Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Διακοπή ηλεκτροδότησης, προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, προσωπικότητα.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62/ 2017.

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ανδρονίκη Αθανασιάδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

Περίληψη. Ασφαλιστικά μέτρα. Στην περίπτωση συνδρομής επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου, μπορεί να παρασχεθεί προσωρινή προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας, στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης, με τη λήψη κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία επιδιώκουν προσωρινά μέχρι τη διαπίστωση της προσβολής οριστικά κατά την κύρια δίκη, την παύση της προσβολής και την αποφυγή επανάληψης της στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Ειδική εκδήλωση του ατομικού δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας αποτελεί η ελευθερία των συμβάσεων και η σύμφυτη αξίωση της τήρησης των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων.
Επανασύνδεση διακοπείσας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η διακοπή της σύνδεσης της ηλεκτροδότησης της οικίας της αιτούσας δεν αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά της καθ` ής, ούτε και προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας, αφού στην ενέργεια αυτή της καθ` ής δεν ενυπάρχει το στοιχείο του παρανόμου. Δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη από το δίκαιο επέμβαση στην προσωπικότητα της αιτούσας και δεν έγινε σε ενάσκηση δικαιώματος μικρότερης σπουδαιότητας από το δικαίωμα της αιτούσας, ούτε ασκήθηκε καταχρηστικά, αφού δεν υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της καθ`ής, η οποία καθ’ ής για την παροχή που προσφέρει στην αιτούσα επιδιώκει να εισπράξει το αναλογούν τίμημα. Απορρίπτει αίτηση ως κατ΄ουσίαν αβάσιμη.

Με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ ορίζεται ότι όποιος προσβάλλεται - παράνομα στην προσωπικότητά του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Με τη διάταξη αυτή η προστασία του δικαίου εκτείνεται και στους συντελεστές εκείνους που αποτελούν την ατομικότητα του προσώπου, είτε αυτοί αναφέρονται στη φυσική του υπόσταση (ζωή, σωματική ακεραιότητα, υγεία, ποιότητα ζωής), είτε στην -πνευματική, ηθική ή κοινωνική του ατομικότητα. Στην έννοια της προσωπικότητας περιέχονται όλες εκείνες οι αστάθμητες αξίες, που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου και προστατεύονται όλα τα αγαθά που τη συγκροτούν, ήτοι, μεταξύ άλλων, α) στοιχεία αναφορικά με τη ζωή, σωματική ακεραιότητα και την υγεία του προσώπου (σωματικά αγαθά), β) στοιχεία αναγόμενα στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου (ψυχικά αγαθά), γ) στοιχεία σχετικά με την ελευθερία προς ανάπτυξη της προσωπικότητας, δ) στοιχεία συνδεόμενα με την τιμή του προσώπου, ε) στοιχεία του ιδιωτικού βίου και της σφαίρας του απορρήτου (βλ. ΑΠ 543/2009, ΑΠ 1095/2009, ΑΠ 261/2008 δημ. «ΝΟΜΟΣ»). Στην έννοια δε του δικαιώματος επί της προσωπικότητας περιλαμβάνονται όλα τα άυλα αγαθά, τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το πρόσωπο και ανήκουν σ` αυτό, όπως είναι και η κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου. Το δικαίωμα επί της προσωπικότητας προσδιορίζεται εννοιολογικά και με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 2 παρ. 5, και 24 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος. Η αξίωση, που απορρέει από την προσβολή του πιο πάνω δικαιώματος, συνίσταται, έκτος των άλλων, στην άρση της τελευταίας και την παράλειψή της στο μέλλον, εφόσον υπάρχει βάσιμη απειλή επικείμενης προσβολής (προληπτική αξίωση για παράλειψη). Για την άσκηση των παραπάνω αξιώσεων νομιμοποιείται ο χρήστης του συγκεκριμένου πράγματος ή το πρόσωπο (ως προς τα σωματικά ή ψυχικά αγαθά) που υπέστη την προσβολή (ΕφΘεσ 481/2010 δημ «ΝΟΜΟΣ»). Ως προσβολή της προσωπικότητας θεωρείται κάθε διατάραξη από πράξεις τρίτων των επί μέρους εκφάνσεων αυτής, παράνομη δε είναι η προσβολή της προσωπικότητας, όταν η πράξη του τρίτου απαγορεύεται από διάταξη νόμου ή γίνεται χωρίς δικαίωμα ή επιχειρείται κατ’ ενάσκηση δικαιώματος, το οποίο είτε είναι μικρότερης σπουδαιότητας από πλευράς έννομης τάξης είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική την άσκησή του (ΑΠ 1573/2005 ΕλλΔνη 2006.840. ΑΠ 1462/2005 ΕλλΔνη 2006.187, ΑΠ 1252/2003 ΕλλΔνη 2005.486 ΕφΑΘ 4786/2002 ΔΕΕ 2003 1003, ΕφΑΘ 6277/1999 ΕλλΔνη 2000.1431, ΑΠ 1508/1988, ΕΕΝ 1989.741, ΕφΑΘ 2006/1993, ΑρχΝ 44.334, ΕφΑΘ. 10504/86 Ελλ.Δνη 28-1315, 633Β/81 ΝοΒ 29-412 με παραπομπές σε θεωρία και νομολογία), ενώ δεν απαιτείται υπαιτιότητα του προσβάλλοντας, με εξαίρεση την αξίωση αποζημίωσης, η οποία παρέχεται κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών
Εξάλλου, στην περίπτωση συνδρομής επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου, ευνόητο είναι ότι μπορεί να παρασχεθεί και προσωρινή προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας, στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης (άρθρο 731 ΚΠολΔ), με τη λήψη των αναγκαίων και κατάλληλων προς τούτο ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία να επιδιώκουν, προσωρινά, μέχρι τη διαπίστωση της προσβολής oριστικά κατά την κύρια διαγνωστική δίκη, την παύση της προσβολής και τη αποφυγή επανάληψης στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, το Δικαστήριο, στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης, έχει εξουσία να διατάξει την προσωρινή παράλειψη πράξεων που προσβάλλουν απόλυτα δικαιώματα, όπως αυτό της προσωπικότητας, χωρίς να θίγεται η διάταξη 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, που απαγορεύει την ικανοποίηση του δικαιώματος. Η αξίωση προς παράλειψη μελλοντικών προσβολών του κρισίμου απόλυτου δικαιώματος, έχει από τη φύση της τόση διάρκεια, όση είναι η διάρκεια της ισχύος του δικαιώματος από το οποίο απορρέει. Συνεπώς, η αξίωση αυτή είναι μία διαρκής έννομη σχέση, η οποία, όταν υπάρχει ανάγκη, μπορεί να τεθεί προσωρινά σε λειτουργία, χωρίς να κινδυνεύει να ματαιωθεί ο σκοπός της κύριας δίκης, αφού η υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου ισχύει στο διηνεκές (ΜΠρΘεσ 16790/2009, ΜΠρΑΘ 2925/2008, Γαζή, Γενικές Αρχές σ. 45, 1. Καρακατσάνη, σε ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου, στο άρθρο 57 αρ. 22 σ. 104). Περαιτέρω, με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερο την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», κατοχυρώνεται, ως ατομικό δικαίωμα, η οικονομική ελευθερία. Ειδική εκδήλωση του συνταγματικού αυτού δικαιώματος αποτελεί για τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η ελευθερία των συμβάσεων, στην οποία ανήκουν, μεταξύ άλλων, και η σύμφυτη αξίωση της τηρήσεως των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων. Νομοθετική επέμβαση σε συνεστημένη συμβατική σχέση είναι επιτρεπτή ως εξαιρετικό μέτρο, λαμβανόμενο στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, όταν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνάπτονται με το αντικείμενο της συμβάσεως, δικαιολογούν την ανατροπή της ομαλής εξελίξεως της συμβάσεως ή τη μεταβολή των συμφωνηθέντων από τους αντισυμβαλλομένους (πρβλ. ΣτΕ 1909-10/2001 Ολομ.).

Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου της, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να υποχρεωθεί η καθ’ ής...η οποία ηλεκτροδοτεί την οικία της, που βρίσκεται επί της οδού... , πόλεως του Ηρακλείου, να επανασυνδέσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αυτής, να υποχρεωθεί η τελευταία να υπολογίσει το οφειλόμενο από την ίδια, προς αυτήν, ποσό που αντιστοιχεί στη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, του επί των οδών ... και ..... , πόλεως Ηρακλείου, καταστήματος, της περιόδου από 1-2-2013 έως 2-11-2013, να παύσει να επιβάλει προσαυξήσεις και τόκους επί του οφειλομένου ποσού και να καταδικασθεί στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ). Επιπλέον, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες σκέψεις, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 και 68 του ΑΚ, 731, 732 και 946 ΚΠολΔ, χωρίς παράλληλα το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο να προσκρούει στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρας της αιτούσας ... , (η καθ’ ής δεν εξέτασε μάρτυρα), των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, και από όσα ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματα τους οι πληρεξούσιες δικηγόροι τους, σε συνδυασμό και με όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 
Η αιτούσα διατηρούσε επιχείρηση σε μισθωμένο κατάστημα, κείμενο επί της συμβολής των οδών ... της πόλεως Ηρακλείου, και προέβη στη σύναψη με την καθ’ ής, της από 31-1-2013 σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, για την με αριθμ.... παροχή, προκειμένου η τελευταία να της παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, διατηρούσε και επιχείρηση σε μισθωμένο κατάστημα επί της ..... της πόλεως Ηρακλείου, για την ηλεκτροδότηση του οποίου, είχε προβεί στη σύναψη με την καθ’ ής, της από 3-6-2014 σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, για την ... παροχή. Τέλος, για την οικία της που βρίσκεται επί της οδού ... της πόλεως Ηρακλείου, έχει προβεί στη σύναψη με την καθ’ ής, σχετικής σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος για την ... παροχή. Η αιτούσα, την 3-4-2015 προσήλθε στο κατάστημα της καθ’ ής και προέβη στη διακοπή τής με αριθμ. ... παροχής που αφορούσε το επί της ... , κατάστημα. Κατά τον παραπάνω χρόνο, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που προερχόταν από την παροχή αυτή, ανερχόταν στο ποσό των 2.712,03 ευρώ. Το ποσό αυτό, η καθ’ ής μετέφερε στην με αριθμ. ... παροχή, του καταστήματος που διατηρούσε η αιτούσα, επί των οδού ... Κατά το χρόνο δε αυτό, η άνω με αριθμ. ... παροχή εμφάνιζε ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, ύψους 9.680 ευρώ (βλ. σχετ. το με ημερομηνία έκδοσης 23-6-2015 λογαριασμό της...). Στη συνέχεια, την 11-7-2015 προσκομίσθηκε στην καθ’ ής μισθωτήριο που αφορούσε το επί των οδών ... , ακίνητο, με αποτέλεσμα να αλλάξει η σύμβαση για την εν λόγω παροχή και να λυθεί η σύμβαση της καθ’ ής με την αιτούσα για την με αριθμό ... παροχή. Έτσι, μετά την αφαίρεση των δημοτικών τελών από τη ληξιπρόθεσμη πιο πάνω οφειλή του ποσού των 12.392,03 ευρώ (9.680 + 2.712,03), το υπολειπόμενο ποσό των 11.780,75 ευρώ, η καθ’ ής το μετέφερε στην επί της οδού ... αρ. ... παροχή με αριθμ. ... Κατά το χρόνο δε της μεταφοράς του ποσού αυτού, η εν λόγω παροχή (...) εμφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο 1.480 ευρώ (βλ. σχετ. το με ημερομηνία έκδοσης 31-7- 2015 λογαριασμό της..). Η αιτούσα, παρά το γεγονός ότι κατανάλωνε ηλεκτρικό ρεύμα, εξακολουθούσε να μη καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχούσε στην κατανάλωση αυτή, με αποτέλεσμα την 7-4-2016 το συνολικά οφειλώμενο ποσό, να ανέλθει στο ποσό των 14.306 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω οφειλομένων ποσών. Έτσι, την 12-4-2016, η αιτούσα μετέβη στο υποκατάστημα της καθ’ ής και ζήτησε να ρυθμίσει το σύνολο της παραπάνω οφειλής. Μετά από διακανονισμό μεταξύ των διαδίκων μερών, και αφού η αιτούσα κατέβαλε αυθημερόν το ποσό των 400 ευρώ, συμφωνήθηκε το υπόλοιπο να εξοφληθεί σε 35 δόσεις, ανερχομένης καθεμίας στο ποσό των 400 ευρώ. Σε εκτέλεση αυτής της συμφωνίας (ρύθμισης), η αιτούσα, την 1η Ιουλίου 2016, κατέβαλε το ποσό των 161 ευρώ, και έκτοτε ουδέν ποσό κατέβαλε. Εξαιτίας τούτου, η καθ’ ής, την 14-9-2016 προέβη στη διακοπή της ηλεκτροδότησης της με αριθμ. ... παροχής. Η αιτούσα ισχυρίζεται ότι μέρος της οφειλής, που προέρχεται από την αριθμ. ...... παροχή τού επί της οδού ... άνω καταστήματος, αφορά ηλεκτρικό ρεύμα που δεν κατανάλωσε η ίδια, καθ’όσον την 2-11-2013 είχε αποχωρήσει από το εν λόγω κατάστημα και είχε παραδώσει τα κλειδιά αυτού στον ιδιοκτήτη του ... Το γεγονός, όμως, αυτό, και αληθές υποτιθέμενο, ουδόλως επηρεάζει την υπό κρίση περίπτωση, επειδή τούτο αφορά μόνον τις σχέσεις της απούσας με τον εκμισθωτή και κύριο του εν λόγω καταστήματος και δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά της καθ’ ής. Η καθ’ ής, επιχείρηση, όπως προελέχθη, είχε συνάψει με την αιτούσα, στις 31-1-2013, σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, και αυτήν (αιτούσα) γνώριζε ως οφειλέτιδα του ποσού που αναλογούσε στην καταλωθείσα από την με αριθμ.... παροχή, ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Άλλωστε και η ίδια η αιτούσα, όταν πληροφορήθηκε από την καθ’ ής το σύνολο της οφειλής που προερχόταν από την παραπάνω παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν το αμφισβήτησε, αλλά προέβη σε ρύθμιση της οφειλής της μετά της καθ’ ής, την οποία, στη συνέχεια, δεν τήρησε. Να σημειωθεί δε, ότι η αιτούσα δεν έχει καταβάλλει ούτε τα ποσά που προέρχονται από τις άλλες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, το ύψος των οποίων δεν αμφισβητεί. Υπό τα παραπάνω πιθανολογηθέντα πραγματικά περιστατικά, πιθανολογείται περαιτέρω ότι η διακοπή της σύνδεσης της ηλεκτροδότησης της οικίας της αιτούσας δεν αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά της καθ’ ής, ούτε και προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας, αφού στην ενέργεια αυτή της καθ’ ής δεν ενυπάρχει το στοιχείο του παρανόμου, καθ’ όσον δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη από το δίκαιο επέμβαση στην προσωπικότητα της αιτούσας, δεν έγινε σε ενάσκηση δικαιώματος μικρότερης σπουδαιότητας από το δικαίωμα της αιτούσας, ούτε ασκήθηκε καταχρηστικά, αφού δεν υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της καθ’ ής, η οποία για την παροχή που προσφέρει στην αιτούσα επιδιώκει να εισπράξει το αναλογούν τίμημα. Συνεπώς, πρέπει να απορρίφθεί η ένδικη αίτηση και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ής, γενομένου δεκτού του σχετικού αιτήματός της, σε βάρος της αιτούσας (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται, στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την αίτηση.
Καταδικάζει την αιτούσα στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ’ ής, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...