Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Προσφυγή κατά απορριπτικής διάταξης Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προσφυγή κατά απορριπτικής διάταξης ΕισΕφετών.

Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα Ζ', 251/ 2016.
(ομοίως και ΑΠ 316/ 2016, ΠοινΤμήμα Ζ')

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Βασίλειο Καπελούζο, Πάνο Πετρόπουλο και Δημήτριο Γεώργα-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Περίληψη. Ποινική Δικονομία. Προσφυγή κατά απορριπτικής της εγκλήσεως διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών. Απόρριψη προσφυγής από τον Εισαγγελέα Εφετών. Αναίρεση. Παραδεκτό - απαράδεκτο αυτής. Προσφυγή - καταγγελία κατά της ως άνω διατάξεως του Εισαγγελέως Εφετών με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή. Η προσφυγή αυτή - καταγγελία εκτιμάται ως αίτηση αναιρέσεως. Απαράδεκτο αναιρέσεως κατά της απορριπτικής της προσφυγής διατάξεως του Εισαγγελέως Εφετών. Απορρίπτει την προσφυγή, εκτιμούμενη ως αίτηση αναιρέσεως, ως απαράδεκτη.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Πλιώτα (γιατί κΑωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.
 Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της προσφεύγουσας-αναιρεσείουσας: Ενωσης Επαγγελματικών Εργασιακών Σωματείων με την επωνυμία "...", που εδρεύει στην Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κ. Τ. και που στο συμβούλιο δεν εκπροσωπήθηκε, περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 8/2015 διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας.
 Ο Εισαγγελέας Εφετών Λαμίας, με την ως άνω διάταξή του αποφάσισε όσα αναφέρονται σ’ αυτήν, και η προσφεύγουσα ζητεί τώρα την ακύρωση της διάταξης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Μαΐου 2015 προσφυγή-καταγγελία της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 609/2015.

 Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρότασή του, με αριθμό 151/8-10-2015, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω στο Δικαστήριό σας, σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 476 και 513 παρ. 1α του ΚΠΔ, την από 4-5-2015 "προσφυγή", εκτιμούμενη ως αίτηση αναίρεσης, της Ένωσης Επαγγελματικών Εργασιακών Σωματείων με την επωνυμία " ...", κατά της με αρ. 8/30-3-2015 Διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών ..., που εκδόθηκε κατά το άρθρο 48 ΚΠΔ. Από τις διατάξεις των άρθρων 462,463, 483 επ. και 504 π. Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι επιτρέπεται, στους δικαιούμενους, η άσκηση αναίρεσης κατά των βουλευμάτων του δικαστικού συμβουλίου και κατά των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων μόνο στις οριζόμενες στα άρθρα αυτά περιπτώσεις, χωρίς, είτε από τις διατάξεις αυτές είτε από ειδική ρύθμιση, να υπάρχει πρόβλεψη για άσκηση αυτού του ενδίκου και κατά των διατάξεων του Εισαγγελέα των Εφετών, που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου Κώδικα, επί προσφυγών δηλαδή στρεφομένων κατά διατάξεων του Εισαγγελέα των Πλημμελειοδικών. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως αναιρέσεως κατά των αναλόγων διατάξεων, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, αφού τα ένδικα μέσα μπορεί κατ’ αρχήν να προβλέπονται ή όχι και να καταργούνται ή να περιορίζονται από τον κοινό νομοθέτη σε ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων, με σκοπό τη ταχύτερη διεξαγωγή των δικών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης. Επομένως, η κρινόμενη "προσφυγή" της Ένωσης Επαγγελματικών Εργασιακών Σωματείων με την επωνυμία "...", ως αίτηση αναιρέσεως εκτιμούμενη (όμοια αντιμετώπιση γι αυτή την εκτίμηση κλπ και σε ανάλογες περιπτώσεις-ΑΠ 2001/2006, 140/2009, 1928/2009, 2498/2009, 105/2010, 570/2011, 1301/2012), στρεφόμενη κατά της με αρ. 8/30-3-2015 Διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, με την οποία απορρίφθηκε η με αρ. 1/2015 προσφυγή της κατά της με αρ. 204/17-12-2004 Διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, που απέρριψε την από 23.7.2012 έγκλησή της ιδίας, Ενώσεως, κατά της Β. Λ. του Α., μη προβλεπομένη από τον νόμο, κατά τα προεκτεθέντα, είναι απαράδεκτη. Μετά από αυτά πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ και να καταδικαστεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Προτείνω ν’ απορριφθεί η από 4-5-2015 "προσφυγή", εκτιμούμενη ως αίτηση αναιρέσεως, της Ένωσης Επαγγελματικών Εργασιακών Σωματείων με την επωνυμία "...", κατά της με αρ. 8/30-3-2015 Διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών ... και να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.

 Αθήνα 25-9-2015

 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
 Βασίλειος  Η. Πλιώτας".

 Αφού άκουσε

 τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρότασή του και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος της προσφεύγουσας-αναιρεσείουσας.

 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Σύμφωνα με τα άρθρα 462 και 463 εδαφ. α’ του ΚΠΔ, τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία κατά των βουλευμάτων και των αποφάσεων είναι η έφεση και η αίτηση για αναίρεση, τα ένδικα δε αυτά μέσα μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανισθούν (μετά από προηγούμενη ειδοποίηση πριν από 24 ώρες από το γραμματέα της εισαγγελίας) κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΠοινΔ σε προσφυγή κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημ/κών, που απέρριψε την έγκληση, δεν φέρει τον χαρακτήρα βουλεύματος ή αποφάσεως. Επομένως, δεν συγχωρείται κατ’ αυτής αναίρεση, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 462 ΚΠΔ, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από καμμία άλλη γενική ή ειδική διάταξη του νόμου. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως αναιρέσεως κατά των αναλόγων διατάξεων, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, αφού τα ένδικα μέσα μπορεί κατ’ αρχήν να προβλέπονται ή όχι και να καταργούνται ή να περιορίζονται από τον κοινό νομοθέτη σε ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων, με σκοπό την ταχύτερη διεξαγωγή των δικών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης.

 Στην προκειμένη περίπτωση ο Εισαγγελέας Πλημ/κών Λαμίας με την υπ’ αριθμ. 204/2014 διάταξή του, απέρριψε την από 23-7-2012 έγκληση της εδρεύουσας στην Λαμία Ενωσης Επαγγελματικών Εργατικών Σωματείων με την επωνυμία "..." κατά της Β. Λ. του Α., κατοίκου .... Ακολούθως αυτή (εγκαλούσα) προσέφυγε κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημ/κών στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, ο οποίος με την 8/30-3-2015 διάταξή του απέρριψε την προσφυγή της. Στη συνέχεια η ίδια προσφεύγουσα άσκησε την κρινόμενη από 4-5-2015 προσφυγή-καταγγελία κατά της ως άνω διατάξεως προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εκτιμώμενη ως αίτηση αναιρέσεως, που όμως ως μη προβλεπόμενη υπό του νόμου, η άσκηση κατ’ αυτής του ενδίκου μέσου αναίρεσης, είναι απορριπτέα. Κατ’ ακολουθίαν πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση αυτή αναιρέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (αρθ. 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 4-5-2015 (αριθ. Πρωτ. 354/4-5-2015),προσφυγή, εκτιμούμενη ως αίτηση αναιρέσεως, της Ενώσεως Επαγγελματικών Εργασιακών Σωματείων με την επωνυμία "..." κατά της με αριθμό 8/30-3-2015, διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας.
Και
Καταδικάζει την προσφεύγουσα-αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: