Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση.

Περίληψη. Υποβολή σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης 91χρονου που πάσχει από ανοϊκή συνδρομή σε τελικό στάδιο, με ποσοστό αναπηρίας 95% εφ όρου ζωής. Προσκόμιση δημοσίου εγγράφου που βεβαιώνει τα ανωτέρω, γι αυτό παραλείφθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Το αίτημα των δύο θυγατέρων του πάσχοντος να διορισθούν και οι δύο δικαστικές συμπαραστάτριες, απορρίφθηκε και διορίστηκε εκείνη με τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο, που συγκατοικεί μαζί του, ενώ η δεύτερη διορίστηκε πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου.
Διατάξεις: άρθρα 1594, 1674, 1682 ΑΚ.

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1684/ 2015.
Πρόεδρος: Β. Βασιλοπούλου.

[...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1682 εδ. α΄ και 1594 ΑΚ προκύπτει ότι βασικός κανόνας στην επιτροπεία ανηλίκου είναι ο διορισμός ενός επιτρόπου και προκειμένου περί δικαστικής συμπαράστασης, ενός δικαστικού συμπαραστάτη. Κατ’ εξαίρεση, όμως, το δικαστήριο διορίζει περισσότερους συνεπιτρόπους, όταν τούτο επιβάλλουν ιδιαίτεροι λόγοι που αναφέρονται στο συμφέρον του ανηλίκου και προκειμένου περί δικαστικών συμπαραστατών, περισσότερους του ενός δικαστικούς συμπαραστάτες, αν τούτο επιβάλλουν ομοίως ιδιαίτεροι λόγοι, που αναφέρονται στο συμφέρον του συμπαραστατέου, όπως το μέγεθος της περιουσίας του συμπαραστατέου ή η πολυπλοκότητα της διαχείρισής της [βλ. σχετ. Απ. Γεωργιάδη (- Θ. Τροκάνα, Σπ. Κακατσάκη), Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (-ΣΕΑΚ), τόμος II, έκδοση 2013, υπό άρθρο 1594, σελ 981, πλαγ. 34-39 και υπό άρθρο 1682, σελ. 1111, πλαγ. 8]. Ο κανόνας, λοιπόν, είναι ο διορισμός ενός προσώπου, ο δε διορισμός περισσοτέρων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι απλώς προς διευκόλυνση των προσώπων, που προτείνονται στην αίτηση, ως κατάλληλοι δικαστικοί συμπαραστάτες, διότι το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη είναι προσωποπαγές (ΜΠρΑθ 1321/2014 ΝΟΜΟΣ).

Με την υπό κρίση αίτησή τους, όπως αυτή παραδεκτώς διορθώθηκε και συμπληρώθηκε, κατά το άρθρο 224 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ, με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις τους, οι καλούσες-αιτούσες ζητούν να υποβληθεί ο Α.Β. του Γ. και της Δ., σύζυγος της πρώτης και πατέρας της δεύτερης και της τρίτης, σε πλήρη στερητική, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου τους, δικαστική συμπαράσταση, για το λόγο ότι πάσχει από ανοΐκή συνδρομή, ενώ παράλληλα τυγχάνει κατάκοιτος, με αποτέλεσμα να αδυνατεί εν όλω να φροντίζει μόνος τον εαυτό του και τις υποθέσεις του, να διορισθούν η δεύτερη και η τρίτη των καλουσών-αιτουσών προσωρινές δικαστικές συμπαραστάτριές του, μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης και οριστικές δικαστικές συμπαραστάτριές του, μετά την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά η καθεμία, να διορισθούν τα προτεινόμενα πρόσωπα ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου, όπως το αίτημα αυτό παραδεκτώς συμπληρώθηκε, κατά τα ως άνω, με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις τους, καθώς και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της περιουσίας του συμπαραστατέου.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 740 παρ. 1, όπως αυτό τροποποιήθηκε με διαδοχικές διατάξεις και ισχύει με το άρθρο 8 Ν 4198/2013, ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013 και 801 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 121 ΕισΝΑΚ, 739 ΚΠολΔ και 801 επ. ΚΠολΔ), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία (άρθρα 748 παρ. 2, 4, 802 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ και 19 παρ. 5 εδ. α΄ Ν 2521/1997, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1674 ΑΚ και 796 παρ. 3 ΚΠολΔ), με την επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της υπό κρίση κλήσης, με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η από 22.10.2012 αίτηση, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ’ αρ. 10425/17.3.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Μ.Γ.), στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία (βλ. την υπ’ αρ. 10424/16.3.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Μ.Γ.), καθώς και στον υπό δικαστική συμπαράσταση, σύζυγο της πρώτης και πατέρα της δεύτερης και της τρίτης των καλουσών-αιτουσών (βλ. την υπ’ αρ. 10423/16.3.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Μ.Γ.). Είναι δε νόμιμη, ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 1666 παρ. 1 περ. 1, 1667 παρ. 1 εδ. α’, 1669, 1670, 1672, 1673, 1676, 1681, 1682, 1684 ΑΚ, 801, 802, 804, 805 και 746 εδ. α΄ ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί διορισμού δύο προσώπων ως δικαστικών συμπαραστατών και ειδικότερα της δεύτερης και της τρίτης των καλουσών-αιτουσών ως δικαστικών συμπαραστατριών, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά η καθεμία, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμο, καθώς, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη, οι καλούσες-αιτούσες δεν επικαλούνται κάποιον ιδιαίτερο και εξαιρετικό λόγο, που, κατά το συμφέρον του συμπαραστατέου, να επιβάλλει τον διορισμό περισσοτέρων δικαστικών συμπαραστατριών του, παρά μόνο την εν γένει επείγουσα ανάγκη διαχειρίσεως φορολογικών και περιουσιακών θεμάτων του. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 1674 ΑΚ έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στην ουσιαστική έρευνα της αίτησης χωρίς την έκθεση, καθ’ όσον στο άρθρο 19 παρ. 5 εδ. β΄ Ν 2521/1997 ορίζεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το δικαστήριο δικάζει χωρίς αυτήν, καθώς η έκθεση δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλώς συνεκτιμάται από το δικαστήριο (ΑΠ 1953/2006 ΧρΙΔ 2007,526) και συνεπώς, η παράλειψη προσαγωγής της δεν δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης. Πρέπει, συνεπώς, η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξετασθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι προσκομίζεται το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών (άρθρο 61 παρ. 1 και 4 Ν 4194/2013 - Κώδικας Δικηγόρων) από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για το παραδεκτό της παράστασης αυτού ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος Μ., η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι καλούσες-αιτούσες νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο Α.Β. του Γ. και της Δ., σύζυγος της πρώτης και πατέρας της δεύτερης και της τρίτης των καλουσών-απουσών, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1924, πάσχει από ανοΐκή συνδρομή, ευρισκόμενη μάλιστα στο τελικό της στάδιο, με αδυναμία επικοινωνίας και λεκτικής έκφρασης φθόγγων, ενώ παράλληλα τυγχάνει κλινήρης, λόγω ακρωτηριασμού του αριστερού του άκρου στη μεσότητα της κνήμης, όπως προκύπτει από τη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της υπ. αρ. .../12.4.2013 Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Συνεπεία της ανωτέρω μόνιμης παθήσεώς του, αδυνατεί πλήρως να φροντίζει τον εαυτό του, αφού δεν είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσματικά ακόμη και τις στοιχειώδεις βιοτικές λειτουργίες της καθημερινής του ζωής (ένδυση, διατροφή, σωματική υγιεινή και επιμέλεια), τις οποίες έχουν αναλάβει οι καλούσες-αιτούσες, ενώ επιπλέον αδυνατεί να επιμελείται των υποθέσεων και της περιουσίας του, αφού εμφανίζει πλήρη αδυναμία έκφρασης και επικοινωνίας με το περιβάλλον του, όπως τούτο άλλωστε καταθέτει και η μάρτυρας των καλουσών-αιτουσών ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.
Για τους λόγους αυτούς, αφενός μεν του αναγνωρίσθηκε ποσοστό αναπηρίας 95%, εφ’ όρου ζωής, αφετέρου, δε, κρίθηκε ότι χρήζει της συνεχούς και αδιάλειπτης βοήθειας έτερου προσώπου, όπως τούτο προκύπτει από την ως άνω αναφερόμενη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και επιρρωνύεται από την από 11.3.2015 ιατρική βεβαίωση του νευρολόγου-ψυχιάτρου Ε.Ζ. Εφόσον, δε, αποδεικνύεται από το ως άνω δημόσιο έγγραφο τόσο η μορφή, όσο και ο βαθμός της κατάστασης της πνευματικής υγείας του συμπαραστατέου, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να παραλειφθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (άρθρο 804 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ας σημειωθεί, περαιτέρω, ότι η επικοινωνία με τον πάσχοντα, στον οποίο αφορά το μέτρο, παραλείπεται, αφού τελεί σε προφανή αδυναμία να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του (άρθρο 804 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠολΔ). Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Α.Β. πρέπει να τεθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, να διορισθεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης, που θα ασκήσει το λειτούργημά του μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης αυτής και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης, που θα ασκήσει το λειτούργημά του μετά την τελεσιδικία της απόφασης, καθώς επίσης και να διορισθεί εποπτικό συμβούλιο, που θα ασκήσει το έργο της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης. Η τρίτη των καλουσών-αιτουσών, η οποία τυγχάνει η μία εκ των δύο θυγατέρων του πάσχοντος, έχει ήδη αναλάβει, από κοινού με την δεύτερη καλούσα-αιτούσα, την ευθύνη για τη φροντίδα του και έχει επωμισθεί την επιμέλεια των τρεχουσών υποθέσεών του. Ειδικότερα, διαμένει μαζί του και μεριμνά, από κοινού εν προκειμένω με την πρώτη καλούσα-αιτούσα, για την ικανοποίηση των καθημερινών βιοτικών του λειτουργιών και των ειδικών του αναγκών, απολαμβάνοντας την αμέριστη εμπιστοσύνη των άλλων δύο καλουσών-αιτουσών, δεδομένου ότι με την υπό κρίση αίτησή τους ζητούν να διορισθούν αυτή και η δεύτερη καλούσα-αιτούσα δικαστικές συμπαραστάτριές του, ενεργώντας από κοινού ή ακόμη και ξεχωριστά η καθεμία. Το γεγονός, δε, ότι συγκατοικεί με τον πάσχοντα πατέρα της και ότι στερείται δικών της οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, αφού τυγχάνει συνταξιούχος, της επιτρέπει να τον περιποιείται η ίδια προσωπικά, αφιερώνοντας σημαντικό τμήμα του ελεύθερου χρόνου της στη φροντίδα, του και να έχει τη στενή και διαρκή εποπτεία του για την ασφάλειά του. Επομένως, το Δικαστήριο κρίνει, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του πάσχοντος, όπως τούτο καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του, ότι κατάλληλο πρόσωπο για να διορισθεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης και εν συνεχεία οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης είναι η τρίτη καλούσα-αιτούσα, Κ.Λ. Η τελευταία παρέχει όλα τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημά της, ότι θα μεριμνήσει όσο το δυνατόν καλύτερα για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του πατέρα της και την εξασφάλιση του προσώπου και της περιουσίας του και ότι οι ενέργειές της θα αποβλέπουν αποκλεισιικώς και μόνο στο συμφέρον του συμπαραστατέου, καθώς αντιλαμβάνεται απολύτως την κατάσταση της υγείας του, έχει δε τη δυνατότητα και το χρόνο να επιληφθεί του συνόλου των υποθέσεών του. Ο διορισμός της τρίτης καλούσας-αιτούσας για το λειτούργημα της δικαστικής συμπαραστάτριας και όχι των άλλων δύο καλουσών-αιτουσών δικαιολογείται από το γεγονός ότι όσον αφορά στην πρώτη εξ αυτών τυγχάνει προχωρημένης ηλικίας και δυσκολεύεται πλέον στις μετακινήσεις της εκτός οικίας, άλλωστε, δε, τούτο δεν το ζητούν ούτε και οι ίδιες οι καλούσες-αιτούσες, ενώ όσον αφορά στη δεύτερη εξ αυτών, αν και παρέχει όλα τα εχέγγυα και πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με την τρίτη εξ αυτών, του παρόντος Δικαστηρίου μη έχοντος κανενός απολύτως λόγου να αμφιβάλλει για τα αισθήματα αγάπης και αφοσίωσης που τρέφει προς το πρόσωπο του συμπαραστατέου πατέρα της, εντούτοις δεν διαθέτει τον ίδιο ελεύθερο χρόνο με την αδελφή της, τρίτη καλούσα-αιτούσα, αφού κατοικεί σε δική της ξεχωριστή οικία, σε σχετική απόσταση από την οικία του συμπαραστατέου και έχει αναλάβει πρόσθετες οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς τυγχάνει συζευγμένη με τον Ι.Λ.
Περαιτέρω, πρέπει να διορισθεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο, όπως οι ίδιες οι καλούσες-αιτούσες ζητούν, για το διάστημα μετά από την τελεσιδικία της απόφασης αυτής, το οποίο θα επικουρεί και θα εποπτεύει το έργο της δικαστικής συμπαράστασης και θα αποτελείται, κατ’ απόκλιση από τα αιτούμενα πρόσωπα, με γνώμονα το συμφέρον του συμπαραστατέου, από τους: 1) Χ.Ψ., σύζυγο Λ., το γένος ..., δεύτερη καλούσα-αιτούσα, οικοκυρά, κάτοικο Αθηνών (περιοχή Κυψέλης), ως πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου, 2) Δ.Π. του Μ., συνταξιούχο ΝΑΤ, κάτοικο ... Αττικής και 3) Ν.Μ. του Α., συνταξιούχο συμβολαιογράφο, κάτοικο ... Αττικής, οι οποίοι τυγχάνουν η μεν πρώτη θυγατέρα του συμπαραστατέου, ο δεύτερος συγγενής αυτού, ο δε τρίτος οικογενειακός του φίλος, κρίνονται, δε, ως τα πλέον κατάλληλα και ικανά πρόσωπα να μεριμνήσουν ενεργά, ενώ παρέχουν τα εχέγγυο ότι θα ασκήσουν με επάρκεια, σύνεση και συνέπεια το λειτούργημά τους. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να γίνει εν μέρει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να διαταχθούν όσα αναφέρονται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης, το οποίο η Γραμματέας του παρόντος Δικαστηρίου πρέπει να καταχωρίσει στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται στη Γραμματεία για το σκοπό αυτό (άρθρο 1675 ΑΚ). Πρέπει, ακόμη, να διαταχθεί η επίδοση της παρούσας αποφάσεως στα πρόσωπα του άρθρου 802 παρ. 4 ΚΠολΔ, αναφορικά, όμως, με τον συμπαραστατέο, Α.Β. του Γ. και της Δ., το Δικαστήριο κρίνει, ότι δεν πρέπει να λάβει χώρα γνωστοποίηση σε αυτόν της παρούσας αποφάσεως, με την υπενθύμιση του δικαιώματος του να ασκήσει ένδικα μέσα κατ’ αυτής, λόγω συνδρομής προφανούς αδυναμίας του να επικοινωνεί με το περιβάλλον (άρθρο 802 παρ. 5 εδ. γ΄ ΚΠολΔ). Τέλος, αναφορικά με τα δικαστικά έξοδα, πρέπει αυτά να επιβληθούν σε βάρος της περιουσίας του συμπαραστατέου, προς το συμφέρον του οποίου έχει υποβληθεί η υπό κρίση αίτηση (άρθρο 746 εδ. α΄ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. [...]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis