Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Υποκατάσταση του ενεχυραστή τρίτου στα δικαιώματα του δανειστή - Επιβολή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο της καθ’ ης.

Περίληψη. Σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων, προς εξασφάλιση απαίτησης τράπεζας από σύμβαση πιστώσεως με αλληλόχρεο λογαριασμό. Πιθανολόγηση ότι η καθ’ ής η αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, προκειμένου να προβεί σε καταβολή καθυστερούμενου ποσού προς την εν λόγω Τράπεζα, έλαβε χρήματα από ενεχυραστή τρίτο (αιτούντα), ο οποίος και τα κατέβαλε, με αποτέλεσμα αυτός (ο ενεχυραστής τρίτος- αιτών) να υποκατασταθεί στα δικαιώματα του δανειστή και συνακόλουθα να έχει ισόποση απαίτηση σε βάρος της καθής η αίτηση εγγραφής προσημείωσης. Πιθανολόγηση ότι η οικονομική κατάσταση της καθ’ ης είναι επισφαλής. Επιβολή του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου της προσημείωσης υποθήκης.
Διατάξεις: άρθρα 1234 ΑΚ, 706 ΚΠολΔ.

Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών 946/ 2015.
Πρόεδρος: Α. Μπεσσή.


[...] Ο αιτών, επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση, ζητεί να διαταθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των 600.000 ευρώ σε βάρος του αναφερόμενου στην αίτηση ακινήτου της καθής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Α. Ε.-Τ. ΚΑΙ Α. ΕΤΑΙΡΙΑ Π.», προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή του σε βάρος της, που αναφέρεται στην αίτηση και η οποία κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης της τελευταίας και να καταδικαστεί η καθής στην πληρωμή της δικαστικής του δαπάνης.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 1234 ΑΚ, 706 του ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, ερήμην της καθής η αίτηση, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τη σημερινή δικάσιμο καίτοι είχε κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ...

Κατά την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης οι: Ν.Κ. του Γ., Σ.-Φ. Κ. του Ν., Γ.Κ. του Ν., Β.Σ. του Α. και Χ.Σ. του Ν., με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, άσκησαν προφορικά πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθής η αίτηση με αίτημα την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης, επικαλούμενοι άμεσο έννομο συμφέρον από την έκβαση της δίκης, ως εκ της ιδιότητας τους ως μετόχων της καθής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Α. Ε.-Τ. και Α. ΕΤΑΙΡΙΑ Π.», με συνέπεια να πλήττονται και οι ίδιοι οικονομικά από την επιβάρυνση της περιουσίας της καθής δια της αιτούμενης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης προς εξασφάλιση αξίωσης του αιτούντος, την ύπαρξη της οποίας αρνούνται. Με αυτό το περιεχόμενο η πρόσθετη παρέμβαση, ασκείται παραδεκτά και νόμιμα (άρθρο 80 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με άρθρο 68 του ιδίου Κώδικα), διότι οι παρεμβαίνοντες επικαλούνται άμεσο (ειδικό) έννομο συμφέρον στο πρόσωπό τους και επιδιώκουν μ’ αυτή (παρέμβαση) να προστατευθεί δικαίωμά τους που απειλείται από τη δεσμευτικότητα της απόφασης που θα εκδοθεί. Πρέπει, επομένως, να συνεκδικαστεί, λόγω πρόδηλης συνάφειας με την άνω αίτηση.

Από όλα χωρίς εξαίρεση τα επικαλούμενα και νομίμως προσκομιζόμενα από τους παριστάμενους διαδίκους έγγραφα και όσα ανέπτυξαν προφορικώς στο ακροατήριο και με τα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αρ. … σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που καταρτίστηκε στην Πάτρα στις 4.5.2012 μεταξύ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Α. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και της καθής η αίτηση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Α. Ε.-Τ. ΚΑΙ Α. ΕΤΑΙΡΙΑ Π.» και τον διακριτικό τίτλο “T.”, η άνω τράπεζα χορήγησε σ’ αυτήν πίστωση (δάνειο) ποσού 800.000 ευρώ, υπό τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στη σύμβαση αυτή και τις πρόσθετες αυτής πράξεις. Προς εξασφάλιση της απαίτησης της τράπεζας από την ως άνω σύμβαση συστάθηκε από τον αιτούντα Ε.Κ. και την θυγατέρα του Β.-Ζ. Κ. υπέρ της δανείστριας τράπεζας δικαίωμα ενεχύρου ποσού 880.000 ευρώ επί της απαίτησής τους σε βάρος της Α. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία απαίτηση απέρρεε από την σύμβαση κατάθεσης την οποία τηρούσαν στην άνω τράπεζα και για την οποία είχε ανοιχθεί ο με αρ. … λογαριασμός ταμιευτηρίου. Η παροχή ενεχύρου από μέρους αυτών πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της από 23.11.2012 «σύμβασης παροχής ενεχύρου—εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση κατάθεσης» που καταρτίστηκε στην Πάτρα στις 23.11.2012. Στις 12.12.2013 η Α. ΤΡΑΠΕΖΑ με επιστολή της που κοινοποιήθηκε στην καθής ενημέρωσε αυτήν ότι το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού που εξυπηρετούσε την σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού ανερχόταν σε 744.925,01 ευρώ, πλέον τόκων και λοιπών εξόδων, εκ του οποίου ήταν καθυστερημένο ποσό 442.920,80 ευρώ και καλούσε την καθής να τακτοποιήσει άμεσα την οφειλή της μέχρι την 15.12.2013, δηλώνοντας της ότι άλλως θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από την άνω σύμβαση και το νόμο ενέργειες για την προάσπιση και διασφάλιση των συμφερόντων της. Μετά ταύτα η καθής, προκειμένου να τακτοποιήσει την άνω οφειλή της, στις 5.3.2014 κατέβαλε το ποσό των 80.000 ευρώ και την 2.4.2014 το ποσό των 488.912,05 ευρώ, με την αιτιολογία πρόωρη εξόφληση δανείου. Τα ποσά αυτά η καθής αδυνατούσε να καταβάλει εξ ιδίων χρημάτων, όπως αβάσιμα διατείνονται οι προσθέτως υπέρ αυτής παρεμβαίνοντες (μέτοχοι αυτής σε ποσοστό 48%), αφού πιθανολογήθηκε ότι η οικονομική της πορεία έβαινε επιδεινούμενη, όπως άλλωστε και οι ίδιοι οι παρεμβαίνοντες συνομολογούν. Δεδομένου δε ότι αυτή (καθής) δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει με τμηματικές καταβολές την οφειλή της από τον άνω αλληλόχρεο λογαριασμό με συνέπεια αυτός να παρουσιάζει τον Δεκέμβριο του 2013 καθυστερημένο υπόλοιπο 442.920,80 ευρώ είναι αδύνατο να είχε από δικούς της πόρους την οικονομική δυνατότητα να προβεί τέσσερις (4) μήνες αργότερα στην πρόωρη εξόφληση του άνω δανείου που είχε λάβει. Αντιθέτως, πιθανολογήθηκε ότι προκειμένου η καθής να προβεί στην άνω καταβολή έλαβε χρήματα από τον αιτούντα (ενεχυραστή τρίτο) ο οποίος και τα κατέβαλε σ’ αυτήν διότι σε περίπτωση που η καθής δεν κάλυπτε την άνω οφειλή της η δανείστρια τράπεζα θα ασκούσε τα δικαιώματά της από την προαναφερόμενη σύμβαση ενεχύρασης και θα εισέπραττε την απαίτησή της αποκλειστικά σε βάρος της προσωπικής του περιουσίας, γεγονός που οπωσδήποτε αυτός δεν επιθυμούσε να συμβεί. Το γεγονός της κάλυψής του άνω ποσού με προσωπικά κεφάλαια του καθού πιθανολογείται από τα έγγραφα που αυτός προσκομίζει (βλ. το από 5.3.2014 αποδεικτικό παραλαβής πακέτου επιταγών της Α. ΒΑΝΚ, το οποίο υπογράφεται από τον αιτούντα και από το οποίο προκύπτει πίστωση του λογαριασμού της καθής με επιταγή σε διαταγή του αξίας 80.000 ευρώ και το από 2.4.2014 αποδεικτικό ανάληψης ποσού 432.013,69 ευρώ από κοινό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο αιτών με την θυγατέρα του στην άνω τράπεζα, το οποίο φέρει την αιτιολογία συμψηφισμός με χορηγήσεις), προς ανταπόδειξη των οποίων οι παρεμβαίνοντες δεν προσκόμισαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Με την κατά τα άνω καταβολή συνολικού ποσού 568.912,05 ευρώ προς την καθής, σε χρόνο που η οφειλή της είχε γίνει απαιτητή, ο αιτών-ενεχυραστής τρίτος υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα του δανειστή και συνακόλουθα έχει ισόποση απαίτηση σε βάρος της καθής. Ο ισχυρισμός των προσθέτως παρεμβαινόντων ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του αιτούντος με τα συμφέροντα της καθής δεν πιθανολογήθηκε βάσιμος αφού ο αιτών δεν είναι μέλος του Δ.Σ. που διοικεί αυτήν, ούτε πιθανολογήθηκε ότι η καθής τα τελευταία έτη λειτουργεί εικονικά ως ΑΕ ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ατομική επιχείρηση του αιτούντος, όπως αβάσιμα διατείνονται οι προσθέτως παρεμβαίνοντες. Ουδόλως δε προέκυψε ότι μέχρι και το χρόνο άσκησης της κρινόμενης αίτησης οι παρεμβαίνοντες, οι οποίοι είναι μέτοχοι αυτής σε ποσοστό 48% και έχουν γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων (αφού σε διαφορετική περίπτωση οπωσδήποτε θα είχαν εγγράφως διαμαρτυρηθεί πριν την άσκηση της κρινόμενης αίτησης για την τυχόν έλλειψη ενημέρωσής τους για την οικονομική πορεία των εταιρικών υποθέσεων), έθεσαν οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα μέλη που αποτελούν το Δ.Σ. της καθής, εγείροντας την παραμικρή αμφισβήτηση για το εάν τα πρόσωπα που αναφέρονται στα προσκομιζόμενα ΦΕΚ ως μέλη του ΔΣ της καθής είναι αυτά που πράγματι διοικούν το νομικό πρόσωπο της καθής και για τον τρόπο που ασκούν την διοίκηση της καθής. Σε κάθε περίπτωση αυτοί (παρεμβαίνοντες), είχαν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της καθής την ανάκληση των μελών του Δ.Σ. της καθής, ενώ στην περίπτωση που η διαχείριση τους ως μελών του Δ.Σ. αποβεί ζημιογόνος μπορεί να ασκηθεί σε βάρος τους από την καθής εταιρική αγωγή.
Ακολούθως, πιθανολογήθηκε ότι η οικονομική κατάσταση της καθής είναι επισφαλής και συνεχώς επιδεινώνεται με συνέπεια να αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη ρευστότητας, ενώ ήδη επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του μοναδικού ακινήτου της λόγω οφειλών της σε τρίτους, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξίωσης του αιτούντος και επιβάλλει να διαταχθεί το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο της προσημείωσης υποθήκης στο περιγραφόμενο στο διατακτικό της παρούσας ακίνητο της καθής, προς εξασφάλιση της αξίωσης του αιτούντος. Βάσει των ανωτέρω, απορριπτόμενης της πρόσθετης υπέρ της καθής παρέμβασης, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθής λόγω της ήττας της (άρθρο 84 Ν 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» σε συνδ. με άρθρα 176 ΚΠολΔ), ενώ δεν θα περιληφθεί διάταξη για τα δικαστικά έξοδα σχετικά με την πρόσθετη παρέμβαση αφενός διότι δεν πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών υποβλήθηκε σε ιδιαίτερα έξοδα προς απόκρουσή της, αφετέρου διότι δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα προς τούτο. [...]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis