Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Πλειστηριασμός ακινήτου, κατάθεση αίτησης ν. 3869, αυτοδίκαιη αναστολή, απαράδεκτη η αίτηση αναστολής εκτέλεσης.

Περίληψη.  Πλειστηριασμός ακινήτου. Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 ενώ ήδη έχει ασκηθεί αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010. Απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει εννόμου συμφέροντος της αιτούσας διότι η άσκηση της κυρίας αιτήσεως υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 επιφέρει αυτοδίκαιη αναστολή των ατομικών διώξεων εναντίον της οφειλέτριας κατά την διάρκεια της οποίας (αυτοδίκαιης αναστολής) απαγορεύεται πλην των άλλων και κάθε διενέργεια πράξεως της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως (η κατάσχεση και) ο σε υλοποίηση κατάσχεσης επίδικος πλειστηριασμός ακινήτου. 

Η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 δεν δύνανται να ασκηθεί στο τρέχον στάδιο, στο οποίο ευρίσκεται η αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 αλλά μπορεί να ασκηθεί μόνον μετά την συζήτηση της επικύρωσης του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Απαράδεκτη κρίνεται και η ανταίτηση η οποία περιέχεται στις προτάσεις της καθ’ ης διότι ασκήθηκε μεν με τις προτάσεις και προφορικά, όχι όμως με αυτοτελές δικόγραφο στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου, όπως πλέον απαιτεί το άρθρο 591 παρ. 1 περ. ζ του νέου ΚΠολΔ.
  
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ, 300/ 2016.
 [διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων]

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Θεοφάνη Π. Χόντζια, Ειρηνοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε με πράξη της Προέδρου του Πρωτοδικείου Λαμίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 § 5 του Ν. 3869/2010 που αναφέρεται στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων «§ 5. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσής της. Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αιτήσεώς του να επιδώσει αντίγραφο αυτής στους πιστωτές και τους εγγυητές του. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Η ημέρα συζήτησης της αιτήσεώς του άρθρου 5α προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεώς του άρθρου 5α απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του». Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Νόμος καθιερώνει αυτοδίκαιη αναστολή των ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α, κατά τη διάρκεια της οποίας (αυτοδίκαιης αναστολής) απαγορεύεται πλην άλλων και κάθε διενέργεια πράξεως της εκτελεστικής διαδικασίας όπως η κατάσχεση και ο σε υλοποίηση αυτής πλειστηριασμός ακινήτου. Δηλαδή, υπό την ισχύ του Ν. 4336/2015, ο οφειλέτης απολαμβάνει την ex lege αυτοδίκαιη αναστολή των εναντίον του καταδιωκτικών μέτρων (Κρητικός ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εκδ. 2016 σελ. 167, 170, 176) χωρίς να μπορεί να διεξαχθεί σε βάρος του επισπευδομένος πλειστηριασμός, καθώς αυτός, σε περίπτωση διενέργειάς του, πάσχει κατ’ άρθρο 175 ΑΚ από απόλυτη ακυρότητα, η οποία δηλαδή μπορεί να προβληθεί ακόμη και κατά του καλόπιστου τρίτου (Βενιέρης - Κατσάς εκδ 3η σελ 286, 289, 290, 294, 414, Κρητικός εκδ. 2016 σελ 174). Επομένως, αν προσδιορισθεί σε βάρος του οφειλέτη πλειστηριασμός ακινήτου του σε ημερομηνία μέχρι την ορισθείσα ημέρα επικυρώσεως, ο οφειλέτης δεν έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει με αίτησή του αναστολή εκτελέσεως. Τούτο γιατί η αναστολή υπάρχει εκ του νόμου και δε συντρέχει λόγος προσφυγής στο Δικαστήριο και έκδοσης δικαστικής απόφασης. Αυτό ισχύει τόσο για τον οφειλέτη, όσο και για τον πιστωτή. Αν παρά ταύτα υποβληθεί τέτοια αίτηση, αυτή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει εννόμου συμφέροντος του αιτούντος (Κρητικός ο.π. σελ 173, 265). 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010 «§ 1. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την ημέρα επικύρωσης και, εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως. Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως εάν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη. Η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό πιθανολογεί: α) την ευδοκίμηση της κύριας αίτησης και β) την πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος». Η διάταξη αυτή της παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3869/2010 ρυθμίζει το θέμα της αναστολής της κατά του οφειλέτη εκτελεστικής διαδικασίας μετά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την προσδιορισθείσα ημέρα της επικύρωσης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός και τέτοια επικύρωση και εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010 και δε ρυθμίζει (η διάταξη αυτή) το θέμα της αναστολής για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Προϋπόθεση δηλαδή της εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 είναι να έχει παρέλθει η ορισθείσα ημέρα επικύρωσης και να μην επιτεύχθηκε επικύρωση προδικαστικού συμβιβασμού, αλλά και να μην εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από τον Ειρηνοδίκη κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010. Μετά τα ως άνω χρονικά σημεία η απαγόρευση των κατά του οφειλέτη καταδιωκτικών μέτρων εμφανίζεται με τη μορφή δικαστικής απόφασης. Αν, δηλαδή, για οποιοδήποτε λόγο, κατά την ημέρα της διαπίστωσης της αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού ο Ειρηνοδίκης δεν εκδώσει προσωρινή διαταγή κατ’ αρ. 5 παρ. 2 Ν. 3869/2010, τότε το άρθρο 6 παρ. 1 παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσει τέτοια αναστολή και εφόσον βέβαια έχει ξεκινήσει η κατά του οφειλέτη εκτελεστική διαδικασία (Κρητικός ο.π. σελ 256, 258, 259 επ.).

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα, εκθέτει ότι έχει καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 201/24-6-2016 αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για την 21-11-2017, ενώ η συζήτηση της επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού ή της έκδοσης προσωρινής διαταγής προσδιορίσθηκε για την 2-9- 2016, και επικαλούμενη ουσιώδη βλάβη της, που συνίσταται στον κίνδυνο πλειστηριασμού του περιγραφόμενου στην αίτηση περιουσιακού της στοιχείου, ισχυριζόμενη ότι προστατεύεται ήδη από τα εις βάρος της καταδιωκτικά μέτρα τρίτων από την κατάθεση της ως άνω αίτησης και μέχρι την ημέρα που ορίσθηκε για την επικύρωση του προδικαστικού συμβιβασμού, ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της δυνάμει αντίγραφου εξ απογράφου με την παρά πόδας αυτού επιταγή προς εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 457/1998 εις βάρος της διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με την αίτησή της του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 και να ανασταλεί ο αναφερόμενος στην αίτηση πλειστηριασμός της μοναδικής κατοικίας της που στηρίζεται στη με αρ. 3304/16-5-2016 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Λαμίας Βασιλικής Φούρκα και στη με αρ. 3306/26-5-2016 περίληψη αυτής της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας, με την οποία προσδιορίσθηκε να διενεργηθεί ο πλειστηριασμός αυτός την 6-7-2016 στο Ειρηνοδικείο Λαμίας, για την ικανοποίηση απαίτησης της καθ` ης κατά της αιτούσας και να καταδικασθεί η καθ’ ης στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση αρμόδια καθ’ ύλην (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3869/2010, αρ. 683 παρ. 2 ΚΠολΔ) και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), καθώς σε κάθε περίπτωση τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από το Ειρηνοδικείο, το οποίο ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο της εκτέλεσης (αρ. 683 παρ. 4 ΚΠολΔ, Βενιέρης - Κατσάς ο.π. σελ 406), ο οποίος, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της δικογραφίας είναι τα Καμένα Βούρλα, που ανήκουν στην περιφέρεια του Δικαστηρίου τούτου, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης περί κατά τόπον αναρμοδιότητας που παραδεκτώς και νομίμως πρόβαλε η καθ’ ης. Πλην όμως, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η υπό κρίση αίτηση κρίνεται απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει εννόμου συμφέροντος, δεκτού γενομένου και του σχετικού ισχυρισμού που νομίμως προέβαλε η καθ’ ης με καταχωρηθείσα στα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της στο ακροατήριο και με τις προτάσεις της, καθώς, και από την ίδια την υπό κρίση αίτηση, στην οποία ενσωματώνεται η αίτηση του αρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, αλλά και από την επισκόπηση της δικογραφίας, προκύπτει ότι η αιτούσα απολαμβάνει από την κατάθεση της ως άνω αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, ήτοι από την 24-6-2016 μέχρι την ημέρα της συζήτησης της επικύρωσης, η οποία έχει ορισθεί για την 2-9-2016, αυτοδίκαιη αναστολή των ατομικών διώξεων εναντίον της, κατά τη διάρκεια της οποίας (αυτοδίκαιης αναστολής) απαγορεύεται πλην άλλων και κάθε διενέργεια πράξεως της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως (η κατάσχεση και) ο σε υλοποίηση κατάσχεσης επίδικος πλειστηριασμός ακινήτου. 
Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα επίσης ως απαράδεκτη, καθώς, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η αίτηση αυτή του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, δε δύναται να ασκηθεί στο τρέχον στάδιο, στο οποίο ευρίσκεται η αίτησή της του αρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, αλλά μπορεί να ασκηθεί μόνο μετά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την προσδιορισθείσα ημέρα της συζήτησης της επικύρωσης, ήτοι εν προκειμένω μετά την 2-9-2016, και αφού δεν επιτευχθεί κατά την ημερομηνία αυτή συμβιβασμός και επικύρωση και εφόσον δεν εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010. Όσον αφορά δε την ανταίτηση που περιλαμβάνεται στις προτάσεις της καθ’ ης η αίτηση, κρίνεται κι αυτή, κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθώς ασκήθηκε με τις προτάσεις και όχι με ξεχωριστό δικόγραφο που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, όπως πλέον απαιτεί το άρθρο 591 παρ. 1 περ. ζ ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ελλείψει άλλης ειδικότερης διάταξης, δεδομένου μάλιστα ότι καταργήθηκε με το Ν. 4335/2015 η παρ. 4 εδ. τελ. του άρθρου 268 ΚΠολΔ, στην οποία στηριζόταν η υποβολή ανταίτησης (ή και ανταγωγής) στο Ειρηνοδικείο με τις προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο της ανταίτησης και το αίτημα αυτής δεν προτάθηκαν συνοπτικώς και προφορικά, παρά μόνο περιελήφθησαν στις προτάσεις και κρίνεται και για το λόγο αυτό απορριπτέα ως απαράδεκτη η ασκηθείσα ανταίτηση (αρ. 591 παρ. 1 δ ΚΠολΔ, ιδ. και Απαλαγάκη ερμ ΚΠολΔ εκδ. 2013 σελ 1571). Ενόψει των παραπάνω πρέπει να απορριφθούν η αίτηση και η ανταίτηση ως απαράδεκτες. Η δικαστική δαπάνη της καθ’ ης θα έπρεπε να επιβληθεί σε βάρος της αιτούσας (άρθρο 84 παρ. 2 Ν. 4194/2013, Κώδικα περί δικηγόρων), ωστόσο όμως η δικαστική δαπάνη θα συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων λόγω της ήττας της καθ’ ης η αίτηση - ανταιτούσας εξαιτίας της απόρριψης της ανταίτησής της (αρ. 178 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπό κρίση αίτηση και την ανταίτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis