Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Αθλητικά σωματεία, αρχαιρεσίες χωρίς οικονομικό απολογισμό, χωρίς υποβολή έκθεσης ελέγχου στην Γ.Σ.

Εφετείο Θεσ/ κης 624/ 1998, ΔΕΕ 1999.186.

Πρόεδρος Θ. Τσεκούρας, Πρόεδρος Εφετών, Εισηγητής Μ.-Φ. Χατζηπανταζής, Εφέτης.

Περίληψη. Αθλητικά σωματεία. Αγωγή για ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης που διενήργησε αρχαιρεσίες χωρίς προηγούμενο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου, χωρίς υποβολή της οικείας έκθεσης προς έγκριση, καθώς και αναδιαπραγμάτευση της χορηγίας του τιμήματος αμειβομένων καλαθοσφαιριστών, χωρίς να έχει περιληφθεί το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Συνέπειες προκήρυξης προώρων αρχαιρεσιών. Σύμβαση χορηγίας με αντάλλαγμα. Νόμιμη η εκλογή χορηγών ως μελών του Δ.Σ. του σωματείου. Νόμιμη η επαναδιαπραγμάτευση σύμβασης χορηγίας. Δεκτή η έφεση κατά της αποφάσεως με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση της Γ.Σ. του εκκαλούντος αθλητικού σωματείου.

Επειδή οι εφεσίβλητοι ενάγοντες με την αγωγή τους, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, επικαλούμενοι ότι τυγχάνουν μέλη του εκκαλούντος - εναγομένου αθλητικού σωματείου, ζήτησαν την ακύρωση της από 27.11.1996 αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μελών αυτού, η οποία αναφέρεται: α) στην διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου και της νέας ελεγκτικής επιτροπής, επικουρικώς δε στην εκλογή των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου ... και β) στην αναδιαπραγμάτευση της χορηγίας του τμήματος αμειβομένων καλαθοσφαιριστών, για τους διαλαμβανόμενους σ` αυτή με κάθε λεπτομέρεια λόγους. Επ` αυτής εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, σύμφωνα με την οποία η αγωγή έγινε δεκτή, ως βάσιμη κατά την ουσία της και ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση, κατά μεν το υπό στοιχείο α` κύριο αίτημα αυτής, διότι οι αρχαιρεσίες, κατά παράβαση του καταστατικού του εν λόγω σωματείου, διενεργήθηκαν χωρίς να προηγηθεί από την ελεγκτική επιτροπή έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως αυτού και σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μελών του της οικείας εκθέσεως, κατά δε το υπό στοιχείο β` αίτημα αυτής, διότι η αναδιαπραγμάτευση της χορηγίας του τμήματος αμειβομένων καλαθοσφαιρικών αποφασίσθηκε κατά παράβαση του νόμου και του καταστατικού, αφού, δεν είχε περιληφθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως παραπονείται ήδη το εκκαλούν - εναγόμενο και ζητεί, για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στην έφεσή του, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη, ώστε ν` απορριφθεί η αγωγή, ως αβάσιμη κατά την ουσία της. Μετά ταύτα, πρέπει να εξετασθούν οι λόγοι της εφέσεως ως προς τη νομική και την ουσιαστική βασιμότητα αυτών.

Επειδή από ... αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Οι εφεσίβλητοι - ενάγοντες τυγχάνουν μέλη του εκκαλούντος - εναγομένου αθλητικού σωματείου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία "...", του οποίου σκοπός είναι η αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών του, η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση της γυμναστικής και της αγωνιστικής για τους αθλούμενους και η διάδοση του αθλητισμού γενικά. Η γενική συνέλευση των μελών αυτού συγκλήθηκε νομίμως την 2α Αυγούστου 1995, κατά την οποία διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής του εν λόγω σωματείου. Κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών αυτών εκλέχθησαν δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη και επτά (7) αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τρία (3) μέλη της ελεγκτικής επιτροπής αυτού, των οποίων η θητεία έληγε την 2α Αυγούστου 1997. Το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω σωματείου, κατά τη συνεδρίασή του της 13.11.1996, αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μελών αυτού, με θέματα της ημερήσιας διατάξεως: α) τη μετάταξη παρέδρων μελών σε τακτικά, β) τη λειτουμγία του σωματείου, γ) τις χορηγίες ΤAΚ και ΤAΠ, δ) τα πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου και ε) τη διενέργεια αρχαιρεσιών.  Για τη σύγκληση της έκτακτης αυτής γενικής συνελεύσεως κοινοποιήθηκε στα μέλη του εκκαλούντος - εναγομένου σωματείου πρόσκληση, στην οποία  αναφέρονταν τα προαναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και καλούνταν αυτά να παραστούν στη γενική συνέλευση κατά την 20ή Νοεμβρίου 1996, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20.00` στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (Παλαί ντε Σπόρ) και, σε  περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, ήτοι την 27η Νοεμβρίου 1996. Η προκήρυξη από το ανωτέρω διοικητικό συμβούλιο πρόωρων αρχαιρεσιών συνιστούσε σιωπηρή παραίτηση αυτού από την εν λόγω ιδιότητά του, η δε παραίτηση αυτή, για την εγκυρότητα της οποίας δεν απαιτείτο αναφορά οποιουδήποτε λόγου, ήταν οριστική και επέφερε άμεση λήξη της θητείας του ως άνω διοικητικού συμβουλίου του εκκαλούντος - εναγομένου σωματείου (Βλ. Κρητικού: Δίκαιο Σωματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, 1984, σελ. 345, ΕΑ 2201/91, ΑρχΝ 1994,156). Συνεπώς, μετά τη σιωπηρή παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω σωματείου νομίμως συγκλήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του, προκειμένου να εκλέξει το νέο διοικητικό συμβούλιο αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 9 του καταστατικού του.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 14 παρ. 1, 2 και 3 του εν λόγω καταστατικού, το εκκαλούν - εναγόμενο αθλητικό σωματείο συνέρχεται σε δύο τακτικές γενικές συνελεύσεις, κατ` έτος και ανά διετία κατά μήνα Μάιο, εκτάκτως δε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, όταν θεωρήσει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο αυτού και σε όλες τις γενικές συνελεύσεις των μελών του συζητούνται μόνο όσα θέματα αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.  Ειδικότερα, η πρώτη τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται τον πρώτο χρόνο της θητείας της διοικήσεως του εν λόγω σωματείου, κατά μήνα Μάιο, με σκοπό: α) την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και της εκθέσεως της ελεγκτικής επιτροπής που έγινε γι` αυτούς και β) την έκθεση των πεπραγμένων της διοικήσεως κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας της, ενώ η δεύτερη τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται ανά διετία, κατά μήνα Μάιο, με σκοπό: α) την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και της εκθέσεως της ελεγκτικής επιτροπής, που έγινε γι` αυτούς, β) την έγκριση της λογοδοσίας και την απαλλαγή της απερχόμενης διοικήσεως από κάθε ευθύνη και γ) τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής. Επίσης, κατά το άρθρο 15 παρ. 1 και 3 του αυτού ως άνω καταστατικού, κατά την τακτική γενική συνέλευση εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται και τριμελής ελεγκτική επιτροπή, έργο της οποίας είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του εν λόγω σωματείου κάθε χρόνο με αναφορά σε όλα τα έργα, που πραγματοποιήθηκαν, στις πηγές τους, καθώς και στις δαπάνες που έγιναν, μάλιστα δε η επιτροπή αυτή δικαιούται, εάν το κρίνει αναγκαίο, να ελέγξει την οικονομική διαχείριση του σωματείου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αφού ειδοποιήσει γι` αυτό εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεσή της εντός δεκαπενθημέρου κάθε στοιχείο, που θα ζητήσει. Από την ελεγκτική επιτροπή συντάσσεται κάθε χρόνο έκθεση για την οικονομική διαχείριση του σωματείου, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση μαζί με ταν ισολογισμό στην τακτική γενική συνέλευση το μήνα Μάιο, καθώς επίσης συντάσσεται και υποβάλλεται έκθεση για τα πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου στην τακτική γενική συνέλευση, που συγκαλείται κάθε δύο χρόνια το μήνα Μάιο και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται λογοδοσία απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου και εκλογή νέου, εφόσον η ελεγκτική επιτροπή δεν παρουσιάσει στη γενική συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων της διοικήσεως, που αποχωρεί.
Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων, που ερμηνεύονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 200 ΑΚ, σαφώς προκύπτει αφ` ενός μεν ότι η ελεγκτική επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την οικονομική διαχείριση του ανωτέρω σωματείου μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, καθόσον πριν από την παρέλευση του οικονομικού έτους δεν είναι δυνατή η σύνταξη του ισολογισμού, μαζί με τον οποίο η ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει την ως άνω έκθεση περί της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση κατά μήνα Μάιο εκάστου έτους, αφετέρου δε ότι η ίδια επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση για τα πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου, στην τακτική γενική συνέλευση, που συγκαλείται κάθε δύο χρόνια κατά μήνα Μάιο, μάλιστα δε στην τελευταία αυτή έκθεση η εν λόγω επιτροπή έχει υποχρέωση να περιλάβει τα συμπεράσματα του ελέγχου της για όλες τις δραστηριότητες του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του εκτός από εκείνα του ελέγχου της, που αφορούν την οικονομική διαχείριση του σωματείου, αφού η επιτροπή αυτή, όπως προεκτίθεται, έχει υποχρέωση κάθε χρόνο και όχι κάθε δύο χρόνια να συντάσσει την πρώτη ως άνω έκθεση για την οικονομική διαχείριση του σωματείου και να υποβάλει αυτή στη συνέχεια προς έγκριση μαζί με τον   ισολογισμό στην τακτική γενική συνέλευση κατά μήνα Μάιο εκάστου έτους. Ετσι λοιπόν, σε περίπτωση συγκλήσεως έκτακτης γενικής συνελεύσεως του ως άνω σωματείου, δεν είναι δυνατή η υποβολή σ` αυτή ισολογισμού και απολογισμού, ως και της εκθέσεως της ελεγκτικής επιτροπής περί της οικονομικής διαχειρίσεως αυτού, αφού ο ισολογισμός και ο απολογισμός, ως και η εν λόγω έκθεση, συντάσσεται μόνο μετά την παρέλευση του οικονομικού έτους, μάλιστα δε η τελευταία αυτή έκθεση είναι δυνατό να συνταχθεί και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αλλά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η ελεγκτική επιτροπή κρίνει αναγκαίο τον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως αυτού και ειδοποιήσει σχετικώς με έγγραφο το διοικητικό συμβούλιο, γεγονότα τα οποία δεν έχουν συμβεί στην παρούσα περίπτωση.
Επίσης, λογοδοσία και απαλλαγή του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου γίνεται ανά διετία και μόνο μετά την υποβολή καί την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού, ως και την υποβολή και την έγκριση της προαναφερόμενης έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και τα λοιπά πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου, από την τακτική γενική συνέλευση του μηνός Μαϊου του δευτέρου έτους της θητείας  αυτού, αφού η λογοδοσία προϋποθέτει την ύπαρξη συντεταγμένου ισολογισμού, που καταρτίζεται μετά την λήξη του οικονομικού έτους και χωρίς την υποβολή του οποίου δεν μπορεί να γίνει λογοδοσία και απαλλαγή του απερχομένου διοικητικού συμβουλίου και για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση συγκλήσεως έκτακτης γενικής συνελεύσεως, εφόσον κατ` αυτή δεν διενεργούνται και αρχαιρεσίες, δεν είναι δυνατόν να γίνει πλήρης λογοδοσία του απερχομένου διοικητικού συμβουλίου, αφού δεν μπορεί να υπάρχει ισολογισμός, ο οποίος τελικά θα υποβληθεί στην τακτική γενική συνέλευση του επόμενου μηνός Μαϊου και θα αφορά κατά ένα τμήμα του την προηγούμενη διοίκηση με βάση τα πεπραγμένα της, που παρέδωσε στη διάδοχο διοίκηση και κατά το υπόλοιπο τμήμα του το νέο διοικητικό συμβούλιο, η δε απαλλαγή αμφοτέρων των διοικήσεων θα γίνει αντίστοιχα. Απ` όλα τα αναφερόμενα σαφές καθίσταται ότι η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου του εκκαλούντος - εναγομένου σωματείου κατά την 27.11.1996 διενεργήθηκε με την τήρηση των από το νόμο και το καταστατικό απαιτουμένων διατυπώσεων, αφού η γενική συνέλευση των μελών αυτού συγκλήθηκε εκτάκτως με σκοπό τη διενέργεία αρχαιρεσιών και κατ`αυτή δεν ήταν δυνατή η πλήρης λογοδοσία του απερχομένου διοικητικού συμβουλίου, ένεκα μη δυνατότητας συντάξεως και υποβολής του ισολογισμού, που συντάσσεται μόνο μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, ως και της εκθέσεως της ελεγκτικής επιτροπής περί της οικονομικής διαχειρίσεως αυτού
Εξάλλου, κατά την έκτακτη ως άνω γενική συνέλευση υποβλήθηκε σ` αυτή έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία τα μέλη αυτής είχαν προβεί στον έλεγχο των πεπραγμένων της απερχόμενης διοικήσεως, όχι όμως και στο έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου, που θα γινόταν πριν από την τακτική γενική συνέλευση του μηνός Μαϊου 1997, μάλιστα δε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 γ` του καταστατικού του εκκαλούντος - εναγομένου, δεν επιτρέπεται η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, εφόσον η ελεγκτική επιτροπή δεν παρουσιάσει στη γενική συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων της απερχόμενης διοικήσεως, στην οποία όπως προεκτίθεται, η εν λόγω επιτροπή έχει υποχρέωση να περιλάβει τα συμπεράσματα του ελέγχου της για όλες τις δραστηριότητες του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του εκτός από εκείνα του ελέγχου της, που αφορούν την οικονομική διαχείριση του σωματείου, αφού η επιτροπή αυτή έχει υποχρέωση κάθε χρόνο να συντάσσει την πρώτη ως άνω έκθεση για την οικονομική διαχείριση του σωματείου και να υποβάλει αυτή στη συνέχεια προς έγκριση μαζί με τον ισολογισμό στην τακτική γενική συνέλευση κατά μήνα Μάιο εκάστου έτους, ενώ τη δεύτερη ως άνω έκθεση περί των πεπραγμένων της διοικήσεως έχει υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλει στην τακτική γενική συνέλευση κατά μήνα Μάιο του δευτέρου έτους της διετούς θητείας της διοικήσεως. 
Μετά ταύτα, κατά το άρθρο 10 παρ. 10 εδ. γ` και δ` του καταστατικού του εκκαλούντος - εναγομένου σωματείου, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους ως τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου αφ` ενός μεν όσοι παρέχουν στο σωματείο εξαρτημένη εργασία με αμοιβή, αφετέρου δε  όσοι συνάπτουν με αυτό συμβάσεις, που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλέπουν στην επίτευξη  κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το σωματείο.  Κατά την αληθή έννοια των προαναφερομένων διατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους ως τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου: α) όσοι παρέχουν στο σωματείο εξαρτημένη εργασία με αμοιβή (υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες κ.λπ.) ή άλλη αμειβομένη υπηρεσία σύμβουλοι τεχνικοί, οικονομικοί, νομικοί κ.λπ.) και β) όσοι αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, διά της συνάψεως συμβάσεων προς εκτέλεση έργων ή συμβάσεων προμήθειας υλικών (ρουχισμού, υποδημάτων, γραφικών ειδών, θερμαντικής ύλης κ.λπ.) ή άλλων παροχών (συμβάσεων με "σπόνσορες" του ονόματος ή της φανέλλας με επιχειρήσεις, που τοποθετούν διαφημίσεις στους χώρους των αγώνων κ.λπ.).  Επομένως, κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας του Δικαστηρίου, η από 7.8.1995 σύμβαση χορηγίας, που καταρτίσθηκε κατόπιν της από 2.8.1995 αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μελών του εν λόγω σωματείου μεταξύ αυτού και της ομάδας των προσώπων: .., δεν υπάγεται σε καμιά απολύτως από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, καθόσον δεν είναι ούτε σύμβαση παροχής αμειβομένων υπηρεσιών, ούτε σύμβαση εργολαβίας προς εκτέλεση έργων του σωματείου, ούτε σύμβαση προμήθειας, ούτε σύμβαση άλλων παροχών, αλλ` αντιθέτως περιεχόμενο της ανωτέρω από 7.8.1995 συμβάσεως είναι η ανάληψη από την προαναφερόμενη ομάδα προσώπων της υποχρεώσεως προς κάλυψη του συνόλου των απαιτουμένων δαπανών για τη λειτουργία του ΤΑΚ ..., η δε αντίστοιχη απόκτηση απ` αυτή: α) του δικαιώματος εισπράξεως και διαχειρίσεως των πόρων και των εσόδων του ΤAΚ, β) του δικαιώματος χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του σήματος ..., γ) του δικαιώματος χρήσεως, διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των διαφημίσεων στο αθλητικό υλικό του ΤAΚ και δ) του δικαιώματος συνάψεως συμβάσεων διαφημιστικών υπηρεσιών, καθώς και του δικαιώματος αναμεταδόσεως τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής ή άλλης μορφής διανομής των αγώνων του ΤAΚ, δεν δημιουργεί κώλυμα για την εκλογή των μελών της ως άνω ομάδος προσώπων ως μελών του διοικητικού συμβουλίου του εκκαλούντος - εναγομένου αθλητικού σωματείου, καθόσον η σύναψη της συμβάσεως αυτής δεν αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους με την προαναφερόμενη έννοια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 10 εδ. γ` και δ` του καταστατικού αυτού, αφού κύριος σκοπός καταρτίσεως της εν λόγω συμβάσεως είναι η ανάληψη από τα ανωτέρω πρόσωπα των δαπανών λειτουργίας του ΤAΚ ..., η δε εντεύθεν απόκτηση των ως άνω δικαιωμάτων από τα ίδια πρόσωπα με συνέπεια τον προσπορισμό κέρδους είναι παρακολούθημα της κύριας ως άνω υποχρεώσεως προς κάλυψη του συνόλου των απαιτουμένων δαπανών λειτουργίας του ΤAΚ ...και γίνεται με μοναδικό σκοπό να αντιμετωπίσουν τα πρόσωπα αυτά τα έξοδα, που καταβάλλουν για την  αντιμετώπιση των εν λόγω δαπανών λειτουργίας του ΤAΚ .... Ετσι λοιπόν, τα τρία πρώτα ως άνω πρόσωπα είχαν δικαίωμα να εκλεγούν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκκαλούντος -εναγομένου σωματείου κατά τις αρχαιρεσίες της 27.11.1996, αφού η ιδιότητά τους ως μελών της ομάδας των χορηγών δεν δημιουργεί κώλυμα για την εκλογή τους αυτή
Ενα όμως μέλος του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος αυτού έχει τη γνώμη ότι τα τρία πρώτα ως άνω πρόσωπα του ΔΣ δεν είχαν δικαίωμα να εκλεγούν ως μέλη αυτού και αφού εξελέγησαν έπρεπε αυτοδικαίως να εκπέσουν του αξιώματός των τούτου, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10 εδ. γ` και δ` του καταστατικού του Σωματείου, με τη σύμβαση χορηγίας που συνήψαν αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη της υποχρεώσεως να πληρώσουν τα χρέη του σωματείου.

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 β` του καταστατικού του εκκαλούντος- εναγομένου σωματείου, κατά το οποίο τα τακτικά μέλη αυτού έχουν το δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους να εκλέγονται ως μέλη της διοικήσεως, που λαμβάνεται σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του αυτού καταστατικού, κατά την οποία οι υποψήφιοι για την εκλογή τους στο διοικητικό συμβούλιο έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν σχετική έγγραφη δήλωση στη γραμματεία του σωματείου για την υποψηφιότητά τους σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα και την ώρα συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως, σαφώς προκύπτει ότι ο υποψήφιος για την εκλογή του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι τακτικό μέλος του σωματείου κατά το χρόνο της εκλογής του και όχι κατά το χρόνο της υποβολής της υποψηφιότητάς του. Επομένως, ο ... νομίμως εκλέχθηκε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του εκκαλούντος εναγομένου αθλητικού σωματείου κατά τις αρχαιρεσίες της 27.11.1996, καθόσον πριν από το χρόνο διενέργειας των αρχαιρεσιών αυτών και της εκλογής του είχε καταστεί δι` αποφάσεως των μελών της γενικής συνελεύσεως του εν λόγω σωματείου τακτικό μέλος αυτού από πάρεδρο μέλος, που ήταν μέχρι τότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμιά έννομη συνέπεια το γεγονός ότι ο ανωτέρω, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, ήταν πάρεδρο μέλος του σωματείου, αφού, όπως προεκτίθεται, η ιδιότητα του υποψηφίου ως τακτικού μέλους αυτού πρέπει να υφίσταται κατά τον χρόνο της εκλογής του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου αυτού.

Τέλος, κατά τη γενική συνέλευση των μελών του εκκαλούντος -εναγομένου σωματείου της 27.11.1996 και πριν από τη διενέργεια των ως άνω αρχαιρεσιών συζητήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διατάξεως με τίτλο "χορηγίες ΤAΚ και ΤAΠ", ήτοι το θέμα το σχετιζόμενο με τις χορηγίες των τμημάτων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης. Ακολούθως, μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις και αφού προηγουμένως ο πρόεδρος της απερχόμενης διοικήσεως Α.Α. διευκρίνησε τον τρόπο λειτουργίας της χορηγίας του ΤAΚ και στη συνέχεια ανακοίνωσε τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΤAΚ ... Α.Ε." με σκοπό τη διαχείριση της χορηγίας, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής στη χορηγία εκάστου από τους τέσσερις ως άνω χορηγούς, η γενική συνέλευση των μελών του εν λόγω σωματείου έλαβε απόφαση, σύμφωνα με την οποία εξουσιοδότησε το νέο διοικητικό συμβούλιο να διαπραγματευθεί με την ομάδα των χορηγών από την αρχή τους όρους της συμβάσεως χορηγίας. Η γενική συνέλευση νομίμως προέβη στη λήψη της εν λόγω αποφάσεως, καθόσον το γεγονός τούτο δεν αποτελούσε προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη, αλλ` αντιθέτως περιλαμβανόταν στο τρίτο υπό συζήτηση θέμα αυτής με τον τίτλο "χορηγίες ΤΑΚ και ΤAΠ", δοθέντος ότι η αναφορά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης γίνεται συνοπτικά και κατά τρόπο που να αντιλαμβάνονται τα μέλη της γενικής συνελεύσεως το ουσιώδες περιεχόμενο αυτών, χωρίς να απαιτείται εξειδίκευση τούτων, όταν μάλιστα είναι γνωστά στα μέλη από την όλη δραστηριότητα του σωματείου ή από προηγούμενες κλητεύσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (βλ. Βλαστού, Αστικά Σωματεία, 1996, σελ. 257). Η προαναφερόμενη διατύπωση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως  με το τίτλο χορηγίες "ΤΑΚ και ΤAΠ" είναι σαφής και συγκεκριμένη, τα δε  μέλη της γενικής συνελεύσεως του εκκαλούντος - εναγομένου αθλητικού σωματείου μπορούσαν ευχερώς να αντιληφθούν από μόνο το περιεχόμενο αυτής ότι η συζήτηση επ` αυτού αφορούσε τις συμβάσεις χορηγίας ΤAΚ και ΤAΠ και τη λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος αφορώντας την πορεία και τις προοπτικές αυτών ανάλογα με την εξέλιξη της συζητήσεως και τις αναπτυσσόμενες απόψεις.  Εξάλλου, το εν λόγω θέμα ήταν επακρώς γνωστό από την αρχή στα μέλη της γενικής συνελεύσεως από πολλά δημοσιεύματα του αθλητικού τύπου, στα οποία γινόταν κριτική των ως άνω συμβάσεων χορηγίας ως επαχθών για το σωματείο και υποδεικνυόταν η τροποποίησή τους.  Ταύτα ισχύουν πέραν από το γεγονός ότι η αόριστη και ασαφής διατύπωση του θέματος καλύπτεται από το ότι τα μέλη δέχθηκαν αδιαμαρτύρητα τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως, γιατί συνάγεται ότι αντιλήφθηκαν το περιεχόμενό του, όπως ακριβώς έχει συμβεί στην παρούσα περίπτωση (βλ. τα πρακτικά της γενικής συνελεύσεως των μελών του εκκαλούντος εναγομένου σωματείου της 27.11.1996) και συνεπώς, τα μέλη αυτά δεν μπορούν εκ των υστέρων να προσβάλουν την απόφαση για τον άνω μνημονευόμενο λόγο, αφού η διάταξη του άρθρου 97 παρ. 1 και του άρθρου 14 παρ. 3 του καταστατικού του εκκαλούντος - εναγομένου σωματείου, αναφέρεται σε εντελή παράλειψη της αναγραφής του θέματος στην πρόσκληση. Επίσης, η επαναδιαπραγμάτευση της συμβάσεως χορηγίας δεν αντίκειται στον Ν 1958/1991 "περί Τμημάτων  Αμειβομένων Αθλητών -Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών και άλλων διατάξεων", καθόσον δεν απαγορεύεται αυτή από τον εν λόγω νόμο και σε κάθε περίπτωση η επαναδιαπραγμάτευση της συμβάσεως χορηγίας πρόκειται να εξυπηρετήσει μόνο το συμφέρον του εκκαλούντος - εναγομένου  αθλητικού σωματείου, αφού θα οδηγήσει στην τροποποίηση αυτής μόνο με ευνοϊκότερους όρους, το δε διοικητικό συμβούλιο του εν λόγω σωματείου αποτελείται από δέκα πέντε (15) τακτικά μέλη, ενώ στη σύνθεση αυτού μετέχουν μόνο τρία (3) μέλη από εκείνα της προαναφερόμενης ομάδας των χορηγών, τα οποία κατά τη σχετική διαδικασία θα μετάσχουν μόνο με την τελευταία ιδιότητά τους ως χορηγών και το εκκαλούν - εναγόμενο σωματείο θα εκπροσωπηθεί κατ` αυτή από τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού του πρόσωπα και, σε περίπτωση κωλύματός τους, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Κατόπιν όλων των προεκτιθεμένων σαφές καθίσταται ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή του δέχθηκε την αγωγή, ως βάσιμη κατά την ουσία της, έσφαλε, αφού εσφαλμένως ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και κακώς εκτίμησε τα αποδεικτικά στοιχεία, που τέθηκαν υπό την κρίση του.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...