηγουμένως (άρθρ. 519 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ’ αριθ. 8386/ 2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση ενώπιον του αυτού ως άνω δικαστηρίου, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους Δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis