Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Διοίκηση Ν.Π, παραίτηση Δ.Σ, ανάγκη διορισμού νέου Δ.Σ με ΑΚ 69.

Εφετείο Αθηνών 2201/ 1991, ΑρχΝ 1994.156.

Πρόεδρος: Διον.Κατσιρέας, Εισηγητής: Ηλίας Βλάσσης,Εφέτης.

Περίληψη. Πολιτική δικονομία. Ασκηση δεύτερης έφεσης. Προϋποθέσεις επιτρεπτού αυτής. Εκουσία δικαιοδοσία. Η έφεση απευθύνεται καθ` όλων. Διοίκηση νομικού προσώπου. Θητεία διοικητικού συμβουλίου.

 Επειδή , κατά το άρθρο 514 ΚΠολΔ δεύτερη έφεση απο τον ίδιο διάδικο κατά της ίδιας απόφασης ως προς το ίδιο  ή άλλο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται . Σκοπός της διάταξης  αυτής είναι η αποφυγή κατακερματισμού και διαιώνισης της δίκης προς βάβη του νικήσαντος διαδίκου . Αν στον ηττηθέντα διάδικο αναγνωρίζετο το δικαίωμα να ασκήσει μέσα στην κατά νόμο προθεσμία ,κατά τη ιδίας απόφασης,ταυτόχρονα ή διαδοχικά ,περισσότερες εφέσεις , καθεμιά από τις οποίες θα εστρέφετο εναντίον άλλου κεφαλαίου ή εστηρίζετο σε άλλους λόγους, τότε θα εβράδυναν απαράδεκετα τα αποτελέσματα του δεδικασμένου και της εκτελεστότητας  (άρθρα 321, 904 παρ. 2 αεδ. Κ.Πολ.Δ  ). Η απαγόρευση όμως της επανειλημμένης άσκησης του ενδίκου μέσου της άφεσης κατα της αυτής  απόφασης ισχύει μόνιν αν τούτο ,που προηγουμένως ασκήθηκε, απορρίφθηκε για το κατ`ουσία αστήρικτο αυτού ,όχι δε για τυπικό απλώς λόγο (πρβλ ΑΠ 939 /72 ΝοΒ 21,466 η Ολομ. Α.Π. 1138/ 74 ΝοΒ 23,655, ΕΑ 1015/70 ΝοΒ 29,19533). Στην υπό κρίση υπόθεση ο εκκαλών Α.Μ. είχε  ασκήσει προηγουμένως την από 25.5.90 έφεσή του κατά της ως άνω υπ`αριθ. 2465/90 οριστικής απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απορρίφθηκε με την υπ`αριθ. 10304/90 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, για τυπικό λόγω του ότι η έφεση αυτή δεν απευθλύνεται σύμφωνα με το  άρθρο 762 Κ.ΠολΔ ενατνίον όλων αδιακρίτως των διαδίκων, που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη ,ανεξάρτητα αν αυτοί συμμετείχαν ως αντίδικοι ή ομόδικοι του εκκαλουντος . Η μετά από αυτά άσκηση και δεύτερη έφεση δεν προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 514 ΚΠολΔ εφόσον η απόρριψη της πρώτης έφεσης για λόγο τυπικό ,δηλαδή για τον προαναφερθέντα, που δεν υπάρχει τώρα, εφόσον η έφεση απευθύνεται εναντίον όλων των διαδίκων, που συμμετείχαν στην πρωτόδικη δίκη .

Επειδή κατά το μεν το άρθρο 65 Α.Κ. το νομικό πρόσωπο διοικείται από ένα ή περισσότερα  πρώσοπα. Οταν η  διοίκηση είναι πολυμελής, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην συστατική πράξη ή στο καταστατικό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, κατά το άρθρο 69 Α.Κ, αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση νομικού προσώπου, ή αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού πρωσόπου, ο πρόεδρος των Πρωτοδικών  διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση οποίου έχει έννομο συμφέρον. Από το συνδιασμό των διατάξεων  των ως άνω άρθρων προκύπτει, ότι από τη στιγμή που το δίκαιο επροίκησε το νομικό πρόσωπο με ικανότητα δικαίου, ωφέλεισε να καθορίσει και καθόρισε τη χάρη αυτού και τον τρόπο, που το κατ`ιδίαν τούτο υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων θα μπορούσε να χωρίσει στη δικαιοπρακτική συναλλαγή  με τα άλλα πρόσωπα, για την άσκηση των δικαιωμάτων του, την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και γενικά για την εκπλήρωση του σκοπού  του.  Προς τούτο το δίκαιο έταξε τη διοίκηση του νομικού προσώπου, που ασκείται από ορισμάνα φυσικά πρόσωπα, και αναγνώρισε ότι η βούληση των προσώπων αυτών, εκδηλούμενη υπό ορισμένους όρους, ισχύει ως βούληση αυτού του νομικού προσώπου, που επιφέρει με δικαιοπραξίες και νομικές εν γένει πράξεις την ίδια ενέργεια, που επιφέρει και τη βούληση του φυσικού προσώπου για τις ίδιες αυτού έννομες σχέσεις. Ετσι το μοναδικό, κατ`ανάγκη, όργανο κάθε νομικού προσώπου, άρα και του Συνεταιρισμού, με το οποίο τούτο εκδηλώνει τη βούληση του προς τα έξω (τρίτους ) και εκπροσωπεί ενώπιον των διαφόρων αρχών, είναι η διοίκηση αυτού. Γι`αυτό και δεν μπορεί να νοηθεί ότι υπάρχει νομικό πρόσωπο χωρίς διοίκηση (βλ. Γ. Μαριδάκης, εν Αιτ.Εκθέσει του Σχεδίου Α.Κ. περί του δικαίου των προσώπων σελ. 90, Α. Τούση, Τα Νομικά Πρόσωπα υπ`άρθρο 65 σελ. 29). Η εξουσία της διοίκησης για τη διαχείρηση των υποθέσεων του νομικού προσώπου και την εκπροσώπηση αυτού περιορίζεται βέβαια χρονικά στο διάστημα που ορίζει ο νόμος ή το  καταστατικό του νομικού προσώπου. Ο νόμος, κατ`αρχήν, δεν προσδιορίζει ελάχιστη ή μέγιστη διάρκεια θητείας του Διοικητ. Συμβουλίου. Ετσι το καταστατικό είναι ελεύθερο να την προσδιορίσει.  Εξαίρεση ισχύει για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Πράγματι με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Π.Δ. 93 της 9/16.4.87 "για την αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας, τρόπο οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμησης εκτάσεων οικοδομικών συνεταιριμών και οικοδομικών οργανισμών" (Α52), οριζεται, ότι "το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού από τη Γενική Συνέλευση, με σχετική πλειοψηφία ψήφων επί του συνόλου των φηφισάντων. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι μικρότερος των τριών και πάντοτε περιττός, καθώς και η διάρκεια της θητείας του καθορίζεται από το καταστατικό του συνεταιρισμού. Η θητεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα χρόνο και μεγαλύτερτη από τρία". Αν από το νόμο ή το καταστατικό προβλέπεται ορισμένη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται το Οργανο που κάνει το διορισμό ή την εκλογή του Διοκητικού Συμβουλίου να καθορίσει μικρότερη διάρκεια. Κατά κανόνα το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου εκλέγεται για ορισμένη διάρκεια, που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό. Τη διάρκεια αυτή διακαιούται να εξαντλήσει ολόκληρη αν δεν μεσολαβήσουν λόγοι που επιφέρουν λήξη της θητείας του (πρβλ. ΑΘ. Κρητικό, Δίκαιο σωματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σελ. 342).  Η θητεία του Διοικητικού   Συμβουλίου  του νομικού προσώπου αρχίζει από το σημείο, που προβλέπεται από το καταστατικό και λήγει με την πάροδο της ορισμένης χρονικής διάρκειας, που προβλέπεται από το καταστατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτόματης παράτασης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου  ούτε μέχρι να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε ακόμα και για τις επείγουσες υποθέσεις του νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή της κανονικής λήξης της θητείας του  Διοκητικού Συμβουλίου με την εξάντληση του χρόνου για τον οποίο εκλέχθηκε υπάρχει έλλειψη διοίκησης και ανακύπτει ανάγκη διορισμύ προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 69 Α.Κ. (πρβλ. Αθ. Κρητικό, ενθ. ανώτέρω σελίς 344 επ.). Λήξη, επίσης, της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει και όταν τούτο παραιτηθεί πριν την εξάντληση του χρόνου για τον οποίο  εκλέχθηκε. Για την εγκυρότητα δε της παραίτησής του  δεν απαιτείται η αναφορά οποιουδήποτε λόγου. Η παραίτηση μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή. Το δεύτερο (σιωπηρή παραίτηση) συμβαίνει με την προκήρυξη προώρων αρχαιρεσιών από το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου και συνεπώς και του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση των προώρων αρχαιρεσιών αν με δικαστική απόφαση πιθανολογηθεί η ακυρότητα της αποφάσεως της Γενικής  Συνέλευσης κατά το άρθρο 102 Α.Κ. δεν αναβιώνει η παραιτηθείσα παλαιά αιρετή διοίκηση, γιατί η παραίτησή της είναι οριστική και δεν τελεί υπό την αίρεση του κύρους των νέων αρχαιρεσιών.  Η παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου μπορεί να γίνει και με την Ατομική πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης με την οποία δηλώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης σε καθορισμένη ημερομηνία με θέμα ημερήσιας διάταξης νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην υπο κρίση υπόθεση από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που περιέχονται στο ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, σε συνδιασμό με τα έγγραφα ,που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά παριστατικά:
την 11.6.89 διεξήχθησαν στο Κοινοτικό Κατάστημα της Ν. Μάκρης οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοκητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του τριτανακόπτοντος Οικοδομικού Συνεταιρισμού   με την επωνυμία Ν.Β. Κατά τις άνω  αρχαιρεσίες εκλέχθηκε, πράγματι, τόσο το Διοικητικό, όσο και το  Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Παρά την ανάδειξη, όμως των ως άνω οργάνων του Διοικητικό Συμβούλιο  που προέκυψε από τις ως άνω αρχαιρεσίες αποφάσισε να προκηρύξει νέες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποποπτικού Συμβουλίου. Στην απόφασή του αυτή το  εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε ύστερα από τη διαπίστωση, ότι κατά τις αρχαιρεσίες της 11.6.89 η προσέλευση των συνεταίρων ήταν μικρή, οφείλετο  δε τόσο στην μη έγκαιρη αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη του Συνεταιρισμού, όσο και στο "μπλοκάρισμα "των  Ταχυδρομικών Γραφείων την περίοδο εκείνη, με εκλογικό υλικό των βουλευτικών εκλογών της 18.6.89. Στην  ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούιο κατάληξε ακόμα ύστερα και από τη διαμαρυρία πολλών συνεταίρων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στις αρχαιρεσίες της 11.6.89, συνεπεία της μη έγκαιρης αποστολής σ`αυτούς των προσκλήσεων για την εκλογή των διοικητιών οργάνων του Συνεταιρισμού.  Ως χρόνος διενέργειας νέων αρχαιρεσειών ορίσθηκε η 15.10.89, κατά την οποία όμως δεν υπήρξε η αναγκαία απαρτία των μελών του τριτανακόπτοντος Οικοδομικού Συνεταιαρισμού. Ετσι οι αρχαιρεσίες επαλανήφθηκαν την 22.10.89 . Κατά τις αρχαιρεσίες αυτές δεν επιτεύθηκε η ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, καθόσον οι υποφήφιοι δεν συγκέντρωσαν την προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του καταστατικού απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Εκτοτε δεν διενεργήθηκαν άλλες αρχαιρεσίες, παρά τα επιτασσόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το οποίο "εν περιπτώσει  καθ`ήν δεν επιτευχθεί απόλυτος πλειοψηφία κατά την πρώτην εκλογήν τότε διενεργείται νέα ψηφοφορία είτε κατά την αυτήν μέραν είτε εις άλλην ημέραν καθοριζομένην υπό  της Γενικής Συνελεύσεως προς εκλογήν των μη λαβόντων την απόλυτον πλειοψηείαν μελών ...". Τα ως άνω πραγματικά περιστατικά προκύπτουν τόσο από το καταστατικό του τριτανακόπτοντος Συνεταιρισμού, όσο και από την  20.9.89 Ατομική Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσες του εκλεγόντος την 11.6.89 Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη του Συνεταιρισμού στην οποία ομολογεί ότι η μη προσέλευση πολλών  συνεταίρων οφείλεται στην μη έγκαιρη αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη του Συνεταιρισμού και στο "μπλοκάρισμα "των ταχυδρομικών  Γραφείων την περίοδο εκείνη με το εκλογικό υλικό των βουλευτικών εκλογών της 18.6.89 και ότι ο λόγος αυτός οδήγησε τούτο (Διοικητικό Συμβούλιο), όπως είχε δικαίωμα κατά το άρθρο 23 του καταστατικού να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση για την 15.10.89 και ώρα 11 π.μ. με θέμα ημερήσιας διάταξης "νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή  Διοικητικού και εποπτικούΣυμβουλίου του Συνεταιρισμού ". Η προκύρηξη από το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο πρόωρων αρχαιρεσιών συνιστά σιωπηρή παραίτηση τούτου από την  εκλογή του για τους λόγους που αναφέρει στην από 20.9.89 Ατομική Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης που απηύθυνε προς τα μέλη του Συνεταιρισμού.  Η παραίτηση αυτή του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου με την προκύρηξη πρόωρων αρχαιρεσιών είναι οριστική, δεν τελεί υπό την αίρεση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή του κύρους των νέων αρχαιρεσιών  και επιφέρει την άμεση (πρόωρη ) λήξη της θητείας του παραιτηθέντος Δικοικητικού Συμβουλίου . Δεν δύναται δε η θητεία του, που έληξε με την προήρυξη προώρων εκλογών, να παραταθεί ούτε μέχρι να εκλεγεί νέα   διοίκηση, εφόσον δεν ορίζεται τούτο στο καταστατικό. Στην προκείμενη περίπτωση της προκύρηξης πρόωρων εκλογών υπάρχει, κατα την αληθή έννοια του άρθρου 69 Α.Κ, έλλειψη (ανυπαρξία) διοίκησης, δίδουσα κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 69 Α.Κ. δικαίωμα διορισμού προσωρινής  διοίκησης, κατόπιν αίτησης εκείνων που έχουν έννομο συμφέρον, ήτοι νέας διοίκησης η οποία έχει ειδική περιορισμένη αποστολή προς διενέργεια αρχαιρεσών του άρθρου 69 Α.Κ. νομίμως διορίσθηκε προσωρινή διοίκηση με την υπ`αριθ. 498/90 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δηλαδή νέα διοίκηση, έχουσα περιορισμένη προσωρινή αποστολή τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου αιρετικού Διοικητικού Συμβουλίου, αφού, όπως προαναφέρθηκε η περίπτωση της παραίτησης του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με ανυπαρξία νόμιμης διοίκησης στον εφεσίβλητο Συνεταιρισμό.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...