Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Δόλια περιέλευση σε αδυναμία, κατάχρηση δικαιώματος, μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης, εκκαθαριστής.

Περίληψη. Ρύθμιση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας. Ομοδικία συζυγων. Δυνατή η αυτοπρόσωπη παράσταση από τον ίδιο τον αιτούντα. Μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Μη βάσιμη ένσταση περί δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών. Κρίσιμος χρόνος. και έλεγχος υπαλλήλων πιστώτριας κατά την χορήγηση των δανείων. Προσχηματική και ως εκ τούτου απορριπτέα η ένσταση περι καταχρηστικότητας. το σχέδιο διευθέτησης καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη. Υπολογισμός μηνιαίων δαπανών για κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών. Καθορίζει μηνιαίες καταβολές. Εξαίρεση της πρώτης κατοικίας, Καταβολή του 80 % της αντικειμενικής αξίας με δόσεις επί 15ετία. Περίοδος χάρητος. Κρίνεται ερμηνευτικά η παράληψη πρόβλεψης δυνατότητας χορήγησης της περιόδου χάριτος του αρθ. 9 παρ.2 στις διατάξεις των Ν.4336/15 και Ν.4346/15. Χορηγεί περίοδο χάριτος τριών χρόνων.

 Από τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία ακίνητα και αυτοκίνητο διατάσσει την πώληση με πλειστηριασμό μόνο του ακινήτου που είναι πρόσφορο να αποφέρει τίμημα. Ορίζει εκκαθαριστή προκειμένου να προβεί στην εκποίηση. Διαδικασία. Τα υπόλοιπα εξαιρούνται ως μη πρόσφορα. 
  
Ειρηνοδικείο Πατρών 350/ 2016. 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόρη Κομπολίτη. 

Η αίτηση, στην οποία παραδεκτά σωρεύονται δύο χωριστές αιτήσεις ρύθμισης, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απλής ενεργητικής ομοδικίας των αρθ. 74 επ. ΚΠολΔ και η οποία είναι πλήρως ορισμένη, απορριπτομένου του περί αοριστίας της ισχυρισμού της μετέχουσας, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές τους, ή απορριπτική απόφαση προγενέστερης αίτησης για ουσιαστικούς λόγους, ή απόφαση που διέταξε την έκπτωση των αιτούντων για τους λόγους του αρθ. 11 παρ. 2, ή απόφαση περί μη απαλλαγή τους κατ’ αρθ. 11 παρ. 1, ή περί έκπτωσής τους για τους λόγους που αναφέρονται στο αρθ. 10 παρ. 1 και 2 και εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία, με την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού.
Η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους ν. 4161/13 και 4336/15, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής των αιτούντων στις ρυθμίσεις του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη τους δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Επομένως, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.
Σημειωτέον ότι η αίτηση κατατέθηκε με την πρωτοκόλλησή της κατ’ αρθ. 4 παρ. 3 ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4336/15, στις 24-12-15, η δε περαίωση του τυπικού ελέγχου της γραμματείας, που προβλέπεται από τη διάταξη αυτή και ο προσδιορισμός δικασίμου προς συζήτηση έγινε στις 13-1-16, δηλαδή μετά ην έναρξη ισχύος του νεότερου τροποποιητικού ν.4346/15. Όμως εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του προγενέστερου δικαίου, καθόσον η κατάθεση της αίτησης έγινε νομότυπα από τους αιτούντες με την προβλεπόμενη από το νόμο πρωτοκόλλησή της, κατά δε το διάστημα του τυπικού ελέγχου από τη γραμματεία, η σχετική διαδικασία βρισκόταν σε υπηρεσιακή εκκρεμότητα μέχρι την περαίωση του ελέγχου, δηλαδή τελούσε υπό την αίρεση της ολοκλήρωσής του. Επομένως με την περαίωση του τυπικού ελέγχου, ολοκληρώθηκε αναδρομικά από το χρόνο της πρωτοκόλλησης η διαδικασία κατάθεσης και επήλθαν οι συνέπειες του νόμου που συνοδεύονται με την άσκηση της αίτησης. Επίσης, εφόσον η αίτηση κατατέθηκε πριν 1-1-16 χρόνο έναρξης του νέου ΚΠολΔ, με τον οποίο τροποποιήθηκε και η διάταξη του αρθ. 94 παρ. 1, δεν πάσχει από ακυρότητα επειδή υπογράφεται και κατατέθηκε από τους αιτούντες και όχι από πληρεξούσιο δικηγόρο, καθόσον η διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α` ΚΠολΔ με την προηγούμενη μορφή της ερμηνεύτηκε ως επιτρέπουσα τη αυτοπρόσωπη παράσταση από το διάδικο ειρηνοδικείο και χωρίς δικηγόρο. Συνακόλουθα και το δικόγραφο της αίτησης μπορεί να υπογράφεται από τον οφειλέτη και να κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον ίδιο, χωρίς να δημιουργείται από το λόγο αυτό ακυρότητα (ΕιρΔύμης 1/13, ΕιρΠατρ 171/13,444/15 ΤΝΠ- ΝΟΜΟΣ και 58/13 με σύμφωνο σχόλιο Κρητικού Δνη 54/13, Βενιέρης-Κατσάς εκδ. 3η σελ. 216 επ. ).

Από τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος 1954 και η αιτούσα το 1953, είναι σύζυγοι και έχουν μια ενήλικη κόρη , η οποία έχει δημιουργήσει δική της οικογένεια και δεν εξαρτάται οικονομικά απ’ αυτούς. Ο αιτών είναι συνταξιούχος του ΟΑΕΕ με μηνιαία σύνταξη 789 ευρώ, η δε αιτούσα εργάζεται περιστασιακά ως λαντζέρισα σε κέντρο διασκέδασης με ετήσιες αποδοχές 1.479 ευρώ (βλ. ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης και βεβαίωση αποδοχών). Επίσης η αιτούσα λαμβάνει ετησίως από την εκμίσθωση ακινήτου της το ποσό των 700 ευρώ (βλ. φορολογική δήλωση έτους 2015). Άλλη πηγή εισοδήματος δε διαθέτουν οι αιτούντες και διαμένουν σε ισόγειο οικία συνιδιοκτησίας τους κατά ποσοστό 50% αδιαίρετα επί της οδού Θράκης αριθ. 8 στην περιοχή Αγίου Βασιλείου Πατρών.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης τους έχουν χορηγηθεί από τη μετέχουσα πιστώτρια δύο στεγαστικά δάνεια, με συνολικό υπόλοιπο οφειλής στις 30-11-15, 75.924,97 ευρώ (βλ. αναλυτική κατάσταση οφειλών). Επίσης στον αιτούντα έχει χορηγηθεί από την ίδια πιστώτρια ένα καταναλωτικό δάνειο υπόλοιπο οφειλής στις 30-11-15, 3.316,96 ευρώ. Οι απαιτήσεις της πιστώτριας από τα δύο στεγαστικά δάνεια, των οποίων οι αιτούντες είναι συνοφειλέτες σ’ ολόκληρο, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στο πιο πάνω ακίνητο της κατοικίας τους. Η μετέχουσα πιστώτρια, που φέρει το βάρος της απόδειξης, δεν προσκόμισε επικαιροποιημένες καταστάσεις για το υπόλοιπο της οφειλής για την ανέγγυο πίστωση, κατά το χρόνο κοινοποίησης σ’ αυτήν της αίτησης και κατά το χρόνο της απόφασης για τις ενέγγυες πιστώσεις, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10.
Λόγω των περιορισμένων κατά τα προλεχθέντα εισοδημάτων τους οι αιτούντες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών τους κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον, λαμβανομένων υπόψη και τη ηλικίας τους, καθώς και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Έτσι συντρέχει στην περίπτωση των αιτούντων μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη μετέχουσα πιστώτρια.
Η ένσταση της μετέχουσας περί δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, την οποία στηρίζει στο ότι προέβησαν σε υπερβολικό δανεισμό μη ανταποκρινόμενο στις οικονομικές τους δυνατότητες, παρότι γνώριζαν το χρόνο λήψης των δανείων ότι δε θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, στερείται βασιμότητας, καθόσον, όπως σαφώς προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης του αρθ. 1 παρ. 1 ν. 3869/10 (βλ. και Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» εκδ. 1η σελ. 44 και 3η σελ. 48 επ. και εκεί παραπομπές στη νομολογία), κρίσιμος είναι ο δόλος με το παραπάνω περιεχόμενο όταν επέρχεται μεταγενέστερα δηλαδή μετά την ανάληψη του χρέους. Δε θεωρείται, δηλαδή, ότι ο οφειλέτης ενεργεί δολίως, όταν ήδη κατά την ανάληψη του χρέους αδυνατεί να το εξοφλήσει κατά το χρόνο της λήξης του, με βάση την εν γένει οικονομική του δυνατότητα. Σε κάθε πάντως περίπτωση δεν μπορεί να τους αποδοθεί ούτε ενδεχόμενος δόλος, καθόσον, κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων, το έτος 2006 (βλ. δανειακές συμβάσεις) και μέχρι το 2011 ο αιτών εργαζόταν ως αυτοκινητιστής σε φορτηγά αυτοκίνητα με ικανοποιητικές αποδοχές, που του επέτρεπαν να ανταποκριθεί στα χρέη του, σοβαρού δε λόγοι υγείας τον υποχρέωσαν να διακόψει την εργασία του. Για το λόγο αυτό, προφανώς, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της μετέχουσας τράπεζας, αφού έλεγξαν την πιστοληπτική του ικανότητα ενέκριναν τη χορήγηση των δανείων. Συνεπώς, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο των αιτούντων ούτε αρχικός, αλλά ούτε μεταγενέστερος δόλος, αφού το ύψος των εισοδημάτων του από την εργασία του αιτούντος κατά το χρόνο ανάληψης του κύριου όγκου έναρξης των δανειακών τους υποχρεώσεων, τους επέτρεπε να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτησή τους, όπως και έγινε αφού για αρκετό διάστημα υπήρξαν συνεπείς στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων και συνεπώς δε βρισκόταν κατά το χρόνο ανάληψης των χρεών τους σε οικονομική αδυναμία. Ούτε υπήρχε τότε δυνατότητα πρόβλεψης τέτοιας αδυναμίας τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον, όσο δηλαδή μπορούσαν να προβλέψει με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για αλόγιστο υπερδανεισμό.
Επίσης η περί καταχρηστικότητας ένσταση της μετέχουσας, η οποία στηρίζεται στο ότι η πρόταση για καταβολές στο σχέδιο διευθέτησης είναι προσχηματική και ως τέτοια αντίκειται στη διάταξη του αρθ. 281 ΑΚ, στερείται βασιμότητας και πρέπει ν’ απορριφθεί. Και αυτό γιατί, το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού. Δεν προβλέπεται δικαστικός έλεγχος του σχεδίου, ούτε απαράδεκτο του δικογράφου, εναπόκειται δε στους πιστωτές να αποδεχθούν ή απορρίψουν το σχέδιο, οπότε ακολουθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, καθώς και τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του με βάση και τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και καθορίζει το καταβλητέο μηνιαία ποσό, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του οφειλέτη (βλ. και Ι. Βενιέρης-Θ. Κατσά, Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 246 επ. ΕΙΡ ΚΑΛΥΜΝ 5/2014, ΕΙΡ ΦΛΩΡΙΝ 22/2014 , ΕιρΠατρ 287/2014 και 52/2012 ΤΝΠ- ΝΟΜΟΣ).
Η ρύθμιση των χρεών των αιτούντων θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές επί τρία χρόνια, που θα αρχίζουν την 1η ημέρα του 1ου μήνα από την κοινοποίηση σ’ αυτούς της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν.4336/15). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, οι μηνιαίες αποδοχές του αιτούντος ανέρχονται σε 789 ευρώ, της δε αιτούσας σε 181 ενώ δε βαρύνονται με οικογενειακές υποχρεώσεις και διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία. Στις συνήθεις δαπάνες για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους, με βάση τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής και την ηλικία τους, περιλαμβάνεται αυτές για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, καταναλωτικά αγαθά, μετακινήσεις, λειτουργικά έξοδα κατοικίας (ηλεκτρισμός, ύδρευση, κοινόχρηστα, θέρμανση, επισκευών και συντήρησης), για κίνηση, συντήρηση και ασφάλιση του αυτοκινήτου, για υπηρεσίες τηλεφωνίας, για προμήθεια ειδών και για υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ειδικά ως προς τις τελευταίες είναι αυξημένες για τον αιτούντα λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει (βλ. σχετικό πιστοποιητικό). Το ποσό των δαπανών αυτών εκτιμάται σε 800 ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τα εισοδήματα των αιτούντων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, και μετά την αφαίρεση του ποσού αυτού των 800 ευρώ, που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειας των αιτούντων, το ποσό της μηνιαίας δόσης πρέπει να οριστεί σε 100 ευρώ για τον αιτούντα και 70 ευρώ για την αιτούσα.
Στην 78/16 απόφαση προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού περιελήφθη διάταξη με την οποία υποχρεώθηκαν οι αιτούντες, καθένας σ’ ολόκληρο, σε προσωρινές καταβολές προς τη μετέχουσα ποσού 80 ευρώ το μήνα, και ορίστηκε ο συνυπολογισμός τους στην πιο πάνω ρύθμιση του αρθ. 8 παρ. 2. Όμως, δεν προσκομίστηκε κάποια απόδειξη σχετικά με την εκπλήρωση της επιβληθείσας με την προσωρινή διαταγή υποχρέωσης και συνεπώς δεν μπορεί να συνυπολογιστεί ο χρόνος και το ποσό τους στην οριστική ρύθμιση.
Στα περιουσιακά στοιχεία των αιτούντων περιλαμβάνεται το πιο πάνω ακίνητο της κύριας κατοικίας τους, ως προς το οποίο υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσής του από την εκποίηση. Επίσης η αιτούσα είναι κυρία αποθήκης στο υπόγειο της πολυκατοικίας επί της οδού Μεσολογγίου αριθ. 9 της Πάτρας, εμβαδού 167 τ.μ., με έτος κατασκευής το 1981, αντικειμενικής αξίας 88.376,40 ευρώ. Επίσης είναι συγκύρια κατά ποσοστό 16,666% αδιαίρετα μιας πεπαλαιωμένης πλινθόκτιστης οικίας στο ... Πύργου Ηλείας, εμβαδού 60 τ.μ., η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 100 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 2.154 ευρώ. Ακόμη ο αιτών είναι κύριος ΙΧΕ αυτοκινήτου , τύπου PEUGEOT 406 , 1.580 κυβ. εκ., HP, με ημερομηνία πρώτης άδειας ....1998, το οποίο είχα αγοραστεί μεταχειρισμένο το 2003.
Από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας η οικία στο ... Πύργου Ηλείας δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση της πιστώτριας, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), καθόσον λόγω του είδους, της θέσης, της παλαιότητας και του εμβαδού της εκτιμάται ότι έχει πολύ μικρή εμπορική αξία, γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή της. Επίσης πολύ μικρή εκτιμάται και η εμπορική αξία του αυτοκινήτου του αιτούντος, λόγω του τύπου και της παλαιότητάς του, γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή του. Το ακίνητο όμως της αποθήκης της αιτούσας στο υπόγειο της πολυκατοικίας επί της οδού ... αριθ..... της Πάτρας, ενόψει της θέσης, του εμβαδού του και της αντικειμενικής και εμπορικής του αξίας, η οποία εκτιμάται σε 60.000 ευρώ (βλ. και το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου της συμβ/φου Πατρών Ελισάβετ Παπακωστοπούλου) κρίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, που να ικανοποιήσει μέρος των απαιτήσεων της πιστώτριας, γι’ αυτό και πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 η εκποίησή του.
Όσον αφορά τη διαδικασία της εκποίησης και τα καθήκοντα του εκκαθαριστή θα εφαρμοστούν, με βάση τις διατάξεις των αρθ. 9 παρ. 1 και 15 ν. 3869/10, οι διατάξεις των αρθ. 147 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, ανάλογα προσαρμοζόμενες με βάση το περιεχόμενο και το σκοπό του ν. 3869/10 ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθούν τα έξοδα. Έτσι η εκποίηση του ακινήτου αυτού θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές (αρθ. 148 ΠτωχΚ) προς τον εκκαθαριστή, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 60.000 ευρώ της εμπορικής του αξίας, και η τιμή πρώτης προσφοράς ίση με τα 2/3 του ποσού αυτού (ανάλογη εφαρμογή του αρθ. 993 παρ. 2γ΄ ΚΠολΔ). Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος διενέργειάς του πρέπει να οριστεί η πρώτη Τετάρτη του μηνός Δεκεμβρίου 2016, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναληφθεί για δύο ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς άλλες διατυπώσεις (150 παρ. 1 ΠτωχΚ). Εφόσον δεν εκδηλωθεί και πάλι ενδιαφέρον πρέπει να παρασχεθεί το δικαίωμα στον εκκαθαριστή να προβεί στην ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορές στις πιστώτριες ή σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει κατά την κρίση του ο εκκαθαριστής και με πρώτη τιμή αυτή που ορίζεται παραπάνω. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και να καταθέσουν ως εγγύηση συμμετοχής ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της τιμής της πρώτης προσφοράς, με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του εκκαθαριστή, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο (αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ). Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 148 παρ. 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και θα κοινοποιηθεί στο Δημόσιο 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, μη απαιτουμένης της πρόσθετης κοινοποίησή της στην πιστώτρια, καθόσον έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της λόγω της συμμετοχής της στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση που διέταξε την εκποίηση. Περίληψη της διακήρυξης και των επαναλήψεών της θα δημοσιευτεί 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών ( αρθ. 148 ΠτωχΚ). Επίσης θα πρέπει να δοθεί η άδεια στον εκκαθαριστή για οποιεσδήποτε πρόσθετες κατά την κρίση του δημοσιεύσεις, σε εφημερίδες του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, στο διαδίκτυο κλπ, ικανές να προκαλέσουν το ενδιαφέρον υποψήφιων αγοραστών. Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό σύλλογο Πατρών (αρθ. 63 παρ. 1 ΠτωχΚ) και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από την πιστώτρια , ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου (αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω ακινήτου, η οποία θα γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, η σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου για λογαριασμό της αιτούσας και τη μεταγραφή του, η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’ αρθ. 153 παρ. 1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και θα κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στην πιστώτρια, ώστε να προβάλει τυχόν αντιρρήσεις της με την ανακοπή του αρθ. 161 ΠτωχΚ. Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των δικαιούχων κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των αρθ. αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ). Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ ).
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πρώτα έξοδα της εκποίησης κρίνεται απαραίτητο από το Δικαστήριο, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των αρθ. 721 και 722 ΑΚ, δοθέντος ότι ο οφειλέτης επέχει θέση εντολέως κατά την έννοια των αρθ. 713 επ. ΑΚ, να υποχρεωθεί η αιτούσα εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτήν της παρούσας να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 300 ευρώ και να προσκομίσει στη συνέχεια στη γραμματεία του Δικαστηρίου το σχετικό γραμμάτιο, το οποίο θα παραλάβει ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, για την είσπραξή του. Εφόσον ευοδωθεί η εκποίηση τα προκαταβληθέντα έξοδα θα συνυπολογιστούν στα έξοδα του εκκαθαριστή κατ’ αρθ. 154 του ΠτωχΚ.

Παραπέρα οι αιτούντες θα πρέπει να ενταχθούν στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η πιο πάνω κύρια κατοικία τους, δηλαδή η ισόγειος οικία συνιδιοκτησίας τους κατά ποσοστό 50% αδιαίρετα, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 132 τ.μ., επί της οδού .. αριθ..... στην περιοχή Αγίου Βασιλείου Πατρών, με την καταβολή ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, η καταβολή του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο (βλ. ΕιρΠατρ. 407/13, 265/14 ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» 3η εκδ. σελ. 338 επ.). Η αντικειμενική αξία της οικίας ανέρχεται σε 43.352 ευρώ, σύμφωνα με το φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της συμβ/φου Πατρών Ελισάβετ Παπακωστοπούλου και το 50% του ιδανικού μεριδίου συγκυριότητας κάθε αιτούντα σε 21.676 ευρώ. Η αντικειμενική αυτή αξία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο, όπως οι αιτούντες. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ.2 ν. 3869/10. Το 80% της αντικειμενικής αξίας του διαμερίσματος, που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του ποσού των μηνιαίων δόσεων ανέρχεται σε 34.681,60 ευρώ, (43.352 Χ80%), και το 50% αυτού, που αντιστοιχεί στο εμπράγματο δικαίωμα κάθε αιτούντα σε 17.340,80 ευρώ, ποσό στο οποίο εξαντλείται η υποχρέωση των αιτούντων. Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού των 17.340,80 ευρώ για κάθε αιτούντα, θα πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσουν για τη διάσωση της κατοικίας τους, της οικονομικής τους δυνατότητας και της ηλικίας τους. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης που πρέπει να καταβάλουν ανέρχεται σε 96,34 ευρώ για καθένα, δηλαδή 17.340,80: 180(15 χρόνια Χ 12).

Όσον αφορά το ζήτημα της περιόδου χάριτος, στη νέα διάταξη του αρθ. 9 παρ 2 μετά το ν. 4336/15, αλλά και το ν.4346/15 έχει παραληφθεί η πρόβλεψη της δυνατότητας για χορήγηση περιόδου χάριτος. Αυτό, προφανώς, οφείλεται σε παραδρομή αφού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όλο πνεύμα και το σκοπό των ρυθμίσεων του νόμου και ειδικά αυτής της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 2, που προβλέπει τον ορισμό μηνιαίων καταβολών με βάση τα εισοδήματα και τις ανάγκες του οφειλέτη, με σκοπό την ελάφρυνσή του, ώστε να εξυπηρετήσει μέρος των χρεών τους και να απαλλαγεί του υπολοίπου, διαφυλάσσοντας ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσή του. Και αυτό γιατί, εφόσον συμπέσουν οι δύο ρυθμίσεις για μηνιαίες καταβολές, αυτές δηλαδή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2, ο οφειλέτης θα κληθεί να καταβάλει κατά την πρώτη 3ετία, που θα λειτουργήσουν παράλληλα, ποσά σημαντικά μεγαλύτερα αυτών που δύναται με βάση τα εισοδήματα και τις ανάγκες του, που αποτελούν και τα κριτήρια για τον ορισμό του ποσού των καταβολών της ρύθμισης της 8 παρ. 2, γεγονός που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην έκπτωση του, αντί της επιδιωκόμενης απαλλαγής του. Γι’ αυτό, η παράλειψη θα πρέπει να καλυφθεί ερμηνευτικά με βάση το πνεύμα των ρυθμίσεων του νόμου για την πραγμάτωση του επιδιωκόμενου μέσω αυτών πιο πάνω σκοπού του. Εφόσον η εκπλήρωση της ρύθμισης του αρθ. 8 παρ. 2 εξαρτάται κατά το νόμο από τα εισοδηματικά κριτήρια που θεσπίζει η διάταξη αυτή, η δε πραγμάτωσή της είναι αδύνατη εφόσον λειτουργήσει παράλληλα με τη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2, αφού ανατρέπεται πλήρως η βάση της για τον ορισμό των δόσεων, δηλαδή η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως αυτή κρίθηκε με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια της διάταξης, θα πρέπει κατά λογική ακολουθία η δεύτερη ρύθμιση να έπεται της πρώτης, πράγμα που μπορεί να συμβεί με τη χορήγηση ισόχρονης της πρώτης ρύθμισης περιόδου χάριτος ώστε να μη συμπέσουν οι δύο ρυθμίσεις, όπως ρητά προβλεπόταν από το προγενέστερο δίκαιο και έγινε δεκτό υπό την ισχύ του από τη νομολογία. Εξάλλου η χορήγηση περιόδου χάριτος δεν προβλέπεται μεν από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2, όμως δεν απαγορεύεται, αφού δεν προβλέπει χρόνο έναρξης των καταβολών, ούτε άμεσα πχ με την έκδοση της απόφασης, ούτε έμμεσα με την απαγόρευση της δικαστικής αναστολής της όπως γίνεται μέσω της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 6 στη ρύθμιση του άρθρου αυτού.
Με βάση λοιπόν τα προλεχθέντα, θα πρέπει να χορηγηθεί στους αιτούντες περίοδος χάριτος τριών χρόνων, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με αυτήν των καταβολών επί τριετία. Η καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας τους θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα τρία χρόνια μετά λήξη των καταβολών επί 3ετία, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων με σκοπό την απαλλαγή τους με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού 100 ευρώ επί τρία χρόνια, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 1η ημέρα του 1ου μήνα από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης από τη μετέχουσα.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές ποσού 70 ευρώ στη μετέχουσα επί τρία χρόνια, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 1η ημέρα του 1ου μήνα από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης.
Διατάσσει την εκποίηση της αποθήκης στο υπόγειο της πολυκατοικίας επί της οδού ............. αριθ. .... της Πάτρας, εμβαδού 167 τ.μ., ιδιοκτησίας της αιτούσας, η οποία θα γίνει με δημόσιο πλειστηριασμό με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 60.000 ευρώ της εμπορικής της αξίας, και η τιμή πρώτης προσφοράς ίση με τα 2/3 του ποσού αυτού.
Ορίζεται χρόνος διενέργειάς του πλειστηριασμού η πρώτη Τετάρτη του μηνός Δεκεμβρίου 2016, και τόπος το κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναληφθεί για δύο ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς άλλες διατυπώσεις.
Εφόσον δεν εκδηλωθεί και πάλι ενδιαφέρον παρέχεται το δικαίωμα στον εκκαθαριστή να προβεί στην ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορές στις πιστώτριες ή σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει κατά την κρίση του ο εκκαθαριστής και με πρώτη τιμή αυτή που ορίζεται παραπάνω. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και να καταβάλουν ως εγγύηση συμμετοχής ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της τιμής πρώτης προσφοράς, με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 148 παρ. 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και θα κοινοποιηθεί στο Δημόσιο 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Περίληψη της διακήρυξης και των επαναλήψεών της θα δημοσιευτεί 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, καθώς και, κατά την κρίση του εκκαθαριστή, σε εφημερίδες του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, στο διαδίκτυο κλπ.
Ορίζει εκκαθαριστή τη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Δήμητρα Κουνινιώτη, η οποία και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων της από τη Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω ακινήτου, η οποία θα γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται στο ιστορικό της παρούσας , η σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου για λογαριασμό της αιτούσας, καθώς και η μεταγραφή του, η σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και θα κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στην πιστώτρια, ώστε να προβάλει τυχόν αντιρρήσεις τους. Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την εκποίηση κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα έξοδα της εκποίησης το ποσό των 300 Ευρώ και το σχετικό γραμμάτιο να το καταθέσει στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, προκειμένου να το παραλάβει ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, στον οποίο παρέχεται η άδεια για την είσπραξή του. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία των αιτούντων, δηλαδή την ισόγειο οικία συνιδιοκτησίας τους κατά ποσοστό 50% αδιαίρετα, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 132 τ.μ., επί της οδού .... αριθ. .... στην περιοχή Αγίου Βασιλείου Πατρών.
Επιβάλλει στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλουν για τη διάσωση της κατοικίας τους στη μετέχουσα το ποσό των 17.340,80 ευρώ καθένας, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε 15 χρόνια με 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 96,34 ευρώ κάθε μία. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα τρία χρόνια μετά λήξη των καταβολών επί 3ετία, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis