Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής, συνέπειες.

Μονομελές Εφετείο Θεσ/ κης 378/ 2017.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ωραία Σταυρίδου, Εφέτη.

Περίληψη. Άσκηση έφεσης. Παραίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του εκκαλούντος από το δικόγραφο της έφεσής της, χωρίς όμως να έχει προβεί στην προκατάθεση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Η σχετική παράλειψη δεν εμπίπτει στις τυπικές παραλείψεις στις οποίες αναφέρεται η διάταξη του αρ. 227 ΚΠολΔ. Απαράδεκτη η δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του εκκαλούντος. Ερημοδικία του εκκαλούντα, ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 4194/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 8 α` του Ν. 4205/2013, «ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράστασή του ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Συμβουλίων, ενώπιον Δικαστών με την ιδιότητα τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντ εταλμένων Δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταl και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα IΙΙ, oι οποίες προορίζονται για: αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο Τομέα Πρόνοιας Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΑΕΑΔ) και δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του Ν. 2915/2001 (Α 109), όπου ισχύει». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 εδ. α` του Ν. 4194/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 8 γ` του Ν. 4205/2013, «ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, καθώς και για την παράστασή του κατά τη συζήτηση των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των Δικαστηρίων και Δικαστών οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη...». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι αν ο δικηγόρος που παρίσταται κατά τη συζήτηση εφέσεως του εντολέα του, δεν έχει καταθέσει το σχετικό γραμμάτιο, η παράσταση του δικηγόρου στο ακροατήριο και όλες οι διαδικαστικές πράξεις (κατάθεση προτάσεων, δηλώσεις στο ακροατήριο και εν γένει παράστασή του κατά τη συζήτηση) που διενεργήθηκαν από αυτόν είναι απαράδεκτες, καθώς ελλείπει παντελώς η εκ μέρους του απαιτούμενη από το νόμο κατάθεση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών στο ΔΣΘ. Τούτο έχει ως συνέπεια ότι ο εκκαλών, μη εκπροσωπούμενος από πληρεξούσιο δικηγόρο, δεν λαμβάνει μέρος στη συζήτηση κανονικά, θεωρείται δικονομικώς απών και πρέπει να δικαστεί ερήμην και να απορριφθεί η έφεση, χωρίς έρευνα του παραδεκτού και βάσιμου των λόγων της. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 227 του ΚΠολΔ, «1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις που μπορούν να αναπληρωθούν, ο Πρόεδρος οποιουδήποτε Πολυμελούς Δικαστηρίου ή ο Εισηγητής ή ο Δικαστής Μονομελούς Δικαστηρίου καλεί να τις συμπληρώσει και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή τον διάδικο, εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία». Η παράλειψη καταθέσεως γραμματίου προκαταβολής εισφορών στον αντίστοιχο Δικηγορικό Σύλλογο δεν εμπίπτει στις τυπικές παραλείψεις για τις οποίες παρέχεται από την παραπάνω διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ η δυνατότητα συμπληρώσεως και μετά τη συζήτηση. Τούτο, διότι, αφενός μεν η μη κατάθεση γραμματίου δεν συνιστά τυπική παράλειψη που «μπορεί να αναπληρωθεί» και μετά τη συζήτηση, αφού η αυστηρή διατύπωση του άρθρου 61 του Ν. 4194/2013 περί προκαταβολής του γραμματίου δεν καταλείπει έδαφος για διαφορετική ερμηνεία, ούτε προβλέπεται στο νόμο αυτόν διάταξη περί δυνατότητας μεταγενέστερης θεραπείας της ελλείψεως αυτής, αφετέρου δε διότι, ενόψει του ότι η διάταξη του άρθρου 61 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 προβλέπει ως κύρωση το απαράδεκτο της παραστάσεως του δικηγόρου στο Δικαστήριο, εκλείπει και η άλλη βασική προϋπόθεση εφαρμογής του άρθρου 227 ΚΠολΔ, δηλαδή, η πρόσκληση προς τον «πληρεξούσιο» δικηγόρο του διαδίκου, ως τέτοιος, όμως, δεν νοείται ο απαραδέκτως παραστάς στο Δικαστήριο δικηγόρος

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως νόμιμα από τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, εμφανίσθηκε στο ακροατήριο η δικηγόρος Θεσσαλονίκης ... και δήλωσε ότι παρίσταται για λογαριασμό του εκκαλούντος και ότι παραιτείται από το δικόγραφο της υπ` αριθμ. καταθ. 1816/20-5-2015 έφεσης, πλην όμως, η ως άνω δικηγόρος δεν κατέθεσε το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών εισφορώνκαι ενσήμων του ΔΣΘ, δήλωσε δε στο ακροατήριο ότι δεν θα προσκομίσει το εν λόγω γραμμάτιο (όπως η δήλωση αυτή προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απομαγνητοφωνημένα    πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως). Από τη σχετική επίσημείωση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Αθανασίου Κωτίτσα με ημερομηνία 11-6-2015 και 15- 6-2015 αντίστοιχα, στο αντίγραφο της εφέσεως που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εφεσίβλητοι, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη σημερινή δικάσιμο, προκύπτει όχι η συζήτηση της εφέσεως επισπεύδεται με την επιμέλεια του εκκαλούντος. Σύμφωνα, επομένως, με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Ν. 4194/ 2013, ο εκκαλών δεν παρέστη νόμιμα με δικηγόρο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς ελλείπει η εκ μέρους της ως άνω δικηγόρου απαιτούμενη από το νόμο κατάθεση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών στον ΔΣΘ και ως εκ τούτου η δήλωση αυτής περί παραιτήσεως από το δικόγραφο της εφέσεως είναι απαράδεκτη. Συνεπώς, ο εκκαλών, ο οποίος, σημειωτέον, δεν κατέθεσε προτάσεις, μη εκπροσωπούμενος από πληρεξούσιο δικηγόρο, θεωρείται δικονομικώς απών και πρέπει να δικαστεί ερήμην και να απορριφθεί η έφεσή του ως ανυποστήρικτη (άρθρο 524 ΚΠολΔ). Ανεξαρτήτως δε και πέραν του ότι η ως άνω δικηγόρος δήλωσε στο ακροατήριο ότι δεν προτίθεται να προσκομίσει το εν λόγω γραμμάτιο, βάσει των όσων εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, δεν χρειάζεται να προσκληθεί αυτή κατ` άρθρο 227 ΚΠολΔ να το προσκομίσει, καθόσον η εκ μέρους της παράλειψη καταθέσεως του γραμματίου προκαταβολής εισφορών δεν εμπίπτει στις τυπικές παραλείψεις που μπορούν να αναπληρωθούν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ, αφού αφενός μεν, αντίθετη εκδοχή θα οδηγούσε σε κατάργηση του άρθρου 61 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 το οποίο κάνει λόγο για προκαταβολή των σχετικών εισφορών, αφετέρου δε, δεν είναι νοητή η πρόσκληση της παραπάνω δικηγόρου που απαραδέκτως παραστάθηκε στο ακροατήριο για λογαριασμό του εκκαλούντος. Ο εκκαλών λόγω της ήττας του πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα των εφεσιβλήτων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσία (άρθρα 176 και 183 ΚΠολΔ). Επίσης πρέπει να ορισθεί παράβολο ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης εκ μέρους του ερημοδικαζομένου εκκαλούντος (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει, κατ` άρθρο 495 παρ. 4 ΚΠολΔ, εφόσον η έφεση του ενάγοντος απορρίφθηκε και εντεύθεν ηττήθηκε ο τελευταίος, να διαταχθεί η εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο του παράβολου των 200 ευρώ, που κατατέθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την άσκησή της, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

                                         ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εκκαλούντος.
Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ενενήντα ευρώ (290.00) .
Απορρίπτει την από 15-5-2015 και με αριθμ. καταθ. 1816/20-5-2015 έφεση κατά της υπ` αρθμ. 23627/2012 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζει του εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα των εφεσιβλήτων, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00).
Διατάσσει την εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο του παράβολου των διακοσίων ευρώ (200,00), που κατατέθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την άσκηση της εφέσεως με τα υπ` αριθμ. 97176, 97177,    2699001 έως 2699004/2015 διπλότυπα είσπραξης, που ρητά μνημονεύεται στη συνταχθείσα από τον γραμματέα του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου υπ` αριθμ. 1816/20-5-2015 έκθεση κατάθεσης δικογράφου ενδίκου μέσου.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...