Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

ακύρωση και αναστολή απόφασης σωματείο, νομιμοποίηση,

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7474/ 2016, ΧρΙΔ 2017.256.

Πρόεδρος: Κ. Λυμπεροπούλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Περίληψη. Ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα. Έννοια ένωσης σωματείων. Περιοριστική η απαρίθμηση προσώπων που νομιμοποιούνται ενεργητικά  για την άσκηση αγωγής ακύρωσης αποφάσεων γενικής συνέλευσης σωματείου, καθώς και  αιτήσεως αναστολής. Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων.  Παθητική νομιμοποίηση  του σωματείου, του οποίου τη βούληση εκφράζει η προσβαλλόμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αίτηση  μελών σωματείου υπαγόμενου στην ένωση σωματείων (καθ΄ ης η αίτηση)  περί ακυρώσεως  αποφάσεων ετήσιας γενικής συνέλευσης. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης, καθώς την επίδικη αίτηση άσκησαν μέλη επιμέρους σωματείου της ένωσης. 

Με την διάταξη του άρθρου 101 ΑΚ, η οποία εφαρ­μόζεται για την ταυτότητα του νομικού λόγου και σε ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που προσιδιάζουν σε κοινά σωματεία (ΑΠ 1339/2014, ΑΠ 511/2008, ΕφΑΘ 5886/2013, ΕλλΔνη 2014, 1046), ορίζεται ότι απόφαση γενικής συνέλευσης σωματείου είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή το καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστή­ριο ύστερα από αγωγή μέλους, που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Περαιτέρω, κατά τη δι­άταξη του άρθρου 102 ΑΚ ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση μιας άκυρης απόφασης της γενικής συνέλευσης, αν το ζητήσει η διοίκηση του σωματείου ή μέλος του ή ο εισαγγελέας. Η απαρίθμηση των προσώπων που νομιμοποιούνται ενεργητικά στην άσκηση της αγωγής ακύρωσης του άρθρου 101 ΑΚ και της αίτησης αναστολής του άρθρου 102 ΑΚ είναι περιοριστική. Δηλαδή, στην άσκηση της αγωγής ακύρωσης νομιμοποιούνται ενεργητικά μόνον (α) κάθε μέλος του σωματείου, που δεν συναίνεσε και (β) οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, ενώ στην άσκηση αίτησης αναστολής νομιμοποιούνται ενεργητικά μόνον (α) η διοίκηση του σωμα­τείου, (β) το μέλος του και (γ) ο εισαγγελέας. Η σχετική αίτη­ση δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, παθητικά δε πάντοτε νομιμοποιείται το σωματείο, του οποίου τη βούληση εκφράζει η προσβαλλόμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης. Περαιτέρω, μέλη στα κατά το άρθρο 78 επ. ΑΚ σω­ματεία μπορούν να είναι τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα, δύο δε ή περισσότερα σωματεία δύνανται να ενώνονται σε σύνδεσμο ή ένωση για την επιδίωξη των κοινών τους σκοπών, διατηρούντα την οικονομική και διοικητική τους αυτονομία.Τα μέλη όμως των κατ` ιδίαν σωματείων που συνιστούν την ένωση δεν μπορούν να είναι μέλη και της ένωσης. Εξάλλου, κατά τη δι­άταξη του άρθρου 73 ΚΠολΔ το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 62 έως 72 ΚΠολΔ, μεταξύ των οποίων και η ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος, η έλλειψη της οποίας έχει ως συνέπεια λόγω της ανυπαρξίας συνδέσμου μεταξύ του διαδίκου (αιτούντος) και της επικαλούμενης έννομης σχέσης, την απόρριψη της αγωγής ή της αίτησης ως απαράδεκτης (ΜΠρΑΘ 10761/2013, ΕιρΛαρ 143/1976, Αρμ. 1977.484).
Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες με την κρινόμενη αίτησή τους εκθέτουν ότι ενώπιον του Δικαστηρίου αυ­τού άσκησαν εμπρόθεσμα τη με γενικό αριθμό κατάθεσης [...1/30.6.2016 αγωγή τους για ακύρωση των αποφάσεων της από 23.1.2016 ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της καθ` ης, για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρουν στην αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας παραθέτουν αυτολεξεί στην αίτη­ση. Επικαλούμενοι δε επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο, καθώς και έννομο συμφέρον ως μέλη των [...] που συναπαρτίζουν την καθ` ης και αποτελούν τα μέλη της, όπως η αίτηση ως προς την άνω ιδιότητά τους παραδεκτά διορθώθη­κε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους που έλαβε χώρα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η οποία, λόγω μη τήρησης πρακτικών, καταχωρήθηκε στην αίτη­ση (άρθρα 224 ΚΠολΔ), ζητούν την αναστολή των αποφάσεων της ως άνω από 23.1.2016 ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευ­σης της καθ` ης, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής τους. Η αίτηση αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), πλην όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, τυγχάνει απορριπτέα για έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης, αυτεπαγγέλτως ερευνώμενης από το παρόν Δικαστήριο, και ειδικότερα για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης των αιτούντων. Και τούτο, διότι στην προκειμένη περίπτωση, όπου η καθ` ης «[...]» είναι, καθ` ομολογίαν των αιτούντων και κατά ρητή διάταξη των άρθρων 4 και 6 του Καταστατικού Χάρτη αυτής, ένωση προσώπων χω­ρίς νομική προσωπικότητα, την οποία απαρτίζουν οι υπό την αιγίδα αυτής κανονικώς λειτουργούσες [...] (που και αυτές α­ποτελούν ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα), ενεργητικά νομιμοποιούνται για την άσκηση της προκείμενης αίτησης αναστολής, κατά τα ρητώς καθοριζόμενα από τη δι­άταξη του άρθρου 102 ΑΚ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικεία μείζονα σκέψη, α) η διοίκηση του σωματείου, ήτοι η διοίκηση της καθ` ης, β) μέλος του σωματείου και εν προκειμένω έκαστη [...]- μέλος της καθ` ης και γ) ο εισαγγελέας της έδρας του σωματείου, και ουδόλως τα μέλη των κατ` ιδίαν ενώ­σεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα -, όπως εν προκειμένω είναι οι αιτούντες, οι οποίοι δεν είναι μέλη της ένω­σης της καθ` ης «...», αλλά μόνο μέλη [...] που συναποτελούν την καθ` ης. Απορριπτόμενης δε ως απαράδεκτης της αίτησης, κατά τα προαναφερθέντα, παρέλκει η έρευνα της άνω ασκηθείσας υπέρ των αιτούντων πρόσθετης παρέμβασης. Τέλος, οι αιτούντες, λόγω της ήττας τους, πρέπει να καταδικασθούν στα δικαστικά έξοδα της καθ` ης η αίτηση κατά ουσιαστική παρα­δοχή σχετικού νομότυπου αιτήματος της (άρθρα 176,191 παρ. 2 ΚΠολΔ, 84 παρ. 2 Ν. 4194/2013), με τη σημείωση ότι δεν θα περιληφθεί διάταξη περί εξόδων ως προς τους προσθέτως παρεμβαίνοντες, διότι δεν προκλήθηκαν εξ αυτών επιπλέον έξο­δα στην καθ` ης η αίτηση...]
Δημοσίευση σχολίου