Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Κατάσχεση συντάξεων, εφάπαξ, σε υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο. Δόλος.

Περίληψη. Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης, άρσης της παρακράτησης από την σύνταξή του ποσού για την εξυπηρέτηση δανείων και άρση της δέσμευσης του εφάπαξ του για το λόγο ότι έχει καταθέσει αίτηση ρύθμισης των οφειλών του και υπαγωγή του στο ν. 3869/2010. Πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση του περί υπαγωγής το στο ν. 3869/2010. 
  
Ειρηνοδικείο Πατρών  1108/ 2013 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παρασκευή Μητρακοπούλου - Ειρηνοδίκη.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών υπέβαλε στο Δικαστήριο αυτό την από 1-1-2013 αίτηση ρύθμισης των οφειλών του προς τους καθών πιστωτές του κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010, επί της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 1-6-2018. Επίσης πιθανολογήθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα δε αναφερόμενα στην αίτηση χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010. Η περί δόλιας συμπεριφοράς του ένσταση του 9ου καθού δεν πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει, διότι μπορούσε κατά τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων να ζητήσει από τον αιτούντα αναλυτική βεβαίωση αποδοχών ως προς τις μηνιαίες κρατήσεις, από την οποία θα διαπίστωνε τις παρακρατήσεις από το μισθό του για την εξυπηρέτηση των δανείων προς το 5ο καθού. Επίσης έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 του ν. 3869/2010 προδικασία του εξωδικαστικού και δικαστικού συμβιβασμού. Πιθανολογείται επομένως, ότι η αίτηση διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος με την ένταξη του στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει, προς εκπλήρωση του σκοπού του οποίου απαιτείται η διατήρηση της υπάρχουσας περιουσίας του ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη ρύθμιση των χρεών του και την απαλλαγή του απ΄αυτά. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και να απαγορευτεί μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος που περιγράφεται στην από 1-1-2013 αίτηση ρύθμισης των οφειλών του, καθώς και κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής της κατάστασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης αυτής. Επίσης πρέπει να απαγορευτεί στους 5ο και 9ο από τους καθών Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η παρακράτηση από τη σύνταξη του αιτούντος οποιουδήποτε ποσού για την εξυπηρέτηση των δανείων που του έχουν χορηγήσει, καθώς και στο τελευταίο η δέσμευση των του εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ναυτικού, το οποίο θα παραμείνει κατατεθειμένο σε πιστωτικό ίδρυμα ώστε να διατεθεί κατά την οριστική ρύθμιση από το δικαστήριο για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος,. απαγορευμένης της διαχείρισης και διάθεσης του απ΄ αυτόν. Τέλος κατ΄ αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 3869/2010 θα πρέπει ο αιτών να υποχρεωθεί να καταβάλει προς στις καθ΄ων από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, το ποσό των 200 ευρώ το μήνα, το οποίο κρίνεται εύλογο, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του, των βιοτικών αναγκών του, καθώς και των δανειακών του υποχρεώσεων προς τους καθών. Οι μηνιαίες καταβολές του παραπάνω ποσού των 200 ευρώ ορίζονται για τα τρία πρώτα χρόνια, δηλαδή μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016, ως προκαταβολές για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 ν. 3869/2010, και κατανέμονται συμμέτρως στους καθών πιστωτές, για δε το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ρύθμισης ορίζονται ως προκαταβολές για τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2, εφόσον υπάρχει αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, της οποίας συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και θα γίνουν στο 5ο καθού Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για την προνομιακή ικανοποίηση της απαίτησης του από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία είναι εξοπλισμένη με προσημείωση υποθήκης. Δικαστική δαπάνη δεν επιβάλλεται κατ΄ άρθρο 98 παρ. 6 ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Απαγορεύει κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος που περιγράφεται στην από 1-1-2013 αίτηση ρύθμισης των οφειλών του, καθώς και κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής της κατάστασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης αυτής.

Απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης αυτής στους 5ο και 9ο από τους καθών Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την παρακράτηση από τη σύνταξη του αιτούντος οποιουδήποτε ποσού για την εξυπηρέτηση των δανείων που του έχουν χορηγήσει, καθώς και στο τελευταίο (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) τη δέσμευση των 3/4 του εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ναυτικού, το οποίο θα παραμείνει κατατεθειμένο, σε πιστωτικό ίδρυμα ώστε να διατεθεί κατά την οριστική ρύθμιση από το δικαστήριο για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος απαγορευμένης της διαχείρισης και διάθεσης του απ’ αυτόν.

Υποχρεώνει τον αιτούντα να καταβάλει προς τους καθών από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, το ποσό των 200 ευρώ το μήνα. Οι μηνιαίες καταβολές του ποσού αυτού ορίζονται για τα τρία πρώτα χρόνια, δηλαδή μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016, ως προκαταβολές για τη ρύθμιση του άρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 και κατανέμονται συμμέτρως στους καθ΄ων πιστωτές για δε το υπόλοιπο διάστημα μέχρ9ι τη συζήτηση της αίτησης ρύθμισης, ορίζονται ως προκαταβολές για τη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 και θα γίνουν στο 5ο καθόν Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για την προνομιακή ικανοποίηση της απαίτησης του από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία είναι εξοπλισμένη με προσημείωση υποθήκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis