Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Παράσταση με δικηγόρο, εξαίρεση.

Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 8/ 2016. ΕφΑΔ 2017.268.
Πρόεδρος: Α. Αλαπάντας.

Περίληψη. Ασφαλιστικά Μέτρα. Υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο. Ο διάδικος που παρίσταται αυτοπροσώπως και χωρίς δικηγόρο, όπου η παράσταση του τελευταίου είναι υποχρεωτική, θεωρείται δικονομικά απών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου χωρίς δικηγόρο στο ειρηνοδικείο, εφόσον πρόκειται για μικροδιαφορές και προκειμένου να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος. Στενή ερμηνεία της έννοιας της αποτροπής του επικείμενου κινδύνου, διάφορη της αντίστοιχης προϋπόθεσης του παραδεκτού των ασφαλιστικών μέτρων. Ανάθεση προσωρινής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου στην αιτούσα. Προσωρινή επιδίκαση διατροφής. Η πιθανολογούμενη άμεση οικονομική ανάγκη συνιστά επείγουσα περίπτωση που δικαιολογεί τη λήψη μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας.
Διατάξεις: 94, 682 [παρ. 1], 696, 735 ΚΠολΔ, 1518, 1485, 1486, 1493, 1496 ΑΚ.
Επειδή κατά το άρθρο 94 ΚΠολΔ (όπως ισχύει από 1.1.2016 μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 Ν 4335/2015) η παράσταση με δικηγόρο (και) στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται πλέον η παράσταση του διαδίκου αυτοπροσώπως. Η μη πρόσληψη δικηγόρου, όπου είναι υποχρεωτική, έχει ως συνέπεια ότι ο διάδικος θεωρείται (δικονομικά) απών (ΑΠ 173/1990 ΕλλΔνη 1991, 971, ΕφΠατρ 48/2008 ΑχΝομ 2009, 284). Τούτο ενισχύεται από την παραβολή του κειμένου του ως άνω άρθρου πριν και μετά την τροποποίησή του (κατά τα ανωτέρω), όπου πλέον (με τη νέα ρύθμιση) αφαιρέθηκε το στοιχείο β′ της παρ. 2 που ρητά καθιέρωνε την κατ΄ εξαίρεση παράσταση του δικηγόρου στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων και παρέχεται πλέον η δυνατότητα αυτοπρόσωπης παράστασης του διαδίκου μόνο στα ειρηνοδικεία στις μικροδιαφορές και για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.
Η τελευταία εξαίρεση - έννοια (αποτροπή επικείμενου κινδύνου), που υπήρχε και στην παλαιά διατύπωση του ως άνω άρθρου, δεν ταυτίζεται με την αντίστοιχη έννοια (της αποτροπής) του επικείμενου κινδύνου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 682 παρ. 1 ΚΠολΔ), αλλά ερμηνεύεται στενά και σημαίνει ότι η μη άμεση ανεύρεση δικηγόρου (αναγκαίου παραστάτη στις πολιτικές δίκες λόγω της νομικής του παιδείας, που σε περίπτωση απορίας διορίζεται από το κράτος με την ταχεία διαδικασία του Ν 3226/2004 - δωρεάν νομική βοήθεια) και η αναβολή της επιχείρησης της συγκεκριμένης διαδικαστικής πράξης (σε όλες τις διαδικασίες και όχι μόνο σε αυτή των ασφαλιστικών μέτρων) θα έθετε σε κίνδυνο (λ.χ. παραγραφής) τα συμφέροντα του διαδίκου (Νίκας σε Ερμηνεία ΚΠολΔ των Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα, υπό το άρθρο 94 παρ. 8, ΑΠ 173/1990, ό.π), πράγμα που δεν ισχύει (κατ΄αρχήν) σε συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει προσδιοριστεί καιρό πριν (από τη συζήτηση) και έχει επιδοθεί στον αντίδικο.

Επειδή η αιτούσα με την υπό κρίση αίτησή της, ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της, να της επιδικαστεί προσωρινά διατροφή γι΄ αυτό ποσού 400 € μηνιαίως από τον καθ΄ου πατέρα της και εν διαστάσει σύζυγο της και να καταδικαστεί αυτός στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Η αίτηση αυτή παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 686 επ. ΚΠολΔ), είναι νόμιμη κατά τα άρθρα 1510, 1518, 1390, 1485, 1486, 1493, 1496, 1498 ΑΚ, 728, 729, 735 ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί και κατ΄ ουσίαν, δεδομένου ότι ο εμφανισθείς καθ΄ου στο Δικαστήριο αυτό (που κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, βλ. την υπ' αρ. .../23.12.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Δικαστήριο αυτό Δ. Θ.) πρέπει να θεωρηθεί δικονομικά απών κατά τα ανωτέρω (άρθρο 94 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά το Ν. 4335/2015) και η υπόθεση να συζητηθεί σαν να ήταν παρών (άρθρα 696 παρ.1 και 699 ΚΠολΔ).

Επειδή από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα Θ. Κ. στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, την ανωμοτί εξέταση των διαδίκων και από όλα τα προσαγόμενα έγγραφα, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο που έγινε στον Ι.Ν. ... στην ..., στις 20.11.2013, από 28.8.2014 βρίσκονται σε διάσταση και έχει καταθέσει στο Δικαστήριο αυτό η αιτούσα αγωγή διαζυγίου. Από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, αβάπτιστο, ηλικίας σήμερα 2 ετών περίπου (ημ. γεν. ...). Ο καθ΄ ου εργάζεται ως αγρότης (σε κτήμα του στο ..., έκτασης 17 στρεμμάτων μονοετούς καλλιέργειας και 9 στρεμμάτων με ελιές), κερδίζει περίπου 700 € μηνιαίως (κατά μέσο όρο) και διαμένει στο ... με τους οικείους του. Η αιτούσα είναι σήμερα άνεργη (εργαζόταν έως 20.12.2015 με 5μηνη σύμβαση στην ... με μισθό 495 € το μήνα) και διαμένει με τη μητέρα της και το ως άνω ανήλικο τέκνο της, στην οικογενειακή της εστία, στην .... Και οι δύο γονείς αγαπούν και φροντίζουν το τέκνο τους αυτό, όμως λόγω της ηλικίας της και των συνθηκών διαβίωσης, πιο κατάλληλη για την ανάθεση της επιμέλειας της κρίνεται η αιτούσα. Ο καθ΄ου οφείλει να συμβάλλει για τις δαπάνες διαβίωσης του τέκνου του αυτού, με βάση τα ως άνω εισοδήματα του, με το ποσό των 200 € μηνιαίως, ενώ η αιτούσα συμβάλλει με την παροχή στέγης και τις φροντίδες της προς αυτό.

Επομένως, μετά και την πιθανολογούμενη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης (άμεση οικονομική ανάγκη), η αίτηση πρέπει να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να επιβληθεί μέρος της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας εις βάρος του καθ΄ου, κατά το λόγο της νίκης της (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis