Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ανεργία, υπερχρέωση, αξιοποίηση περιουσίας, αοριστία, δόλια περιέλευση σε αδυναμία.

Περίληψη. Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο Ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Περίπτωση οφειλέτη ο οποίος έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής καθώς από υπάλληλος πλήρους απασχόλησης έγινε εποχιακός ενώ η σύζυγος του είναι άνεργη. -Ορίζει προσωρινές μηνιαίες καταβολές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο. -Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του και επιβάλλει την αξιοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας. Συγκεκριμένα την εκμίσθωση ενός καταστήματος το οποίο έχει στην ιδιοκτησία του, ώστε να αποδώσει εισόδημα προς εξυπηρέτηση των οφειλών του, ή να προχωρήσει σε Σύσταση Αυτοτελούς Οριζόντιας Ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου προκειμένου να εκποιηθεί προς ικανοποίηση των πιστωτών.
Ειρηνοδικείο Νεάπολης,  8/ 2015.
Αποτελούμενο από τον δόκιμο Ειρήνοδίκη Εμμανουήλ Φωτάκη, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1/2015 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Λασιθίου, και από την Γραμματέα Ελένη Δακανάλη.
 
Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης (ΕφΑΘ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ- ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΕΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη - Νίκα, υπ` άρθρο 747, αριθ. 7). Για το λόγο αυτό εξάλλου, στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, εφαρμόζεται το ανακριτικό (άρθρα 744 και 759 παρ. 3 του ΚΠολΔ) και όχι το συγκεντρωτικό σύστημα (άρθρα 745 και 765 του ΚΠολΔ). Υπό το προαναφερθέν ρυθμιστικό περιβάλλον η μεταβολή (συμπλήρωση, διόρθωση ή και διαγραφή) των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αίτηση για τις οφειλές, τα περιουσιακά στοιχεία, την κοινωνική κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη, όχι μόνον είναι επιτρεπτή, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται (ΕιρΚαβάλας 161/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Ακολούθως σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 ν.3869/ 2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη βιοτικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου (αρθρ. 8 παρ. 5). Επισημαίνεται ότι ο δικαστής κατά το ανακριτικό σύστημα δεν περιορίζεται από το αίτημα περί δικαστικής ρύθμισης και το σχέδιο αποπληρωμής που προτείνει ο οφειλέτης. Συνεπώς, αν αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη ως τέτοια που επιβάλλει μικρές ή μηδενικές καταβολές, τότε θα το αποφασίσει ακόμα και αυτεπαγγέλτως, χωρίς την ανάγκη σχετικού αιτήματος του οφειλέτη (ΕιρΝίκαιας 39/2012 ΝοΒ 2012 σελ. 1444, Βενιέρης, Κατσάς Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 2η εκδ. 395). Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφαση του είτε προσδιορίζει εκ νέου καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης - πιστωτές), ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (ΕιρΛαρ 106/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Δηλαδή από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του νόμου προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται «οριστικά» το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη, αλλά αναμένεται η παρέλευση του ταχθέντος από το δικαστήριο διαστήματος και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάζουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματα του, που θα δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό των καταβολών. Η αναβολή αυτή και ο ορισμός με την ίδια απόφαση νέας δικάσιμου, δίνει εν τελεί στην εκδιδομένη απόφαση το χαρακτήρα της εν μέρει οριστικής απόφασης, με προσωρινή ισχύ, αφού η έκδοση της οριστικής αποφάσεως, θα είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικώς για την οριστική ρύθμιση των χρεών. (ΕιρΘεσ 8021/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Επομένως το Δικαστήριο σταθμίζοντας τις συνθήκες στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 8 ν.3869/2010, αλλά και μέσα στο πνεύμα του νόμου μη εκκαθαρίζοντας «οριστικά» το θέμα της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη από τα χρέη, αλλά αναμένοντας την παρέλευση (μέχρι) και πέντε ετών ελέγχει μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάζουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματα του, με την ανεύρεση της «κατάλληλης» εργασίας που θα δώσει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να σώσει κατά το μετέπειτα χρονικό διάστημα την πρώτη κατοικία του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 3869/2010, εφόσον υφίσταται αύτη και ο οφειλέτης υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισής της ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο αυτό, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Η εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση εκπορεύεται από την προστασία της προσωπικότητας του οφειλέτη, αλλά και από το άρθρο 21 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας και της οικογενειακής στέγης. Με τον τρόπο αυτό, δεν στερούνται αδικαιολόγητα οι πιστωτές από ένα ουσιώδες μελλοντικό εισπρακτικό αποτέλεσμα, οεντίθετα με την τελολογία του νόμου. Στην λύση αυτή παραπέμπει η διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 εδ. γ` υποεδ. α` του νόμου, που ορίζει ότι «η ρύθμιση (για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας) μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος», κάποια, δηλαδή, χρονική περίοδο, κατά την οποία ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να καταβάλει κανένα ποσό στο πλαίσιο της παραπάνω διάταξης. Για τη χορήγηση της περιόδου χάριτος δεν απαιτείται αίτημα του οφειλέτη, η διάρκεια της, δε, δεν προβλέπεται από το νόμο, αλλά επαφίεται στην εύλογη κρίση του Δικαστηρίου. Έτσι, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει μέχρι πενταετή περίοδο χάριτος, για να μη συμπίπτουν οι χρονικές περίοδοι των δύο διαφορετικών κατηγοριών καταβολών, οπότε δεν θα υπάρχει και κίνητρο για τον υπολογισμό των δόσεων της πενταετίας σε ύψος μικρότερο από αυτό που ετατρέπει το υφιστάμενο εισοδηματικό δυναμικό του οφειλέτη. Ο λόγος που ο νομοθέτης δεν διαχώρισε ρητά τις περιόδους αποπληρωμής των δύο αυτών διαφορετικών κατηγοριών, αλλά άφησε στο δικαστή την ευχέρεια αυτή μέσω της περιόδου χάριτος, έγκειται προφανώς στο ότι δεν θέλησε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αναζήτησης από τον οφειλέτη έκτακτων πηγών, ανεξάρτητων από το δικό του εισόδημα (λ.χ. οικονομική συνδρομή από συγγενείς), έτσι ώστε ο οφειλέτης να αρχίσει ήδη από την πρώτη τετραετία την προσπάθεια διάσωσης της κύριας κατοικίας του. Τούτο σημαίνει ότι ο οφειλέτης που διαθέτει ακίνητη παρουσία δεν μπορεί ν` απαλλαχτεί από τα χρέη του οριστικά με μηδενικές καταβολές. Αντιθέτως μόνο εάν αποδειχτεί στο μέλλον ότι λείπουν οποιαδήποτε αρνητικά κωλύματα, η εξαίρεση από την εκποίηση δύναται να επέλθει ως ευνοϊκή μεταχείριση του οφειλέτη, την οποία επιθυμεί ο νόμος. Για την οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της υποχρεώσεως του οφειλέτη που αφορά κυρίως το καθήκον του να ανεύρει εργασία, δεν προβλέπεται κάποια ειδική κύρωση. Εάν όμως κωλυσιεργεί ως προς την ανάληψη εργασίας η από δόλο ή από βαριά αμέλεια αποκρύψει στο μέλλον μεταβολές των εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων του δεν θα επέλθει μια ευνοϊκή μεταχείριση του οφειλέτη. Οι υπερχρεωμένοι πολίτες που έχουν περιέλθει μη δόλια σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους μπορούν πλέον να ρυθμίσουν με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους. Ο οφειλέτης που θα υπαχθεί στη διαδικασία αυτή οφείλει επιπλέον να αποδεχθεί και τη ρευστοποίηση της περιουσίας του, δύναται όμως να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση, υπό προϋποθέσεις, την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας την εξόφληση ενός πρόσθετου μέρους των χρεών του που ανέρχεται κατόπιν των τροποποιήσεων που επέφερε ο νόμος 4161/2013 μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η παρεχόμενη με το άρθρο 9 παρ. 2 ευχέρεια διάσωσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη δεν ελαττώνει τις εξοφλητικές υποχρεώσεις του τελευταίου ούτε στερεί κάποιο ουσιώδες αποτέλεσμα από τους πιστωτές του, αφού στην ουσία «ο οφειλέτης υποχρεώνεται να εξαγοράσει την εξαίρεση», καταβάλλοντας σε έντοκες δόσεις ένα ποσό που δεν απέχει από το συνήθως προσδοκώμενο από μια αναγκαστική εκποίηση εισπρακτικό αποτέλεσμα. Η εύνοια προς τον οφειλέτη περιορίζεται εδώ στην αντιμετώπιση του σαν αυτός να είχε πάρει δάνειο με ευνοϊκούς (αλλά όχι ασυνήθεις) όρους ως προς τις δόσεις και τη διάρκεια του χρόνου αποπληρωμής. Πρόκειται δηλαδή για αναζήτηση λεπτών ισορροπιών ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα των πιστωτών και του οφειλέτη και δεν πρόκειται για μια ακραία ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη που να διαταράσσει την τελολογία του όλου νομοθετήματος (βλέπε σχετικά τη μελέτη του, Γ. Δέλιου, ΧρΙΔικ 3/2010 σελ.298).

Εξάλλου, από το συνδυασμό των άρθρων 216 παρ 1 ΚΠολΔ και 4 του Ν. 3869/2010, προκύπτει ότι η αίτηση οφειλέτη για υπαγωγή του στις ευεργετικές ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 για να είναι ορισμένη, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτήν: 1) της μόνιμης και γενικής (όχι απλής) αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της αιτούσας φυσικού προσώπου, 2) της κατάσταση της περιουσίας της, 3) της κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών της κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της και 5) αιτήματος ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή της (Αθ. Κρητικός έκδοση 2010 ερμ. Ν.3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64 Ανάτυπο σελ. 1477), παράλληλα δε πρέπει να περιλαμβάνει σε αυτή αίτημα προς επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης ώστε να αποκτήσει αυτό ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και επικουρικά να ζητεί την ρύθμιση των χρεών από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3869/2010. Δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων και του αιτήματος της αίτησης, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή τους σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο αυτά να προκύπτουν με σαφήνεια. Περαιτέρω για την πληρότητα της αιτήσεως δεν απαιτείται να αναφέρεται σε αυτή το μηνιαίο κόστος διαβίωσης του αιτούντος και της οικογένειας του, το οποίο και θα εκτιμηθεί από το Δικαστήριο με βάση τα προσκομιζόμενα σχετικά στοιχεία, κατ` εφαρμογή του άρθρου 1493 ΑΚ, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, ενόψει και του γεγονότος ότι ο Ν.3869/2010 δεν απαιτεί την αναφορά των δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη αλλά την παράθεση των περιουσιακών του στοιχείων και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του (άρθρ. 4 παρ. 1 εδ. β, 5 παρ. 1 εδ. α`, βλ. και ενδεικτικά ΕιρΚαλύμνου 1/2012, Ειρ Αλεξαν 13/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, η τυχόν παράθεση από τον αιτούντα οποιουδήποτε ποσού για την κάλυψη της τάδε ή της δείνα βιοτικής ανάγκης θα είχε το χαρακτήρα αβεβαιότητας, αφού δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ανθρώπινες ανάγκες, λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων. Λοιπά στοιχεία, όπως ο χρόνος ανάληψης των δανειακών υποχρεώσεων, τα αίτια της πολλαπλής δανειοδότησης (υπερδανεισμού) του αιτούντα και τις συγκυρίες που τον οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμής των χρεών του καθώς και το ακριβές χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις, δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ’ άρθρ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010, αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητά της, αποτελούν αντικείμενο απόδειξης περί της μονιμότητας στην αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων, η οποία συντελέστηκε χωρίς δολιότητα του οφειλέτη και θα εξεταστούν στην οικία θέση. 
 
Με την υπό κρίση αίτησή του, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με τις κατατεθείσες επί της. έδρας προτάσεις, ο αιτών επικαλούμενος ότι έχει έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας εκθέτει ότι λόγω του ότι έχει μειωθεί σημαντικά το μηνιαίο εισόδημά του, έχει μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτρια που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση που περιέχεται στην αίτηση, ζητεί: α) να γίνει δεκτή η αίτησή του για τη ρύθμιση των οφειλών του, β) να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 7 του Ν.3869/10, με τη συγκατάθεση της πιστώτριας, ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού γ) και επικουρικά σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών κατ’ αρθρ 17 παρ.1 4161/2013 για διάστημα 20 ετών, δ) να εξαιρεθεί από την εκποίηση ένα ακίνητο του οποίου την πλήρη κυριότητα έχει ο αιτών και συγκεκριμένα μια διώροφη μονοκατοικία στη Νεάπολη Λασιθίου αποτελούμενη ημιτελές ισόγειο εμβαδού 40,69τ.μ. και αποπερατωμένο πρώτο όροφο, συνολικού εμβαδού 162,87τ.μ. κείμενης επί οικοπέδου επιφανείας 276,64 τ.μ. που βρίσκεται στη συνοικία “Αλωνάκια” ή “Ανεμόμυλους” του 8β Οικοδομικού Τετραγώνου του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεαπόλεως του δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου και επί της οδού ..... αρ. .....την οποία διαμένει με την οικογένεια του χρησιμοποιώντας το ως κύρια κατοικία τους, με τη ρύθμιση για την καταβολή δόσεων, μέχρι συνολικού ποσού που ανέρχεται στο 85% της αξίας του ακινήτου, ε) να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της παραπάνω ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαχθεί από τα χρέη του προς την πιστώτρια, με την επιφύλαξη αυτών που ρυθμίστηκαν για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, στ) νά συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο, (περίοδος 1η, άρθ.3 Ν του 3869/2010), κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθ. 1 περ.β του ΚΠολΔ σε σονδ με περίοδο 2η, άρθ. 3 του Ν.3869/2010 και αρθ. 739 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης της μετέχουσας πιστώτριας, καθώς περιέχει όλα τα κατά νόμω στοιχεία και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1 επ. του Ν.3869/2010, πλην του αιτήματος α) να επικυρωθεί ή τροποποιηθεί το σχέδιο διευθέτησης κατ’ άρθ. 7 του Ν.3869/2010 το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκόυς, κατ` άρθ. 7 του Ν.3869/2010, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθ. 4 παρ.1 του Ν.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αιτήσεως στην Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδικους ή τους πιστωτές και συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση (Ειρ Κορίνθου 89/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), β) να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαχθεί από τα χρέη του, το οποίο είναι απαράδεκτο, αφού η αιτούμενη αναγνώριση δεν αποτελεί υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας κατ’ αρθρ. 739 του ΚΠολΔ ώστε να κριθεί κατά την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διαδικασία. Πάντως το αίτημα να απαλλαχθεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης (και όχι η αιτουμένη αναγνώριση) από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ` άρθ.11 παρ.1 του Ν 3869/2010 συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρθ. 4 παρ.1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παρ.3 του άρθ.11 του Ν 3869/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές ταστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών». Ως προς το διάστημα αποπληρωμής, επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις του Ν. 4161/2013, πλην όσων ορίζονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 19 Ν.4161/2013, ισχύουν κατά το άρθρο 24 Ν. 4161/2013 άμεσα και χωρίς εξαιρέσεις. Συνεπώς, το χρονικό διάστημα αποπληρωμής, ορίζεται πλέον από τρία έως πέντε έτη, διότι οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 2, όπως το εδ. α` αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4161/2013 από 14-06-2013, ισχύουν και για τις αιτήσεις που εκκρεμούσαν πριν την τροποποίηση του Ν.3869/2010 (ήτοι ορίζεται υποχρέωση μηνιαίας καταβολής για τον οφειλέτη για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών). Ομοίως ως προς το αίτημα περί της εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της με την καταβολή δόσεων, μέχρι συνολικού ποσού που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις του Ν.4161/2013, πλην όσων ορίζονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 19 Ν.4161/2013, ισχύουν κατά το άρθρο 24 Ν.4161/2013 άμεσα και χωρίς εξαιρέσεις. Συνεπώς, ως προς το ύψος αποπληρωμής και τη διάρκεια καταβολών, ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περί εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας από 14-06-2013 και για τις αιτήσεις που εκκρεμούσαν πριν την τροποποίηση του Ν.3869/2010 (ήτοι αποπληρωμή που ορίζεται πλέον έως στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, σε βάθος χρόνου εικοσαετίας, σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις, δύναται αυτή να οριστεί έως και σε βάθος τριακονταπενταετίας).
Παραδεκτώς δε (άρθρα 236, 744, 751 ΚΠολΔ) ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος με τις Προτάσεις του συμπλήρωσε την ήδη προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση του εντολέως του με την οποία δηλώνει περί της αλήθειας των περιουσιακών του στοιχείων και μεταβιβάσεως αυτών κατά την τελευταία τριετία κατά το μέρος που αφορά την ημερομηνία μόνο στο ορθό 04-12-2012 .

Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθ. 1 και 4 παρ. 1 ν.3869/10, σαφώς προκύπτει ότι για το ορισμένο της αίτησης ρύθμισης αρκεί να αναφέρεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε και ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη), και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη (το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, και του συζύγου του τα πάσης φύσης εισοδήματα του και τα περιουσιακά του στοιχεία), κατάσταση όλων των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Τέλος απαιτείται ορισμένο αίτημα, που είναι αυτό της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε, επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό αίτημα.
Η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (ν.3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με ν. 4161/2013) και για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ’ άρθρ. 2 του άνω νόμου, ο οποίος απέτυχε όπως προκύπτει από την μετ’ επικλήσεως προσκομισθείσα με αριθ. 17163/13.08.2012 βεβαίωση Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία (άρθ. 2 παρ. 1 του ίδιου παραπάνω νόμου) από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο [βλ. την από 21/01/2015 βεβαίωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως Ελένης Δακανάλη και το με αριθμό πρωτοκόλλου 117γ/03.02.2015 βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών]. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της πιστώτριας που μετέχει στη δίκη και την επίδοση σ’ αυτήν της κρινόμενης αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 25068/28- 12-2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Νεαπόλεως Λασιθίου ...και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση (05/12/2012) στη γραμματεία του Δικαστηρίου των εγγράφων του άρθ.4 παρ. 2 και 4 ν 3869/2010 (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κ` την τελευταία τριετία κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού. Σημειωτέον ότι η ένσταση απαράδεκτου που προβάλει η πιστώτρια πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, διότι η ίδια με την από 1/2/2013 έγγραφη ενημέρωση οφειλών - απάντησή της προς τον αιτούντα στη δεύτερη σελίδα αυτής αναφέρεται σε Πρόταση της Τράπεζας επί του Προτεινόμενου Σχεδίου (διευθέτησης οφειλών) το οποίο απορρίπτει. Συνεπώς νόμιμα και εμπρόθεσμα παράλαβε το σχέδιο το οποίο απέρριψε όπως η ίδια βεβαιώνει.
Η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010) στοιχεία, ήτοι: 1) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του, 2) κατάσταση των πιστωτριών της και των απαιτήσεων αυτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 3) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 4) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του. Στην αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρονται τα γεγονότα εκείνα από τα οποία προκύπτει η μονιμότητα αδυναμίας πληρωμών, αρκεί η επίκληση της μονιμότητας της αδυναμίας, ενώ τα γεγονότα εξανήας των οποίων ο αιτών περιήλθε σε αυτήν αποτελεί αντικείμενο απόδειξης. Επίσης δεν απαιτείται η λεπτομερής αναφορά των εξόδων διαβίωσης του οφειλέτη, αρκεί η αναφορά της οικογενειακής κατάστασης και των υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτήν (Ειρ Χαλανδρ 39/2012 Ελλ Δνη 2013. 242, Ειρ Αλεξαν 13/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σημειώνεται ότι α) τμήμα της νομολογίας υποστηρίζει ότι είναι αόριστη η αίτηση αν δεν αναφέρει το χρόνο σύναψης των συμβάσεων ανάληψης χρεών (Ειρ Ηρακλ 696/2011 ΤΝΠ ΔΣΑ, Ειρ Θεσ 6329/2012, Ειρ Κιλκ 30/2012 Νόμος, Ειρ Σερ 47/2012, ΜΠΚιλκ 22/2013 Νόμος), άποψη την οποία μέχρι 14-6-2013 (Ν.4161/2013 ΦΕΚ A 14.6.2013) επικροτούσε και το παρόν Δικαστήριο, πλην όμως μετά την ψήφιση του ως άνω νόμου και τη διατήρηση από τον νομοθέτη του άρθρου 4 παρ.1 ν. 3869/2010 ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία της αιτήσεως, συντάσσεται πλέον με την κρατούσα στη νομολογία άποψη που είναι η αντίθετη (ΜΠρ Αλεξ 190/2012, Ειρ Ελευσ 2/2012,Ειρ Θεσ 6119/2012, Ειρ Θεσ 6168/2012, Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Βενιέρης-Κατσάς Β`έκδοση σελ 181, υποσημ 1066, ΜΠρ Κορινθ 187/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), β) Εισέτι νομίμως διορθώθηκε ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου η εκ παραδρομής αναφερθείσα ημερομηνία της υπευθύνου δηλώσεως που είχε προσκομιστεί αρχικά παρισταμένου του αιτούντος μετά του πληρεξουσίου αυτού δικηγόρου (Ειρ Πολυγ 64/2014, Ειρ Καλυμν 2/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) γ) ο αιτών δεν παραθέτει στο αιτητικό μέρος της υπό κρίση αίτησής του, αυτοτελές αίτημα δικαστικής ρύθμισης των χρεών του, αλλά περιορίζονται στο αίτημα αποδοχής του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης από το δικαστήριο, από το περιεχόμενο όμως του δικογράφου (κεφάλαιο Γ «....με την παρούσα ζητώ από το δικαστήριο σας τη ρύθμιση των οφειλών και την εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου...») και την εξέταση του αιτήματος υπό το πρίσμα των άρθρων 173 και 200ΑΚ συνάγεται ότι συμπεριλαμβάνεται στο αιτητικό του δικογράφου και το αίτημα της δικαστικής ρύθμισης των χρεών του. Άλλωστε παγίως γίνεται δεκτό από τη νομολογία ότι το αίτημα του δικογράφου δεν απαιτείται να διατυπώνεται πανηγυρικά, ούτε να περιέχεται αποκλειστικά στο αιτητικό, αρκεί να διατυπώνεται με σαφήνεια (ΑΠ 173/1981 ΑρχΝ 32.258 ΕφΑΘ 2212/1983 ΕλλΔνη 24.417, Ειρ Χαλανδρ 39/2012 Ελλ Δνη 2013. 242, Βενιέρης-Κατσάς ο.π. σελ 185-186). Το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το περιλαμβανόμενο στην υπό κρίση αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, δηλαδή από την πρόταση προς τους πιστωτές που αποτελεί κυρίως την βάση της προσπάθειας του κατ’ άρθ.7 του Ν.3869/2010 δικαστικού συμβιβασμού. Το σχέδιο διευθέτησις δεν αποτελεί αίτημα, ώστε κατ`άρθ.106 του ΚΠολΔ να δεσμεύει το Δικαστήριο (άρθροί παρ.1, 4 παρ.1 και 8 παρ.2 του Ν.3869/2010), αφού εν προκειμένω το αίτημα συνίσταται στην κατά την κρίση του Δικαστηρίου ρύθμιση των οφειλών τού αιτούντος (Ειρ Καβ 161/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων του ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του ν. 3996/2011, και του ν.4161/2013. Κατά το μέρος λοιπόν που κρίθηκε νόμιμη η αίτηση θα ερευνηθεί και κατ` ουσίαν.

Ο ισχυρισμός της πιστώτριας ότι ο αιτών από δική του υπαιτιότητα περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, είναι αόριστος και πρέπει να απορριφθεί. Τούτο διότι δεν νοείται υπαιτιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται, λοιπόν στην ένσταση οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από την πιστώτρια του την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου αφενός ότι οι πιστωτές (τράπεζα εν προκειμένω) έχουν την δυνατότητα, εκτός από την έρευνα των οικονομικών στοιχείων του αιτουμένου το δάνειο, μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης αποδοχών, να διαπιστώσουν και τις τυχόν δανειακές του υποχρεώσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, κατασχέσεων κλπ.), μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων). Στην δε προκείμενη περίπτωση η μία και μοναδική πιστώτρια ......... Τράπεζα είχε ήδη δανειοδοτήσει το έτος 2009 τον αιτούντα χορηγώντας ποσό 88.8906 και εν συνεχεία το έτος 2010 ποσό 150.0006 όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες συμβάσεις. Πλην όμως η ίδια η πιστώτρια όφειλε και ηδύνατο να εξετάσει με μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και κυρίως την προοπτική αποπληρωμής των χορηγούμενων δανείων και να μην αρκεστεί στην εξασφάλιση της απαίτησής της με εμπράγματη ασφάλεια (Προσημείωση Υποθήκης πολλαπλάσια της αξίας του ακινήτου). Συγκεκριμένα ο αιτών το έτος 2009 είχε συνολικό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα 14.982,896, ενώ το έτος 2010 επήλθε μείωση αυτού σε 12.902,136. Τούτο σαφώς ετέθη υπόψη της πιστώτριας η οποία είχε ήδη δανειοδοτήσει τον αιτούντα το προηγούμενο έτος και παρόλη τη μείωση των εισοδημάτων του, τον δανειοδότησε περαιτέρω και μάλιστα με ακόμη μεγαλύτερο ποσό από το αρχικό. Συνεπώς ουδεμία υπαιτιότητα συντρέχει στο πρόσωπό του αιτούντα, όπως αιτήθηκε χορήγηση δανείου για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, το οποίο η τράπεζα μπορούσε κάλλιστα να του αρνηθεί, αλλ’ αντίθετα η τελευταία ευθύνεται για πλημμελή έλεγχο των οικονομικών δυνατοτήτων του δανειολήπτη και την συνακόλουθη διακινδύνευση μη αποπληρωμής του δανειζόμενου ποσού. (Ειρ.Θεσσ 8022/2012 ΤΠΝ ΝΟΜΟΣ)
Επιπρόσθετα ο ισχυρισμός της πιστώτριας ότι ο αιτών περιήλθε με δική του υπαιτιότητα σε αδυναμία πληρωμής, επωμιζόμενη δανειακές υποχρεώσεις στις οποίες γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί με βάση την οικονομική της δυνατότητα και έτσι περιέφερε τον εαυτό του σε κατάσταση υπερχρέωσης, κρίνεται απορριπτέος, καθότι ο δόλος πρέπει να αναφέρεται στο μετά την ανάληψη του χρέους διάστημα και όχι στο χρόνο σύναψης της δανειακής σύμβασης. Εκτός αυτού, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας του αιτούντος μεταβλήθηκε επί τα χείρω σε χρόνο μεταγενέστερο από την υπογραφή της δεύτερης συμβάσεως με την πιστώτρια, γεγονός το οποίο δεν μπορούσε να προβλέψει κατά τη σύναψή τους. (Ειρ Μαραθ 31/2Θ14 και Βενιέρης Κατσάς ο.π. σελ.103 και ΜΠρ.Εδεσ 20/2013, , ΕιρΝικαιας 70/2012 Ειρ.Σαμ 45/2012, Ειρ ΑΘ 150/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Από την εκτίμηση της κατάθεσης του αιτούντος στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου που δόθηκε χωρίς όρκο, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και γενικά από όλη τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά.

Ο αιτών είναι 41 ετών, έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα ηλικίας 10 και 7 ετών. Η σύζυγός του είναι άνεργη και ο ίδιος εργάζεται ως εποχιακός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα με εισόδημά κατά μέσο όρο 950€ μηνιαίως κατά την θερινή περίοδο, ήτοι από Μάιο μέχρι και Οκτώβρη και εισόδημα ως επίδομα εκ του ΟΑΕΔ ποσού 230,33€ για την χειμερινή περίοδο. Συνολικά λοιπόν το ετήσιο εισόδημά του ανέρχεται σε 7.082,00€ επιμεριζόμενο σε 590,16€ μηνιαίως, ενώ αποκερδαίνει και το ποσό των 19,41 ευρώ ετησίως από γεωργικές εργασίες, ήτοι την συγκομιδή ελαιόκαρπου, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φόρου.
Το συνολικό ετήσιο εισόδημα που δήλωνε κατά τα οικονομικά έτη 2008,2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 14.398,326, 14.987,896, 12.902,136, 12.732,106 , 1,1.823,656 και 9.847,506 αντίστοιχα (βλ.προσκομιζόμενες δηλώσεις φορολογίας) Το δε 2014, εκκρεμούσης της υπό κρίση αίτησης δήλωσε ετήσιο εισόδημα 9.497,636, ποσό στο οποίο έχει συμπεριληφθεί και το επίδομα αδείας, δώρο Χριστουγέννων. Διαμένει με το σύζυγό της σε ιδιόκτητη ισόγεια κατοικία στη Νεάπολη Λασιθίου αποτελούμενη ημιτελές ισόγειο εμβαδού 40,69τ.μ. και αποπερατωμένο πρώτο όροφο, συνολικού εμβαδού 162,87τ.μ. κείμενης επί οικοπέδου επιφανείας 276,64 τ.μ. που βρίσκεται στη συνοικία “Αλωνάκια” ή “Ανεμόμυλους” του 8β Οικοδομικού Τετραγώνου του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεαπόλεως του δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου και επί της οδού ..... αρ. .... η οποία αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία αυτού και της οικογένειάς του. Στην ίδια οικοδομή υφίσταται κατάστημα ισογείου ορόφου εμβαδού 127,13τ.μ. το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί για την κατά προορισμό χρήση του (μίσθωση επαγγελματικής στέγης) .
Επίσης έχει στην κυριότητά του αγροτεμάχιο ενός στρέμματος περίπου στη θέση «Αλώνι» ή «Φραμματάκι» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Αντωνίου Νεάπολης Μεραμβέλλου Λασιθίου Κρήτης περιέχον είκοσι δύο (22) ελαιόδεντρα. Τέλος είναι ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου 1600cc μάρκας Peugeot, με αριθμό κυκλοφορίας .......παλαιότητας δέκα πέντε ετών και ενός αγροτικού αυτοκινήτου μάρκας ...... με αριθμό κυκλοφορίας.. παλαιότητας 39 ετών. Δεν διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα από την μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «....... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» α) με την υπ’ αριθμ......................./17-02-2009 σύμβαση στεγαστικής πίστης με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια ήτοι στις 28/12/2012 (βλ. απόσπασμα λογαριασμού της ανωτέρω μετέχουσας) συνολικό ποσό 76.004,41 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των εξόδων, β) με την υπ’ αριθμ. ................/4-03-2010 σύμβαση στεγαστικής πίστης με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια, ήτοι στις 28/12/2012 (βλ. απόσπασμα λογαριασμού της ανωτέρω μετέχουσας) συνολικό ποσό 149.523,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των εξόδων. Οι απαιτήσεις είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος, όπως ανωτέρω αυτή περιγράφηκε, ειδικότερα με προσημειώσεις υποθήκης μέχρι του ποσού των 106.668,00€ πλέον τόκων και εξόδων για την πρώτη απαίτηση δυνάμει της υπ’ αριθμόν 215/2009 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου και μέχρι του ποσού των 180.000,00€ πλέον τόκων και εξόδων για τη δεύτερη δυνάμει της υπ’ αριθμόν 436/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου νομίμως μεταγεγραμμένες αμφότερες στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως στον τόμο 103 φύλλο 12.645 με αύξοντα αριθμούς ΙΑ και 2Β αντίστοιχα), όπως προέκυψε από τις προσκομισθείσες περιλήψεις αυτών. Στις συμβάσεις αυτές έχουν εγγυηθεί, αφενός στην πρώτη, η σύζυγός του ..., αφετέρου στην δεύτερη, ο πατέρας του ...
Οι βιοτικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειας του αιτούντος (τροφή, ένδυση, ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) προσδιορίζονται στο ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως. Ο αϊτών έχει περιέλθει σε πραγματική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, που οφείλεται στο γεγονός ότι από υπάλληλος πλήρους απασχόλησης έγινε εποχιακός και επίσης η σύζυγός του είναι άνεργη από το έτος 2010. Παλαιότερα εργάζονταν σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Παρόλο που καταβάλλει προσπάθειες, λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατεί να βρει εργασία. Η αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Αυτή άλλωστε συνεισέφερε κατά τις οικονομικές της δυνάμεις στην εξυπηρέτηση κανονικά των δανείων των έλαβαν. Ο αιτών έχει περιέλθει και αυτός σε πραγματική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, εξαιτίας συνεχόμενων μειώσεων του εισοδήματός του, καθότι οι καθαρές αποδοχές του, από το έτος 2008 μειώθηκαν κατά 4.500 ευρώ περίπου και επιπλέον δεν εργάζεται πλέον καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά μόνο κατά τη Θερινή τουριστική περίοδο, απασχόληση εκ της οποίας αποκερδαίνει περίπου 9.800,00 ευρώ ετησίως. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 12.084,93 ισόγειο + 88.884,27 διαμέρισμα πρώτου ορόφου 100.969,20 ευρώ.
Πλην όμως ο αιτών έχει στην ιδιοκτησία του και ένα κατάστημα ισογείου ορόφου επιφανείας 127,13 (βάσει της υπ`αριθμόν 19550/2007 Άδειας Οικοδομής της Πολεοδομίας Λασιθίου) το οποίο δεν αποσαφηνίστηκε εάν έχει αξιοποιήσει και με τι τρόπο. Τούτο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυτιηρετεί στεγαστικές ανάγκες του αιτούντος και της οικογένειάς του, καθόσον η κατά προορισμό χρήση του δεν συνάδει με αυτόν της κατοικίας ή του βοηθητικού αυτής χώρου, αφού είναι κατάστημα. Το δε γεγονός ότι ο αιτών δεν έχει προβεί σε υπαγωγή του οικοπέδου του στο Ν. 3741/1929, του Ν.Δ.1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και σε Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών επί της οικοδομής, δυσχεραίνει τη δυνατότητα εκποίησης του αυτοτελώς προς ικανοποίησης της πιστώτριας, αφού μόνο ως σύνολο με το υπόλοιπο κτίσμα επί του οικοπέδου του μπορεί να μεταβιβαστεί. Με τον τρόπο αυτό ζητείται έμμεσα μια υπέρμετρη προστασία του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη, η οποία δεν ανταποκρίνεται ούτε στο πνεύμα ούτε στο γράμμα του νόμου, καθώς δεν νοείται προστασία περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν αποτελούν εκ του νόμου προστατευόμενα αντικείμενα, όπως εν προκειμένω το κατάστημα. Επειδή όμως με την κατά προορισμό χρήση αξιοποίησή του μπορεί να επιτευχθεί συνεισφορά στην αποπληρωμή μέρους των απαιτήσεων της πιστώτριας, δέον όπως επανεξεταστεί η οριστική ρύθμιση μετά την αναγκαία από τον οφειλέτη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα ο αιτών οφείλει εντός του τασσόμενου με την παρούσα χρονικού διαστήματος να μεριμνήσει, προκειμένου το κατάστημα του ισογείου που έχει στην ιδιοκτησία του, είτε να εκμισθωθεί, ώστε να αποδώσει εισόδημα προς εξυπηρέτηση των οφειλών του, είτε να προχωρήσει σε Σύσταση Αυτοτελούς Οριζόντιας Ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου όπου αυτό κείται, επί σκοπώ να εκποιηθεί προς ικανοποίηση των πιστωτών.
Κατά τα λοιπά συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα σ` αυτήν των άρθρων 8 παρ.5 ν.3869/2010 και 9 παρ. 2 ν.3869/2010, του δε αιτούντος σε αυτήν του άρθρου 8 παρ. 2.
Ως προς τη ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στη μετέχουσα πιστώτρια από τα εισοδήματά του για ένα έτος μέχρι την επανασυζήτηση της υπό κρίση αίτησης, καταβολές οι οποίες θα αρχίσουν 30 ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης. Όσον αναφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε μοναδικό εισόδημα του αιτούντος είναι ο μισθός του. Οι καθαρές αποδοχές αυτού ανέρχονται σε 590 ευρώ, αναμένεται όμως βελτίωση του εισοδήματός του ενόψει της κατά τα ανωτέρω αξιοποίησης του ισογείου καταστήματος που έχει στην ιδιοκτησία του. Πέραν τούτου ουδεμία βελτίωση αναμένεται εξαιτίας των περικοπών στα εισοδήματα των εποχιακώς απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων, στις δε οικογενειακές δαπάνες περιλαμβάνονται αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των ατομικών βιοτικών του αναγκών, και αυτές της συνεισφοράς του για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας του με βάση τα εισοδήματά του, συνυπολογιζόμενης και της κατάστασης ανεργίας της συζύγου και της αδυναμίας οικονομικής συμμετοχής σ` αυτές με βάση τα εισοδήματά της. Το προς διάθεση ποσό στην μοναδική πιστώτριά του πρέπει να οριστεί στα 200,00 ευρώ το μήνα και για χρόνο που δεν υπερβαίνει την περίοδο μέχρι την επανασυζήτηση της υπό κρίση αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών και μέχρι την επανασυζήτηση η μετέχουσα πιστώτρια θα έχει λάβει ποσό (12μηνες X 200) 2.400,00 ευρώ με υπόλοιπο απαιτήσεων 147.123,29 ευρώ. Επιπλέον λόγω της εξαιρετικής περίστασης θα οριστεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.
Περαιτέρω η άνω ρύθμιση θα συνδυαστεί για την αιτούσα με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση αφού προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο (Ειρ Κορ 89/2013, Ειρ Καλυμν 5/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, για την οποία ο τελευταίος που είναι κύριος αυτής θα πρέπει να καταβάλλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας δηλαδή το ποσό των (100.969,20€ X 80% =)80.775,36 ευρώ. Η ικανοποίηση της μετέχουσας πιστώτριας θα γίνει μέχρι το ανωτέρω ποσό, απαλλασσόμενου του υπολοίπου των χρεών του αιτούντος με την τήρηση αυτής της ρύθμισης με μηνιαίες καταβολές που θα καθοριστούν με την οριστική απόφαση μετά την επανασυζήτηση της υπό κρίση αίτησης

Επιπλέον δεν κρίνονται πρόσφορα για εκποίηση διότι δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον ούτε θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα λαμβανομένων υπόψιν και των εξόδων εκποίησης το αγροτεμάχιο ενός στρέμματος περίπου στη θέση «Αλώνι» ή «Φραμματάκι» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Αντωνίου Νεάπολης Μεραμβέλλου Λασιθίου Κρήτης περιέχον είκοσι δύο (22) ελαιόδεντρα. Τέλος ούτε το IX αυτοκίνητο 1600cc μάρκας Peugeot , με αριθμό κυκλοφορίας..........παλαιότητας δέκα πέντε ετών ούτε το παλαιό αγροτικό αυτοκίνητο μάρκας .......με αριθμό κυκλοφορίας..........κρίνονται πρόσφορα για εκποίηση, λόγω της ελάχιστης αξίας αυτών και του μηδαμινού αγοραστικού ενδιαφέροντος τους.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. ΥΠΑΓΕΙ τον αιτούντα στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010. ΟΡΙΖΕΙ προσωρινές μηνιαίες καταβολές εκ ποσού 200 ευρώ μηνιαίως καταβαλλόμενες απευθείας προς την πιστώτρια Τράπεζα με την επωνυμία «...... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» οι οποίες θα αρχίσουν τριάντα μέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης και θα είναι καταβλητέες εφεξής εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι ισόγεια κατοικία στη Νεάπολη Λασιθίου αποτελούμενη ημιτελές ισόγειο εμβαδού 40,69τ.μ. και αποπερατωμένο πρώτο όροφο, συνολικού εμβαδού 162,87τ.μ. κείμενης επί οικοπέδου επιφανείας 276,64 τ.μ. που βρίσκεται στη συνοικία “Αλωνάκια” ή “Ανεμόμυλους” του 8β Οικοδομικού Τετραγώνου του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεαπόλεως του δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου και επί της οδού ..........αρ....
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την αξιοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του αστικής και αγροτικής και ειδικότερα την εκμίσθωση του καταστήματος ισογείου ορόφου εμβαδού 127,13τ,μ. που κείται στην ίδια ως άνω οικοδομή με την προστατευόμενη πρώτη και μοναδική του κατοικία, άλλως την υπαγωγή του οικοπέδου μετά της υφιστάμενης επ` αυτού οικοδομής στον Ν 3741/29, στο Ν.Δ.1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκποιηθεί το κατάστημα προς ικανοποίηση μέρους των απαιτήσεων της πιστώτριας και διατάσσει να. προσκομιστούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (μισθωτήριο ή Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας). 
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το αγροτεμάχιο ενός στρέμματος περίπου στη θέση «Αλώνι» ή «Φραμματάκι» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Αντωνίου Νεάπολης Μεραμβέλλου Λασιθίου Κρήτης περιέχον είκοσι δύο (22) ελαιόδεντρα και το αυτοκίνητο 1600cc μάρκας Peugeot, με αριθμό κυκλοφορίας ...παλαιότητας δέκα πέντε ετών ούτε το παλαιό αγροτικό αυτοκίνητο μάρκας Isuzu με αριθμό κυκλοφορίας ...

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό τυχόν μηνιαίων καταβολών από τον αιτούντα στις 11-04-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis