Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Ομορυθμη εταιρεία, διαχείριση από μη εταίρο τρίτο.

Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου 115/ 2014.

Δικαστής, Ελένη Μπαντή, Πρωτοδίκης.

Περίληψη. Προσωπικές εταιρείες. Διαχείριση. Πληρεξουσιότητα. Ανταίτηση. Στις προσωπικές εταιρείες η ιδιότητα του διαχειριστή συνδέεται με την ιδιότητα του εταίρου και δεν μπορεί να ανατεθεί σε τρίτο. Μπορεί να ανατεθούν συγκεκριμένες διαχειριστικές πράξεις. Η ανάθεση της διαχείρισης σε μη εταίρο δεν αποτελεί ανάθεση της διαχειρίσεως κατά το άρθρο 748 ΑΚ. Διαχειριστές παραμένουν οι εταίροι. Η πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας ότι μπορεί η διαχείριση να ανατεθεί σε τρίτο αποκλειομένων των εταίρων αντιβαίνει στην αναγκαστικού δικαίου αρχή της αυτοδιαχείρισης που επιβάλλει ο νόμος για τις προσωπικές εταιρείες.
Στην κρινόμενη περίπτωση εταίρος λόγω της συχνής απουσίας του είχε δώσει πληρεξουσιότητα στον αδελφό του όπως εισέρχεται στο κατάστημα και ενεργεί διαχειριστικές πράξεις. Η έτερη εταίρος διαμαρτυρήθηκε ρητά για την συμπεριφορά αυτή. Ζητά να απαγορευτεί η είσοδος του καθού αδελφού του εταίρου στο κατάστημα και να απαγορευτεί στον εταίρο να χορηγεί πληρεξουσιότητα στον αδελφό του. Ο καθού άσκησε ανταίτηση προφορικά στο ακροατήριο. Παραδεκτή άσκηση, δεν ζητά αντίθετο δικαίωμα. Ζητά να υποχρεωθεί η αιτούσα να δεχθεί την παροχή αμισθί των υπηρεσιών του αδελφού του εταίρου στο κατάστημα να ενημερώνει για τις διαχειριστικές πράξεις της και τις ημερήσιες εισπράξεις. Δεκτή η αίτηση. Υποχρεώνει τον αδελφό του εταίρου να μην εισέρχεται στο κατάστημα και να μην ενεργεί διαχειριστικές πράξεις. Υποχρεώνει τον εταίρο να μην χορηγεί στον αδελφό του πληρεξουσιότητα. Απορρίπτει το αίτημα του ανταιτούντος να υποχρεωθεί η αιτούσα να δεχτεί την εργασία καθώς αυτό αφορά την διοίκηση της εταιρείας και δεν αποφασίζεται από το δικαστήριο. Υποχρεώνει την αιτούσα για καθημερινή ενημέρωση του ανταιτούντα για τις διαχειριστικές πράξεις και τις εισπράξεις. 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 268 και 686 παρ. 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ο καθού η αίτηση μπορεί να ασκήσει προς συνεκδίκαση, στο πλαίσιο της αρχής της οικονομίας της δίκης, ανταίτηση (τη δική του δηλαδή αίτηση ασφ. μέτρων), χωρίς να απαιτείται σύνδεσμος ανάμεσα στο ασφαλιστέο δικαίωμα που αποτελεί το αντικείμενο της ανταίτησης με εκείνο που αποτελεί το αντικείμενο της αρχικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση προδικασίας και συνεπώς η ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί με προφορική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά και, αν δεν τηρούνται αυτά, με σημείωση του δικαστή στην αίτηση είτε με τις προτάσεις του καθού, με την προϋπόθεση ότι κατατέθηκαν στην έδρα πριν από την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης, ή και μετά, εφόσον ο ισχυρισμός στον οποίο θεμελιώθηκε η ανταίτηση προτάθηκε κατά την προφορική συζήτηση (βλ. σχετ. ΜονΠρωτΑγρ 500/ 2001, οπού παραπομπή σε Βαθρακοκοίλη Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρ. 686 παρ. 17, Μπέη Πολ. Δικονομία άρθρ. 686 σελ. 77, ΜΠρωτΑθ. 15280/1980 ΕλλΔνη 22,173 καθώς και ΜονΠρωτΣάμου 129/1998 ΝΟΜΟΣ όπου παραπομπή σε Τζίφρα, στο νοΒ 19, 1194,ΜΠρΚω (ΑσφΜ) 480/1994, Αρμ. 1995, 809, ΜΠρΛαρ 817/83 Δνη 24, 414).

Η ανταίτηση ασκήθηκε παραδεκτώς σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, απορριπτομένου ως αβάσιμου του ισχυρισμού της αιτούσας περί απαραδέκτου ελλείψει προδικασίας της ανταίτησης διότι δεν ζητά να ικανοποιηθεί αίτημα αντίθετο με το αίτημα της κύριας αίτησης, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 268, 686 παρ. 4, 731 ΚΠολΔ, πλην των αιτημάτων α) να υποχρεωθεί η αιτούσα-καθ` ής η ανταίτηση να δεχτεί την παροχή αμισθί εργασίας εκ μέρους του ... ως σερβιτόρου-μπουφετζή, καθώς από το συνδυασμό των άρθρων 748 παρ. 1 εδ. β` ΑΚ και 253 παρ. 1 ν. 4072/2012 προκύπτει ότι για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων και συνεπώς δεν μπορεί το Δικαστήριο με την απόφασή του να υποχρεώσει την αιτούσα-καθ` ής η αίτηση να συναινέσει στο αίτημα των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντων και β) του αιτήματος να υποχρεωθεί η αιτούσα-καθ` ής η αίτηση να ενημερώνει καθημερινά τον πρώτο των καθ` ών η αίτηση- ανταιτούντα για τις τρέχουσες καθημερινές πράξεις διαχείρισης που ανακύπτουν καθώς και για την ημερήσια είσπραξη αφού ο τελευταίος μετά τη μεταβίβαση των μεριδίων του στον δεύτερο των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντα δεν έχει πλέον την ιδιότητα του εταίρου και συνεπώς δεν έχει υποχρέωση πληροφόρησής του η αιτούσα-καθ` ής η ανταίτηση. (άρθρα 754, 718 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 254 παρ. 4 ν. 4072/2012). Πρέπει συνεπώς η ανταίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να εξετασθεί και από ουσιαστική άποψη, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση λόγω της πρόδηλης συνάφειάς τους (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

Στα άρθρα 18, 19 και 22 ΕμπΝ και 748 παρ. 1, 749 παρ. 1, 754 παρ. 1, 756, 760 και 724 ΑΚ ορίζονται τα εξής: Το εταιρικό συνάλλαγμα κανονίζεται από το πολιτικό δίκαιο, από τους ιδιαίτερους νόμους περί εμπορίας και από τις συμφωνίες των μερών. Ο νόμος γνωρίζει τρία είδη εμπορικών εταιρειών, την ομόρρυθμη, την ετερόρρυθμη και την ανώνυμη. Οι ομόρρυθμοι συνεταίροι που αναφέρονται στο καταστατικό έγγραφο της εταιρείας, υπόκεινται αλληλέγγυα σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραμμένες από ένα μόνο των συνεταίρων υπό την εταιρική επωνυμία. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, σε όλους μαζί τους εταίρους. Αν η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατέθηκε σε έναν ή σε μερικούς από τους εταίρους οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη διαχείριση. Ο εταίρος που έχει τη διαχείριση από την εταιρική σύμβαση, λογίζεται πως έχει και την πληρεξουσιότητα να αντιπροσωπεύει τους λοιπούς εταίρους απέναντι στους τρίτους. Οι απαιτήσεις μεταξύ των εταίρων από την εταιρική σύμβαση δεν μεταβιβάζονται.
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών σαφώς προκύπτει ότι στις προσωπικές εταιρείες, όπως είναι και η ομόρρυθμη, η εξουσία (και το καθήκον) διαχειρίσεως είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εταιρική ιδιότητα και για το λόγο αυτό δεν μπορεί η διαχείριση να ανατεθεί με το εταιρικό ή με μεταγενέστερη απόφαση των εταίρων σε τρίτο, μη εταίρο, όπως επί κεφαλαιουχικής εταιρείας. Μόνον οι απεριόριστα ευθυνόμενοι ομόρρυθμοι εταίροι μπορούν να είναι διαχειριστές και εκπρόσωποι της ομόρρυθμης εταιρείας, και όχι τρίτο πρόσωπο. Με σύμβαση εντολής ή εργασίας μπορεί να ανατεθεί από τους εταίρους σε τρίτο μη εταίρο η διεξαγωγή και ενέργεια διαχειριστικών πράξεων, χωρίς όμως αυτός να γίνεται διαχειριστής της ομόρρυθμης εταιρείας κατά την έννοια του νόμου ούτε όργανο του νομικού προσώπου αυτής (βλ. ΟλΑΠ 13/1997 ΝΟΜΟΣ) και όταν αυτή έχει νομική προσωπικότητα, εφαρμόζονται ως προς αυτόν, στις μεν σχέσεις του προς τα έσω οι διατάξεις για την εντολή ή τη σύμβαση εργασίας στις δε σχέσεις του προς τα έξω οι διατάξεις για την πληρεξουσιότητα. Τούτο σημαίνει ειδικότερα ότι η ανάθεση της "διαχειρίσεως" σε μη εταίρο, συμφωνούμενη από όλους τους εταίρους, δεν αντιβαίνει μεν σε κανόνα δικαίου, οπωσδήποτε όμως δεν αποτελεί ανάθεση της διαχειρίσεως κατά την έννοια των άρθρων 748 επ ΑΚ,ούτε ο τρίτος γίνεται διαχειριστής της εταιρίας με την τεχνική έννοια του όρου (Πρβλ. ΑΠ 476/ 1990). Ετσι διαχειριστές παραμένουν οι εταίροι που τον διόρισαν από τους οποίους και μπορεί να ανακληθεί, η δε σχέση των εταίρων με αυτόν δεν είναι εταιρική. Συνεπώς ο διορισμός τρίτου δεν εξομοιώνεται με τον διορισμό εταίρου διαχειριστή, με τον οποίο και μόνο αποκλείονται οι λοιποί εταίροι της διαχειρίσεως (άρθρ. 748 ΑΚ). Ο αποκλεισμός άλλωστε των εταίρων από τη διαχείριση με το διορισμό τρίτου ως διαχειριστή αντιβαίνει προς τον κανόνα ότι με την εντολή, ναι μεν μπορούν να δοθούν εξουσίες σε τρίτους, όχι όμως να στερηθεί των παράλληλων εξουσιών του ο διορίζων και κύριος των υποθέσεων, έχει δε το νόημα της διαχειρίσεως της εταιρίας από όλους τους εταίρους ή τον εταίρο διαχειριστή με παράλληλο δικαίωμα του μη εταίρου, που όμως στηρίζεται στην πληρεξουσιότητα (βάσει σχέσεως εντολής ή εργασίας) και δεν αποκλείει τις διαχειριστικές εξουσίες των εταιρών ή του εταίρου διαχειριστή. Τούτο συνάγεται σαφώς και από το άρθρο 724 ΑΚ που δεν επιτρέπει συμφωνία απαγορεύουσα την ανάκληση της εντολής προς τον τρίτο, ο οποίος προφανώς δεν έχει τους κατά το αυτό άρθρο λόγους επιτρεπτού κατ` εξαίρεση, της συμφωνίας αυτής, (βλ. για τα ανωτέρω ΑΠ 751/ 1994 ΝΟΜΟΣ). Επομένως ο όρος του καταστατικού ομόρρυθμης εταιρείας ότι η "διαχείριση" αυτής ανήκει σε τρίτο μη εταίρο δεν αποκλείει τους ομόρρυθμους εταίρους από το να έχουν και να ασκούν αυτοί το δικαίωμα διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 22 του ΕμπΝ. Η άποψη ότι μπορεί το καταστατικό να προβλέψει ότι η εκπροσώπηση και διαχείριση της ομόρρυθμης εταιρείας ανήκει σε τρίτο μη εταίρο, με αποκλεισμό των εταίρων, έρχεται προσθέτως σε αντίθεση με την προσωπική φύση της ομόρρυθμης εταιρείας και αντιβαίνει στην αναγκαστικού δικαίου αρχή της αυτοδιαχείρισης που επιβάλλει ο νόμος για τις προσωπικές εταιρείες, ενόψει της απεριόριστης προσωπικής ευθύνης των εταίρων, σε αντίθεση με την περιορισμένη ευθύνη των μετόχων των κεφαλαιουχικών εταιρειών, (βλ. για τα ανωτέρω ΟλΑΠ 13/1997 και ΕφΘεσσ 27/2000). Αφού, λοιπόν, ούτε το καταστατικό προσωπικής εταιρίας δεν μπορεί να προβλέψει ότι η εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρίας ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, μη εταίρο, είναι προφανές ότι, πολύ περισσότερο, ο εταίρος που ορίστηκε ως διαχειριστής της εταιρίας, δεν έχει την εξουσία να αναθέσει την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρίας σε τρίτο πρόσωπο, μη εταίρο. (βλ. για τα ανωτέρω ΜονΠρωτΛαρ 4508/2006).

Από την εκτίμηση των ένορκων κατάθεσεων των μαρτύρων ... που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, και τα έγγραφα που νομοτύπως προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: 
Με το από 20-07-2005 ιδιωτικό συμφωνητικό καταχωρημένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ζακύνθου με αριθμό 97/2005, συστάθηκε στη Ζάκυνθο η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «...» με έδρα τη Ζάκυνθο, οδός ... με σκοπό την εκμετάλλευση καταστήματος καφετέριας-μπαρ-ζαχαροπλαστείου- τζελατερίας-κρουασαντερί-φαστ φουντ-σνακ μπαρ και συναφών δραστηριοτήτων και αρχικούς εταίρους τον ... και τον πρώτο των καθ` ών η αίτηση- ανταιτούντα με ποσοστό 50% έκαστος. Ακολούθως, με το από 07-04-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό (αριθμ.καταχ.67/09), τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό της ανωτέρω ομόρρυμθης εταιρίας με τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου του .., ήτοι του 50% της συμμετοχής του στην εταιρία προς τον ... και την αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας σε «...». Στη συνέχεια, με το από 16-08- 2013 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού ομόρρυθμης εταιρίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Επαγγελματικό Μητρώο του Γενικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου την 20- 08-2013 με αριθμό 89464 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 70572024000, εισήλθαν η αιτούσα-καθ` ής η ανταίτηση από κοινού με τον δεύτερο των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντα ... στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «...», ως ομόρρυθμοι εταίροι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής, λόγω μεταβίβασης σε αυτούς των εταιρικών μεριδίων των αποχωρησάντων εταίρων αφενός του .., ο οποίος μεταβίβασε στην αιτούσα-καθ` ής η ανταίτηση το 50% των μεριδίων, και αφετέρου του πρώτου των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντος .., ο οποίος μεταβίβασε το 50% των μεριδίων στον αδελφό του δεύτερο των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντα ... ενώ η εταιρική επωνυμία μεταβλήθηκε εκ νέου σε «...», η οποία εξακολουθεί έως και σήμερα. Διαχειριστές, διευθυντές και νόμιμοι εκπρόσωποι ορίστηκαν οι νέοι εταίροι, με την εντολή να ενεργούν πράξεις διαχείρισης είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας τους, σύμφωνα με τον υπό στοιχείο (6) όρο του ως άνω συμφωνητικού, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού, από 20-07-2005 συμφωνητικού, μεταξύ των οποίων και ο όρος περί συμμετοχής των εταίρων με προσωπική εργασία. Ο δεύτερος των καθ` ών η αίτηση-ανταιτών, διαμένει μόνιμα στην Αθήνα λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να μην του είναι δυνατό ούτε να παρίσταται συχνά στο κατάστημα και να παρέχει την προσωπική του εργασία, ούτε και να διενεργεί διαχειριστικές πράξεις ως εταίρος της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρίας. Η αδυναμία άσκησης ουσιαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας από τον δεύτερο των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντα πιθανολογείται ότι είχε σαν επακόλουθο τη συχνή εμφάνιση του πρώτου των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντος και μη εταίρο πλέον στο κατάστημα, ο οποίος αρχικά προσέφερε την προσωπική του εργασία αλλά μετά από κάποιους μήνες άρχισε να επεμβαίνει ενεργά στη λειτουργία του καταστήματος δίνοντας παραγγελίες σε προμηθευτές της επιχείρησης και ενεργώντας διάφορες διαχειριστικές πράξεις. Οι ενέργειες αυτές του πρώτου των καθ` ών η αίτηση- ανταιτούντος μετά από κάποιο διάστημα προκάλεσαν την αντίδραση της αιτούσας-καθ` ής η ανταίτηση ιδίως δε όταν πληροφορήθηκε ότι ο δεύτερος των καθ` ών η αίτηση-ανταιτών έχει χορηγήσει στον πρώτο των καθ` ών η αίτηση- ανταιτούντα το από υπ.αριθμ. 30001/05-09-2013 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Ζακύνθου .., με βάση το οποίο του έδινε ειδική εντολή πληρεξουσιότητα και δικαίωμα να παρίσταται και να τον αντιπροσωπεύει ως διαχειριστή της ως άνω εταιρίας και να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας. Η δημιουργηθείσα αυτή κατάσταση είχε σαν αποτέλεσμα τις συνεχείς προστριβές και τα επεισόδια μεταξύ της αιτούσας και του πρώτου τον καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντος, τα οποία συνεχίζονται και μέχρι σήμερα, (βλ. τα από 31-03-2014, 14-06-2014, 25-07-2014, 03-08-2014, 11-08-2014 30- 08-2014 αντίγραφα από τα βιβλία αδικημάτων-συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος Ζακύνθου) το από 01-08-2014 αυτόφωρο Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, την από 11-08-2014 έγκληση της αιτούσας-καθ` ής η ανταίτηση κατά του πρώτου των καθ` ών η αίτηση- ανταιτούντος), γεγονότα που συνιστούν κατεπείγουσα περίπτωση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, απορριπτομένων ως εκ τούτου ως αβασίμων των ενστάσεων περί ελλείψεως εννόμου συμφέροντος και ελλείψεως κατεπείγοντος των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντων. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ` ουσίαν βάσιμη και η ανταίτηση εν μέρει δεκτή ως κατ` ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθούν αφενός ο πρώτος των καθ` ών η αίτηση- ανταιτών ... να παραλείπει να εισέρχεται και να παραμένει στο κατάστημα καθώς και να διενεργεί διαχειριστικές πράξεις για λογαριασμό της εταιρίας με την επωνυμία «...» και αφετέρου ο δεύτερος των καθ` ών η αίτηση-ανταιτών να παραλείπει τη χορήγηση γενικής και καθολικής πληρεξουσιότητας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την άσκηση διαχειριστικών πράξεων στην εταιρία «...» σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω μείζονα πρόταση. Περαιτέρω, πρέπει να υποχρεωθεί η αιτούσα-καθ` ης η ανταίτηση λόγω της πολύ συχνής απουσίας του συνεταίρου της δεύτερου των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντος να τον ενημερώνει εγγράφως για τις τρέχουσες καθημερινές πράξεις διαχείρισης που ανακύπτουν καθώς και για την ημερήσια είσπραξη. Τέλος, πρέπει να συμψηφισθούν, κατ` άρθρο 178 ΚΠολΔ, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την υπ.αριθμ. 116/05-08-2014 αίτηση με την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον πρώτο των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντα ... να παραλείπει να εισέρχεται και να παραμένει στο κατάστημα της αιτούσας καθώς και να διενεργεί διαχειριστικές πράξεις για λογαριασμό της εταιρίας με την επωνυμία «...» και τον δεύτερο των καθ` ών η αίτηση- ανταιντούντα ... να παραλείπει τη χορήγηση γενικής και καθολικής πληρεξουσιότητας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την άσκηση διαχειριστικών πράξεων στην εταιρία «...».
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανταίτηση.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα-καθ` ης η ανταίτηση λόγω της πολύ συχνής απουσίας του συνεταίρου της δεύτερου των καθ` ών η αίτηση-ανταιτούντος ... να τον ενημερώνει εγγράφως για τις τρέχουσες καθημερινές πράξεις διαχείρισης που ανακύπτουν καθώς και για την ημερήσια είσπραξη.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...