Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Αυτόφωρη διαδικασία, ελευθέρωση κρατούμενου χωρίς προσαγωγή στον Εισαγγελέα.

ΕγκΠροϊστΕισΠρΘεσ 7450/ 1984, Αρμεν 1985.57.
Εισαγγελέας: Κωνσταντίνος Ηρακλείδης.

Αυτόφωρα πλημμελήματα. Εφαρμογή της συνοπτικής διαδικασίας των άρθρων 417-426 ΚΠΟΙΝΔ. Προσαγωγή του επ` αυτοφώρω συλληφθέντα πάραυτα στον Εισαγγελέα.
 
 Εν συνεχεία σχετικής προφορικής προς υμάς παραγγελίας παρακαλείσθε όπως η, επί των επί των επ' αυτοφώρω καταλαμβανομένων πλημμελημάτων, συνοπτική διαδικασία των άρθρων 417-426 ΚΠΔ εφαρμόζεται αυστηρώς. Ειδικώτερον δε η διάταξις του άρθρου 418, καθην "ο επ' αυτοφώρω συλληφθείς π ρ ο σ ά γ ε τ α ι πάραυτα... εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα...", δηλονότι δέον να αποφεύγετε την, πολλάκις εμφανιζομένην, πρακτικήν ενίων Εισαγγελικών Λειτουργών,
οίτινες διατάσσουν, διά προφορικής των παραγγελίας, την ενεργήσασαν την σύλληψιν αρμοδίαν προανακριτικήν Αρχήν να αφεθούν ελεύθεροι οι, δυνάμει της, κατά το αυτό, ως άνω, άρθρον, κρατούμενοι, μετά την σύνταξιν της περί συλλήψεως και βεβαιώσεώς του, κατά τα ανωτέρω, πλημμελήματος - δράσται τούτου - εκθέσεως, προ της ενώπιόν των, κατ' εφαρμογήν της ρηθείσης διατάξεως του ΚΠΔ, προσαγωγής τούτων, και την υποβολήν, είτα, διά του ταχυδρομείου της σχηματισθείσης οικείας δικογραφίας. Η τοιαύτη, τυχόν, ενέργεια των κ.κ. Εισαγγελικών Λειτουργιών, πέραν της σαφούς αντιθέσεώς της προς την ρητήν και σαφή διάταξιν του προδιαληφθέντος άρθρου (418 ΚΠΔ), δύναται, λόγω αφ' ενός της, φυσικώ τω λόγω, ανεπαρκούς ενημερώσεως υμών επί του περιεχομένου της σχετικής δικογραφίας και της, ως εικός, διαφορετικής εκτιμήσεως, υφ' ενός εκάστου εξ υμών, των περιστάσεων υφ' ας ετελέσθη, αλλά και της βαρύτητος του αποδιδομένου εις τον, κατά τα ανωτέρω, κρατούμενον δράστην του, εις την ρηθείσαν διαδικασίαν, υπαγομένου πλημμελήματος, να προκαλέση και πεπλανημένας κρίσεις υμών, αλλά και δυσμενείς εντυπώσεις περί ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως κατηγορουμένων τινών. Πάντα ταύτα δε, έχω την γνώμην, ότι δεν συνάδουν πλήρως προς το ιδεώδες και κύριον χαρακτηριστικόν των δικονομικών νόμων, όπερ είναι η ισότης, η απλότης και η ταχύτης και επί τη βάσει δε τούτου δέον να ερμηνεύωνται και εν τη προκειμένη περιπτώσει ούτοι, υπό την βεβαίως αυθυπονοουμένην εξαίρεσιν των περιπτώσεων εκείνων καθ' ας, εξαιρετικώς σοβαροί λόγοι υγείας και έτεροι τοιούτοι ίσης βαρύτητος, π.χ. θάνατος οικείου προσώπου, ανηλικότητος του δράστου (κάτω των 17 ετών επί των ελαφράς μορφής πλημμελημάτων) δεν καθιστώσι δυνατήν, άνευ κινδύνου ταύτης και της ζωής των δραστών των ως είρηται πλημμελημάτων, την κράτησιν τούτων, ότε και μόνον, τη προφορική υμών παραγγελία, μετ' έλεγχον, ως εικός, των επικαλουμένων, ως άνω, λόγων ως και βεβαίωσιν τούτων υπό της αρμοδίας προανακριτικής αρχής θα αφίενται ούτοι ελεύθεροι. Επί τούτοις εφιστώμεν την προσοχήν υμών περί εφαρμογής, επί των επ' αυτοφώρω καταλαμβανομένων πταισμάτων και πλημμελημάτων, της συνοπτικής διαδικασίας των άρθρων 409-413 και 417-421 ΚΠΔ και επί των απολαυόντων ιδιαζούσης δωσιδικίας προσώπων (άρθρ. 111 παρ. 6 ΚΠΔ), ως το ζήτημα τούτο ορθώς επελύθη διά της υπ' αριθμ. 46/15.11.1954 γνωμοδοτήσεως του Εισαγγελέως Αρείου Πάγου (οράτε ΠοινΧρον 1954.507, ομοίως Ζησιάδη, Ποιν. Δικονομία, τόμ. 5, έκδ. 1977, σελ. 37, Αιτιολ. Εκθ. άρθρ. 407 Σχεδ. ΚΠΔ 1934).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...