Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, δικονομικό απαράδεκτο, αντισυνταγματικότητα.

Περίληψη.  Δικηγόροι. Μη τήρηση της υποχρέωσης του δικηγόρου για προκαταβολή των αναλογουσών στην αμοιβή του εισφορών, που αποδεικνύεται με το γραμμάτιο προείσπραξης. Η θέσπιση με το άρθρο 61 του Κώδικα Δικηγόρων απαραδέκτου της παράστασης ή της αντίστοιχης διαδικαστικής πράξης αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθόσον επιφέρει δυσμενείς συνέπειες σε βάρος των διαδίκων. 
  
Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσ/κης 3717/ 2015.

Δικαστής: Μιχαήλ Ντόστας, Πρωτοδίκης.

II. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 § 1 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) «ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ένδικων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητα τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμέ­νων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης ... υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα III, οι οποίες προορίζονται για: αα) την κάλυψη των λει­τουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου στον τομέα Επικουρικής Ασφά­λισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο Τομέα Πρόνοιας-Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταμείο Αλληλο­βοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβο­ήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικη­γόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/2001» ενώ κατά την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου: «ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων καθώς και για την παράσταση του κατά τη συζήτηση των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστών οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της § 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαρά­δεκτη. ... Δεν υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής της § 1 σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της συζήτησης, τυχόν δε καταβληθείσα προκαταβολή αναζητείται από τον δικηγόρο που προέβη σε αυτή, άλλως αυτή ισχύει για τη νέα συζήτηση». Με την ανωτέρω διάταξη σε περί­πτωση μη τήρησης από τον δικηγόρο της υποχρέωσης του για προκαταβολή των αναλογουσών στην αμοιβή του εισφορών στην οικεία υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία αποδεικνύεται με την έκδοση σχε­τικού γραμματίου προείσπραξης, επιρρίπτονται δυσμε­νείς συνέπειες σε βάρος του διαδίκου, καθότι η παρά­σταση του ή η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη θεωρείται απαράδεκτη. Ειδικότερα, στην πολιτική δίκη (διεξαγό­μενη κατά την τακτική διαδικασία) η συνέπεια του απα­ραδέκτου αυτού, ενόψει του συνδυασμού των ανωτέρω διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων με τα άρθρα 94 § 1 και 115 § 3 ΚΠολΔ (που καθιερώνουν αντίστοιχα την υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο και την υπο­χρεωτική κατάθεση προτάσεων) αλλά και με το άρθρο 272 § 1 ΚΠολΔ, θα είναι ο διάδικος να θεωρηθεί ως ερή­μην δικαζόμενος και σε περίπτωση που είναι ενάγων να απορριφθεί η αγωγή του ως ουσιαστικά αβάσιμη. Όπως όμως έχει κριθεί επί των διατάξεων του άρθρου 96 §§ 1 και 6 του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), που είχαν αντίστοιχο περιεχόμενο με τις διατάξεις που ήδη αναφέρθηκαν (του άρθρου 61 §§ 1 και 4 του ν. 4194/2013), η θέσπιση κυρώσεων με το ανωτέρω περιεχόμενο σε βάρος του διαδίκου είναι ανίσχυρη, καθότι αντίκειται στο δικαίωμα δικαστικής ακρόασης και προστασίας, που θεσπίζεται με το άρθρο 20 § 1 του Συντάγματος, καθότι οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της είσπραξης των δικηγορικών αμοιβών και των πόρων των αντίστοι­χων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αλλά και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής των δικηγόρων αλλά δεν συνάπτονται με τη λειτουργία των δικαστηρίων σύμφωνα με το Σύνταγμα και την απονομή από αυτά δικαιοσύνης ούτε με την έναντι των δικαστηρίων θέση των διαδίκων και όταν ακόμη η παράσταση των δικηγό­ρων στα δικαστήρια είναι υποχρεωτική χάριν της προστασία των ίδιων των διαδίκων και της ορθής απονομής της δικαιοσύνης (ΑΕΔ 33/1995 ΝοΒ 1995. 908)...

Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα εκτίθενται υπό το στοιχ. II της μείζονος σκέψης, η μη προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης για την παράσταση του πληρε­ξούσιου δικηγόρου των εναγόντων κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και για την κατάθεση των προτάσεων καθώς και η έλλειψη χαρτοσήμανσης αυτών δεν μπο­ρούν να επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες σε βάρος των διαδίκων αυτών ούτε να θεωρηθεί ως πλασματική ερη­μοδικία τους.

Παρατήρηση. Είναι η πρώτη απόφαση, εξ όσων μπόρεσα να διαπιστώσω από την έρευνα μου, η οποία υπό την ισχύ του "νέου" κώδικα δικηγόρων, θεωρεί αντισυνταγματική την υποχρεωτική προσκόμιση του γραμματίου είσπραξης νόμιμης δικηγορικής αμοιβής. Θυμηθείτε εδώ την ανάρτηση "Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, δικονομικό απαράδεκτο" [συνάδουσα εν παντί τω συντάγματι!], επίσης και την εμπεριστατωμένη μελέτη του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη στην ανάρτηση "Προκαταβολή εισφορών δικηγόρων στην δίκη".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis