Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Πορνογραφία ανηλίκων.

Περίληψη. Παιδική πορνογραφία. Καταδίκη ευέλπιδος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε τέτοιο υλικό. Κακουργηματική πράξη. Πρέπει να συντρέχουν στοιχεία ενδεικτικά επεξεργασίας, διαχείρισης, αξιοποίησης, διάθεσης ή περαιτέρω διακίνησης του υλικού αυτού σε τρίτους. Ευρύτερη η προστασία των ανηλίκων μετά την τροποποίηση του άρθ. 348 Α ΠΚ με το ν. 4267/2014. Ευρύτερος ο όρος «μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών» έναντι του παλαιότερου όρου «διά του συστήματος Η/Υ ή με τη χρήση διαδικτύου». Προσθήκη της φράσης: «των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου», συμπεριλαμβάνοντας περιπτώσεις απεικόνισης που αναφέρονται στο σώμα του ανηλίκου. Πραγματικά περιστατικά. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής. Η διπλή μείωση της ποινής καθίσταται αναγκαία στις περιπτώσεις όπου ο ένας λόγος μείωσής της ανάγεται κατά το ουσιαστικό του περιεχόμενο στο άδικο και ο άλλος στην ενοχή.
  
Πενταμελές Στρατοδικείο Αθηνών 111/ 2015.
Δικαστές Α. Καναβάρης, Προεδρεύων, Ευσταθία Ζουβέλου, Καλομοίρα Κωστογλάνη, Αρετή Λιώνη, Α. Καλοφύρης, Εισαγγελεύς Μαγδαληνή Στρομπούλη.

Επειδή κατά τη διάταξη του άρ. 348Α παρ. 1, 2, 3 και 4 ΠΚ όπως αυτή προστέθηκε με το άρ. 6 του Ν. 3064/02 και εν συ­νεχεία αντικαταστάθηκε με το άρ. 2 παρ. 10 του Ν. 3625/07 με το οποίο κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβα­σης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία και οι περ. α` και β` της παρ. 4 συμπληρώθηκαν από το άρ. 3 παρ. 11 και 12, αντίστοιχα του Α` κεφαλαίου του Ν. 3727/08: «1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδει­κνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προ­μηθεύεται αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ. 2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδί­δει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξε­ων διά συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με την χρήση διαδικτύου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. 3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγουμένων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο φορέα του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργεί­ται από ή με ανήλικο. 4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ: α) αν τελέσθηκαν κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια, β) αν η πα­ραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωματικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέ­κατο πέμπτο έτος. Αν η πράξη της περίπτωσης β` είχε ως απο­τέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, οι βασικές μορφές του εγκλή­ματος περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου και τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Με την παρ. 2 προ­βλέπεται βαρύτερη τιμωρία για της πράξεις της παραγωγής, προσφοράς, πώλησης ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης, δι­ανομής, διαβίβασης, αγοράς, προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της διανομής πληροφορι­ών, αν αυτές τελέστηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του Διαδικτύου. Οι παραπάνω πράξεις θεωρούνται ως επιβαρυ­ντικές λόγω της μεγάλης ευχέρειας πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Αιτιολογική Έκθεση σχεδίου νόμου, σελ.13 επ.). Ως παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, πρέπει να νοηθεί η δημιουργία αυτού. Προμήθεια είναι η εξασφάλιση υλικού παιδικής πορνο­γραφίας και για προσωπική χρήση του δράστη ακόμη. Κατοχή θεωρείται η φυσική εξουσία του δράστη, ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη του υλικού και να διαθέσει αυτό πραγματικά (ΣυμβΑΠ 465/08 ΠοινΔικ 2009 σελ. 20, ΣυμβΑΠ 810/07 ΠοινΧρ ΝΗ` σελ. 236, ΣυμβΑΠ 1145/08 ΠοινΧρΝΘ΄σελ.421).
Γίνεται δεκτό από τη νομολογία ότι η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού, και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου, είτε στον Η/Υ είτε σε άλλους υλικούς φορείς (CD-ROM κ.λπ.), για αποκλειστικά προσωπική του ιδίου χρήση, είτε προς ικανοποί­ηση της περιέργειας του είτε ακόμα προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθ­μίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματικού χαρακτήρα, αν ταυτόχρονα δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχείρισης, αξιοποίησης, διάθεσης ή περαι­τέρω διακίνησης του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail, φωτογραφιών και CD-ROΜ (ΑΠ 628/06 ΠοινΧρ ΝΖ` σελ. 143), ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των video ανηλίκων μέσω διαδικτύου (ΣυμβΑΠ 1141/08 ΠοινΧρ ΝΘ`, σελ. 419) ή τέλος, συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλου­τισμό και "βελτίωση" του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διάδοσης και μετάδοσης της πορνογραφίας ανηλίκων.
Με το άρ. 8 του Ν. 4267/2014 (ΦΕΚ 137 Α΄) αντικαταστά­θηκαν οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρ. 348Α ΠΚ ως εξής: Στην ισχύουσα παρ. 2 αντικαθίσταται ο όρος "διά συστήματος ηλε­κτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου" με τον όρο "μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών". Τον όρο αυτόν χρησιμοποιεί η Οδηγία 2011/93/ΕΕ, στα άρ. 2, 5 παρ. 3 και 9 στον αντίστοιχο ορισμό για την παιδική πορ­νογραφία. Η αντικατάσταση αυτή διασφαλίζει την υπαγωγή περισσοτέρων μέσων στην τέλεση του συγκεκριμένου εγκλή­ματος και καλύπτει κατ` αυτόν τον τρόπο την εξέλιξη της τε­χνολογίας η οποία συνεχώς παρέχει νέα μέσα και άρα νέους τρόπους τέλεσης (Αιτ. Έκθ. στο σχέδιο νόμου "Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας", σελ. 2). Περαιτέρω αντικαθίστα­ται η περιέχουσα τον ορισμό του υλικού παιδικής πορνογρα­φίας, παρ. 3 του άρ. 348Α ΠΚ με την προσθήκη σε αυτήν της φράσης "των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου". Με την αλλαγή αυτή προσαρμόζεται σ ορισμός του υλικού παιδικής πορνογραφίας με τον προβλεπόμενο στο άρ. 2 περ. γ` της Οδηγίας. Η χρήση του όρου "του σώματος εν γέ­νει του ανηλίκου" επιχειρεί να συμπεριλάβει, περιορίζοντας το αξιόποινο με την αναφορά στα γεννητικά όργανα, και περιπτώ­σεις απεικόνισης που αναφέρονται στο σώμα του ανηλίκου και συνεπώς σε μέρη αυτού χωρίς να περιλαμβάνουν τα γεννητικά όργανα. Με τις τροποποιήσεις της παρ. 4 του άρ. 348Α του ΠΚ εναρμονίζεται η ισχύουσα διάταξη με τις τυποποιούμενες στην Οδηγία επιβαρυντικές περιστάσεις (άρ. 9). Συγκεκριμένα στην περ. β` προστίθεται η έκθεση της ζωής του ανηλίκου σε σοβα­ρό κίνδυνο και εισάγεται νέα περίπτωση για την τυποποίηση ως επιβαρυντικής περίστασης της εκμετάλλευσης ορισμένης ιδιότητας από το δράστη ή ορισμένης θέσης του θύματος. Με διορθωτική παρέμβαση στην ισχύουσα παράγραφο 4 του άρ. 348Α του ΠΚ επιχειρείται ευθυγράμμιση των πλαισίων της α­πειλούμενης χρηματικής ποινής με την βαρύτητα της πράξης. Αυτό επιβάλλεται, διότι υπό την ισχύουσα μορφή του, το πλαί­σιο της χρηματικής ποινής για το πλημμέλημα της παρ. 2 κυμαίνεται από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ενώ για τη διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος του πρώτου εδαφίου του κακουργήματος της παρ. 4 το αντίστοιχο πλαίσιο δεν μπορεί κατά ανώτατο όριο να ξεπεράσει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (Αιτ. Έκθ. σελ. 3). Με τη δεύτερη παράγραφο του άρ. 8 προστίθεται 5η παράγραφος στο άρ. 348Α ΠΚ, προκειμένου να ποινικοποιηθεί η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε υλι­κό παιδικής πορνογραφίας, όπως απαιτεί η Οδηγία (άρθρο 5 παρ.3). Για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου εγκλήματος απαιτείται ρητά η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε τέτοιο υλικό, στοιχείο που προκύπτει από την καταβολή σχετικού α­ντιτίμου ή την κατά συνήθεια τέλεσης της πράξης, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Τα κριτή­ρια αυτά για τη θεμελίωση του εκούσιου χαρακτήρα της από­κτησης πρόσβασης σε τέτοιο υλικό -και άρα τη στοιχειοθέτη­ση αξιόποινης πράξης- απαριθμούνται ενδεικτικά στο σημείο 18 του Προοιμίου της Οδηγίας.
Ιδιαίτερη αιτιολόγηση επιβάλλεται για την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών. Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τις δι­ατάξεις των άρ. 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠΔ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή μείωση της ικανότητας καταλογισμού ή την εξάλειψη του αξιοποίνου ή τη μείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισμού, πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως γιατί διαφορετικά ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, ενώ η μη απάντηση στον ισχυρισμό (σιγή απόρριψη) συνιστά έλλειψη ακρόασης κατά το άρ. 170 του ίδιου Κώδικα και ιδρύει ιδιαίτερο λόγο α­ναιρέσεως, εκ του άρ. 510 παρ. 1 περ. β` του ΚΠΔ. Τέλος κατά το άρ. 85 ΠΚ όταν συντρέχουν περισσότεροι από ένας λόγοι για τη μείωση της ποινής κατά το άρ. 83 ή όταν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι τέτοιοι λόγοι μαζί με ελαφρυντικές περιστάσεις (άρ. 84), εφαρμόζεται μόνο μία φορά η μείωση της ποινής σύμ­φωνα με το μέτρο που προβλέπει το άρ. 83 και στην επιμέτρη­ση της ποινής λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιο πάνω λόγοι και ελαφρυντικές περιστάσεις. Ωστόσο η διπλή μείωση της ποινής γίνεται αναγκαία στις περιπτώσεις όπου ο ένας λόγος μείωσης ανάγεται κατά το ουσιαστικό του περιεχόμενο στο άδικο και ο άλλος στη ενοχή (π.χ. τέλεση απόπειρας εγκλήματος από δρά­στη με ελαττωμένο καταλογισμό) (Λ. Μαργαρίτη /Ν. Παρασκευόπουλου, Ποινολογία, 1989, σελ. 153, Ν. Ανδρουλάκη, Συρροή λόγων μειώσεως της ποινής ΠοινΧρ ΚΓ`, σελ. 313, ΜΟΔΘεσ 11 -15, Αρμ. 1986 σελ. 36, ΣυστΕρμΠΚ, άρ. 83-98, σελ. 35)

Από την αποδεικτική διαδικασία, τις καταθέσεις των μαρτύ­ρων, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και την απολογία του κα­τηγορουμένου προέκυψαν τα εξής: Ο κατηγορούμενος πρώην ΕΙης Μ.Χ. του Η. κατετάγη στην ΣΣΕ την 9.9.2010 και εντάχθηκε στην 1η Διμοιρία του 1ου Λόχου Ευελπίδων, έχοντας προηγου­μένως την ιδιότητα του Μονίμου Υπαξιωματικού του Στρατού Ξηράς καθόσον είχε αποφοιτήσει από την ΣΜΥ. Την 21.12.2010 έδωσε τον νόμιμο Στρατιωτικό όρκο. Τον Οκτώβριο του 2010 ανευρέθηκαν στην κατοχή του, ύστερα από έλεγχο των προ­σωπικών του ειδών δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι Η/Υ, πράγ­μα που απαγορευόταν σύμφωνα με τις εσωτερικές διαταγές της ΣΣΕ και του δόθηκε εντολή να τους απομακρύνει από την Σχολή. Σύμφωνα με την από 11.3.2011 αναφορά του τότε Διοικητού του Λόχου του Λγού και ήδη Τχη (ΠΖ) Π.Κ. το περιεχόμε­νο των ανωτέρω σκληρών δίσκων δεν ελέγχθηκε. Τις βραδυνές ώρες της 9.3.2011 ο τότε Ε ΙΙας και ήδη Ανθλχος Π.Δ. ο οποίος ενδιαιτάτο στον ίδιο θάλαμο με τον κατηγορούμενο ζήτησε α­πό αυτόν μία συσκευή αποθήκευσης δεδομένων μικρής χωρη­τικότητας (memory stick) προκειμένου να μεταφέρει ηλεκτρο­νικές σημειώσεις από τον φορητό υπολογιστή του συμμαθητή του Ε Μας Γ.Ν. στον δικό του φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σύμφωνα με την επ` ακροατηρίω κατάθεση του ανωτέρω μάρ­τυρα ο κατηγορούμενος του είπε «Δες ό,τι θες». Όταν ο Π.Δ. τελείωσε την εργασία του από περιέργεια "άνοιξε" τα υπάρχο­ντα αρχεία που υπήρχαν στο memory stick και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για εικόνες και video παιδικής πορνογραφίας. Έβγα­λε αμέσως την συσκευή από τον υπολογιστή του και επειδή ο κατηγορούμενος κοιμόταν τον σκούντηξε για να ξυπνήσει και του είπε ότι τοποθέτησε το memory stick πάνω στο γραφείο του, χωρίς να του πει το παραμικρό για το τι είδε. Επ` αυτού ο κατηγορούμενος ισχυρίσθηκε επ` ακροατηρίω ότι η συσκευή αυτή δεν του παραδόθηκε ποτέ. Μετά πάροδο λίγης ώρας ο Π.Δ. ενημέρωσε σχετικά τον Ομαδάρχη του τότε Ε ΙVης και ήδη Ανθλό (ΠΖ) Κ.Χ., που ήταν και θαλαμάρχης του κατηγορουμέ­νου και αυτός τον συμμαθητή του και Βοηθό Διμοιρίτη της 1ης Διμοιρίας του Ιου Λόχου Ευελπίδων ΕΙVης και ήδη Ανθλγό (ΠΖ) Τ.Χ. Ο Π.Δ. επιβεβαίωσε στον Τ.Χ. τι είχε αντιληφθεί τονίζοντάς του ότι επέστρεψε στον κατηγορούμενο το memory stick. Περί ώρα 08.00 της επομένης ημέρας 10.3.2011 οι Τ.Χ. και Κ.Χ. ενη­μέρωσαν τον τότε Διμοιρίτη τους Υπλγό και ήδη Λγό (ΠΖ) Γ.Π. Εκείνος την επομένη ημέρα ενημέρωσε τον τότε Διοικητή του 1ου Λόχου Ευελπίδων Λγό και ήδη Τχη (ΠΖ) Π.Κ. Αυτός ενημέρω­σε ιεραρχικά την Διοίκηση της Σχολής και ειδικότερα τον Διοι­κητή του 1ου Τάγματος Ευελπίδων τότε Ανχη και ήδη Σχη (ΠΖ) Γ.Ε. και τον τότε Διοικητή Συντάγματος Ευελπίδων Σχη (ΠΖ) Δ.Γ. Από αυτόν έλαβε εντολή να συλλέξει το υλικό της παιδικής πορνογραφίας. Λίγο αργότερα και κατά την διάρκεια της επιθε­ωρήσεως ατομικών ειδών των Ευελπίδων που διενεργήθηκε στον θάλαμο από τον Κ.Χ. ανευρέθηκαν στην κατοχή του κατη­γορουμένου τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι Η/Υ. Ο θαλαμάρ­χης του τον διέταξε να "ανοίξει"τυχαία κάποια από τα υπάρχο­ντα αρχεία και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για αρχεία παιδικής πορνογραφίας καθόσον είδε γυμνά παιδιά νηπιακής ηλικίας σε προκλητικές στάσεις και κάποια από αυτά να επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις με ενηλίκους. Αμέσως ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο των εξωτερικών δίσκων Η/Υ ο Τ.Χ. και ο Λγός (ΠΖ) Π.Κ. οι οποίοι προσήλθαν και διαπίστωσαν ότι όντως ε­πρόκειτο για παιδική πορνογραφία. Αναφορικά με την στάση που κράτησε ο κατηγορούμενος κατά την κατάληψη του με το επίδικο υλικό χαρακτηριστική είναι η επ`ακροατηρίω κατάθε­ση του Κ.Χ.: «Ο κατηγορούμενος έσκυψε το κεφάλι. Η στάση του μου έδειξε ότι το παραδέχτηκε». Ο Τ.Χ. εξεταζόμενος ενώ­πιον της Ανακρίτριας 3ου Τμήματος του Στρατοδικείου Αθηνών την 1.11.2011 ανέφερε επ`αυτού: «Ήταν ήρεμος και ατάρα­χος και παρέμεινε σιωπηλός απέναντι μου». Ο Γ.Π. την 26.10.2011 εξεταζόμενος από την Ανακρίτρια: «Ήλθα σε επαφή μαζί του, επειδή απαιτήθηκε να τον παρουσιάσω στον Διοικη­τή του Συντάγματος Σχη (ΠΖ) Δ.Γ. Έδειχνε ήρεμος, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση». Ο Π.Κ. εξεταζόμενος επ` ακροατηρίω ανέφερε: «Ρώτησα τον κατηγορούμενο γιατί είχε αυτά τα αρχεία και δεν απαντούσε. Είπε ότι είναι δικά του και οι τρεις σκληροί δίσκοι και ο υπολογιστής. Δεν μου είπε πού προμη­θεύτηκε το αρχείο». Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος οδηγήθη­κε στον Διοικητή του 1 °" Τάγματος Ευελπίδων τότε Ανχη και ή­δη Σχη (ΠΖ) ΓΕ. όπου παρουσία του Λγού (ΠΖ) Π.Κ. αποδέχτηκε πλήρως την εν γνώσει του κατοχή του υπόψη υλικού ισχυριζό­μενος ότι του το έδωσε κάποιος φίλος του από την Πάτρα. Ειδι­κότερα ο Σχης (ΠΖ) ΓΕ. επ` ακροατηρίω ανέφερε τα εξής: «Ο κατηγορούμενος δεν μίλησε καθόλου. Μου είπε ότι κάποιος φίλος του από την Πάτρα του έδινε τέτοια αρχεία σε τακτά χρο­νικά διαστήματα. Δεν μίλησε σχεδόν καθόλου ο κατηγορούμε­νος. Θυμάμαι αμυδρά ότι μου είπε ότι το έδωσε κάποιος φίλος του από την Πάτρα. Όταν τον ρώτησα γιατί δεν διέγραψε το υ­λικό είπε ότι κάποιο μέρος το είχε διαγράψει και δεν πρόλαβε να διαγράψει το υπόλοιπο». Αυθημερόν (11.3.2011) διατάχθη­κε η διενέργεια ΕΔΕ και την αυτή ημερομηνία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή από τους Λγό (ΠΖ) Π.Κ. και τους τότε Ε ΙVης Τ.Χ. και Κ.Χ. η οποία προέβη στην κατάσχεση του φορητού υ­πολογιστή και των τριών επίδικων εξωτερικών σκληρών δίσκων. Ειδικότερα κατασχέθηκαν: α) ένας φορητός υπολογιστής τύπου ACER χρώματος μαύρου με σειριακό αριθμό [...], β) μία συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (εξωτερικός σκληρός δί­σκος) μάρκας WD χρώματος λευκού με σειριακό αριθμό [...], γ) μία συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (εξωτερικός σκληρός δίσκος) μάρκας Seagate χρώματος μαύρου με σειριακό αριθμό [...] και δ) μία συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (εξωτερικός σκληρός δίσκος μάρκας Storejet) με σειριακό αριθμό [...]. Κατά το χρονικό διάστημα της κατάσχεσης ο τότε Είνης Τ.Χ. όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε επ`ακροατηρίω, παρανοώντας προφανώς ε­ντολή του Λγού (ΠΖ) Π.Κ. προσπάθησε να αντιγράψει το περιε­χόμενο των δύο σκληρών εξωτερικών σκληρών δίσκων Η/Υ στους οποίους βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στον τρίτο όπου δεν υπήρχε επιλήψιμο υλικό. Ενώ άρχισε την εργα­σία δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει με αποτέλεσμα η εργα­σία να διακοπεί. Η ενέργεια αυτή πάντως έγινε παρουσία του κατηγορουμένου και των Ευελπίδων Κ.Χ. και Π. Ο κατηγορού­μενος αποδέχτηκε ότι ήταν παρών σ` αυτήν την πράξη. Χαρα­κτηριστικά ανέφερε: «Έγινε αυτό το πράγμα, εγώ ήμουν στο κρεβάτι δίπλα στο γραφείο». Αρχικά οι τρεις εξωτερικοί σκλη­ροί δίσκοι διαβιβάστηκαν στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ το οποίο και συ­γκρότησε τριμελή επιτροπή για την αντιγραφή των τριών εξω­τερικών δίσκων σε ένα. Το σχετικό πρωτόκολλο εκτελεσθείσας εργασίας συντάχθηκε την 11.7.2011. Την 15.7.2011 ο Η/Υ παραδόθηκε στον κατηγορούμενο, από τον Λγό (ΠΖ) Γ.Π. της ΣΣΕ, ο κατασχεθείς την 11.3.2011 Η Α" του, χωρίς να σταλεί στην ΔΕΕ. για έλεγχο. Τούτο πιθανολογείται σε βαθμό βεβαιότητας ότι έγινε, καθόσον από έλεγχο του υπολογιστή που διενεργή­θηκε από στρατιωτικό προσωπικό της ΣΣΕ δεν διαπιστώθηκε να περιέχει πορνογραφικό υλικό. Κατά την διάρκεια της κυρίας ανακρίσεως με το υπ` αριθμ. ΑΒΥΑ [.. .]/4.11.2011 έγγραφο της Ανακρίτριας 3ου τμήματος του Στρατοδικείου Αθηνών διαβι­ βάστηκαν οι επίδικοι τρεις σκληροί εξωτερικοί δίσκοι στο Αρ­χηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Δνση Εγκληματολογικών Ερευ­νών. Η σχετική, από 31.12.2011, έκθεση εργαστηριακής πραγ­ματογνωμοσύνης που συνέταξε ο Αστυνόμος Β` Σ.Δ. υποβλή­θηκε στην Ανακρίτρια με το υπ` αριθμ. πρωτ. [...]/36- γ731.12.2011 έγγραφο της ανωτέρω υπηρεσίας. Σύμ­φωνα με την έκθεση αυτή στη συσκευή αποθήκευσης δεδομέ­νων (εξωτερικό σκληρό δίσκο) μάρκας WD δεν βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας, στη συσκευή αποθήκευσης δεδομέ­νων (εξωτερικό σκληρό δίσκο) μάρκας Seagate χωρητικότητας 298 GB, εκ των οποίων ήταν άπαντα δεσμευμένα, δηλαδή ο δί­σκος ήταν πλήρης, περιέχοντα φωτογραφίες υλικού παιδικής πορνογραφίας και ενδεικτικά αναφέρθηκε η ύπαρξη είκοσι (20) χαρακτηριστικών φωτογραφιών. Από αυτές οι δεκαοκτώ (18) έχουν ημερομηνία τροποποίησης μεταξύ των ωρών 8:16 έως 8:26 μμ της 4.2.2009 και δύο υπόλοιπες την 5:39 μμ της 9.9.2009. ίνΐόνο για τρεις αναφέρεται η ημερομηνία λήψης που είναι η 27.4.2001, η 9.7.2007 και η 28.8.2006 αντίστοιχα. Τέλος στην συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (εξωτερικό σκληρό δίσκο) μάρκας Storejet χωρητικότητας 465 GB εκ των οποίων ήταν δεσμευμένα τα 77GB, περιέρχονταν φωτογραφίες υλικού παιδικής πορνογραφίας, ενδεικτικά αναφέρθηκε η ύπαρξη εί­κοσι (20) χαρακτηριστικών φωτογραφιών. Όλες έχουν ως ημε­ρομηνία τροποποίησης μεταξύ των ωρών 11:15 έως 11:32 της 11.2.2011. Σε καμία δεν υφίσταται η ημερομηνία λήψης. Στη συνέχεια εκδόθηκε το υπ` αριθμ. 589/12 Βούλευμα του Δικαστι­κού Συμβουλίου του Στρατοδικείου Αθηνών με το οποίο διατά­χθηκε η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του κατηγο­ρουμένου για το αδίκημα κατοχής υλικού παιδικής πορνογρα­φίας διά συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε εκτέλεση αυτού εκδόθηκε η από 11.10.2012 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που συνέταξε ο Αστυνόμος ΒΔ.Α. Η έκ­θεση αυτή υποβλήθηκε οττην Ανακρίτρια 3ου Τμήματος του Στρατοδικείου Αθηνών με το αριθμ. πρωτ. [...]/2295- δ`/11.10.2012 έγγραφο ΔΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή στη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (εξωτερικό σκληρό δίσκο) μάρκας WD δεν βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Στη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (εξωτερικό σκληρό δίσκο) μάρκας Seagate βρέθηκαν σαράντα ένα (41) αρχεία εικόνας το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με υλικό παιδικής πορνο­γραφίας (ενδεικτικά απεστάλησαν αντίγραφα έξι (6) φωτογρα­φιών που απεικονίζουν το σώμα ή μέρος του σώματος ανηλί­ κων καθώς επίσης και των γεννητικών οργάνων αυτών κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση). Χαρακτη­ριστικό είναι ότι βρέθηκε το λογισμικό ανταλλαγής αρχείων (Ρ2Ρ) με την ονομασία "uTorrent" (με το πρόγραμμα αυτό ο εκά­στοτε χρήστης δύναται να λαμβάνει (download) και να διαθέ­τει (upload) αρχεία γενικής θεματολογίας στο διαδίκτυο). Από την περαιτέρω εγκληματολογική ανάλυση του εν λόγω λογι­σμικού βρέθηκαν δύο πανομοιότυπα αρχεία (ίδια αλφαριθμη­τική τιμή MD5) διαμόρφωσης ".torrent" αποθηκευμένα στις δι­αδρομές [...]. Τα αρχεία αυτά έχουν ονομασίες [...] VIDEO, torrent και [...] VIDEO.Torrent, αρχεία που σχετίζονται με πορ­νογραφία ανηλίκων. Η ένδειξη" 12yo", βάσει της εργαστηριακής εμπειρίας αντιστοιχεί στη συντομογραφία τη φράσης"12 years old", ενώ οι λέξεις "preteen" και "lolita" σχετίζονται με αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Στη διαδρομή [...] βρέθηκε φάκελος με ονομασία"[...] VIDEO", ο οποίος έχει κοινή ονομασία με ένα εκ των ανωτέρω αναφερθέντων αρχείων διαμόρφωσης ".torrent". Εντός του εν λόγω φακέλου βρέθηκε συμπιεσμένο αρχείο με ονομασία"[...].wmv".Το αρχείο αυτό σε μορφή video δεν κατέστη δυνατό να προσπελαστεί από την Δνση Εγκλημα­τολογικών Ερευνών καθώς προστατευόταν από κωδικό ασφα­λείας. Στη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (εξωτερικό σκληρό δίσκο) μάpκας Transcend, μοντέλου Storejet βρέθηκαν ογδόντα (80) αρχεία εικόνας το περιεχόμενο των οποίων σχετί­ζεται με υλικό παιδικής πορνογραφίας (ενδεικτικά απεστάλη­σαν αντίγραφα έξι (6) φωτογραφιών που απεικονίζουν το σώ­μα ή μέρος του σώματος ανηλίκων καθώς επίσης και των γεν­νητικών οργάνων αυτών κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση).Τέλος στη διαδρομή [Π3- EHDD/C/NMN/] βρέθηκε αποθηκευμένη μία ιστοσελίδα με ονομασία"[...] htm" η οποία σχετίζεται με πορνογραφία ανηλίκων.
Από το υλικό που βρέθηκε προκύπτει ότι ο κατηγορούμε­νος κατείχε μέσω διαδικτύου εκατόν είκοσι ένα (121) ηλεκτρο­νικά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας, με αποκλειστικό περιεχόμενο φωτογραφίες που απεικονίζουν το σώμα ή μέρος του σώματος ανηλίκων καθώς επίσης και των γεννητικών ορ­γάνων αυτών κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση. Από τις υπάρχουσες στη δικογραφία ενδεικτικές ε­κτυπώσεις μέρους των αρχείων προκύπτει σαφώς ότι τα ανή­λικα άτομα δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15°) έτος της ηλικίας τους. Η ανηλικότητα δε των εικονιζόμενων ατόμων, τα στοιχεία των οποίων δεν προέκυψαν κατά την δι­άρκεια της κυρίας ανακρίσεως, στο υπόψη πορνογραφικό υλικό προκύπτει από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του σώματος των και τούτο σαφώς γνώριζε ο κατηγορούμενος. Επίσης είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι παραπάνω εικόνες- φωτογραφίες αποτελούν πορνογραφικό υλικό το οποίο αναφέρεται σε σώμα ανηλίκου, που αποσκοπεί στη γενετήσια διέγερση όσων εμπλέκονται με αυτές. Ο παραπάνω υπολογι­σμός του υλικού παιδικής πορνογραφίας πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτικός καθόσον η ύπαρξη εντός φακέλου συμπιεσμένου αρχείου που πιθανολογείται σε βαθμό απολύτου βεβαιότητας ότι πρόκειται για αρχείο παιδικής πορνογραφίας σε συνδυα­σμό με την αποθήκευση ιστοσελίδας παιδικής πορνογραφίας αποδεικνύει ότι η εμπλοκή του κατηγορουμένου τουλάχιστον σε επίπεδο κατοχής προς θέαση είναι γεγονός αναμφισβήτη­το. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι εάν ο εσωτερικός σκληρός δίσκος του Η/Υ αποστελλόταν στη ΔΕΕ θα ελεγχόταν ενδελεχώς από εξειδικευμένα τεχνολογικώς μηχανήματα. Συ­νεπώς, θα υφίστατο αιτιολογημένη έκθεση αναφορικά με το ε­άν ο κατηγορούμενος συνδεόταν με τις υπηρεσίες του Internet για να ανανεώνει και να συντηρεί το πορνογραφικό υλικό που κατείχε, εάν το διακινούσε περαιτέρω σε τρίτους χρήστες του διαδικτύου και σε καταφατική περίπτωση, εάν αυτό το έπρατ­τε με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος ή εν πάση περιπτώσει παρότρυνε τους επισκέπτες του διαδικτύου να διαθέσουν το υλικό αυτό σε άλλους χρήστες. Επίσης, θα προέκυπτε εάν ελάμ­βανε τυχόν φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό και σχετικά μηνύματα παιδοφίλων. Εφόσον όμως δεν εξακριβώθηκαν τα ανωτέρω η ποινική αντιμετώπιση του κατηγορουμένου είναι ως απλού "συλλέκτη" πορνογραφιών ανηλίκων που χρησιμο­ποιούσε το υπό κρίση υλικό μόνο για προσωπική του ικανοποί­ηση. Όσον αφορά στην επ` ακροατηρίω κατάθεση του τεχνι­κού συμβούλου του κατηγορουμένου Π.Ι., Αστυνόμου Β` ε.α.. Εξεταστή ψηφιακών πειστηρίων και την από 7.1.2014 έκθεση πραγματογνωμοσύνης που ενεχείρισε στο Δικαστήριο, παρα­τηρούνται τα εξής: Είναι νομικά αδιάφορο εάν και πότε έγινε η θέαση του επίδικου υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθόσον ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας διά συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το γεγονός, όπως ισχυρίστηκε, ότι προ του ελέγχου των αρχείων από την ΔΕΕ έγινε από άγνωστο πρόσωπο πρόσβαση στα αρχεία των εξωτερικών σκληρών δί­σκων δικαιολογείται αφενός από το ότι ο τότε ΕίνηςΤ.Χ., όπως προαναφέρθηκε, επιχείρησε ανεπιτυχώς να αντιγράψει το πε­ριεχόμενο των δύο εξωτερικών σκληρών δίσκων (στους οποί­ους βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας) στον τρίτο που δεν περιείχε τέτοιο υλικό, και αφετέρου από το ότι στο ΓΕΣ/ΔΙΜ-ΣΠΡΟ έγινε αντιγραφή του περιεχομένου των τριών εξωτερι­κών σκληρών δίσκων σε έναν. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς των γονέων του κατηγορουμένων περί εμπλοκής στην υπόθε­ση του τότε ΕΙΥης Κ.Χ., για τον οποίο εμμέσως πλην σαφώς α­ναφέρουν ότι κατακράτησε επί αρκετό χρονικό διάστημα τους δύο επίδικους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους που βρέθηκαν στην κατοχή του υιού τους κατά μήνα Οκτώβριο του 2010, δεν μπορεί να γίνει δεκτός διότι: α) από κανένα στοιχείο της δικο­γραφίας δεν προκύπτει, πέραν της εξωτερικής ομοιότητας, ότι επρόκειτο περί των ίδιων εξωτερικών σκληρών δίσκων και β) ο τότε Είνης Κ.Χ. απλώς ανέφερε ιεραρχικά τον κατηγορούμενο για το παράπτωμα του, αναφορικά με την κατοχή τέτοιων υλικών. Ο εκτελών τότε χρέη Διοικητού του Λόχου έδωσε εντολή να τους παραδώσει σε αυτόν και του επεσήμανε ότι θα του επι­στραφούν στην έξοδο του με την υποχρέωση να τους απομα­κρύνει από την Σχολή. Δηλαδή ο Κ.Χ. δεν τους κατακράτησε και εξ άλλου δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο με βάση πάντοτε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΣΣΕ. Τέλος ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι «Την Τετάρτη (9.3.2011) είδα ότι ο υπολογιστής και τα πράγματα του ήταν πειραγμένα» (υπονο­ώντας ότι έγινε παραβίαση του φοριαμού του) αναφέρεται για πρώτη φορά και ουσιαστικά παρελκυστικά γιατί αν είχε γίνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε αμέσως να το αναφέρει ιεραρχικά και πρωτίστως στον θαλαμάρχη του Κ., πράγμα που δεν έπραξε. Προσπάθησε να αναιρέσει το γεγονός ότι έμμεσα στην αρχή αλλά και ευθέως κατόπιν ενώπιον του Διοικητή του 1ου Τάγμα­τος Ευελπίδων τότε Ανχη και ήδη Σχη (ΠΖ) Γ.Ε. παρουσία του Λγού (ΠΖ) Π.Κ., αποδέχτηκε την κατοχή του υλικού παιδικής πορνογραφίας. Επιχείρησε να αποσείσει την ενοχή του μιλώ­ντας αόριστα για κάποιον φίλο του από την Πάτρα που όμως δε κατονόμασε. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ίσως μου έδωσε και υ­λικό παιδικής πορνογραφίας και να μην το είδα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το άτομο πάει καιρός».
Αναφορικά με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς: Ως προς τον πρώτο αυτοτελή ισχυρισμό που αναφέρεται στο σχετικό έγ­γραφο ως «Αρνηση της κατηγορίας - Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας σε σύστη­μα ηλεκτρονικού υπολογιστή», κατ` ομόφωνη γνώμη των με­λών του Δικαστηρίου πρέπει να απορριφθεί καθόσον πρόκει­ται για αρνητικών της κατηγορίας ισχυρισμών και η επ` αυτών αιτιολογία διαλαμβάνεται στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή (ΑΠ 1171/11 ΠοινΧρ ΞΒ`σελ. 584).
Με βάση τα παραπάνω κατ` ομόφωνη γνώμη των μελών του δικαστηρίου ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένο­χος της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω της τε­χνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών (άρ. 348Α παρ. 2 και 3 ΠΚ, όπως οι παράγραφοι αυτοί αντικαταστάθηκαν από το άρ. 8 παρ. 1 του Ν. 4267/14 "Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορ­νογραφίας και άλλες διατάξεις") καθόσον, όπως προαναφέρ­θηκε με την χρήση του όρου "του σώματος εν γένει του ανη­λίκου" ο νομοθέτης επιχειρεί να συμπεριλάβει, περιορίζοντας το αξιόποινο με την αναφορά στα γεννητικά όργανα, και περι­πτώσεις απεικόνισης που αναφέρονται στο σώμα του ανηλίκου και συνεπώς σε μέρη αυτού χωρίς να περιλαμβάνουν τα γεν­νητικά όργανα και κατ` επέκταση πρέπει να τύχει εφαρμογής κατ` άρ. 2 παρ. 1 Π Κ, απορριπτόμενου ομόφωνα ως αβάσιμου του αυτοτελούς ισχυρισμού περί άρνησης κατηγορίας και μη στοιχειοθέτησης του αδικήματος της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή [...].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis