Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Αθλητικό σωματείο, προσωρινή διοίκηση, κύρια παρέμβαση.

Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών 230/ 2013.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ακριβή Κωτσοπούλου, Πρωτοδίκη.

Περίληψη. Προϋποθέσεις διορισμού προσωρινής διοίκησης αθλητικών σωματείων. Οι σχετικές διατάξεις αποτελούν εξαιρετικό δίκαιο καθώς συνιστούν επέμβαση στη σωματειακή αυτονομία που δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις (ενδεικτική απαρίθμηση αυτών). Γενική συνέλευση σωματείου. Διάκριση αποφάσεων σε άκυρες ή ακυρώσιμες και σε απολύτως άκυρες από νομικά ανύπαρκτη γενική συνέλευση. Έννομες συνέπειες και ισχύς των αποφάσεων αυτών. Ειδικότερα η γενική συνέλευση συνδικαλιστικής οργάνωσης. Μόνη η απεύθυνση της αίτησης εναντίον κάποιου για διορισμό προσωρινής διοίκησης δεν προσδίδει την ιδιότητα του διαδίκου στον καθ’ ου η αίτηση ακόμα και αν αυτός παραστεί στη δίκη.
Δυνατή η άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης στην εκουσία δικαιοδοσία. Ποίος έχει έννομο συμφέρον για να ασκήσει παρέμβαση. Πότε πρόκειται για κύρια και πότε για πρόσθετη, Τρόπος άσκησης αυτών. Το Δικαστήριο προκειμένου να διαγνώσει την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης πρέπει να εξετάσει παρεμπιπτόντως εάν θα ευδοκιμήσουν οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρότητας της συγκεκριμένης απόφασης της γενικής συνέλευσης. Εφόσον κρίνεται ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρότητας δεν θα ευδοκιμήσουν, ώστε να χορηγηθεί η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης  της γενικής συνέλευσης, οι αιτούντες δεν έχουν συμφέρον  στο διορισμό προσωρινής διοίκησης, αφού η εκλεχθείσα διοίκηση εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την τελεσίδικη ακύρωση της απόφασης της γενικής συνέλευσης με την ασκηθείσα ακυρωτική αγωγή. Συνεκδικάζει αιτήσεις και κύριες παρεμβάσεις (για οικονομία δίκης και μείωση εξόδων) και τις απορρίπτει ως απαράδεκτες.
.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 ΑΚ και 786 ΚΠολΔ, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τα άρθρα 1 παρ.1 του ν. 4055/2012 και 65 παρ.4 και 5 του ν. 4139/2013 αντίστοιχα, τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, εισάγοντας εξαιρετικό δίκαιο, με την έννοια ότι συνιστούν επέμβαση στη σωματειακή αυτονομία, που δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, εάν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται κατά το νόμο ή το καταστατικό για τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή εάν τα συμφέροντα τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα της το νομικό πρόσωπο, μπορεί μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, όπως είναι και οποιοδήποτε μέλος του σωματείου, να διορίσει αποκλειστικώς κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προσωρινό διοικητικό συμβούλιο από κατάλληλα, κατ` ελεύθερη επιλογή του, πρόσωπα (ΜονΠρωτΘεσ 16363/2011, ΜονΠρωτΣερ 139/2000 ΝοΒ 2000.1291). Ενδεικτικές περιπτώσεις, που στην τυπική τους μορφή οδηγούν σε έλλειψη διοίκησης είναι, μεταξύ άλλων, ο θάνατος μέλους, η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης, η τελεσίδικη ακύρωση των αρχαιρεσιών κ.λ.π. Ωστόσο, πριν από την τελεσίδικη ακύρωση των αρχαιρεσιών δεν ανακύπτει ζήτημα διορισμού προσωρινής διοίκησης, δεδομένου ότι μέχρι το χρονικό αυτό σημείο η απόφαση της γενικής συνέλευσης περί αρχαιρεσιών παράγει τα έννομα αποτελέσματα της και θεμελιώνει νομικά το νέο διοικητικό συμβούλιο, εκτός εάν έλαβε χώρα αναστολή εκτέλεσης της σχετικής με τις αρχαιρεσίες απόφασης της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 102 ΑΚ (ΕφΠειρ 1121/1995 ΕλλΔνη 1997.1664, ΜονΠρωτΑΘ 4981/1997 ΔΕΕ 1998.37, ΜονΠρΠειρ 759/1993 ΕΕργΔ 1994.291, ΜονΠρωτΤριπ 150/1990 ΝοΒ 1991.421). Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 ΑΚ, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του σωματείου, ακόμη κι αν είναι άκυρες ή ακυρώσιμες, παράγουν όλα τα συνδεόμενα με αυτές αποτελέσματα έναντι πάντων, μέχρις ότου ακυρωθούν τελεσιδίκως με διαπλαστική απόφαση, μετά από σχετική αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, η οποία ασκείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του σωματείου και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, αποκλειόμενης της προσβολής της ελαττωματικής απόφασης κατ` ένσταση ή παρεμπιπτόντως (ΕφΘεσ 1579/2010 Νομός, ΕφΠειρ 1121/1995 ΕλλΔνη 1997.1664, ΜονΠρωτΘεσ 16363/2011, ΜονΠρωτΣερ 139/2000 ΝοΒ 2000. 1291). Αντιθέτως, εάν τα μέλη του σωματείου κληθούν σε γενική συνέλευση χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων και από αναρμόδια πρόσωπα ή όργανα, ή εάν η συνέλευση δεν συγκροτήθηκε από τα πρόσωπα που είχαν δικαίωμα να μετάσχουν σε αυτήν, η συγκέντρωση αυτή δεν δύναται να θεωρηθεί ως γενική συνέλευση, δηλαδή είναι νομικά ανύπαρκτη, ενώ οι σχετικές αποφάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αποφάσεις του συλλογικού αυτού οργάνου, αλλά είναι απολύτως άκυρες. Την ακυρότητα αυτή μπορεί να προβάλει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και οι σχετικές αποφάσεις δεν χρήζουν προσβολής προς ακύρωση, κατά το άρθρο 101 ΑΚ, το οποίο προϋποθέτει απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία συγκλήθηκε νομίμως, αντίκειται όμως στο νόμο ή το καταστατικό (ΟλΑΠ 18/2001, ΟλΑΠ 410/1963, ΑΠ 1601/2002 ΕλλΔνη 2003790). Προκειμένου δε για συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 1264/1982, κατά τη ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 8 παρ.4 του ανωτέρω νόμου, η αγωγή για την ακύρωση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, οι οποίες αντιβαίνουν στο νόμο ή στο καταστατικό, ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήψη της απόφασης. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις ακυρότητας (ακυρωσίας) το Δικαστήριο, το οποίο επιλαμβάνεται την αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης συνδικαλιστικού σωματείου, έχει την εξουσία να ερευνήσει παρεμπιπτόντως, κατά το άρθρο 284 ΚΠολΔ, και αυτοτελώς το κύρος και τη νομιμότητα της απόφασης, υπό την προϋπόθεση της άσκησης ακυρωτικής αγωγής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 του ν. 1264/1982 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 101 ΑΚ, η οποία καλείται σε συμπληρωματική εφαρμογή (ΜονΠρωτΘεσ 16363/2011 Νόμος). Περαιτέρω, η αίτηση διορισμού προσωρινού διοικητικού συμβουλίου δεν απευθύνεται έναντι κάποιου, ούτε κλητεύεται υποχρεωτικά κανείς, εκτός αν ο αρμόδιος Δικαστής διατάξει την κλήτευση όποιου έχει έννομο συμφέρον από τη δίκη (ΚΠολΔ 748 παρ. 1,3,4). Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 761, 748 παρ.3, 753 παρ.1 και 752 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο καθ` ου η αίτηση δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του διαδίκου με μόνη την απεύθυνση της αίτησης εναντίον του, αν δεν κλητεύθηκε ύστερα από διαταγή του δικαστηρίου, δεν προσεπικλήθηκε ή δεν άσκησε παρέμβαση, ακόμη κι όταν, χωρίς πάντως να ασκήσει παρέμβαση, παραστεί στη δίκη. Άλλωστε ο από το δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου ορισμός, κατά την κατάθεση της αίτησης, απλώς της προθεσμίας για την τυχόν κοινοποίηση της στον καθ` ου για να ασκήσει παρέμβαση ή να προστατεύσει κατ` άλλον, ενδεχομένως, τρόπο τα πιθανά συμφέροντα του, δεν συνιστά, ούτε μπορεί να αναπληρώσει, την προβλεπόμενη από το άρθρο 748 παρ.3 ΚΠολΔ κλήτευση, με διαταγή του αρμόδιου δικαστή, εκείνου που έχει έννομο συμφέρον από τη δίκη, ώστε να προσδώσει στον καθ` ου η αίτηση ιδιότητα διαδίκου (ΕφΑΘ 813/2010 Νόμος, ΕφΠειρ 798/2010 ΠειρΝομ 2010.423, ΜονΠρωτΚαρδ 16/2012, ΜονΠρωτΒολ 68/2009 ΕΕμπΔ 2010.367). Επιπλέον, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 79, 80, 747 και 752 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι δυνατή η άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης, εφόσον βέβαια συντρέχει η, κατά το άρθρο 69 του ίδιου κώδικα, διαδικαστική προϋπόθεση της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του παρεμβαίνοντος. Ειδικότερα, ενώ στη δίκη της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος αναφέρεται στη θετική ή αρνητική διάγνωση του επίδικου δικαιώματος, στις περιπτώσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος συνίσταται στην παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης αναφορικά με το ζητούμενο ρυθμιστικό μέτρο. Στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον η παρέμβαση του τρίτου επιδιώκει την απόρριψη της αίτησης, με την οποία ανοίχθηκε η δίκη, ή τη ρύθμιση του επίδικου αντικειμένου κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που ζητείται με την αίτηση, πρόκειται για κύρια παρέμβαση (ΑΠ 1076/2002, ΕφΑΘ 4238/2010 ΔΕΕ 2011.312, ΈφΑΘ 4749/2009 ΕλλΔνη 2009.1489, ΕφΔωδ 120/2004). Τέλος, κατά το άρθρο 752 ΚΠολΔ, με το οποίο καθορίζεται, κατά διαφορετικό τρόπο από το άρθρο 81 του ίδιου κώδικα, η άσκηση των παρεμβάσεων σε δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, η κύρια παρέμβαση ασκείται με δικόγραφο και εφαρμόζονται γι αυτήν οι διατάξεις των άρθρων 747, 748 και 751 του ίδιου κώδικα, κατά τα οποία η κατάθεση του δικογράφου πρέπει να γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται, ενώ η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο χωρίς προδικασία (ΑΠ 1076/2002, ΕφΑΘ 4238/2010 ΔΕΕ 2011.312).

Α. Στην προκείμενη περίπτωση, τα αιτούντα σωματεία, με την κρινόμενη από 22.02.2013 αίτηση τους, μετά από παραδεκτή παραίτηση από το δικόγραφο της, για τα με αριθμούς 21, 25, 29 σωματεία, με δήλωση του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίας (άρθρο 294, ΚΠολΔ), ως προς τα οποία η αίτηση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε (άρθρο 295 ΚΠολΔ) εκθέτουν, ότι είναι μέλη του δευτεροβάθμιου αθλητικού σωματείου, με την επωνυμία «...». Ότι η 12.03.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω Αθλητικής Ένωσης, που εξέλεξε διοίκηση είναι άκυρη, για τους αναφερόμενους στην αίτηση τους λόγους. Ότι ήδη έχουν ασκήσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 425 ΜΤ 23/2013 αγωγή τους (τακτική διαδικασία) περί αναγνώρισης της ακυρότητας της από 13.02.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και του από 13.02.2013 Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής ως προς την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενώ με την από 21.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής την 09.04.2013 και με την από 26.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ορίστηκε ως προσωρινή διοίκηση του εν λόγω σωματείου η απερχόμενη σύνθεση των μελών του. Ζητούν δε, επικαλούμενα άμεσο έννομο συμφέρον, που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μέλη της οργάνωσης αυτής, να διορισθεί προσωρινή διοίκηση της εν λόγω οργάνωσης, αποτελούμενη από τα προτεινόμενα στην αίτηση τους πρόσωπα, προκειμένου να συγκαλέσει γενική συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη των καταστατικών της οργάνων και των τακτικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, λόγω ανυπαρξίας διοίκησης εξαιτίας της ακυρότητας της από 12.03.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε διοίκηση.
Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 740 παρ.1 και 786 παρ.1 ΚΠολΔ όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τα άρθρα 17 του ν. 4055/2012 και 65 παρ.4 και 5 του ν. 4139/2013 αντίστοιχα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45 ΚΠολΔ, οποιαδήποτε μεταβολή επήλθε στην καθ` ύλην αρμοδιότητα είτε από τη βούληση των μερών είτε, όπως εν προκειμένω, με τη βούληση του νομοθέτη, δεν ασκεί επιρροή, εφόσον προκλήθηκε μετά το χρόνο κατάθεσης της αγωγής) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 έως 781 ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις που αναφέρονται στην προμνησθείσα νομική σκέψη και συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

   Β. Με την ένδικη από 11.03.2013 κυρία παρέμβαση τα κυρίως παρεμβαίνοντα σωματεία, μετά από παραδεκτή παραίτηση ως προς τα με αριθμούς 21, 25, 29 σωματεία, με δήλωση του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, εκθέτουν ότι είναι μέλη του δευτεροβάθμιου αθλητικού σωματείου, με την επωνυμία «...». Ότι έχει ασκηθεί η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 425 ΜΤ 23/2013 αγωγή (τακτική διαδικασία) των καθ` ων περί αναγνώρισης της ακυρότητας της από 13.02.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και του από 13.02.2013 Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής ως προς την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενώ με την από 21.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής την 09.04.2013 και με την από 26.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ορίστηκε ως προσωρινή διοίκηση του εν λόγω σωματείου η απερχόμενη σύνθεση των μελών του. Ζητούν δε, επικαλούμενα άμεσο έννομο συμφέρον, που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μέλη της οργάνωσης αυτής, την απόρριψη της από 22.02.2013 αίτησης (υπό στοιχείο Α) περί διορισμού προσωρινής διοίκησης, λόγω αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, βάσει του καταστατικού, άλλως το διορισμό των μελών της προηγούμενης διοίκησης, για τους αναφερόμενους στο ένδίκο δικόγραφο λόγους. Με το περιεχόμενο αυτό, η κύρια παρέμβαση αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερόμενες διατάξεις. Πρέπει συνεπώς, να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Γ. Με την από 25.02.2013 αίτηση τους, οι αιτούντες, εκθέτουν, ότι είναι μέλη του δευτεροβάθμιου αθλητικού σωματείου, με την επωνυμία «...». Ότι ήδη έχει ασκηθεί η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 425 ΜΤ 23/2013 αγωγή (τακτική διαδικασία) περί αναγνώρισης της ακυρότητας της από 13.02.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ως άνω Σωματείου και του από 13.02.2013 Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής ως προς την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενώ με την από 21.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής την 09.04.2013 και με την από 26.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ορίστηκε ως προσωρινή διοίκηση του εν λόγω σωματείου η απερχόμενη σύνθεση των μελών του. Ζητούν δε, επικαλούμενοι άμεσο έννομο συμφέρον, που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μέλη της οργάνωσης αυτής, να διορισθεί προσωρινή διοίκηση της εν λόγω οργάνωσης, αποτελούμενη από τα προτεινόμενα στην αίτηση τους πρόσωπα, προκειμένου να συγκαλέσει γενική συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη των καταστατικών της οργάνων και των τακτικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Με το ανωτέρω περιεχόμενο, η υπό αίτηση αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις που διαλαμβάνονται στη νομική σκέψη της παρούσας. Πρέπει συνεπώς, να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Δ. Με την υπό στοιχείο «Δ» κυρία παρέμβαση τα κυρίως παρεμβαίνοντα σωματεία, εκθέτουν ότι είναι μέλη του δευτεροβάθμιου αθλητικού σωματείου, με την επωνυμία «...». Ότι έχει ασκηθεί η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 425 ΜΤ 23/2013 αγωγή (τακτική διαδικασία) περί αναγνώρισης της ακυρότητας της από 13.02.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και του από 13.02.2013 Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής ως προς την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενώ με την από 21.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής την 09.04.2013 και με την από 26.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ορίστηκε ως προσωρινή διοίκηση του εν λόγω σωματείου η απερχόμενη σύνθεση των μελών του. Ζητούν δε, επικαλούμενα άμεσο έννομο συμφέρον, που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μέλη της οργάνωσης αυτής, να μη διοριστούν ως μέλη της προσωρινής διοίκησης του σωματείου τα αναφερόμενα στην από 25.02.2013 αίτηση (υπό στοιχείο Γ), αλλά τα προτεινόμενα από τους κυρίους παρεμβαίνοντες, για τους αναφερόμενους στο ένδικο δικόγραφο λόγους. Με το περιεχόμενο αυτό, η κύρια παρέμβαση αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προδιαλαμβανόμενες διατάξεις. Πρέπει συνεπώς, να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

   Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και των κυρίως παρεμβαινόντων, που εξετάστηκαν ενώπιον του ακροατηρίου και οι οποίες (καταθέσεις) περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 744 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται στην προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αποδεικνύονται τα εξής πραγματικά περιστατικά:
Με τη με αριθμό 422/1955 απόφαση του Πρωτοδικείου Σερρών συστάθηκε το δευτεροβάθμιο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «...», το οποίο αποτελεί Αθλητική Ένωση που σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 2725/1999 είναι τοπική οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, με σκοπό την υποβοήθηση και ανάπτυξη του στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της και μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, συγκροτείται δε από σωματεία - μέλη του οικείου κλάδου άθλησης που έχουν την έδρα τους στον ίδιο νομό. Ακολούθως, το καταστατικό της τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς  74/1956, 390/1960, 416/1966, 151/1970, 27/1977, 47/2000, 159/2003, 159/2005 και 71/2011 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών και νομίμως έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Δημοσιεύσεων Σωματείων με αύξοντα αριθμό 203/1955. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του καταστατικού του ανωτέρω σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Σερρών απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη και κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του ίδιου καταστατικού η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Την 13-02-2013 συγκλήθηκε Έκτακτη (αρχαιρεσιακή) Γενική Συνέλευση του ανωτέρω σωματείου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 1. Επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παριστάμενων μελών. 2.Εκλογή τριών (3) Γραμματέων - πρακτικογράφων για την τήρηση και επικύρωση των Πρακτικών της Γ.Σ. Β. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής και εφόσον δεν οριστεί τακτικός δικαστής, ως δικαστικός αντιπρόσωπος - πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής εκλογή τριών (3) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. 4.Αρχαιρεσίες για την εκλογή δεκαπέντε (15) τακτικών μελών και μέχρι δεκαπέντε (15) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Σερρών, τετραετούς θητείας, με μυστική ψηφοφορία. δ. Αρχαιρεσίες νια την εκλογή τριών (3) τακτικών μελών και μέχρι τριών (3) αναπληρωματικών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής της ΕΠΣ Σερρών, τετραετούς θητείας, με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα στο Ν. Σούλι Σερρών, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και ήταν παρόντα και τα 98 αθλητικά σωματεία, μέλη της ΕΠΣ Σερρών, τα οποία ψήφισαν όλα δια των αντιπροσώπων τους και αναδείχθηκαν μέλη του Δ.Σ. από την παράταξη .... Ωστόσο, λόγω επικαλούμενων παραβάσεων του νόμου και του καταστατικού κατά τη διεξαγωγή των εκλογών και κατά την καταμέτρηση των ψήφων και των αποτελεσμάτων αυτής από την Εφορευτική επιτροπή που ορίστηκε για της εκλογές της 13.02.2013, οι αιτούντες της υπό στοιχείο «Α» αίτησης άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (τακτική διαδικασία) τη με αριθμό κατάθεσης 425 ΜΤ 23/2013 ακυρωτική αγωγή, καθώς και την από 19.02.2013 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί αναστολής εκτέλεσης της ως άνω αποφάσεως της Γ.Σ., δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 09.04.2013. Ήδη, με την από 21.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) της Προέδρου Πρωτοδικών Σερρών, διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της προαναφερόμενης αποφάσεως της Γ.Σ., μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (09.04.2013), ενώ με την από 26.02.2013 προσωρινή διαταγή (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) της Προέδρου Πρωτοδικών Σερρών, διορίστηκε ως προσωρινή διοίκηση του εν λόγω σωματείου η απερχόμενη διοίκηση αυτού, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ένδικης αιτήσεως. Εντούτοις, το Δικαστήριο, προκειμένου να διαγνώσει την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος για το διορισμό προσωρινής διοίκησης, πρέπει, κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, να εξετάσει παρεμπιπτόντως εάν θα ευδοκιμήσουν οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρότητας της συγκεκριμένης απόφασης της Γ.Σ.. Ειδικότερα, με τον πρώτο λόγο ακυρότητας της αιτήσεως αναστολής και της ακυρωτικής αγωγής τους, οι αιτούντες εκθέτουν ότι μέχρι την λήξη της 10ήμερης προ των αρχαιρεσιών προθεσμίας για τον έλεγχο του ανωτέρω όρου συμμετοχής στις αρχαιρεσίες, δεν είχε λάβει χώρα από το ΔΣ κανένας σχετικός έλεγχος, αλλά το σωματείο με την επωνυμία «Ε.Π.Σ. Σερρών», δι` αμφοτέρων των αρμοδίων οργάνων του, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής, επέτρεψε να ψηφίσουν αδιάκριτα όλοι οι αντιπρόσωποι αθλητικών σωματείων - μελών της ΕΠΣ, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί έτσι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τη συμμετοχή αντιπροσώπων που ψήφισαν χωρίς να έχουν το δικαίωμα, καθώς μάλιστα κανένα από τα 19 σωματεία της Γ` ερασιτεχνικής κατηγορίας δεν πληροί τον ανωτέρω όρο. Ο λόγος αυτός της αγωγής προβάλλεται αορίστως, αφού καταρχήν δεν προσδιορίζεται, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να εξεταστεί συγκεκριμένα, με βάση τα προσκομιζόμενα φύλλα αγώνων, το ποια ακριβώς ήταν τα σωματεία στα οποία αφορούσε η συγκεκριμένη έλλειψη (αρθ. 106, 216 § 1α, 217 ΚΠολΔ), η δε αναφορά σε «σωματεία της Γ΄ερασιτεχνικής κατηγορίας» δεν προσφέρει κάποια αξιοποιήσιμη διευκρίνιση, σε σχέση με τα λοιπά στοιχεία των δικογράφων της αιτήσεως και της αγωγής, ως προς το ποια είναι τα σωματεία αυτά. Έτσι δεν είναι δυνατή η κατ` ουσίαν διερεύνηση του ισχυρισμού αυτού. Με τον δεύτερο λόγο ακυρότητας, οι αιτούντες εκθέτουν ελαττώματα συγκριμένων ψηφοδελτίων, με αριθμούς 49, 60, 51 και 91, η εσφαλμένη καταχώρηση των οποίων ως εγκύρων συνδυαστικά επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών. Από το άρθρο 30 § 5 του καταστατικού του σωματείου αυτού, ορίζεται ότι «κατά την ψηφοφορία σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου με σταυρό προτίμησης: α) υποχρεωτικά δεκαπέντε (15) υποψήφιοι από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. β) μέχρι δεκαπέντε (15) από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. γ) υποχρεωτικά τρεις υποψήφιοι από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη της Ε.Ε. και δ) μέχρι τρεις από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο που φέρει μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό σταυρών προτίμησης από τον ως άνω αναφερόμενο για τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και Ε.Ε. (περ. α` και γ`) θεωρείται άκυρο. Ομοίως ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίμησης περισσότερους από τους αναφερόμενους στις περιπτώσεις β`, δ` θεωρείται επίσης άκυρο». Με τη με αριθμό 638/22-1-2013 απόφαση του Δ.Σ. του εν λόγω σωματείου, όπως προελέχθη, προκηρύχτηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του (σωματείου). Οι υποψήφιοι που διεκδικούσαν την ψήφο των μελών ήταν οργανωμένοι σε δύο συνδυασμούς, έναν με επικεφαλής ... Εντούτοις, από τους αντίπαλους συνδυασμούς αποφασίστηκε να καταρτισθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο παρατάχθηκαν σε δύο χωριστές στήλες οι υποψήφιοι του κάθε συνδυασμού. Η εφορευτική επιτροπή των αρχαιρεσιών συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελλάδα Κατσίκα ως πρόεδρο και από τους δικηγόρους Π.Κ. Τρέντσιο και Π. Καρύπογλου, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τους συνδυασμούς ..., αντίστοιχα. Το υπ`αριθ. 51 ψηφοδέλτιο έφερε πλήρη αριθμό σταυρών σε όλους του τακτικούς και αναπληρωματικούς υποψηφίους του συνδυασμού ..., εμφανώς σημειωμένους με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα, καλύπτοντας με αυτούς τον αριθμό των υποχρεωτικών σταυρών και εξαντλώντας στον συνδυασμό αυτόν και τους προαιρετικούς. Εκτός όμως από τους σταυρούς αυτούς, στο ίδιο ψηφοδέλτιο υπάρχει και άλλος ένας σταυρός, στην στήλη του συνδυασμού ... και δίπλα στο όνομα του υπ` αριθ. 23 υποψηφίου, ..., με διαφορετικό σχήμα και διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα. Προσμετρουμένου και του σταυρού αυτού στο σύνολο των σταυρών του ψηφοδελτίου, αυτό θα καθίστατο άκυρο, η δε ακυρότητα αυτή προτάθηκε με ένσταση προς την εφορευτική επιτροπή από τον ..., όμως απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία, με το αιτιολογικό ότι ο 16ος σταυρός τέθηκε κατά τη διαδικασία της διαλογής και αφού το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο είχε ήδη εξεταστεί και βρεθεί έγκυρο (προφανώς με σκοπό την ακύρωση του). Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε το μέλος της εφορευτικής ..., ο οποίος είχε τη γνώμη ότι η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου δεν είχε ελεγχθεί προτού διαπιστωθεί η ύπαρξη 16 συνολικά σταυρών σε αυτό από την καταχωρηθείσα στο πρακτικό αρχαιρεσιών διαπίστωση της πλειοψηφίας της εφορευτικής επιτροπής, γεγονός το οποίο δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό μέσο και συνεπώς αυτό ορθά κρίθηκε έγκυρο από την εφορευτική επιτροπή και δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση αυτού του λόγου ακυρότητας που αφορά το υπ` αριθμ. 51 ψηφοδέλτιο. Προσμετρουμένου δε του ψηφοδελτίου αυτού ως εγκύρου, δεν ασκεί επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα της ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - παρά μόνον στην μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, η οποία είναι όμως αδιάφορη - η τυχόν εσφαλμένη προσμέτρηση των λοιπών από τα προσβαλλόμενα ψηφοδέλτια με αριθμούς 49, 60 και 91. Κατ` ακολουθία αυτών δεν θα ευδοκιμήσει ούτε ο δεύτερος λόγος ακυρότητας της αγωγής. Με βάση τα παραπάνω, εφόσον κρίνεται ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρότητας δεν θα ευδοκιμήσουν, ώστε να χορηγηθεί η αναστολή εκτέλεση της απόφασης της Γ.Σ., κατ` άρθρο 102 ΑΚ, οι αιτούντες δεν έχουν έννομο συμφέρον στο διορισμό προσωρινής διοίκησης, αφού η εκλεχθείσα την 13.02.2013 διοίκηση εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την τελεσίδικη ακύρωση της ως άνω απόφασης της Γ.Σ. με την ασκηθείσα ακυρωτική αγωγή. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζεται από τη χορηγηθείσα από 21.02.2013 προσωρινή διαταγή για την αναστολή της εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης, αφού αυτή έχει περιορισμένη ισχύ μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) την 09.04.2013, ημέρα συζήτησης και των υπό κρίση αιτήσεων και κυρίων παρεμβάσεων και εφόσον δεν αποδείχθηκε η ευδοκίμηση ενός λόγου ακυρότητας, καθίσταται βέβαιη η απόρριψη της από 19.02.2013 αίτησης αναστολής. Εξάλλου, το κενό στη διοίκηση μετά την από 21.02.2013 προσωρινή διαταγή, καλύφθηκε με την από 26.02.2013 προσωρινή διαταγή, περί διορισμού προσωρινής διοίκησης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσας, δηλαδή σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο από τη λήξη της ισχύος της από 21.02.2013 προσωρινής διαταγής, περί αναστολής εκτελέσεως, ήτοι την 09.04.2013, ημέρα συζήτησης της προμνησθείσας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ως εκ τούτου, οι κρινόμενες αιτήσεις και οι υπό στοιχείο «Β» και «Δ» κύριες παρεμβάσεις πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της δυσχέρειας του εφαρμοζόμενου κανόνα δικαίου (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

                                                   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

   ΚΑΤΑΡΓΕΙ τη δίκη ως προς τους με αριθμούς 21, 25, 29 αιτούντες της υπό στοιχείο «Α» αίτησης και τους με αριθμούς 21, 25, 29 καθ` ων η αίτηση της υπό στοιχείο «Β» κύριας
παρέμβασης.
   ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την από 22.02.2013 (υπό στοιχείο Α) αίτηση, την από 11.03.2013 (υπό στοιχείο Β) κύρια παρέμβαση, την από 25.02.2013 (υπό στοιχείο Γ) αίτηση και τη με αριθμό καταθέσεως 489 ΜΕ 73/2013 (υπό στοιχείο Δ) κύρια παρέμβαση κατ` αντιμωλία των διαδίκων.
   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις ως άνω, υπό στοιχεία «Α» και «Γ» αιτήσεις και τις υπό στοιχεία «Β» και «Δ» κύριες παρεμβάσεις.
   ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

-------
 Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών 276/ 2013.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Δημοσθένη Στίγγα, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

Περίληψη. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης γενικής συνέλευσης αθλητικού σωματείου. Πότε είναι άκυρη απόφαση γενικής συνέλευσης. Έννομες συνέπειες και ισχύς της άκυρης απόφασης. Η απόφαση της οποίας ζητείται η αναστολή πρέπει να είναι εκτελεστή. Ανάγκη διορισμού προσωρινής διοίκησης, εφόσον με την έκδοση ανασταλτικής απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων αναστέλλεται προσωρινά η θητεία της αιρετής διοίκησης, μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της κυρίας ακυρωτικής αγωγής προκειμένου να επιμεληθεί αυτή των τρεχουσών και μη επιδεχόμενων αναβολή υποθέσεων. Νόμιμη και παραδεκτή η υπό κρίση αίτηση εκτός από το αίτημα να διορισθεί προσωρινή διοίκηση για το καθ’ ου διότι το παρόν δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκαση της σχετικής αίτησης η οποία υπάγεται στην εκουσία δικαιοδοσία. Παραδεκτή και νόμιμη πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του καθ’ ου. Ποίοι δικαιούνται ψήφου στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ενώσεως. Δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση των δύο λόγων ακυρότητας της αγωγής και απορρίπτει το αίτημα ως τους λόγους αυτούς. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Πιθανολογεί την ακυρότητα της σχετικής περί ανακηρύξεως των μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής απόφασης της γενικής συνέλευσης καθώς αντίκειται στο καταστατικό του καθ’ ου. Αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης ως προς την ανακήρυξη των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής του, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ακυρωτικής αγωγής των αιτούντων.
 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 εδ. 1 του ΑΚ, απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Η άκυρη απόφαση της γενικής συνέλευσης παράγει κατ` αρχήν έννομες συνέπειες μέχρι την τελεσίδικη ακύρωση της με δικαστική απόφαση κατ` άρθρο 101 ΑΚ εκτός αν ανασταλεί με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του αρθ. 102 ΑΚ. Η αίτηση αναστολής δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέρων, απαιτείται δε η απόφαση της οποίας ζητείται η αναστολή να είναι εκτελεστή. Αν η ανασταλείσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφορά αρχαιρεσίες για εκλογή αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου τότε ανακύπτει η ανάγκη διορισμού προσωρινής κατ` άρθρο 69 ΑΚ διοικήσεως - εφόσον με την έκδοση της ανασταλτικής απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων αναστέλλεται προσωρινά η θητεία της αιρετής διοικήσεως μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της κυρίας ακυρωτικής αγωγής - προκειμένου η προσωρινή αυτή διοίκηση να επιμεληθεί των μη επιδεχομένων αναβολής υποθέσεων του σωματείου καθώς και των τρεχουσών υποθέσεων αυτού κατά το διάστημα της αναστολής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δικαστική εκπροσώπηση του σωματείου κατά την εκδίκαση της ακυρωτικής αγωγής (βλ. Σ. Βλαστό Σωματεία, Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις σελ. 251 επ.). Σύμφωνα όμως με τη διάταξη του άρθρου 786 § 1 ΚΠολΔ, όταν ζητείται κατά το νόμο να διορισθεί προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο, ήτοι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του σωματείου, η δε διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι αυτή της εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικώς και σε επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον μπορεί να ληφθούν μέτρα ρυθμιστικά της καταστάσεως, όμως με προσωρινή διαταγή μόνο, κατ` εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 781 ΚΠολΔ, μη εφαρμοζόμενης, εν προκειμένω, της διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ (ΑΠ 52/ 2009  - αντίθετα: ΜΠρΘεσ 42007/2005, ΤΖΙΦΡΑΣ Ασφαλιστικά Μέτρα ΈκδΓ 1980 σελ. 325).

   Με την υπό κρίση αίτηση τους οι αιτούντες, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση και έννομο συμφέρον τους ως μέλη του καθ`ού σωματείου, εκθέτουν ότι κατά τις αρχαιρεσίες της 13-2-2013 έλαβαν χώρα παραβάσεις του νόμου και του καταστατικού του σωματείου, συνιστάμενες στο ότι: α) έλαβαν μέρος στις εκλογές αθλητικά σωματεία τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του αρθ. 14 § 3 ν. 2725/ 1999 ως προς τη συμμετοχή τους σε αγώνες, β) καταμετρήθηκαν ως έγκυρα τέσσερα συνολικά ψηφοδέλτια τα οποία θα έπρεπε να κηρυχθούν άκυρα σύμφωνα με το αρθ. 30 § 5 του καταστατικού του καθ`ού, διότι τα μεν υπ` αριθ. 49, 60 και 91 περιείχαν σταυρούς προτίμησης λιγότερους από αυτούς που το καταστατικό υποχρεωτικά ορίζει, ενώ το υπ` αριθ. 51 περιείχε περισσότερους, η δε εσφαλμένη προσμέτρηση των ψηφοδελτίων αυτών επηρέασε την έκβαση των αρχαιρεσιών. Ότι για τους ανωτέρω λόγους έχουν ασκήσει ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και την υπ`αριθ. καταθέσεως 425 ΜΤ23/19-2-2013 ακυρωτική αγωγή τους και με βάση αυτά ζητούν να διαταχθεί η αναστολή της από 13-2-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του καθ`ού ως προς την ανάδειξη των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, να διοριστεί προσωρινή διοίκηση αυτού αποτελούμενη από τα αναφερόμενα στην αίτηση μέλη και να επιβληθούν σε βάρος του καθ`ού τα δικαστικά τους έξοδα.

   Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του δικαστηρίου αυτού κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ) και είναι κατ` αρχήν νόμιμη στηριζόμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις του ΑΚ, εκτός από το αίτημα να διοριστεί προσωρινή διοίκηση για το καθ` ού, διότι σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν στις παραπάνω νομικές σκέψεις, το παρόν Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκαση της σχετικής αίτησης, η οποία υπάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία (βλ. και άρθρο 1 ΚΠολΔ). Κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η αίτηση, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν.

   Με την προφορική τους δήλωση κατά την εκφώνηση της υποθέσεως, την οποία αναλύουν περαιτέρω στο έγγραφο σημείωμα τους, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του καθ`ού οι παρατιθέμενοι στην αρχή της παρούσας παρεμβαίνοντες, εκθέτοντας ότι είναι και αυτοί μέλη και υποψήφιοι του καθ`ού και ζητώντας να απορριφθεί η αίτηση. Ούτως ασκηθείσα η πρόσθετη παρέμβαση είναι παραδεκτή και νόμιμη (αρθ. 696§6 ΚΠολΔ) και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ` ουσίαν.

   Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 14 § 3 ν. 2725/1999 «στερείται του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις (αθλητικής ενώσεως) κάθε αθλητικό σωματείο, εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές για τα ατομικά αθλήματα ή με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές για τα ομαδικά με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών που προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ισχύουν».
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το κάθε σωματείο - μέλος αθλητικής ενώσεως, προκειμένου να έχει δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες αυτής, πρέπει να παρουσιάζει συνολική δύναμη είκοσι τουλάχιστον αθλητών οι οποίοι να συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα. Η συνολική αυτή δύναμη δεν απαιτείται να παρουσιάζει συμμετοχή ολόκληρη σε όλες τις διοργανώσεις που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο των αρχαιρεσιών ημερολογιακό έτος. Τούτο άλλωστε, σε σχέση τουλάχιστον με το άθλημα του ποδοσφαίρου, για το οποίο συγκεκριμένα πρόκειται, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν, αφού οι ομάδες που κατέρχονται σε κάθε αγώνα δύνανται να αποτελούνται μέχρι από 18 παίκτες, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών (βλ. τον κανόνα 3 της FIFA που αφορά τον αριθμό των παικτών, το αρθ. 14 § 1 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Σωματείων -ΚΑΠ, από τους οποίους ορίζεται ο μέγιστος αριθμός των αναπληρωματικών σε επτά και το όριο της αρίθμησης των παικτών στο δεκαοκτώ).
Με τον πρώτο λόγο ακυρότητας της αιτήσεως και της αγωγής τους, οι αιτούντες εκθέτουν ότι μέχρι την λήξη της 10ήμερης προ των αρχαιρεσιών προθεσμίας για τον έλεγχο του ανωτέρω όρου συμμετοχής στις αρχαιρεσίες, δεν είχε λάβει χώρα από το ΔΣ κανένας σχετικός έλεγχος, αλλά το καθ`ού, δι` αμφοτέρων των αρμοδίων οργάνων του, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής, επέτρεψε να ψηφίσουν αδιάκριτα όλοι οι αντιπρόσωποι αθλητικών σωματείων - μελών της ΕΠΣ, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί έτσι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τη συμμετοχή αντιπροσώπων που ψήφισαν χωρίς να έχουν το δικαίωμα, καθώς μάλιστα κανένα από τα 19 σωματεία της Γ` ερασιτεχνικής κατηγορίας δεν πληροί τον ανωτέρω όρο.

   Από την εκτίμηση των εκατέρωθεν προβληθέντων ισχυρισμών των διαδίκων, της ένορκης καταθέσεως του μάρτυρος ... που εξετάστηκε ενόρκως κατά τη συζήτηση από την πλευρά των αιτούντων και της ανωμοτί εξετάσεως του ..., νομίμου εκπροσώπου του 19ου των παρεμβάντων, των ενόρκων βεβαιώσεων και όλων των εγγράφων που προσκομίζονται, δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση του λόγου αυτού της αγωγής, αφού καταρχήν διόλου δεν προσδιορίζεται, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να εξεταστεί συγκεκριμένα με βάση τα προσκομιζόμενα φύλλα αγώνων, το ποια ακριβώς ήταν τα σωματεία τα οποία αφορούσε η συγκεκριμένη έλλειψη (αρθ. 106, 216 § 1α, 217 ΚΠολΔ), η δε αναφορά σε «σωματεία της Γ` ερασιτεχνικής κατηγορίας» δεν προσφέρει κάποια αξιοποιήσιμη διευκρίνιση, σε σχέση με τα λοιπά στοιχεία των δικογράφων της αιτήσεως και της αγωγής, ως προς το ποια είναι τα σωματεία αυτά, ελάττωμα που δεν μπορεί να θεωρηθεί αιρούμενο από τους ισχυρισμούς του καθ`ού, το οποίο σε αντίκρουση του αγωγικού αυτού ισχυρισμού εκθέτει αναλυτικά στο σημείωμα του τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν την αθλητική δύναμη κάθε ενός των σωματείων της Γ` κατηγορίας - τα οποία προφανώς το ίδιο γνωρίζει ποια είναι και οι οποίοι είναι για όλα περισσότεροι από είκοσι. Έτσι δεν είναι δυνατή η κατ` ουσίαν διερεύνηση του ισχυρισμού αυτού, καθώς τα σωματεία που έλαβαν μέρος στις αρχαιρεσίες ανέρχονται συνολικά σε ενενήντα οκτώ (βλ. το από 13-2-2013 πρακτικό αρχαιρεσιών) και από το καθ`ού προσκομίζονται μεν τα φύλλα αγώνος των διοργανώσεων στις οποίες αυτά συμμετείχαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (τα οποία κυμαίνονται μεταξύ τεσσάρων και εννέα για κάθε σωματείο), σε καθένα από τα οποία αναγράφεται ο αριθμός των παικτών που το κάθε σωματείο παρέταξε σε κάθε αγώνα, όμως ο όγκος του υλικού αυτού και το πλήθος των ονομάτων καθιστά αδύνατη την διακρίβωση του αν για κάθε σωματείο δηλώνονται συνολικά στους αγώνες του τουλάχιστον είκοσι διαφορετικοί παίκτες - πράγμα άλλωστε που δεν πρέπει να διακριβωθεί ανακριτικά από το δικαστήριο, αφού αποτελεί την ιστορική βάση του λόγου ακυρότητας που προβάλλεται με την αγωγή, αλλά να προταθεί από τον διάδικο που επιδιώκει τη στοιχειοθέτηση της συγκεκριμένης ακυρότητας.

   Με τον δεύτερο λόγο ακυρότητας, οι αιτούντες εκθέτουν ελαττώματα συγκριμένων ψηφοδελτίων, με αριθμούς 49, 60, 51 και 91, η εσφαλμένη καταχώρηση των οποίων ως εγκύρων συνδυαστικά επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών. Από την εκτίμηση του αυτού ως άνω αποδεικτικού υλικού, πιθανολογούνται ως προς τα ψηφοδέλτια αυτά τα ακόλουθα:

   Από το άρθρο 30 § 5 του καταστατικού του καθ`ού, ορίζεται ότι «κατά την ψηφοφορία σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου με σταυρό προτίμησης:
   α) υποχρεωτικά δεκαπέντε (15) υποψήφιοι από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη του Δ.Σ.
   β) μέχρι δεκαπέντε (15) από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη του Δ. Σ.
   γ) υποχρεωτικά τρεις υποψήφιοι από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη της Ε.Ε. και
   δ) μέχρι τρεις από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
   Ψηφοδέλτιο που φέρει μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό σταυρών προτίμησης από τον ως άνω αναφερόμενο για τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και Ε.Ε. (περ. α` και γ`) θεωρείται άκυρο.
   Ομοίως ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίμησης περισσότερους από τους αναφερόμενους στις περιπτώσεις β`, δ` θεωρείται επίσης άκυρο».
   Με την υπ` αριθ. 638/22-1-2013 απόφαση του Δ.Σ. του καθ`ού προκηρύχτηκαν αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη των οργάνων του καθ`ού. Οι υποψήφιο, που διεκδικούσαν την ψήφο των μελών ήταν οργανωμένο, σε δύο συνδυασμούς,... Εντούτοις, από τους αντίπαλους συνδυασμούς αποφασίστηκε
να καταρτισθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο παρατάχθηκαν σε δύο χωριστές στήλες οι υποψήφιο, του κάθε συνδυασμού. Η εφορευτική επιτροπή των αρχαιρεσιών συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελλάδα Κατσίκα ως πρόεδρο και από τους δικηγόρους Π.Κ. Τρέντσιο και Π. Καρύπογλου, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τους συνδυασμούς ..., αντίστοιχα. Το υπ`αριθ. 51 ψηφοδέλτιο φέρει πλήρη αριθμό σταυρών σε όλους του τακτικούς  και αναπληρωματικούς υποψηφίους του συνδυασμού ..., εμφανώς σημειωμένους με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα, καλύπτοντας με αυτούς τον αριθμό των υποχρεωτικών σταυρών και εξαντλώντας στον συνδυασμό αυτόν και τους προαιρετικούς. Εκτός όμως από τους σταυρούς αυτούς, στο ίδιο ψηφοδέλτιο υπάρχει και άλλος ένας σταυρός, στην στήλη του συνδυασμού ... και δίπλα στο όνομα του υπ` αριθ. 23 υποψηφίου ...,  με διαφορετικό σχήμα και διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα. Προσμετρουμένου και του σταυρού αυτού στο σύνολο των σταυρών του ψηφοδελτίου, αυτό θα καθίστατο άκυρο, η δε ακυρότητα αυτή προτάθηκε με ένσταση προς την εφορευτική επιτροπή από τον .., όμως απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία, με το αιτιολογικό ότι ο 16ος σταυρός τέθηκε κατά τη διαδικασία της διαλογής και αφού το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο είχε ήδη εξεταστεί και βρεθεί έγκυρο (προφανώς με σκοπό την ακύρωση του). Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε το μέλος της εφορευτικής ..., ο οποίος είχε τη γνώμη ότι η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου δεν είχε ελεγχθεί προτού διαπιστωθεί η ύπαρξη 16 συνολικά σταυρών σε αυτό. Ως προς το χρόνο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η ανωμαλία του ψηφοδελτίου αυτού, κατέθεσε ανωμοτί εξ ιδίας γνώσεως ο Π.Κ. ..., ο οποίος ανέφερε ότι το ψηφοδέλτιο αυτό έγινε αντιληπτό περί ώρα 03.00 τα χαράματα, ενώ η καταμέτρηση είχε ξεκινήσει το απόγευμα και είχαν ήδη γίνει επανειλημμένες καταμετρήσεις όλων των ψηφοδελτίων, οι οποίες όμως έδιναν διαφορετικά αποτελέσματα ως προς τη σταυροδοσία, αναφέροντας επιπλέον ότι το εν λόγω ψηφοδέλτιο έγινε αντιληπτό όχι από μέλος της εφορευτικής αλλά από έναν από τους πρακτικογράφους. Περί του αντιθέτου κατέθεσε ο μάρτυρας των αιτούντων, ο οποίος κάλυπτε τις αρχαιρεσίες της ΕΠΣ ως δημοσιογράφος και ο οποίος είπε ότι θεωρεί απίθανο το να έγινε λαθροχειρία επί του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει το σε ποιο σημείο της διαδικασίας έγινε ανπληπτό το συγκεκριμένο ελάττωμα. Απο την συνεκτίμηση των ανωτέρω και ιδίως από την καταχωρηθείσα στο πρακτικό αρχαιρεσιών διαπίστωση της πλειοψηφίας της εφορευτικής επιτροπής, πιθανολογείτα, ότι το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο δεν έφερε εξ αρχής 16 σταυρούς για τους υποψηφίους για το Δ.Σ., αλλά ο 16ος σταυρός ετέθη από πρόσωπο άλλο, μετά την εξαγωγή του ψηφοδελτίου από την κάλπη και με σκοπό την ακύρωσή του. Συνεπώς αυτό ορθά κρίθηκε έγκυρο από την εφορευτική επιτροπή και δεν πιθανολογείται n ευδοκίμηση αυτού του λόγου ακυρότητας που αφορά το υπ` αριθμ. 51 ψηφοδέλτιο.
Προσμετρουμένου δε του Ψηφοδελτίου αυτού ως έγκυρου, δεν ασκεί επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα της ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - παρά μόνον στην μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, η οποία είναι όμως αδιάφορη - η τυχόν εσφαλμένη προσμέτρηση των λοιπών από τα προσβαλλόμενα ψηφοδέλτια με αριθμούς 49, 60 και 91, όπως ορθά παρατηρείται από το καθ` ού και αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα, στην πρώτη στήλη του οποίου (προσβαλλόμενη ανακήρυξη) φαίνεται η σειρά των επιτυχόντων όπως δόθηκε από την εφορευτική επιτροπή και στην τελευταία στήλη του η διαμόρφωση του αποτελέσματος αν αφαιρεθούν από την καταμέτρηση τα εν λόγω τρία ψηφοδέλτια, με ενδιάμεση ανάλυση των σταυρών που αφαιρούνται από κάθε υποψήφιο για κάθε ψηφοδέλτιο που ακυρώνεται.
Παραλείπονται οι πίνακες ...
   Κατ` ακολουθία αυτών δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση ούτε του δευτέρου λόγου ακυρότητας της αγωγής.
   Τέλος, με αυτοτελή λόγο ακυρότητας προσβάλλουν οι αιτούντες την περί ανακηρύξεως των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής απόφαση της Γ.Σ., εκθέτοντας ότι η έκβαση της καταμέτρησης των ψήφων ως προς την εκλογή των μελών της Ε.Ε.: επηρεάζεται από το ελάττωμα του ψηφοδελτίου υπ` αριθ. 91, αφού αν αυτό εξαιρεθεί από την καταμέτρηση, μεταβάλλεται το αποτέλεσμα της εκλογής. Επίσης εκθέτουν ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό των αρχαιρεσιών, η εφορευτική επιτροπή ανακήρυξε ως τακτικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής έξι υποψήφιους οι οποίοι έλαβαν τους αντιστοίχως παρατιθέμενους αριθμούς ψήφων: ..., έλαβαν όλοι από 45 ψήφους.
   Όπως όμως προκύπτει από το αρθ. 38 του καταστατικού του καθ`ού, η Ε.Ε. αποτελείται από. τρία μόνον μέλη και συνεπώς η σχετική περί ανακηρύξεως των μελών της Ε.Ε. απόφαση της Γ.Σ. του καθ`ού πιθανολογείται ότι είναι άκυρη, αφού αντίκειται στο καταστατικό του και συνεπώς πρέπει η αίτηση να γίνει μερικά δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της περί ανακηρύξεως των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του καθ`ού. Τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του καθ`ού, το οποίο ηττάται, μειωμένα όμως λόγω της μερικής ευδοκιμήσεως της αιτήσεως, ενώ σε βάρος των προσθέτως παρεμβαινόντων δεν θα επιβληθούν έξοδα, αφενός διότι οι αιτούντες δεν στρέφουν τέτοιο αίτημα κατ` αυτών και αφετέρου διότι από την πρόσθετη παρέμβαση δεν προκλήθηκαν επιπλέον έξοδα.

                                       ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

   ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ κατ` αντιμωλία των διαδίκων.
   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
   ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση εν μέρει.
   ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή εκτέλεσης της από 13-2-2013 απόφασης του καθ`ού ως προς την ανακήρυξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής του, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της υπ`αριθ. καταθέσεως 425 ΜΤ23/19-2-2013 ακυρωτικής αγωγής των αιτούντων.
   ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθ`ού μέρος των δικαστικών εξόδων των αιτούντων, το οποίο ορίζει σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Δημοσίευση σχολίου