Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Μεταβίβαση μετοχών, τύπος, έγγραφο, φορολογική παράβαση.

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Α2, 528/2014, ΕΕΜΠΔ 2014/863= ΔΕΕ 2015/36.  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Γεράσιμο Φουρλάνο, Εμμανουήλ Κλαδογένη και Βασίλειο Πέππα -εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Εν ζωή μεταβίβαση μετοχών. Εφαρμοστέες οι περί εκχώρησης απαίτησης διατάξεις. Μετά την αναγγελία της μεταβίβασης της μετοχής στην εταιρεία, από τον εκδοχέα ή από τον εκχωρητή, αποκόπτεται κάθε δεσμός του τελευταίου προς την εταιρεία και η μεταβιβασθείσα μετοχή αποκτάται από εκείνον προς τον οποίον έγινε η μεταβίβαση, ο οποίος δικαιούται έκτοτε να ασκεί τα δικαιώματα από αυτήν. Ο εκδοχέας γίνεται, από και δια της αναγγελίας της εκχώρησης, κύριος της εκχωρηθείσας απαίτησης. Αναίρεση. Στη περίπτωση που το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως στηρίζεται αυτοτελώς σε περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες και με την αναίρεση δεν πλήττεται μία από αυτές, οι λόγοι αναιρέσεως που προσβάλλουν τις λοιπές είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 περ. ε`, 8, 8β, 12, 13, 14, 18 παρ. 4, 24 παρ. 2, 34, 35β παρ. 2, 35γ, 39 και 40 του ν. 2190/1920 προκύπτει ότι, στην ανώνυμη εταιρία, η οποία, ως κεφαλαιουχική ένωση, στηρίζεται στην περιουσιακή συμβολή των εταίρων, ο εταιρικός δεσμός εκφράζεται με τη μετοχή. Η μετοχική σχέση αρχίζει να υφίσταται και μπορεί να μεταβιβασθεί, αφότου η εταιρία αποκτήσει νομική προσωπικότητα και όχι από την έκδοση των μετοχών, δεδομένου ότι η έκδοση των τίτλων έχει δηλωτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία η μετοχική σχέση δεν είναι ενσωματωμένη σε έγγραφο (αξιόγραφο), μπορεί να μεταβιβασθεί με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου ως σύνολο δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις του αστικού δικαίου και όχι με εκείνες που διέπουν τα αξιόγραφα και την ανώνυμη εταιρία. Ειδικότερα, η εν ζωή μεταβίβαση της μετοχής, ως συνόλου δικαιωμάτων, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ περί εκχώρησης απαίτησης και, συνεπώς, κατά τα άρθρα 460-462 ΑΚ, μετά την αναγγελία της μεταβίβασης της μετοχής στην εταιρία, από εκείνον στον οποίο έγινε η μεταβίβαση (εκδοχέα) ή από τον μεταβιβάσαντα (εκχωρητή), αποκόπτεται κάθε δεσμός του τελευταίου προς την εταιρία και η μεταβιβασθείσα μετοχή αποκτάται από εκείνον προς τον οποίον έγινε η μεταβίβαση, ο οποίος δικαιούται έκτοτε να ασκεί τα δικαιώματα από αυτήν (ΑΠ 2185/07). Συνεπώς, ο εκδοχέας γίνεται, από και δια της αναγγελίας της εκχώρησης, κύριος της εκχωρηθείσας απαίτησης, με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνδέονται αναπόσπαστα με τη φύση της απαίτησης (ΑΠ 1147/11). Εξάλλου, στην περίπτωση που το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως στηρίζεται αυτοτελώς σε περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες, με την αναίρεση δε δεν πλήττεται μία από αυτές, οι λόγοι αναιρέσεως που προσβάλλουν τις λοιπές είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς (ΑΠ 578/06).

 Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του περιεχομένου των διαδικαστικών εγγράφων, ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων με την αγωγή του, κατά το ουσιώδες περιεχόμενό της, ισχυρίστηκε ότι το έτος 1990 ο παππούς του Σ. Π. του μεταβίβασε, λόγω δωρεάς, 16.216 ανώνυμες μετοχές της εταιρείας ......." (1ης αναιρεσίβλητης), (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικοί τίτλοι), με εκχώρηση, που αναγγέλθηκε στην εταιρεία, πλην όμως οι εναγόμενοι αμφισβητούν το δικαίωμά του στις εν λόγω μετοχές (ανώνυμες κατά το χρόνο μεταβίβασής τους και ήδη ονομαστικές). Ζήτησε δε να αναγνωριστεί η κυριότητά του και το μετοχικό του δικαίωμα επί των παραπάνω μετοχών, ο αριθμός των οποίων αναπροσαρμοζόμενος αναλογικά με τα πάγια στοιχεία της εταιρείας υπολογίζεται πλέον σε 22.497 μετοχές, καθώς και η συγκυριότητά του σε μία μετοχή, κατά τα ειδικότερα στην αγωγή του εκτιθέμενα. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την 116/06 οριστική του απόφαση, έκρινε νόμιμη και απέρριψε, ως ουσιαστικά αβάσιμη την αγωγή, με την αιτιολογία ότι η συγκεκριμένη μεταβίβαση, ως εκχώρηση του συνόλου των δικαιωμάτων των ανώνυμων μετοχών που ακόμη δεν είχαν ενσωματωθεί σε τίτλο, δεν αποδείχθηκε ότι υλοποιήθηκε, καθόσον για το έγκυρο αυτής ήταν αναγκαία, εκτός από την εκχώρηση του συνόλου των δικαιωμάτων, και η αναγγελία αυτής στον νόμιμο εκπρόσωπο της 1ης αναιρεσίβλητης, που τόσο κατά τον νόμο όσο και κατά το καταστατικό της εδιοικούσε και εκπροσωπούσε συλλογικά το διοικητικό της συμβούλιο, και η οποία αναγγελία για την επικαλούμενη μεταβίβαση δεν έλαβε χώραν, σύμφωνα με τις παραδοχές της οριστικής απόφασης. Ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων με την από 27/6/06 έφεσή του, το αίτημα της οποίας και οι λόγοι αυτής, που το στηρίζουν, οριοθετούν το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης, προσέβαλε την ως άνω οριστική απόφαση μόνο κατά την αιτιολογία της που αφορούσε την αναγγελία της επίμαχης εκχώρησης, εμμένοντας στον αγωγικό του ισχυρισμό ότι είχε λάβει χώραν νομότυπη αναγγελία της εκχωρήσεως από τον εκχωρητή παππού του προς τον πατέρα του Ν. Π., πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας προς τον οποίο είχαν δοθεί από το διοικητικό συμβούλιο όλες οι εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπηση της εταιρείας από αυτόν και συνεπώς η εν λόγω αναγγελία είχε επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της, δηλαδή την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των επίμαχων μετοχών με εκχώρηση. Το Εφετείο, δικάζοντας την έφεση του ηττηθέντος ενάγοντος, την απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, αντικαθιστώντας μερικώς την ανωτέρω αιτιολογία της πρωτόδικης αποφάσεως με την νέα αιτιολογία, που εμπεριέχεται στο τελικό αποδεικτικό του πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο δεν αποδείχτηκε η επικαλούμενη από τον ενάγοντα εν ζωή εκχώρηση των επίμαχων μετοχών, ως συνόλου δικαιωμάτων, από τον παππού του προς αυτόν, ούτε αναγγελία της μεταβίβασης στην 1η αναιρεσίβλητη. Ηδη, με το μοναδικό λόγο της αιτήσεως, αποδίδεται στην αναιρεσιβαλλομένη η πλημμέλεια από τον αρ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, με την αιτίαση ότι το Εφετείο, χωρίς να ασκήσουν οι αναιρεσίβλητοι, ως εφεσίβλητοι, δική τους έφεση ή αντέφεση, αντικατέστησε την αιτιολογία της πρωτόδικης αποφάσεως με άλλη, που χειροτερεύει την θέση του αναιρεσείοντος (εφόσον το μεν πρωτοβάθμιο δικαστήριο δέχτηκε ότι έλαβε χώραν εκχώρηση, αλλά όχι και αναγγελία της, ενώ το δευτεροβάθμιο δέχτηκε ότι δεν έλαβε χώρα καν η εκχώρηση), έλαβε υπόψη του κρίσιμα για τη έκβαση της δίκης περιστατικά, που δεν είχαν προταθεί από τους ίδιους (τους αναιρεσίβλητους), ως εκκαλούντες ή αντεκκαλούντες. Όμως, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, ο επίμαχος αναιρετικός λόγος τυγχάνει αλυσιτελής. Τούτο, διότι από τον αναιρεσείοντα δεν πλήττεται με συγκεκριμένο αναιρετικό λόγο και η παραδοχή της αναιρεσιβαλλομένης, περί του ότι δεν απεδείχθη ούτε αναγγελία της επικαλούμενης από αυτόν εκχωρήσεως και η οποία (παραδοχή) συνιστά και αυτή αιτιολογία στηρίζουσα με επάρκεια το απορριπτικό διατακτικό της αναιρεσιβαλλομένης, εφόσον κατά τα παραπάνω αναφερθέντα μόνον από και δια της αναγγελίας της εκχώρησης θα μπορούσε ο αναιρεσείων να αποκτήσει τις επίμαχες μετοχές. Σημειώνεται, πάντως, ότι η απλή αναφορά στην αίτηση αναιρέσεως ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ουδόλως ασχολήθηκε με το μοναδικό λόγο της έφεσής του, που αφορούσε την αιτιολογία της πρωτόδικης απόφασης περί ελλείψεως αναγγελίας της εκχωρήσεως, ανεξάρτητα από το ότι δεν συνοδεύεται με την επίκληση συγκεκριμένου αναιρετικού λόγου, σε κάθε περίπτωση, στηρίζεται, προεχόντως, σε εσφαλμένη προϋπόθεση, διότι όπως αναφέρθηκε, το Εφετείο ασχολήθηκε και με τον ουσιαστικό αυτό ισχυρισμό, κρίνοντάς τον ουσιαστικά αβάσιμο. Κατόπιν τούτων, η ένδικη αίτηση πρέπει ν` απορριφθεί στο σύνολό της και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα των αναιρεσιβλήτων σε βάρος του αναιρεσείοντος, λόγω της ήττας του (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ), κατά τ` αναφερόμενα στο διατακτικό.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Απορρίπτει την από 6/9/12 αίτηση του Σ. Π. για αναίρεση της 102/2011 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.
 Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα των αναιρεσιβλήτων, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ.
----------------

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Α2, 1964/2014, ΕΕΜΠΔ 2015.620= ΑΡΜ 2015.1329 
  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Γεράσιμο Φουρλάνο- εισηγητή, Εμμανουήλ Κλαδογένη και Γεώργιο Κοντό, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Μεταβίβαση μετοχών ΑΕ. Διατυπώσεις - τύπος. Ο επιβαλλόμενος (έγγραφος) τύπος για τη μεταβίβαση μετοχών με σύμβαση ή λόγω κληρονομικής διαδοχής, δεν είναι συστατικός, αλλά αποδεικτικός. Η θεσπιζόμενη ακυρότητα της μεταβίβασης, σε περίπτωση μη τηρήσεως αυτού, ισχύει μόνον έναντι των φορολογικών αρχών και όχι στις μεταξύ των μερών σχέσεις. Επικυρώνει την υπ΄ αριθ. 39/2010 απόφαση Εφετείου Ιωαννίνων. Ομοια και η 1963/2014 ΑΠ.

ΙΙ. Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ., αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο λόγος αυτός υπάρχει, όταν εχώρησε ψευδής ερμηνεία ή κακή εφαρμογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 § 4 του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), όπως αυτή προστέθηκε με την § 3 του άρθρου 15 του Ν. 2459/1997: "Η μεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται αποκλειστικώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον προϊστάμενο της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Απόκτηση τέτοιων μετοχών κατά παράβαση της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα δικαίωμα, υπερ αυτού που τις αποκτά, όπως το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, μεταβίβασης των μετοχών αυτών κ.λ.π. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και όταν αυτός που μεταβιβάζει τις εν λόγω μετοχές, δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι λεπτομέρειες, που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, καθώς και οι περιπτώσεις που η πιο πάνω μεταβίβαση μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο". Επιπρόσθετα δε, η διάταξη του άρθρου 17 § 4 ορίζει, πως "κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου παύει να ισχύει". Συναφώς δε εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 1056431/104/79/Β0012/Πολ 1169/23.5.1997 (ΦΕΚ Β` 479/11-6-1997), η οποία καθορίζει ένα ελάχιστο περιεχόμενο για την ιδιωτική ή, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμβαση μεταβίβασης μετόχων και δίδει διευκρινήσεις για τη διαδικασία θεώρησης του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Από τον συνδυασμό των ρυθμίσεων αυτών με τα άρθρα 1034 επ., 888 επ., 1710 και 1846 επ. ΑΚ και ενόψει της προφανούς (φορολογικής) νομοθετικής σκοπιμότητάς τους, συνάγεται, αφενός μεν, ότι ο επιβαλλόμενος (έγγραφος) τύπος για την μεταβίβαση μετοχών με σύμβαση ή λόγω κληρονομικής διαδοχής, δεν είναι συστατικός, αλλά αποδεικτικός, αφετέρου δε, ότι η θεσπιζόμενη ακυρότητα της μεταβίβασης, σε περίπτωση μη τηρήσεως αυτού, ισχύει μόνον έναντι των φορολογικών αρχών και όχι στις μεταξύ των μερών σχέσεις (βλ. και ΑΠ 1426/2013).

 Στην υπό κρίση περίπτωση, το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχτηκε τα ακόλουθα: "... Σύμφωνα με τη διάταξη της § 4 του άρθρου 79 του ν. 2238/1994, η οποία προστέθηκε με την § 3 του άρθρου 15 περ. 1 του 2459/1997 και κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η μεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται αποκλειστικώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον προϊστάμενο της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, η απόκτηση δε τέτοιων μετοχών κατά παράβαση της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα υπέρ αυτού που τις αποκτά... Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και όταν αυτός που μεταβιβάζει τις εν λόγω μετοχές δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου καθώς και οι περιπτώσεις που η πιο πάνω μεταβίβαση μπορεί να γίνει και με άλλον τρόπο. Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2459/1997 ορίζεται ότι `κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου καταργείται`. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της ωφέλειας που προέρχεται από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο για την εφαρμογή της διατάξεως της υποπερ. ββ` της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2238/1994, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τον τιμάριθμο και το χρόνο κτήσης των μετοχών. Με την 1056431/10479/Β 0012/Πολ. 1169/23.5.1997 υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες της μεταβιβάσεως των ονομαστικών και ανώνυμων μετοχών των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ανωνύμων εταιρειών. Με την ως άνω διάταξη καθιερώθηκε ο έγγραφος τύπος για τη μεταβίβαση των ονομαστικών και ανωνύμων μετοχών που δεν ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β` παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, προκειμένου για ονομαστικές μετοχές και του ατύπου της μεταβιβάσεως των ανωνύμων μετοχών στα πλαίσια του άρθρου 1034 του ΑΚ. Ο τύπος αυτός της μεταβίβασης προσκρούει στον αξιογραφικό χαρακτήρα της μετοχής ως συμμετοχικού αξιογράφου και στους κανόνες για τη μεταβίβαση των. μετοχών και επομένως ανέκυψε ζήτημα ερμηνείας αυτής της ρυθμίσεως. Με βάση τελολογικά κριτήρια και για να μην επέλθει ανατροπή των όσων νομοθετικώς είχαν καθιερωθεί ως προς τα ζητήματα κύρους μεταβιβάσεως των μετοχών από άποψη εμπορικού δικαίου με την επιβολή τύπου στη μεταβίβαση ονομαστικών και ανωνύμων μετοχών, προκειμένου να επιτυγχάνεται φορολόγηση ως αυτοτελούς εισοδήματος της υπεραξίας των μετοχών αυτών, πρέπει να ερμηνευθεί ότι οι με τις ως άνω διατάξεις διατυπώσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο καθιερώνουν δηλωτικό και όχι συστατικό τύπο μεταβίβασης, αφού θεσπίστηκαν για λόγους φορολογικών συμφερόντων του Δημοσίου και όχι για να καθιερώσουν συστατικό τύπο κατά την έννοια του άρθρου 159 ΑΚ. Η άποψη αυτή ενισχύεται, εξάλλου και από το ότι η προαναφερθείσα διάταξη εντάχθηκε στις φορολογικές διατάξεις και όχι στη διάταξη του άρθρου 8β του ν. 2190/1920, με την ορίζεται ο τρόπος μεταβίβασης των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και ήδη συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3604/2007. Στην προκειμένη περίπτωση, ο εκκαλών παραπονείται με το μοναδικό λόγο της έφεσής του ότι, κατ` εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, η εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε την αγωγή του ως προς την πρώτη εναγόμενη - εφεσίβλητη, (ανώνυμη εταιρεία), ως μη νόμιμη, ισχυριζόμενος, ότι η προσβαλλόμενη από 25.8.2000 Γενική Συνέλευση αυτής (εταιρείας) είναι άκυρη, λόγω κακής συγκροτήσεώς της, καθόσον οι λοιποί εναγόμενοι που μετείχαν στην ως άνω συνέλευση, κατείχαν μεν τις στο αγωγικό δικόγραφο μετοχές, χωρίς, όμως, να έχουν καταστεί κύριοι αυτών, λόγω μη τηρήσεως του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 79 § 4 του Ν. 2238/1994 τύπου για τη μεταβίβαση των μετοχών της πρώτης εναγομένης εταιρείας - εφεσίβλητης. Πλην, όμως, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα στην αγωγή εκτιθέμενα, οι επίδικες ανώνυμες μετοχές μεταβιβάστηκαν νομοτύπως στους μετόχους της πρώτης εναγόμενης, καθ`όσον έλαβε χώρα, συμφωνία μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος για τη μετάθεση της κυριότητας και παράδοσή τους, ως κινητών πραγμάτων κατ` άρθρο 1034 του ΑΚ και, επομένως, αυτοί συμμετείχαν και ψήφισαν στην από 25.8.2006 Β` Επαναληπτική Συνέλευση της εταιρείας είχαν τη μετοχική ιδιότητα και επομένως δεν συντρέχει περίπτωση κακής συγκροτήσεως της γενικής αυτής συνέλευσης και εντεύθεν ακυρότητα αυτής. Εξ άλλου, κατά τα στην ανωτέρω νομική σκέψη εκτιθέμενα, η μη τήρηση του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 79 § 4 του Ν. 2238/1994 τύπου για τη μεταβίβαση των μετοχών, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, της πρώτης εναγομένης εταιρείας, ανεξάρτητα αν συνεπάγεται ακυρότητα έναντι της φορολογικής αρχής, δεν προκαλεί, ως αυτόθροη συνέπεια και την ακυρότητα της γενόμενης μεταβίβασης των μετοχών ...".

 Με την κρινόμενη αίτησή του, ο αναιρεσείων εκθέτει ότι, η πληττόμενη απόφαση: α) παραβίασε την διάταξη του άρθρου 79 §4 του Ν. 2238/1994, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 15 § 3 του Ν. 2459/1997, εφ` όσον, καίτοι δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος, έγινε δεκτό, πως η μεταβίβαση ανωνύμων μετοχών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ήταν νόμιμη. β) εφάρμοσε μη ισχύουσα, κατά τον επίδικο χρόνο, διάταξη και δη εκείνη του άρθρου 12 του Ν. 3604/2007 γ) επικαλέστηκε, ωσαύτως, τη διάταξη του άρθρου 8β § 1 του κ.ν. 2190/1920, η οποία, επίσης τροποποιήθηκε με μεταγενέστερο νόμο, όπως παραπάνω και δ) κακώς έγινε δεκτό, πως ο πιο πάνω τύπος είναι δηλωτικός και όχι συστατικός, κατά την έννοια του άρθρου 159 ΑΚ. Σύμφωνα, όμως, με τα νομικά δεδομένα που προπαρατέθηκαν: α) ο έγγραφος τύπος είναι, όντως, δηλωτικός και όχι συστατικός β) το εφετείο, δεν στήριξε την κρίση του στις διατάξεις του μεταγενέστερου νόμου 3604/2007, αφού ρητά αναφέρει την άποψή του και διαλαμβάνει επιπρόσθετα ότι: "η άποψη αυτή ενισχύεται και από το ότι ...". Αρα, από τις νεώτερες διατάξεις, για τις οποίες ουδεμία μνεία γίνεται πως ισχύουν στην ένδικη διαφορά, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, απλά, αρύεται ερμηνευτικό, για την άποψή του, επιχείρημα. Συνακόλουθα δε, ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε τις πιο πάνω διατάξεις, όπως και το άρθρο 159 ΑΚ. Μετά ταύτα, οι προβάλλοντες την από το άρθρο 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. πλημμέλεια με αριθμ. 1, 2, 3 και 4 λόγοι αναίρεσης, είναι αβάσιμοι. Κατά συνέπεια, πρέπει ν`απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης, να διαταχθεί η εισαγωγή του κατατεθέντος παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο (άρθρ. 12 § 2 Ν. 4055/2012) και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη των αναιρεσίβλητων, οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις, σε βάρος του αναιρεσείοντος, λόγω της ήττας του (άρθρ. 176, 180, 183 Κ.Πολ.Δ.).


                                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Απορρίπτει την από 8.12.2012 αίτηση του Ν. Μ. του Θ., προς αναίρεση της 39/2010 απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων.
 Διατάσσει την εισαγωγή του κατατεθέντος από τον αναιρεσείοντα παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο.
 Επιβάλλει σε βάρος του αναιρεσείοντος τη δικαστική δαπάνη των αναιρεσιβλήτων, από δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) Ευρώ.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...