Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Κατάσχεση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων 312/ 2015, ΝοΒ 2015.1260.
 
 Δικαστής: Γ. Δανιάς, Πρωτοδίκης.

Περίληψη. Ασφαλιστικά μέτρα. Κατάσχεση ονομαστικών μετοχών Α.Ε. μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Εφαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ για την κατάσχεση κινητών πραγμάτων. Απεγχαρτωμένες μετοχές. Εάν δεν έχουν εκδοθεί μετοχές η κατάσχεση επιβάλλεται επι των μετοχών και της ενσωματωμένης σε αυτές αξιογραφικής αξίας που αναφέρονται στο καταστατικό της ΑΕ οι οποίες είναι κινητά πράγματα. Απορρίπτεται στο σύνολο της η αίτηση, λόγω πιθανολόγησης μη ευδοκίμησης των λόγων της.
Ι. Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας της σε βάρος του επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, ζητεί να ανασταλεί αυτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 938 ΚΠολΔ, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής που άσκησε νομότυπα και εμπρόθεσμα ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, διότι πειθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής του και διότι η εκτέλεση θα προκαλέσει σε αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη. Ζητεί, τέλος, να καταδικασθούν οι καθ’ ων στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

ΙΙ. Η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 και επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στην ανωτέρω διάταξη. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί αντιστοίχως και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα με εξαίρεση το αίτημα του αιτούντος για την καταδίκη των καθ’ ων στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του, το οποίο είναι μη νόμιμο και ως τέτοιο απορριπτέο, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 178 § 3 εδ. γ` ν.δ. 3026/1954 «περί του κώδικος των δικηγόρων», επί αίτησης χορήγησης αναστολής εκτέλεσης επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου.

ΙΙΙ. Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του, ο αιτών εκθέτει ότι με την με αριθμό …/2015 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Χανίων Ι.Γ.** και με επίσπευση των τριών καθ’ ων επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση επί κινητών πραγμάτων του, που περιγράφονται αναλυτικά σ’ αυτήν. Η εν λόγω προσβαλλόμενη έκθεση τού κοινοποιήθηκε την 23.06.2015. Ο προσδιορισθείς με αυτήν πλειστηριασμός πρόκειται να λάβει χώρα την 22.07.2015, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4ης απογευματινής έως 5ης απογευματινής, στο Ειρηνοδικείο Χανίων, ενώπιον της Συμβολαιογράφου… Ότι η ως άνω κατάσχεση επεβλήθη δυνάμει της υπ’ αριθ. …/ 2012 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας επεδόθη σε αυτόν την 23.03.2015 με επιταγή προς εκτέλεση στο από πολλών ετών κλειστό κατάστημα που διατηρούσε στον Κορυδαλλό Αττικής επί της οδού … κατά την μνημονευόμενη εις αυτό το αντίγραφο έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Δ.Κ.** με αριθμό …/23.03.2015. Ότι η κοινοποίηση αυτή έγινε από τους καθ’ ων στην ανωτέρα διεύθυνση στην οποία πλέον από πολλών ετών δεν έχει πρόσβαση, αφού κατοικεί μονίμως στην Γαύδο, όπου και δραστηριοποιείται επαγγελματικώς διατηρών μικρή τουριστική μονάδα εξ ημισείας με τον αδελφό του. … Ότι η σύζυγός του και τα τέκνα του γνωρίζουν την κατοικία του, εφόσον σε προγενέστερο μεταξύ της πρώτης των καθ’ ων συζύγου του και αυτού δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων στο σημείωμα (υπόμνημα) που κατέθεσε αναφέρει ως κατοικία του την νήσο Γαύδο και συνεπώς αυτή αποδεικνύεται ότι τελούσε εν γνώσει αυτού του στοιχείου, σε κάθε δε περίπτωση οι καθ’ ων δια του επιβάλλοντος την κατάσχεση δικαστικού επιμελητή στην παρά πόδα παραγγελία του τον αναφέρουν ως κάτοικο νήσου Γαύδου και όχι Κ.** Αττικής. Κατά συνέπεια η ανωτέρω κοινοποίηση τυγχάνει παράνομη και λογίζεται ως μη γενομένη, η δε εκτελεστική διαδικασία πάσχει απόλυτης ακυρότητας και ο εν λόγω ισχυρισμός του αποδεικνύεται πλήρως κατά τα ανωτέρω και πρέπει να γίνει δεκτός καθ’ ολοκληρίαν. Διατυπωμένος κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο λόγος ανακοπής πιθανολογείται ότι είναι ορισμένος και θα γίνει δεκτός ως νόμω βάσιμος, πλην όμως δεν πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτός και ως ουσία βάσιμος. Τούτο διότι όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. …/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (ασφαλιστικά) όσο και από το από 24.4. 2012 σημείωμα προς έκδοση συναινετικής απόφασης, υπογεγραμμένο και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ήδη αιτούντος, ως διεύθυνση του τελευταίου αναφέρεται ο Κ.

IV. Mε τον δεύτερο λόγο της ανακοπής του, ο αιτών εκθέτει ότι παρανόμως οι καθ’ ων προέβησαν στην κατάσχεση 15.000 ονομαστικών μετοχών των οποίων είναι κύριος, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Κατασκευαστική Εταιρία», με διακριτικό τίτλο … Ότι συγκεκριμένα, ενώ ο νομοθέτης προβλέπει σαφώς ότι οι ονομαστικές μετοχές ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών κατάσχονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κατασχέσεως κινητών πραγμάτων κατά 953 επ. ΚΠολΔ, δηλαδή με αφαίρεση του πράγματος από τον δικαστικό επιμελητή (954 § 1 ΚΠολΔ) (βλ. και ΕφΑθ 1730/2010), οι καθ’ ων στην προσβαλλομένη έκθεση αναφέρουν ότι αρνήθηκε να παραδώσει ή να δηλώσει την ύπαρξη τους στον δικαστικό επιμελητή για τις 15.000 ονομαστικές μετοχές. Ότι εν συνεχεία αυτός αναφέρει αυτολεξεί: «… και κατόπιν μη ανευρέσεώς τους στο κατάστημα της εταιρείας προέβην εις την κατάσχεση επί της αξιογραφικής αξίας 15.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας οι οποίες ανήκουν στον καθ’ ού η εκτέλεση … και οι οποίες αποτυπωμένες και βεβαιωμένες από το συστατικό καταστατικό και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας και θεωρούνται Απεγχαρτωμένες Αξιογραφικώς κατά τα περί αποϋλοποιήσεως των μετοχών προβλεπόμενα και αναλογικώς εν προκειμένω εφαρμοζόμενα ...». Ότι στη συνέχεια αυθαιρέτως καθορίζει σε 4 ευρώ την αξία κάθε μετοχής και άρα 60.000,00 ΕΥΡΩ (15000x4) την συνολική αξία των κατασχεθεισών μετοχών. Ότι ο ανωτέρω συλλογισμός των καθ’ ων η παρούσα είναι μη νόμιμος εφόσον η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που προέβλεψαν την αποϋλοποίηση των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην περίπτωση των ονομαστικών μετοχών του. Ότι με τη διάταξη του άρθρου 39 επ. του ν. 2396/1996 που θέσπισε την αποϋλοποίηση ορίσθηκε ότι αποκλειστικά και μόνο για τις μετοχές των ελληνικών ανωνύμων εταιριών, που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεν εκδίδονται πλέον τίτλοι, αλλά οι μετοχές αυτές καταχωρίζονται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρίας αποθετηρίων τίτλων και παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στα αρχεία αυτά. Ότι κατά συνέπεια οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας του δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απεγχαρτωμένες αξιογραφικώς κατά τα περί αποϋλοποιήσεως ισχύοντα επί των μετοχών των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών και κατ’ ακολουθίαν ο ισχυρισμός των καθ’ ών περί αναλογικότητας είναι μη νόμιμος. Ότι περαιτέρω και κατά το άρθρο 49 § 4 του ν. 2396/ 1996, που προστέθηκε με το άρθρο 107 § 1 του ν. 2533/1997, σε περίπτωση κατάσχεσης άυλων μετοχών, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 982 έως 991 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 967 του ίδιου Κώδικα, η ερμηνευτική προσέγγιση των οποίων, στην περίπτωση αυτή, επιβάλλει να είναι προσανατολισμένη στο πνεύμα και το σκοπό του θεσμού. Αυτό σημαίνει ότι και στην περίπτωση ακόμη που ήθελε θεωρηθεί νόμιμη, η κατάσχεση θα έπρεπε να επιβληθεί εις χείρας τρίτου, αφού δεν νοείται αποϋλοποιημένη μετοχή εις χείρας του οφειλέτη κατά το ελληνικό, τουλάχιστον, δίκαιο, και ότι γι’ αυτό τον επιπλέον λόγο τυγχάνει άκυρη. Ότι πλέον αυτών για την ελληνική έννομη τάξη και κατά την κρατούσα άποψη, οι ονομαστικές μετοχές αποτελούν αξιόγραφα σε ευρεία έννοια, δεδομένου ότι είναι έγγραφα, τα οποία ενσωματώνουν δικαίωμα ιδιωτικό, για την ενάσκηση του οποίου απαιτείται η κατοχή του τίτλου. Ότι οι ονομαστικές μετοχές υπάγονται στην έννοια των αντικαταστατών πραγμάτων και έχουν χαρακτήρα ενσωμάτου κινητού πράγματος, με αποτέλεσμα επ’ αυτών να εφαρμόζονται οι σχετικές με την κατάσχεση κινητών διατάξεις των άρθρ. 942 επ. ΚΠολΔ. Ότι κατά το 942 ΚΠολΔ «... ο δικαστικός επιμελητής αν βρει στον οφειλέτη τέτοια πράγματα αφαιρεί από αυτά την ποσότητα που οφείλεται και τα παραδίδει σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Ότι αν αυτό δεν κατορθωθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 917. Ότι από τον συνδυασμό αυτών των διατάξεων προκύπτει ότι ο επιμελητής έπρεπε να προβεί σε αφαίρεση των κινητών πραγμάτων, αφού χωρίς αυτήν δεν νοείται κατάσχεση κινητού πράγματος. Πλην όμως, ο λόγος αυτός πιθανολογείται μη νόμιμος και κατά τούτο απορριπτέος. Τούτο διότι, λόγω του εξωαξιογραφικού προσδιορισμού της μετοχικής σχέσης (η οποία προσδιορίζεται από το εταιρικό καταστατικό και όχι από τον μετοχικό τίτλο) και της συνεπαγόμενης κάμψης της αρχής της γραμματοπαγείας, η μετοχή είναι τίτλος επιρρεπής σε χαλαρή αξιογραφική ενσωμάτωση. Τούτο ενισχύεται από την διατύπωση της § 4 του άρθρ. 8Β κ.ν. 2190/1920, όπου ορίζεται ότι: «Εάν η εταιρεία έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, το καταστατικό μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωσή της να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτω ση αυτή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετοχών. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την § 6 ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος». Έτσι, η απεγχάρτωση των ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων εταιριών είναι δυνατή, η δε μεταβίβαση άυλων τίτλων δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων, αλλά με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος (§ 7). Επομένως, ορθά στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης θεωρούνται οι άυλες μετοχές «κινητά» πράγματα, της κατάσχεσης επιβαλλόμενης επί των ανηκουσών στον οφειλέτη μετοχών και επί της αξιογραφικής αξίας αυτών.

V. Με τον τρίτο λόγο της ανακοπής του και κατ’ ορθή εκτίμηση αυτού, ο αιτών ισχυρίζεται ότι έχει εξοφλήσει τμήμα της αξίωσης των καθ’ ων, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει το ύψος της γενόμενης εξόφλησης λόγω της «τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» που έχει επιβληθεί με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α 65/28.6.2015 και τις δύο παρατάσεις της. Πλην όμως ο λόγος αυτός της ανακοπής πιθανολογείται αόριστος και κατά τούτο απορριπτέος, εφόσον ο αιτών δεν επικαλείται συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένα ποσά καταβολής.

VI. Με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής του ο αιτών ισχυρίζεται ότι, η εκ μέρους των καθ’ ων επισπευδόμενη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνιστά κατάχρηση δικαιώματος. Τούτο διότι με τους καθ’ ων μέχρι τώρα υπήρξε συνεννόηση σχετικά με τις οφειλόμενες εις αυτούς καταβολές, είναι τουλάχιστον καταχρηστικό τώρα να αποπειράται κάποιος να βλάψει με αυτόν τον τρόπο την περιουσία άλλου, όταν μάλιστα αυτός ο άλλος τυγχάνει στενού κύκλου συγγενής και η περιουσία του είναι πλέον ή βέβαιον ότι θα καταλήξει στα τέκνα του και όχι σε οιονδήποτε τυχόν τρίτο υπερθεματιστή, ο οποίος μπορεί να καταστρέψει την εταιρεία εν συνόλω. Πλην όμως ο λόγος αυτός πιθανολογείται νόμω αβάσιμος και κατά τούτο απορριπτέος, καθόσον από τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν προκύπτει η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος προκειμένου να συντρέχει η εκ μέρους των καθ’ ων καταχρηστική άσκηση της απαίτησής τους.

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω, και μη υπαρχόντων άλλον λόγων ανακοπής προς εξέταση, πρέπει η υπό κρίση αίτηση αναστολής εκτέλεσης να απορριφθεί στο σύνολό της λόγω της μη πιθανολόγησης της ευδοκίμησης των ως άνω λόγων. Τα δικαστικά έξοδα των δεύτερου και τρίτου των καθ’ ων η αίτηση δεν πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος, καθότι αυτοί, λόγω της ερημοδικίας τους, δεν υποβλήθηκαν σε τέτοια. Ομοίως, τα δικαστικά έξοδα της πρώτης των καθ’ ων δεν πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος, καθότι αυτή παραστάθηκε αυτοπροσώπως χωρίς να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: