Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Ακυρότητα αποφάσεων σωματείων, αναστολή ελαττωματικής απόφασης.

Ειρηνοδικείο Χανίων, 18/ 2015.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Απόστολο Μαλακωνάκη, Ειρηνοδίκη Χανίων.
Περίληψη. Σωματεία. Ακυρότητα αποφάσεων. Γενική Συνέλευση. Διαδικασία ακύρωσης. Χρόνος επέλευσης αποτελεσμάτων. Εκτελεστότητα άκυρων αποφάσεων. Αναστολή αποφάσεως ελαττωματικής αποφάσεως. Διάκριση από ανυπόστατες αποφάσεις. Ακυρότητα απόφασης προκήρυξης εκλογών από το Δ.Σ. Ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή της εκτέλεσής της.

 Ι. Ως παρεμπίπτοντα ζητήματα, τα οποία, κατά το άρθρο 284 ΚΠολΔ, το δικαστήριο τα εξετάζει ακόμη και όταν είναι αναρμόδιο να τα εκδικάσει, θεωρούνται τα γεγονότα, τα οποία, κατά τον σχετικό κανόνα δικαίου, συνεπάγονται ορισμένο αποτέλεσμα που επέρχεται και εξώδικα, όχι δε και εκείνα που θεμελιώνουν διαπλαστικό δικαίωμα, η ενέργεια του οποίου δεν τελειούται με την εξώδικη άσκησή του, αλλ` απαιτείται επί πλέον η κήρυξη με δικαστική απόφαση της καταστάσεως εκείνης, στη διάπλαση της οποίας αποσκοπεί αυτό το δικαίωμα. Τούτο συμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες που ο ίδιος ο νόμος αποκλείει την παρεμπίπτουσα, κατ` ένσταση, εξέταση ορισμένων ζητημάτων, όπως, εκτός άλλων, είναι και το ζήτημα της ακυρότητος αποφάσεως της συνελεύσεως σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ΑΚ (ΑΠ 1339/2014, ΑΠ 663/1992 ΕλλΔνη 1994.92, Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, έκδ. 2012, τόμος Ι, υπό το άρθρο 284, αρ. 1, σελ. 518, Βαθρακοκοίλης, έκδ. 1994, τόμος Β΄, αρ. 2α, σελ. 282). Επίσης, από την ερμηνεία του άρθρου 101 AΚ προκύπτει ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, ακόμη και αν είναι άκυρες ή ακυρώσιμες, εντούτοις παράγουν όλα τα συνδεόμενα με αυτές αποτελέσματα, το δε διοικητικό συμβούλιο του σωματείου έχει την υποχρέωση για την εκτέλεσή τους (Εφ.Αθ. 9889/1979 ΝοΒ 28.1513, Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, κάτω από το άρθρο 102 σ. 164). Για την ακύρωση ελαττωματικής απόφασης Γενικής Συνέλευσης σωματείου απαιτείται αγωγή κάθε μέλους, που δεν συνήνεσε ή τρίτου, που έχει έννομο συμφέρον, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του σωματείου και δικάζεται με την τακτική διαδικασία (Εφ. Πειρ. 52/1997 ΕλΔ 38.1675, Κρητικός, Ορια λειτουργίας συλλογικών οργάνων σωματείων, έκδ. 1994, παρ. 512, σ. 128), ενώ είναι απαράδεκτη η υποβολή αιτήματος ακυρώσεως κατ` ένσταση ή παρεμπιπτόντως (A.Π. 663/1992, ό.π., Κρητικός, ό.π. παρ. 482, σ. 122). Μέχρι την έκδοση της κατά τα ανωτέρω τελεσίδικης απόφασης, που κηρύσσει άκυρη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει διαπλαστική ισχύ, η τελευταία παράγει όλα τα αποτελέσματά της έναντι πάντων (Κρητικός, ό.π. σ. 93, 121 και 159).
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 102 AΚ με συνδ. με το άρθρο 3 Εισ.ν.Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι, ύστερα από αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον είναι δυνατή, εφόσον δεν παρήλθε η κατ` άρθρο 101 AΚ προθεσμία, η αναστολή της ελαττωματικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (AΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, κάτω από το άρθρ. 102 σ. 164). Εξαίρεση από τις παραπάνω διατάξεις υφίσταται σε περίπτωση ανυπόστατης απόφασης της γενικής συνέλευσης. Περίπτωση ανυποστάτου αποφάσεως υφίσταται όταν π.χ. λαμβάνεται απόφαση επί θεμάτων για τα οποία δεν έχει αρμοδιότητα η γενική συνέλευση, ή όταν λήφθηκε χωρίς σύγκληση συνελεύσεως ή λαμβάνεται εκτός συνελεύσεως από ορισμένα μόνο μέλη (οι δύο τελευταίες περιπτώσεις συνιστούν τη λεγόμενη «αυτόκλητη σύγκληση της γ.σ.», δηλ. χωρίς να προηγηθεί πρόκληση από το αρμόδιο όργανο, η οποία δεν συνιστά στην κυριολεξία γενική συνέλευση, αλλ’ απλή συνάθροιση των μελών του σωματείου, των οποίων η τυχόν «απόφαση» δεν είναι απλώς ακυρώσιμη, κατά την 101 ΑΚ, αλλά ανυπόστατη, εφόσον δεν φέρει τα εξωτερικά γνωρίσματα της απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου). Στην περίπτωση ανυπόστατης αποφάσεως, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 101 AΚ (Ολ.Α.Π. 410/1963 ΝοΒ 11.946, A.Π. 569/1961 ΝοΒ 10.260). Υπάρχει δηλαδή απόλυτη ακυρότητα η οποία επέρχεται αυτοδικαίως (Μ.Π.Αθ. 4470/1979 ΝοΒ 28.1784) και λαμβάνεται υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο εφόσον υποβληθούν σ` αυτό όλα τα πραγματικά περιστατικά. Με άλλα λόγια, καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί, χωρίς χρονικό περιορισμό, να επικαλεσθεί (με αναγνωριστική αγωγή, ή ακόμη και με ένσταση) την ανυπαρξία της αποφάσεως αυτής χωρίς να την έχει προσβάλει κατ` άρθρο 101 AΚ (ΑΠ 548/1977 ΑρχΝ 1977, 12, ΕφΛαρ 148/2006, ΜΠρΣερ 139/2000, Σ. Βλαστός, Αστικά σωματεία, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, συνεταιρισμοί, έκδ. 2002, παρ. 260, σελ. 270). Εξάλλου, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 101 ΑΚ, γίνεται δεκτό ότι σε δικαστικό έλεγχο υπόκεινται και μπορούν, εάν βεβαίως συντρέχουν νόμιμοι λόγοι προς τούτο, να ακυρωθούν κατόπιν διαπλαστικής αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων σωματείων (ΕφΘεσ 1316/2011 Αρμ 2011.1796, ΕπισκΕμπΔ 2012.446, ΕφΑθ 1536/09 αδημ., ΜΠρΘεσ 124/97 Αρμ 51.1221, ΜΠρΤρ 496/00 ΝοΒ 49.78). Ετσι, αν η απόφαση προκήρυξης εκλογών από το Δ.Σ. είναι άκυρη, σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης αυτής από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 102 ΑΚ, 731, 732, 736 ΚΠολΔ). Τούτο ισοδυναμεί με αναβολή των εκλογών (Λ. Σεραφείμ, Συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο, έκδ. 2012, παρ. 136, σελ. 185).

 ΙΙ. Μεταξύ των βασικών καθηκόντων του προέδρου της γενικής συνέλευσης σωματείου είναι η τήρηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά τη σειρά που έχουν αναγραφεί στην πρόσκληση, η οποία έχει αποσταλεί στα μέλη. Αλλαγή της σειράς αυτής μόνο η γ.σ. μπορεί να αποφασίσει με τη συνήθη πλειοψηφία της ΑΚ 97 παρ. 1 εδάφ. α΄. Δεν δικαιούται επίσης να προσθέσει νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη, με ποινή ακυρότητας της απόφασης της γ.σ. που θα ληφθεί γι’ αυτά, εκτός αν όλα τα μέλη του σωματείου συμφωνήσουν σχετικώς. Ομοίως δεν δικαιούται να αποκλείσει από την συζήτηση συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με ποινή την ακυρότητα της απόφασης της γ.σ., κατ’ άρθρο 101 ΑΚ. Εχει επίσης δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες της συνέλευσης για σοβαρό και σπουδαίο λόγο, λ.χ. για χάρη αναψυχής των μελών. Μια τέτοια διακοπή, συνήθως, έχει μικρή διάρκεια ώστε να μην διαταράσσει την αναγκαία ενότητα της γ.σ., οφείλει δε ο πρόεδρος της συνελεύσεως, διακόπτων τις εργασίες της προσκαίρως, να καθορίσει την επακριβή ημέρα και ώρα συνεχίσεως των εργασιών της, δεδομένου ότι η κατά την ούτω ορισθείσα χρονολογία συνερχομένη εκ νέου γ.σ. θεωρείται συνέχεια της διακοπείσας, γεγονός το οποίο έχει σημασία για την έναρξη της αποσβεστικής προθεσμίας προσβολής επί ακυρώσει της αποφάσεώς της, κατ’ άρθρο 101 ΑΚ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τυχόν διάρκεια της διακοπής για χρονικό διάστημα πέραν του 24ώρου δεν συνιστά πλέον διακοπή, με την ανωτέρω έννοια, αλλά αναβολή της γ.σ., για την οποία μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η ίδια η συνέλευση, η οποία, αν λάβει μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να καθορίσει το χρόνο της επανάληψης των εργασιών της, που θεωρείται συνέχεια της αρχικής συνεδρίασής της. Τέλος, δεν ανήκει στην ρυθμιστική εξουσία του προέδρου της συνελεύσεως η αφαίρεση θεμάτων από την ημερήσια διάταξη, προς τον σκοπό συζητήσεώς τους σε άλλη γ.σ., ή ματαιώσεως της επ’ αυτών συζητήσεως, εξουσία την οποία έχει μόνο η γ.σ., κατά την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αντιθέτου καταστατικής διατάξεως, εκτός αν πρόκειται για γ.σ. η οποία συνεκλήθη κατόπιν δικαστικής αποφάσεως , κατ’ άρθρο 96 ΑΚ, οπότε ούτε η συνέλευση έχει μια τέτοια εξουσία, δεσμευομένη και αυτή από την δικαστική απόφαση που καθόρισε τα συζητητέα κατά την συνεδρίασή της θέματα (Βλαστός, ό.π., παρ. 244, σελ. 247-250).

 Στην κρινομένη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε τόσο με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης όσο και με το έγγραφο σημείωμά του, το αιτούν σωματείο εκθέτει ότι κατά τις αρχαιρεσίες της 2ας Νοεμβρίου 2014, τις οποίες είχε προκηρύξει το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο περί τα τέλη Οκτωβρίου 2014, εξελέγη νόμιμα από τη γενική συνέλευση νέο διοικητικό συμβούλιο και εξελεγκτική επιτροπή. Παρολ’ αυτά οι καθ’ ων, που υπήρξαν μέλη του προηγούμενου δ.σ., όχι μόνο αρνούνται μέχρι σήμερα να παραδώσουν στο νεοεκλεγέν δ.σ. τα βιβλία, τη σφραγίδα, τα κλειδιά των γραφείων του συλλόγου και γενικότερα κάθε κινητό πράγμα που ανήκει στην περιουσία του συλλόγου, αλλά προχώρησαν και στην προκήρυξη νέων εκλογών για την ανάδειξη δ.σ. και εξελεγκτικής επιτροπής για την 1η Φεβρουαρίου 2015. Με βάση τα περιστατικά αυτά, το αιτούν σωματείο ζητεί, με την επίκληση επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου κινδύνου, όπως λαμβανομένων ασφαλιστικών μέτρων: να διαταχθεί η αφαίρεση της κατοχής και χρήσης των βιβλίων, της σφραγίδας και όλων των λεπτομερώς αναφερομένων στην αίτηση κινητών πραγμάτων του συλλόγου από τα χέρια των καθ’ ων η αίτηση και κάθε τρίτου που έλκει δικαίωμα απ’ αυτούς και η απόδοση αυτών στο νεοεκλεγέν κατά τις αρχαιρεσίες της 2ας Νοεμβρίου 2014 διοικητικό συμβούλιο, από το οποίο και μόνο εκπροσωπείται νόμιμα ο σύλλογος, να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης του προηγούμενου δ.σ. για προκήρυξη νέων εκλογών την 1η Φεβρουαρίου 2015 και να απαγορευθεί η διεξαγωγή των εκλογών αυτών κατά την ως άνω ημερομηνία, να απειληθεί προσωπική κράτηση διάρκειας 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ εις βάρος των καθ’ ων για κάθε παράβαση της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι καθ’ ων στην δικαστική του δαπάνη.

 Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (683, 733, 22 ΚΠολΔ), κατά την διαδικασία των άρθρων 682 επ. του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να απαγορευθεί η διεξαγωγή νέων εκλογών την 1η Φεβρουαρίου 2015, το οποίο αναρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, καθόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην υπό στοιχ. Ι μείζονα σκέψη, το αίτημα αυτό υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Περαιτέρω, είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 974, 984 και 987 ΑΚ, 941 και 176 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε βάρος των καθ’ ων για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης, που κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο, γιατί κατ’ εκτίμηση του δικογράφου της αιτήσεως οι πράξεις των καθ’ ων δεν συνιστούν διατάραξη της νομής, έτσι ώστε να έχουν εφαρμογή τα άρθρα 989 ΑΚ και 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, αλλά (συνιστούν) αποβολή από τη νομή, για την οποία δεν προβλέπονται τα ανωτέρω μέσα εκτελέσεως από τη διάταξη του άρθρου 941 ΚΠολΔ (ΕφΑθ 333/70 ΝοΒ 18.708, ΕιρΡοδ 29- 30/2008, ΕιρΒόνιτσας 8/2001, ΑΡΧΝ 2002/670, ΕιρΙκαρ 1/2001, ΑΡΧΝ 2001/664). Επίσης το αίτημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής κρίνεται απορριπτέο ως άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδομένη απόφαση, είναι από τη φύση της αμέσως εκτελεστή (Παρμ. Τζίφρα: Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985 σελ. 375, ΕιρΑγριν 4/2005, ΝΟΒ 2005/1315, ΕιρΡοδ 97/2003, Νόμος, ΕιρΛευκ 61/2001, ΑΡΧΝ 2002/516, ΕιρΒερ 64/1996, ΑΡΧΝ/1997 (678). Επομένως πρέπει η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 Οι καθ’ ων αμφισβήτησαν τη νομιμότητα του δ.σ. του αιτούντος σωματείου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 2ας Νοεμβρίου 2014, με τον ισχυρισμό ότι η εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα κατά την ως άνω ημερομηνία είναι ανυπόστατη καθώς αυτή διεξήχθη από μία αυτόκλητη γενική συνέλευση η οποία δεν συνιστά στην κυριολεξία γενική συνέλευση, αλλ’ απλή συνάθροιση κάποιων μελών του σωματείου. Σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην υπό στοιχ. Ι μείζονα σκέψη, ο ισχυρισμός αυτός παραδεκτά προβάλλεται από τους καθ’ ων στα πλαίσια της παρούσας δίκης και μπορεί να εξεταστεί παρεμπιπτόντως από το παρόν Δικαστήριο ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του.

 Από την εκτίμηση τόσο των ενόρκων εξετάσεων των μαρτύρων του αιτούντος όσο και της ανωμοτί εξέτασης του πρώτου των καθ’ ων, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά στοιχεία, είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 386 παρ. 4 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: 
Οι καθ’ ών είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του αιτούντος σωματείου το οποίο είχε εκλεγεί κατά τις αρχαιρεσίες της 20-11-2011 με 4ετή θητεία. Ενα χρόνο πριν τη λήξη της θητείας του το εν λόγω δ.σ. αποφάσισε την προκήρυξη πρόωρων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου δ.σ. και εξελεγκτικής επιτροπής. Ετσι αποφάσισε την σύγκληση γενικής συνελεύσεως των μελών του αιτούντος, με θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 1) τον διοικητικό - οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου δ.σ., 2) την έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, 3) την έγκριση πεπραγμένων και τον προγραμματισμό δράσης για το 2015, 4) την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και 5) τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου δ.σ. και εξελεγκτικής επιτροπής. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνελεύσεως εκδόθηκε από το απερχόμενο δ.σ. σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονταν τα προαναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και καλούνταν τα μέλη του σωματείου να παραστούν στη γενική συνέλευση κατά την 2-11-2014, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11:00 στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Καμπανίου, η εν λόγω δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα «...» στο φύλλο της 31-10-2014. Η προκήρυξη από το ανωτέρω διοικητικό συμβούλιο πρόωρων αρχαιρεσιών συνιστούσε σιωπηρή παραίτηση αυτού από την εν λόγω ιδιότητά του, η δε παραίτηση αυτή, για την εγκυρότητα της οποίας δεν απαιτείτο αναφορά οποιουδήποτε λόγου, ήταν οριστική και επέφερε άμεση λήξη της θητείας του ως άνω διοικητικού συμβουλίου του αιτούντος σωματείου (βλ. Κρητικό, Δίκαιο Σωματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, 1984, σελ. 345, Βλαστό, ό.π., παρ. 318, σελ. 341, ΕφΘεσ 624/1998, ΔΕΕ 1999.186, ΕΑ 2201/91 ΑρχΝ 1994,156). Τα αποτελέσματα της σιωπηρής αυτής παραίτησης του δ.σ. επέρχονται άμεσα και όχι στο χρόνο που θα εκλεγεί ή θα συγκροτηθεί σε σώμα το νέο δ.σ., με αποτέλεσμα στο μεσοδιάστημα αυτό να υπάρχει έλλειψη ενεργού διοίκησης. Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορεί το γεγονός ότι και στην περίπτωση κανονικής λήξης της θητείας του δ.σ., με την πάροδο της ορισμένης χρονικής διάρκειας την οποία προβλέπει το καταστατικό, δεν λαμβάνει χώρα αυτόματη παράταση της θητείας του μέχρι την εκλογή νέας διοικήσεως, αλλά, σε μία τέτοια περίπτωση, υπάρχει έλλειψη διοικήσεως, η οποία δικαιολογεί και επιβάλλει τον διορισμό προσωρινής, κατ’ άρθρο 69 ΑΚ, διοικήσεως η οποία θα προκηρύξει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέας αιρετής διοικήσεως, υπό την προϋπόθεση ότι το απερχόμενο δ.σ. δεν είχε προβεί ήδη πριν τη λήξη της θητείας του στη σύγκληση γ.σ. για τη διενέργεια εκλογών (Βλαστός, ό.π., παρ. 317, σελ. 341). Παρόλ’ αυτά την 1-11-2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 22:00 το απερχόμενο δ.σ. συγκροτήθηκε παρανόμως σε σώμα από τους καθ’ ων, οι οποίοι, αφού διαπίστωσαν ότι δεν είχε υποβληθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφιοτήτων για την εξελεγκτική επιτροπή (υποβλήθηκε μόνο μία υποψηφιότητα, ενώ το καταστατικό του σωματείου στο άρθρο 18 προβλέπει τρία τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για το εν λόγω όργανο), αποφάσισαν την αναβολή διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέου δ.σ. και εξελεγκτικής επιτροπής και συνεπώς την αφαίρεση των υπ’ αριθμ. 4 και 5 θεμάτων από την ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης της επόμενης μέρας. Η απόφαση όμως αυτή ελήφθη από όργανο του οποίου είχε λήξει η θητεία, άρα από μη υποστατό όργανο, και ως εκ τούτου πρόκειται για μία ανυπόστατη απόφαση, της οποίας η ακυρότητα υφίσταται αυτοδικαίως χωρίς να χρειάζεται η κήρυξή της από το δικαστήριο με διαπλαστική απόφαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101 ΑΚ (βλ. όσα κατ’ αναλογία εκτίθενται για τις ανυπόστατες αποφάσεις της γ.σ. σωματείου στην υπό στοιχ. Ι μείζονα σκέψη). Την επόμενη μέρα κατά την έναρξη της γ.σ. διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας με την παρουσία του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου (68 μέλη). Στη συνέχεια, αφού συζητήθηκαν τα τρία πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τρίτος των καθ’ ων με την ιδιότητα του προέδρου της γ.σ., συμμορφούμενος με την προαναφερθείσα ανυπόστατη απόφαση που είχε λάβει το απερχόμενο δ.σ. την προηγούμενη μέρα, κήρυξε την λήξη των εργασιών της γ.σ. αρνούμενος να προχωρήσει στη διεξαγωγή των προγραμματισμένων αρχαιρεσιών. Στην πραγματικότητα η ενέργεια αυτή του τρίτου των καθ’ ων υπήρξε ανεπίτρεπτη απόπειρα του τελευταίου να αφαιρέσει το θέμα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών από την ημερήσια διάταξη, με σκοπό τη διεξαγωγή τους σε άλλη γ.σ., εξουσία η οποία, όπως εκτέθηκε στην υπό στοιχ. ΙΙ μείζονα σκέψη, δεν ανήκει στον πρόεδρο της γ.σ. αλλά μόνο στην ίδια τη γ.σ., κατά την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Οφειλε λοιπόν ο τρίτος των καθ’ ων να θέσει σε ψηφοφορία ενώπιον της ίδιας της συνέλευσης το ζήτημα της αναβολής διεξαγωγής των εκλογών σε μελλοντική γ.σ. και στη συνέχεια να πράξει ανάλογα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αντί να κηρύξει απευθείας τη λήξη της γ.σ. κατ’ εφαρμογή της ανυπόστατης απόφασης του απερχόμενου δ.σ. Μετά την άρνηση του τρίτου των καθ’ ων να προχωρήσει στη διεξαγωγή των εκλογών και την αποχώρησή του από το χώρο της γ.σ., η τελευταία νομίμως συνεχίστηκε με την συνήθη απαρτία που προβλέπει το άρθρο 13 του καταστατικού του συλλόγου (35 μέλη) με την παρουσία πενήντα ενός (51) οικονομικώς τακτοποιημένων μελών (επί συνόλου 68), τα οποία (51 μέλη) αποφάσισαν ομόφωνα να διεξαχθούν τελικά οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου δ.σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, προς τούτο δε εξέλεξαν νέο πρόεδρο της γ.σ. στη θέση του αποχωρήσαντος τρίτου των καθ’ ων καθώς και τριμελή εφορευτική επιτροπή, επιπλέον δε προέβησαν στη συμπλήρωση με τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων του καταλόγου των υποψηφιοτήτων για την εξελεγκτική επιτροπή. Εξελέγησαν δε, ως τακτικά μέλη του δ.σ. οι: ... Κατόπιν τούτων ο ισχυρισμός των καθ’ ων περί αυτόκλητης γενικής συνέλευσης η οποία παρανόμως προέβη στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής, πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος. Απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος είναι επίσης ο ισχυρισμός των καθ’ ων περί συμμετοχής στη γ.σ. μη μέλους του συλλόγου, ήτοι της Συμβολαιογράφου Χανίων ..., αφού πρέκυψε ότι η τελευταία, αν και μέλος του συλλόγου, δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου δ.σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, διότι δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένη. Επίσης ο ισχυρισμός των καθ’ ων περί συμμετοχής στην ψηφοφορία και μη τακτοποιημένων οικονομικά μελών πρέπει ν’ απορριφθεί καταρχήν ως αόριστος καθώς δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα μέλη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι δύο τελευταίοι ισχυρισμοί απαραδέκτως προβάλλονται κατ’ ένσταση στα πλαίσια της παρούσας δίκης, καθώς εάν συνέβαλαν στη λήψη της απόφασης γ.σ. μέλη στερούμενα κατ’ άρθρο 98 ΑΚ του δικαιώματος ψήφου, ή μέλη που δεν είναι, κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ταμειακώς εντάξει απέναντι στο σωματείο, ή πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους χωρίς όμως στην πραγματικότητα να συμβαίνει αυτό, τότε η απόφαση που λαμβάνει η γ.σ. με την παράτυπη (ελαττωματική) συμμετοχή και αυτών των μελών ή προσώπων είναι ακυρώσιμη, κατ’ άρθρο 101 ΑΚ (Βλαστός, ό.π., παρ. 251, σελ. 261), η δε ακυρότητά της κηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο ύστερα από αυτοτελή αγωγή, που έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και πρέπει να ασκηθεί μέσα σε σύντομη αποκλειστική προθεσμία (βλ. υπό στοιχ. Ι μείζονα σκέψη), πλην όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει ασκηθεί μέχρι σήμερα αγωγή ακυρώσεως κατά των αρχαιρεσιών της από 2-11-2014 γ.σ. του σωματείου και κατά της νομιμότητας της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ούτε καν αίτηση αναστολής του άρθρου 102 ΑΚ. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι το νεοεκλεγέν δ.σ. συγκροτήθηκε σε σώμα την 7-11-2014, μόλις δε ανέλαβε τα καθήκοντά του το νέο δ.σ. ζήτησε από τον πρόεδρο του απερχόμενου δ.σ., πρώτο των καθ΄ων, και από την γραμματέα του απερχόμενου δ.σ., δεύτερη των καθ’ ων, όλα τα κινητά αντικείμενα που ανήκουν στην περιουσία του συλλόγου, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να λάβει χώρα και η υλική παράδοση της διοίκησης του συλλόγου, οι οποίοι και αρνήθηκαν να τα παραδώσουν, μολονότι οχλήθηκαν και με εξώδικη δήλωση στις 14-11-2014. Τουναντίον, στις 30-12-2014, το απερχόμενο δ.σ., αποτελούμενο από τους καθ’ ων, συνήλθε παρανόμως για δεύτερη φορά και αποφάσισε την σύγκληση νέας γ.σ. την 1-2-2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Καμπανίου, με μοναδικό σκοπό την διεξαγωγή νέων εκλογών για την ανάδειξη δ.σ. και εξελεγκτικής επιτροπής. Και σ’ αυτήν την περίπτωση πρόκειται για ανυπόστατη απόφαση, καθώς η διοίκηση του σωματείου ασκείται πλέον από το νέο δ.σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 2- 11-2014 και όχι από το απερχόμενο δ.σ., του οποίου η θητεία έτσι κι αλλιώς είχε ήδη λήξει πριν την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα του νέου δ.σ., όπως με σαφήνεια καταδείχθηκε πιο πάνω. Κατόπιν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το σωρευόμενο αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ως άνω απόφασης του απερχόμενου δ.σ., πέραν του γεγονότος ότι, όπως εκτέθηκε στην αρχή της παρούσας, αναρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, σε κάθε περίπτωση είναι μη νόμιμο, διότι οι ανυπόστατες αποφάσεις δεν είναι δεκτικές αναστολής εκτέλεσης, αφού δεν έχουν υπόσταση (βλ. Σεραφείμ, ό.π., παρ. 136, σελ. 184). Κατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω, αφού πιθανολογήθηκε ότι οι καθ’ ων αντιποιούνται τη νομή του αιτούντος στο σύνολο της κινητής περιουσίας του και ότι υπάρχει επείγουσα περίπτωση για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, που συνίσταται στην ανάγκη διασφάλισης της συνέχισης της ομαλής λειτουργίας του αιτούντος σωματείου, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της νομής του αιτούντος. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων λόγω του δυσερμήνευτου των διατάξεων που εφαρμόσθηκαν (άρθρ. 179 ΚΠολΔ).

                                                ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
 ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
 ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αφαίρεση των εγγράφων και βιβλίων του αιτούντος (πρακτικά και αποφάσεις δ.σ., καταστάσεις μελών, πρακτικά γ.σ., περιουσιολόγιο, βιβλία εσόδων-εξόδων, μπλοκ αποδείξεων είσπραξης), της επίσημης σφραγίδας του αιτούντος, του βιβλιαρίου καταθέσεων του αιτούντος στην ..., των κλειδιών των γραφείων του αιτούντος και γενικότερα κάθε κινητού που ανήκει στην περιουσία του αιτούντος σωματείου, από τους καθ’ ων ή από οποιονδήποτε τρίτο έλκει από αυτούς δικαίωμα χρήσης τους ή τα κατέχει στο όνομά τους και την απόδοσή τους στο νεοεκλεγέν κατά τις αρχαιρεσίες της 2ας Νοεμβρίου 2014 διοικητικό συμβούλιο του αιτούντος.
 ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...