Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Τριτανακοπή, έννομο συμφέρον.

Φύση του ένδικου βοηθήματος της τριτανακοπής και προϋποθέσεις άσκησής της. Έννομο συμφέρον τριτανακόπτοντος. Αποτελεί όρο του παραδεκτού της τριτανακοπής και λειτουργεί ως αυτοτελής διαδικαστική προϋπόθεση, διακρινόμενη από τη νομιμοποίηση. Ο τρίτος πρέπει να επικαλείται έννομο συμφέρον και να εκθέτει αυτό με σαφήνεια για τη δικαιολόγηση της προσβολής της απόφασης. Η συνδρομή του εννόμου συμφέροντος εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Περαιτέρω, το συμφέρον του τρίτου προς άσκηση τριτανακοπής πρέπει να είναι έννομο, ατομικό και άμεσο και να προκύπτει από την απόφαση ή από την εκτέλεσή της. Η τριτανακοπή εισάγεται κυρίως ενώπιον του εκδόντος την προσβαλλόμενη απόφαση δικαστηρίου, εκδικαζόμενη κατά το αυτό είδος διαδικασίας, κατά την οποία εξεδόθη η τριτανακοπτόμενη απόφαση και παρεμπιπτόντως στο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια δίκη, αν το δικαστήριο αυτό είναι ισόβαθμο ή ανώτερο από εκείνο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Έτσι, εάν εκκρεμεί έφεση προς εξαφάνιση της ήδη τριτανακοπτόμενης απόφασης και δεν έχει ακόμη εκδικασθεί, μπορεί να ασκηθεί παρεμπίπτουσα τριτανακοπή στο δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η έφεση.
Διατάξεις: άρθρα 68, 69, 260, 583, 585, 586, 587, 588 [παρ. 2], 591 [παρ. 1] ΚΠολΔ

Τριμελές Εφετείο Ηρακλείου 28/ 2016, ΕφΑΔ 2017.75.
Πρόεδρος: Χ. Πρατικάκης, Εισηγήτρια: Α. Παπαδάκη


Κατά το άρθρο 260 ΚΠολΔ, «αν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εμφανίζονται αλλά δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται». Αν η μη εμφάνιση ή η μη προσήκουσα εμφάνιση των διαδίκων διαπιστωθεί μετά τη συζήτηση της υποθέσεως, κατά τη μελέτη της υποθέσεως ή τη διάσκεψη, η ματαίωση της συζητήσεως κηρύσσεται με δικαστική απόφαση (ΕφΑθ 8862/ 2000 ΤΝΠ Νόμος).

Με την από 8.2.2014 και με αριθμό καταθέσεως .../2014 κλήση, εισήχθη προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο, η από 26.11.2007 και με αριθμό καταθέσεως στο Εφετείο Κρήτης .../29.11.2007 (και μετά την ισχύ του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν 4022/3.10.2011 με αριθμό καταθέσεως .../2014 στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης) τριτανακοπή. Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου κατά τη σημερινή δικάσιμο, δεν εμφανίσθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο ο τριατανακόπτων ... και επίσης δεν εμφανίσθηκαν και δεν εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο οι ... και ..., εκ των καθών η τριτανακοπή. Συνεπώς πρέπει, κατ' άρθρο 260 ΚΠολΔ, να κηρυχθεί ματαιωμένη η συζήτηση της τριτανακοπής ως προς αυτούς.

Κατ' άρθρο 583 ΚΠολΔ, αν κάποιος δεν έλαβε μέρος ή δεν προσκλήθηκε σε δικαστική ή εξώδικη πράξη που του προκαλεί βλάβη ή θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του, μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της πράξης αυτής και κατ΄ άρθρο 586 ιδίου Κώδικος παρ. 1: Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 583 μπορεί να ασκηθεί τριτανακοπή κατά της οριστικής απόφασης που εκδόθηκε μεταξύ άλλων. Με τις διατάξεις δε του άρθρου 586 ρυθμίζεται η άσκηση του ένδικου βοηθήματος της τριτανακοπής, ως προστατευτικού βοηθήματος των εννόμων συμφερόντων του τρίτου, με το οποίο πραγματώνεται το συνταγματικό δικαίωμα ακροάσεως και προστασίας του τρίτου. Έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη (του) τρίτου και τρίτος θεωρείται, στα πλαίσια της τριτανακοπής, αυτός που δεν υπήρξε διάδικος ως υποκείμενο της διαδικασίας, αφού «δεν έλαβε μέρος» στη δίκη, δεν συμμετείχε δηλαδή σ' αυτήν ή δεν προσκλήθηκε σ' αυτήν ή δεν ανακοινώθηκε η δίκη σ' αυτόν, πριν από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο. Ο τρίτος τριτανακόπτει την εκδοθείσα οριστική απόφαση, ως βλάπτουσα ή εκθέτουσα σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του και δικαιούται να ζητήσει την ως προς αυτόν ακύρωση ή κήρυξη ανενεργού της αποφάσεως (ΑΠ 188/1985 ΕλλΔνη 1986. 77, ΕφΑθ 5481/2004 ΕλλΔνη 46. 843).
Για την άσκηση της τριτανακοπής, όπως και για όλες τις διαδικαστικές πράξεις, απαιτείται έννομο συμφέρον προς τούτο του τριτανακόπτοντος, η έννοια του οποίου είναι γενική και βρίσκει νομοθετική θεμελίωση στο άρθρο 68 ΚΠολΔ. Το έννομο συμφέρον αποτελεί όρο του παραδεκτού της τριτανακοπής και λειτουργεί ως αυτοτελής διαδικαστική προϋπόθεση και συνεπώς διακρίνεται από τη νομιμοποίηση, η οποία αναφέρεται στο υποκείμενο της τριτανακοπής. Ο τρίτος πρέπει να επικαλείται το έννομο συμφέρον και να εκθέτει με σαφήνεια αυτό για τη δικαιολόγηση της προσβολής της απόφασης, καθ' όσον αυτό αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 583, σε αντίθεση με τα ένδικα μέσα, όπου η επίκληση απαιτείται μόνον, όταν αυτά ασκούνται από τον νικητή διάδικο. Η συνδρομή του έννομου συμφέροντος εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Εξέρχεται από τα όρια της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης, με την έννοια ότι οι διάδικοι δεν έχουν εξουσία διάθεσής του. Η νομολογία δε και μέρος της θεωρίας δέχεται ότι το έννομο συμφέρον πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης αποφάσεως (Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, 1995 και άρθ. 586 υπ' αριθ. 77, 79).
Περαιτέρω, το συμφέρον του τρίτου προς άσκηση τριτανακοπής πρέπει να είναι έννομο, ατομικό και άμεσο και να προκύπτει από την απόφαση, ή από την εκτέλεσή της. Μπορεί να προκύπτει από το σύνολο της απόφασης, δηλαδή από το αιτιολογικό και το διατακτικό αυτής και όχι μόνο από το διατακτικό της, θεμελιώνεται δε στη βλάβη κάποιου δικαιώματος ή τη διακινδύνευση των συμφερόντων του, η οποία απορρέει από τις έννομες συνέπειες της απόφασης, που είναι δεσμευτικές γι' αυτόν. Είναι έννομο το συμφέρον, όταν με την άσκηση της τριτανακοπής προστατεύονται τα συμφέροντα που αναγνωρίζονται από το νόμο και είναι άξια προστασίας και όχι όταν κατευθύνονται στην ικανοποίηση άλλων σκοπών, που βρίσκονται έξω από τα πλαίσια της άσκησής της. Πρέπει, επίσης, για την προστασία με την τριτανακοπή να υπάρχει λόγος, που δικαιολογεί την προστασία αυτή, δηλαδή αντικειμενικά θα πρέπει να είναι πρόσφορη για την επέλευση της επιδιωκόμενης συγκεκριμένης συνέπειας, ώστε να προασπίζονται τα συμφέροντα του τρίτου, που επιδιώκει την άρση της βλάβης του, ενώ το δικαίωμα του τρίτου, πρέπει να είναι κεκτημένο και απαιτητό κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης αποφάσεως, (ΑΠ 1083/2007 ΧρΙΔ 8. 138), ενώ κατ' άλλη άποψη, ενόψει του άρθρου 69 ΚΠολΔ, αρκεί κεκτημένο και προστατεύσιμο δικαίωμα (ΕφΑθ 9187/1983 ΕλλΔνη 25. 709), δυνάμει του οποίου μπορεί να ασκηθεί αγωγή ή παρέμβαση [Βαθρακοκοίλη, ό.π., υπ' αριθ. 81, 82, 83, 84, ΕφΘεσ 204/1994 Αρμ 48, 663).
Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 591 παρ. 1, 585 παρ. 1, 586, 587, 588 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η τριτανακοπή, εισάγεται κυρίως ενώπιον του εκδόντος την προσβαλλόμενη απόφαση δικαστηρίου εκδικαζόμενη κατά το αυτό είδος διαδικασίας, κατά την οποία εξεδόθη η τριτανακοπτόμενη απόφαση και παρεμπιπτόντως στο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κυρία δίκη, αν το δικαστήριο αυτό είναι ισόβαθμο ή ανώτερο από εκείνο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Έτσι, αν εκκρεμεί έφεση προς εξαφάνιση της ήδη τριτανακοπτόμενης αποφάσεως και δεν έχει ακόμη εκδικασθεί, μπορεί να ασκηθεί παρεμπίπτουσα τριτανακοπή στο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η έφεση (ΕφΛαμ 13/2013, ΕφΔωδ 185/2005, ΕφΠατρ 59/2004, ΕφΑθ 11189/1995 ΤΝΠ Νόμος).

Με την από 26.11.2007 και με αριθμό καταθέσεως στο Εφετείο Κρήτης .../29.11.2007 (και μετά την ισχύ του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν 4022/3.10.2011 με αρ. καταθέσεως .../2014 στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης), ο τριτανακόπτων ισχυρίζεται ότι οι εκ των καθών ... και ..., άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά την διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών, την με αριθμό καταθέσεως .../2004 αγωγή κατά του ιδίου (τριτανακόπτοντος), της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «... ΑΕ», στην θέση της οποίας, λόγω ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της, έχει ήδη υπεισέλθει το Επικουρικό Κεφάλαιο και την με αριθμό καταθέσεως .../2005 αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ότι επί των αγωγών αυτών που συνεκδικάσθηκαν, εκ των οποίων η πρώτη θεωρήθηκε από το δικαστήριο ως μη ασκηθείσα ως προς τον ίδιο (τριτανακόπτοντα) μετά από σχετική δήλωση των εναγόντων και δεν μετείχε έτσι αυτός στην δίκη, εκδόθηκε η τριτανακοπτόμενη με αριθμό 500/2006 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία απορρίφθηκε η με αριθμό καταθέσεως .../2005 αγωγή και ως προς τους δύο ενάγοντες και επίσης απορρίφθηκε η με αριθμό καταθέσεως .../2004 αγωγή ως προς τον ενάγοντα ..., ενώ έγινε αυτή δεκτή κατά ένα μέρος ως ουσιαστικά βάσιμη ως προς τον ενάγοντα ... στον οποίο επιδικάσθηκε, νομιμοτόκως, το ποσό των 29.000 ευρώ και αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση των εναγομένων να του καταβάλουν, νομιμοτόκως, το ποσό των 44.750 ευρώ. Ότι χωρίς να ακουστεί ο ίδιος και χωρίς να είναι τούτο αληθές, καθώς τον χρόνο εκείνο βρισκόταν στην Αλβανία, η τριτανακοπτόμενη απόφαση στην αιτιολογία της δέχθηκε ότι στις 29.11.2003 και επί της οδού ... στο ..., έλαβε χώρα αυτοκινητικό ατύχημα κατά το οποίο προκλήθηκε ο τραυματισμός του ..., οδηγού της με αριθμ. κυκλ. ... μοτοσικλέτας, από αποκλειστική υπαιτιότητα του ιδίου (τριτανακόπτοντα), οδηγού του με αριθμό κυκλ. ... αυτοκινήτου. Ζητεί από το παρόν Δικαστήριο, ως το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί έφεση κατά της προσβαλλομένης απόφασης και στρεφόμενος κατά όλων των διαδίκων της δίκης επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, να ακυρωθεί ως προς αυτόν η τριτανακοπτόμενη απόφαση, επικαλούμενος ότι βλάπτονται από τις αιτιολογίες της τα συμφέροντά του καθώς δημιουργούνται από αυτήν αφενός αστικές ευθύνες σε βάρος του, ως προσώπου που προκάλεσε υπαιτίως τροχαίο ατύχημα και αφετέρου ποινικές ευθύνες, διότι κινδυνεύει να καταδικασθεί αφού έχει ήδη παραπεμφθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου για να δικασθεί για τον τραυματισμό του ... και για παράβαση του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. α' και β' του ΚΟΚ.

Η τριτανακοπή αυτή αρμοδίως εισάγεται, κατ' άρθρο 587 ΚΠολΔ, για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, αφού κατά την άσκηση της εκκρεμούσαν ενώπιόν του οι με αριθμό καταθέσεως .../2.4.2007 και με αριθμό καταθέσεως .../4.10.2007 εφέσεις κατά της προσβαλλομένης με αριθμό 500/3006 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά την ειδική διαδικασία επιλύσεως των διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφαλίσεως αυτού (αρθρ. 666, 667, 670-678 και 681Α ΚΠολΔ), ερήμην του τριτανακόπτοντος ο οποίος με την από 8.2.2014 και με αριθμό καταθέσεως .../2014 κλήση των επισπευδόντων την συζήτηση καθών η τριτανακοπή ... και των μόνων κληρονόμων του ... που απεβίωσε και στην θέση του συνεχίζουν αυτοί την δίκη, κλήθηκε για να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 10.2.2015 (βλ με αριθμό .../23.6.2014 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου ...) οπότε αναβλήθηκε νόμιμα η συζήτηση για την σημερινή δικάσιμο, κατά την οποία θεωρείται ότι κλητεύθηκε αυτός δεδομένου ότι η εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ. 1 εδ. 3 και 4 ΚΠολΔ), πλην όμως δεν εμφανίσθηκε, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από την σειρά του οικείου πινακίου στην σημερινή δικάσιμο. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στην συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 588 παρ. 2, 585, 681Α και 672 ΚΠολΔ).
Η ανωτέρω τριτανακοπή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη. Ειδικότερα, ως προς τον καθού ...η, ενάγοντα και των δύο αγωγών επί των οποίων εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, τον καθού ..., ενάγοντα της με αριθμό .../2005 αγωγής και το καθού Επικουρικό Κεφάλαιο, εναγόμενο της με αριθμό .../2005 αγωγής, προεχόντως γιατί δεν προσβάλλονται με τριτανακοπή οι αποφάσεις που απέρριψαν την αγωγή, ως εν προκειμένω κατά τα ιστορούμενα στην τριτανακοπή, επειδή δεν μπορεί μια τέτοια απόφαση να προκαλέσει βλάβη ή να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των τρίτων (ΕφΔωδ 185/2005, ΕφΑθ 4264/1998, ΕφΑθ 11189/1995 ΤΝΠ Νόμος) και ως προς τον καθού ..., ενάγοντα της με αριθμό .../2004 αγωγής και την καθής ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «... ΑΕ», στην θέση της οποίας, λόγω ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της, έχει ήδη υπεισέλθει το Επικουρικό Κεφάλαιο, εναγομένη της με αριθμό .../2004 αγωγής, ελλείψει εννόμου συμφέροντος, καθώς η επικαλούμενη από τον τριτανακόπτοντα βλάβη του εκ της συναγωγής, από τις αιτιολογίες της προσβαλλομένης απόφασης, αστικών και ποινικών ευθυνών σε βάρος του, είναι εκτός των πλαισίων άσκησης τριτανακοπής, αφού οι έννομες συνέπειες της προσβαλλομένης απόφασης δεν τον δεσμεύουν και πρόκριμα επιβλαβές από την προσβαλλομένη απόφαση δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση προσβολής με τριτανακοπή.
Τα δικαστικά έξοδα των παρισταμένων καθών η τριτανακοπή πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του τριτανακόπτοντος που ηττήθηκε (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Πρέπει τέλος, να ορισθεί παράβολο ερημοδικίας, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, από τον ερημοδικασθέντα τριτανακόπτοντα (άρθρα 673 ΚΠολΔ). [...]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...