Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Σωματείο, ακυρότητα αποφάσεων, διορισμός προσωρινής διοίκησης.

Εφετείο Λάρισας, 144/2010, ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2010/842 
Πρόεδρος: Μαρία Βαρελά, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Ευαγγελία Καρδάση, Εφέτης

Περίληψη. Σωματείο. Ακυρη απόφαση της συνέλευσης σωματείου λόγω αντίθετης αυτής στο νόμο ή το καταστατικό. Απαιτείται όμως σχετική διαπλαστική δικαστική απόφαση. Εφόσον δεχθεί την ακυρότητα, τότε η απόφαση ισχύει έναντι όλων. Μέχρι να ακυρωθεί η απόφαση παράγει κανονικά τις συνέπειές της. Προϋποθέσεις διορισμού προσωρινής διοίκησης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 101 ΑΚ απόφαση της συνέλευσης [σωματείου] είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά την πάροδο έξι μηνών από την απόφαση της συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σωματείου, καθώς και οι αποφάσεις των άλλων οργάνων τούτου, όπως οι αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής που ομοίως υπόκεινται στη ρύθμιση της άνω διάταξης (βλ. ΑΠ 408/2004 ΝοΒ 2005 671, ΑΠ 1208/1988 ΕΕΔ 48. 1012, ΑΠ 1430/1987 ΕΕΔ 48. 865), εφόσον αντιβαίνουν στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρες, η ακυρότητα όμως αυτή, ένεκα γενικότερων λόγων δημοσίας τάξεως και ασφαλείας των συναλλαγών, απαιτείται απαραιτήτως να κηρυχθεί από το δικαστήριο ύστερα από αγωγή, η οποία έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, καθόσον με αυτή επιδιώκεται η ανατροπή της με την ελαττωματική απόφαση δημιουργηθείσας κατάστασης και θεμελίωση νέας, με απόφαση δικαστική, με την οποία εξαφανίζεται (ακυρώνεται) αναδρομικά η απόφαση της ΓΣ ή του ΔΣ ή της ΕΕ. Έτσι, μέχρι την έκδοση της κατά τα ανωτέρω απόφασης του δικαστηρίου που ισχύει έναντι πάντων, η απόφαση της ΓΣ ή του ΔΣ ή της ΕΕ παράγει τα έννομα αποτελέσματα της και αποκλείεται η κατ` ένσταση ή παρεμπίπτουσα έρευνα από το δικαστήριο της ακυρότητας της (βλ. ΑΠ 408/2004 ΝοΒ 2005 671, ΑΠ 663/1992 ΕλλΔνη 1994 92, ΕΑ 9680/1995 αδημ., ΕφΛαρ 148/2006 ΤΝΠΔΣΑ, Βαθρακοκοίλη, ΕρνομΑΚ 101, αριθ. 15 σελ. 484, Δ. Σεραφείμ, Συνδικαλιστικό και Σωματειακό δίκαιο, έκδ. 8η, σελ. 95).

Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 69 του ΑΚ συνάγεται ότι προσωρινή διοίκηση διορίζεται στο σωματείο από το δικαστήριο και στην περίπτωση που λείπουν τα πρόσωπα της τακτικής ή προσωρινής διοίκησης. Η έλλειψη αυτή μπορεί να οφείλεται σε πραγματικούς ή νομικούς λόγους, συνεπεία διαρκούς ή μερικής αδυναμίας ή ανικανότητας των μελών της διοικήσεως του σωματείου για διαχείριση των υποθέσεων τούτου. Τέτοια περίπτωση συντρέχει και επί τελεσιδίκου ακυρώσεως της αποφάσεως της ΓΣ σωματείου περί διενεργείας αρχαιρεσιών για εκλογή ΔΣ. Ομως, όπως προεκτέθηκε, πριν από την τελεσίδικη ακύρωση της άνω αποφάσεως της ΓΣ δεν ανακύπτει περίπτωση διορισμού προσωρινής διοικήσεως, εκτός αν κατά τη διάταξη του άρθρου 102 ΑΚ, χώρησε αναστολή εκτελέσεως της εν λόγω αποφάσεως της ΓΣ μέχρι την τελεσιδικία της αποφάσεως επί της ακυρωτικής αγωγής (βλ. ΠρΕφΑΘ 7210/1998 ΕλλΔνη 1999 442, ΕφΠειρ 21/1996 ΕΕΔ 56. 1073, ΕφΠειρ 1121/1995 ΕλλΔνη 1997 1664, Κρητικό, Δίκαιο Σωματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σελ. 387, Βλαστό, Δίκαιο Σωματείων Συνδικαλιστικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων (2007), σελ. 372-373). Η αίτηση περί διορισμού προσωρινής διοικήσεως πρέπει να περιέχει τους λόγους που επιβάλλουν το διορισμό της και το έννομο συμφέρον του αιτούντος προς τούτο. Τα πρόσωπα, όμως, που θα απαρτίζουν την προσωρινή διοίκηση δεν αποτελούν αναγκαίο στοιχείο της αιτήσεως, διότι το δικαστήριο είναι απολύτως ελεύθερο περί την επιλογή τούτων και δεν δεσμεύεται να διορίζει αυτά που προτείνει ο αιτών, αλλά έχει την ευχέρεια να ορίζει τα πρόσωπα που κρίνει κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών αυτής ακόμη και αν δεν είναι μέλη του σωματείου (βλ. ΠρΕφΑΘ 8408/1998 ΕλλΔνη 1999 409, ΕΘ 3135/1992 Αρμ 1992 1021, Ασπρογέρακα-Γρίβα, Ελλείψεις Διοικ ΝΠ, 161, Κρητικό, Δίκαιο σωματείων, 395, Βαθρακοκοίλη, ΕρνομΑΚ 69 § 9, 19 σελ. 364, 366, Βλαστό, ό.π. σελ. 382, 385).
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...