Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Τιτλοποίηση απαιτήσεων, εταιρεία εξωτερικού, εκπροσώπιση της

Περίληψη. Μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων (τιτλοποίηση). Διατυπώσεις. Απαιτήσεις κατά καταναλωτών. Εκχώρηση σε εταιρεία εδρεύουσα εκτός Ελλάδας. Υποχρεωτική η ανάθεση της διαχείρισης σε πρόσωπα εντός της Ελλάδας. Χρόνος επέλευσης αποτελεσμάτων έναντι του οφειλέτη. Απαίτηση από δάνειο που πωλήθηκε σε αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού και η διαχείριση ανατέθηκε στη δανείστρια ημεδαπή Τράπεζα. Νομιμοποίηση για υποβολή της αίτησης για διαταγή πληρωμής. Δεν νομιμοποιείται η αρχική δανείστρια Τράπεζα να υποβάλει αίτηση επί ονόματί της, αλλά μόνο για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας. Μη δυνατή η συμπλήρωση της τοπικής έλλειψης κατά την εκδίκαση της ανακοπής. Ακυρώνει διαταγή πληρωμής.

                                           Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 6310/ 2015.

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Στέλλα-Αθανασία Μεσσήνη, Πρωτοδίκη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 3156/2003, με το οποίο ρυθμίζεται η μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση, δηλαδή η τιτλοποίηση απαιτήσεων, «με σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως, η είσπραξη και εν γένει διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων μπορεί να ανατίθεται σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που παρέχει νομίμως υπηρεσίες σύμφωνα με το σκοπό του στον Ευρωπαΐκό Οικονομικό Χώρο, στον μεταβιβάζοντα ή και σε τρίτο, εφόσον ο τελευταίος είτε είναι εγγυητής των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, είτε ήταν επιφορτισμένος με τη διαχείριση ή την είσπραξη των απαιτήσεων πριν τη μεταβίβασή τους στον αποκτώντα. Αν η εταιρία ειδικού σκοπού δεν εδρεύει στην Ελλάδα και οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι απαιτήσεις κατά καταναλωτών πληρωτέες στην Ελλάδα, τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διαχείριση πρέπει να έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση υποκατάστασης του διαχειριστή, ο υποκατάστατος ευθύνεται αλληλεγγύώς και εις ολόκληρο με τον διαχειριστή». Επιπλέον, στην παράγραφο 16 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι «στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 της έδρας του μεταβιβάζοντος σημειώνεται η σύμφωνα με την παράγραφο 14 ανάθεση της διαχείρισης και κάθε σχετική μεταβολή». Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο εκδοχέας είναι εταιρία εδρεύουσα εκτός Ελλάδας, και οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι απαιτήσεις κατά καταναλωτών πληρωτέες στην Ελλάδα, τότε υποχρεωτικώς οφείλουν τα όργανα της εταιρίας αυτής να αναθέτουν τη διαχείριση σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), τα οποία έχουν κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα. Τόσο η ανάθεση της διαχείρισης όσο και κάθε μεταβολή σχετική με αυτή είναι τυπικές, με αποτέλεσμα να απαιτείται η σημείωσή τους στο οικείο δημόσιο βιβλίο του ενεχυροφυλακείου. Περαιτέρω, η νομιμοποίηση αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της όλης δίκης, η ύπαρξη της οποίας ερευνάται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης, ενώ, εάν απουσιάζει, απορρίπτεται η αγωγή ως απαράδεκτη. Για τη θεμελίωση της κατά κανόνα νομιμοποίησης αρκεί ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι ο ίδιος είναι φορέας του επίδικου δικαιώματος. Επομένως, η κατά κανόνα νομιμοποίηση προσλαμβάνει τυπικό χαρακτήρα και ερευνάται, προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη έλλειψή της, ιδίως σε περίπτωση που εχώρησε πριν από την έναρξη της δίκης καθολική ή ειδική διαδοχή στο επίδικο δικαίωμα (βλ. Νίκα Ν., Πολιτική Δικονομία ΙΙ 2005, σελ. 312-313). Εάν δε η νομιμοποίηση έλειπε κατά την άσκηση της αγωγής, συντρέχει, όμως, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, το ελάττωμα θεραπεύεται. Εξάλλου, η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής (και η επίδοση αυτής) δεν δημιουργούν εκκρεμοδικία, καθόσον η εν λόγω αίτηση δεν κατατείνει στην παροχή έννομης προστασίας υπό τη μορφή διάγνωσης της αξίωσης, αλλά αποβλέπει στην έκδοση εκτελεστού τίτλου (ΑΠ 335/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 626 ΚΠολΔ, ενεργητικά νομιμοποιείται για την υποβολή της αίτησης ο ισχυριζόμενος ότι είναι δικαιούχος της απαίτησης, ο οποίος, εάν έχει χωρήσει μεταβολή στα υποκείμενα της ουσιαστικής έννομης σχέσης, πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του ότι έχει χωρήσει διαδοχή ή άλλη μεταβολή και να αποδείξει με έγγραφα ότι συνέτρεξε η διαδοχή ή η μεταβολή που τον νομιμοποιεί ενεργητικά στην άσκηση της αίτησης, αν και δεν ήταν αρχικά, πριν από το χρόνο άσκησης της αίτησης, φορέας της ουσιαστικής έννομης σχέσης, ενώ αν ήταν αρχικά φορέας της ουσιαστικής έννομης σχέσης και έπαψε πρέπει να προσδιορίσει με ποια ιδιότητα αιτείται την έκδοση διαταγής πληρωμής. Η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων δεν θεραπεύεται με τη μεταγενέστερη προσκόμιση αυτών στη δίκη της ανακοπής (ΑΠ 782/1994, ΕλλΔνη 95, 838, ΕφΑΘ 2558/2011, ΕΦΑΔ 2012, 883). Το παραπάνω δικονομικό βάρος αποβλέπει στη διασφάλιση της έρευνας από τον Δικαστή τυχόν έλλειψης της διαδικαστικής προϋπόθεσης της ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντος. Η πρόβλεψη δικονομικού απαράδεκτου σε περίπτωση που τα σχετικά έγγραφα λείπουν έως το χρόνο έκδοσης (ή μη) της διαταγής πληρωμής στηρίζεται στη ματαίωση, στην περίπτωση αυτή, του αναγκαίου για τη μετέπειτα ορθή δικαστική «κρίση» όρου ότι ο αιτών έχει την εξουσία κίνησης της διαδικασίας που αποσκοπεί στην έκδοση διαταγής πληρωμής. Περαιτέρω, αντίθετα προς την έκδοση διαταγής πληρωμής, η άσκηση ανακοπής ανοίγει διαγνωστική δίκη για το κύρος της διαταγής πληρωμής. Οι λόγοι της ανακοπής μπορεί να συνίστανται σε άρνηση της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων για την έγκυρη έκδοση αυτής, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 623-630 ΚΠολΔ. Στις τυπικές προϋποθέσεις περιλαμβάνεται και η έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντος καθώς και αναφοράς στην αίτηση και προσκόμισης των εγγράφων που θεμελιώνουν την ενεργητική νομιμοποίηση αυτού (αιτούντος την έκδοση διαταγής πληρωμής) σε χρόνο πριν από την έκδοση αυτής, σε περίπτωση που εχώρησε μεταβολή ή διαδοχή στο πρόσωπο του αρχικού φορέα της ουσιαστικής έννομης σχέσης.

Στην προκειμένη περίπτωση με το μοναδικό λόγο ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες εκθέτουν ότι η αιτούσα την έκδοση διαταγής πληρωμής καθ’ης η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρία «Τράπεζα ...», με την οποία η εταιρία με την επωνυμία ...συνήψε τη με αριθμό...σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, ζήτησε την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, χωρίς να αναφέρει στην αίτησή της ότι ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της πραγματικής δικαιούχου της απαίτησης από την ως άνω σύμβαση έναντι της οφειλέτιδας εταιρίας και των ανακοπτόντων-εγγυητών, ήτοι της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «..», στην οποία είχε εκχωρηθεί η απορρέουσα από τη σύμβαση αυτή απαίτηση της καθ’ης η ανακοπή, ενώ η σχετική σύμβαση είχε καταχωρηθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών. Ζητεί, ενόψει των ανωτέρω, να ακυρωθεί η υπ’αριθμ. ../2011 διαταγή πληρωμής, για το λόγο ότι έλειπε η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ`ης η ανακοπή να ζητήσει στο όνομα και για λογαριασμό της την έκδοση διαταγής πληρωμής για την ένδικη απαίτηση. Ο παραπάνω λόγος ανακοπής είναι παραδεκτός και νόμιμος, στηριζόμένος στη διάταξη του άρθρου 626 ΚΠολΔ, πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.
Από το σύνολο των εγγράφων, τα οποία οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: δυνάμει της με αριθμό..σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου, χορηγήθηκε από την καθ’ης η ανακοπή στην εταιρία με την επωνυμία... με την εγγύηση των ανακοπτόντων, δάνειο για κεφάλαιο κίνησης, ποσού 60.000 ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο, ειδικά προσδιοριζόμενο στο Προσάρτημα I της σύμβασης. Για την παρακολούθηση της ως άνω σύμβασης τηρήθηκε ο υπ’αριθμ...λογαριασμός. Κατά το χρόνο λειτουργίας της ως άνω σύμβασης, η καθ’ης η ανακοπή εκχώρησε, δυνάμει της υπ` αριθμ. πρωτ. 047/25-06-2007 σύμβασης πώλησης, τις επιχειρηματικές απαιτήσεις της στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «...», που εδρεύει στην Αγγλία. Η τελευταία εταιρία ανέθεσε στην καθ’ης η ανακοπή την είσπραξη και την εν γένει διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 346/21- 11-2011 σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων. Αμφότερες οι ως άνω συμβάσεις καταχωρήθηκαν στο οικείο δημόσιο βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών. Στις εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνεται και η ένδικη απορρέουσα από την ως άνω σύμβαση δανείου απαίτηση, όπως συνομολογεί αυτό η καθ’ης η ανακοπή. Λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της πιστολήπτριας εταιρίας, η εταιρία με την επωνυμία «...» κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση την 14-07-2010 με επίδοση εξώδικης καταγγελίας στην πιστολήπτρια εταιρία και στους εγγυητές-ανακόπτοντες, ενώ την 13-07-2010 έκλεισε και ο λογαριασμός που τηρήθηκε προς εξυπηρέτηση της σύμβασης αυτής με κατάλοιπο ανερχόμενο στο ποσό των 57.680,24 ευρώ. Ακολούθως, για την ως άνω απαίτηση εκδόθηκε, κατόπιν της από 06-05-2011 αίτησης της καθ’ης η ανακοπή, η υπ’ αριθμ. ... διαταγή πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία οι ανακόπτοντες υποχρεώθηκαν, ως εγγυητές, να καταβάλουν σε αυτή, εις ολόκληρον ο καθένας, το συνολικό ποσό των 57.680,24 ευρώ, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην αιτούσα Τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας, από 14-07-2011, και με ανά εξάμήνο ανατοκισμό των τόκων, καθώς και τη δικαστική δαπάνη. Η καθ`ης η ανακοπή ήταν αρχικά η συμβαλλόμενη στη σύμβαση δανείου και στη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, όμως, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν ήταν φορέας της ουσιαστικής έννομης σχέσης, από την οποία απορρέει η απαίτηση που αποτέλεσε το αντικείμενο της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής. Η ως άνω εκχώρηση της ένδικης απαίτησης της καθ’ης η ανακοπή ανέπτυξε τα έννομα αποτελέσματά της από το χρόνο της αναγγελίας της, ήτοι από την 25-06-2007, οπότε καταχωρήθηκε στο οικείο δημόσιο βιβλίο κατά τα ανωτέρω. Επομένως, τόσο την 06-05-2011 όσο και 24-11-2011, οπότε εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, δικαιούχος της απαίτησης ήταν η εταιρία με την επωνυμία «..», η δε καθ`ης η ανακοπή δεν μπορούσε να επιδιώξει την εκπλήρωση της ένδικης απαίτησης παρά μόνο στο όνομα και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρίας που κατέστη δικαιούχος της απαίτησης με εκχώρηση. Ομως, η καθ`ης η ανακοπή, αν και έπαψε να είναι δικαιούχος σε χρόνο πριν από την έκδοση της διαταγής πληρωμής, δεν επικαλέσθηκε στο δικόγραφο της ανακοπής, ούτε προσκόμισε ως το χρόνο έκδοσης αυτής τα έγγραφα στα οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, μπορούσε να θεμελιώσει την ενεργητική της νομιμοποίηση, αλλά το πρώτον κατά την εκδίκαση της ανακοπής. Ας σημειωθεί, άλλωστε, ότι η ένδικη απαίτηση δεν αναμεταβιβάστηκε στην καθ’ης η ανακοπή έως την έκδοση της διαταγής πληρωμής, αλλά δικαιούχος της παρέμεινε η ως άνω εταιρία ειδικού σκοπού. Επομένως, η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ης η ανακοπή, η οποία συνιστά τυπική προϋπόθεση της έκδοσης διαταγής πληρωμής, δεν συνέτρεχε κατά το χρόνο της αίτησης, η δε έλλειψη αυτή δεν θεραπεύθηκε έως το χρόνο έκδοσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, Η καθ’ης η ανακοπή δεν είχε την εξουσία να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της. Ενόψει του ανώτερου διαδικαστικού απαραδέκτου, πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος ανακοπής και να ακυρωθεί η υπ’αριθμ. ......../2011 διαταγή πληρωμής. Τα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων πρέπει να επιβληθούν στην καθ’ης η ανακοπή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ, την ανακοπή.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’αριθμ. /2011 διαταγή πληρωμής.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ης η ανακοπή στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

Παρατήρηση. Επειδή γίνεται πολύς ντόρος αυτές τις μέρες με τους τροϊκανούς κατακτητές για τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια που θέλουν να τα δώσουν στα διεθνή γεράκια, η δυνατότητα αυτή υπήρχε και υπάρχει είτε μέσω του θεσμού του Factoring είτε μέσω του θεσμού της τιτλοποίησης των απαιτήσεων, όπως σαφώς συνάγεται από την δημοσιευόμενη απόφαση. Για την δυνατότητα εμπλοκής των διεθνών γερακιών μέσω του Factoring θυμηθείτε την ανάρτηση μου [άρθρο μου] με τίτλο "Κόκκινα δάνεια. Γύπες Intermational".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis