Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Facebook, διατροφή, οικογενειακή στέγη, ενήλικο τέκνο, σπουδές.

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσ/ κης 13.748/ 2017.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Μιχαήλ Ντόστα, Πρωτοδίκη.
Περίληψη. Κοινή αίτηση εν διαστάσει συζύγου και ενηλίκου τέκνου κατά συζύγου- πατέρα για επιδίκαση προσωρινής διατροφής και παραχώρησης τέως οικογενειακής στέγης στην εν διαστάσει σύζυγο. Προϋποθέσεις επιδίκασης διατροφής στην εν διαστάσει σύζυγο. Η διατροφή υποκαθιστά την υποχρέωση συνεισφοράς. Μετά τη διακοπή της συμβίωσης χωρεί ένα είδος "συμψηφισμού" των αμοιβαίων υποχρεώσεων διατροφής, με δικαιούχο αυτόν που όφειλε  τη μικρότερη συνεισφορά κατά την έγγαμη συμβίωση. Απαιτείται διακοπή της έγγαμης συμβίωσης για εύλογη αιτία από τον δικαιούχο της διατροφής. Δεν απαιτείται απορία αλλά αρκεί ο δικαιούχος να είναι οικονομικά ασθενέστερος. Προϋποθέσεις παραχώρησης της οικογενειακής στέγης στον ένα σύζυγο λόγω ειδικών συνθηκών και από λόγους επιείκειας.
Προϋποθέσεις διατροφής ενηλίκου τέκνου. Αδυναμία διατροφής λόγω έλλειψης περιουσίας ή λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλης εργασίας ενόψει της υγείας του και των αναγκών εκπαίδευσης. Απρόσκοπτη συνέχιση σπουδών. Στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων είναι νοητή η εξέταση του τέκνου των διαδίκων- συζύγων. Επί απλής ομοδικίας είναι νοητή η εξέταση ως μάρτυρα του ενός ομοδίκου σχετικά και αποκλειστικά με τις αξιώσεις του ετέρου ομοδίκου. Απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα οι εκτυπώσεις από facebook, sms και απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες που ηχογραφήθηκαν, εφόσον χρησιμοποιούνται χωρίς της συγκατάθεση του αντιδίκου, καθώς  συνιστούν απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα και η λήψη τους υπόψη από το Δικαστήριο, προσκρούει στα άρθρα 9 και 19 του Σ και στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Αποκλειστική υπαιτιότητα του καθ΄ου για την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης. Κατεπείγων κίνδυνος επιδίκασης διατροφής και παραχώρησης οικίας στη σύζυγο. Πολυετής αποχή της συζύγου από την αγορά εργασίας, έλλειψη εξειδίκευσης και γραμματικών γνώσεων και  μεγάλη ηλικία δεν επιτρέπουν την εξεύρεση εργασίας για βιοπορισμό. Έλλειψη περιουσιακών στοιχείων. Συνεισφορά της κατά τον έγγαμο βίο με τις προσωπικές της υπηρεσίες στο νοικοκυριό και την ανατροφή του τέκνου. Σύγκριση οικονομικών δυνάμεων. Ενήλικο τέκνο - φοιτητής Κολεγίου μεταλυκειακών σπουδών. Η καθυστέρηση περάτωσης σπουδών κρίνεται δικαιολογημένη λόγω απαιτητικών σπουδών και άσχημης ψυχολογικής κατάστασης από την διάσταση των γονέων. Αδυναμία εργασίας λόγω σπουδών και έλλειψης προσοδοφόρας περιουσίας. Τα δίδακτρα καταβάλλονται από τον καθ΄ου, ο οποίος έχει δεσμευτεί προς τούτο και δε συντρέχει κατεπείγων κίνδυνος επιδίκασης τους. Επιδίκαση διατροφής στο ενήλικο τέκνο μόνον για τις διατροφικές ανάγκες και όχι για σπουδές. 

I) Από τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391 και 1493 του ΑΚ προκύπτει ότι οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Το μέτρο δε της συνεισφοράς αυτής προσδιορίζεται από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και η εκπλήρωσή του γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματα και την περιουσία των συζύγων. Σε περίπτωση διακόπης της έγγαμης συμβίωσης η υποχρέωση διατροφής, που υποκαθιστά στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση συνεισφοράς, διέπεται από τους ίδιους, όπως και η τελευταία, κανόνες των άρθρων 1389 - 1390 του ΑΚ. Η διατροφή στην περίπτωση αυτή προκαταβάλλεται σε χρήμα κατά μήνα και προσδιορίζεται λαμβανομένων επιπλέον υπόψη και των συνθηκών της χωριστής διαβίωσης (ΟλΑΠ 2/1994 ΕλλΔ 1995, 352). Ακόμη, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, οπότε αναιρείται σε μεγάλο βαθμό η συγκλήρωση του βίου των συζύγων και συνεκλείπει το στοιχείο της «από κοινού συμβολής τους» στην αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας, χωρεί ένα είδος συμψηφισμού των αμοιβαίων υποχρεώσεων για διατροφή, έτσι ώστε δικαιούχος της χρηματικής διατροφής του άρθρου 1391 παρ.1 ΑΚ είναι ο σύζυγος, ο οποίος υπό τους όρους της έγγαμης συμβίωσης, όφειλε τη μικρότερη συνεισφορά, οπότε, αν διέκοψε τη συμβίωση για εύλογη αιτία, του οφείλεται σε χρήμα ως διατροφή η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης συνεισφοράς του άλλου και της δικής του μικρότερης συνεισφοράς (ΑΠ 613/1999 ΕλλΔ 41, 71, ΑΠ 804/1992 ΕλλΔ 35, 108, ΕφΘεσ 791/ 2005, ΜΠρΘεσ 8326/2017). Όμως δεν υπάρχει υποχρέωση συνεισφοράς στη διατροφή, όταν ο σύζυγος στερείται παντελώς οικονομικών μέσων, οπότε ο άλλος σύζυγος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει αυτός ολόκληρη τη διατροφή του απόρου, το μέτρο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 1390 εδ. β` του ΑΚ, προσδιορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής, που ασφαλώς περιλαμβάνουν και την οικονομική κατάσταση του υποχρέου (ΕφΠειρ 544/2002 ΠειρΝομολ 2002, 323, ΜΠρΘεσ 8326/2017 ο.π.). Ωστόσο, για τη θεμελίωση αυτής της αξίωσης (διατροφής) απαιτείται είτε ο δικαιούχος της διατροφής σύζυγος να διέκοψε ο ίδιος την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1391 εδ. α` του ΑΚ, είτε, κατ` επέκταση, η διακοπή να προήλθε από την πλευρά του υποχρέου για διατροφή συζύγου (ΑΠ 1217/2007, ΑΠ 613/1999 σε ΝΟΜΟΣ). Εύλογη αιτία για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης είναι οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να δικαιολογήσει τη διάσπαση της συμβίωσης. Μπορεί δε να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ενός από τους συζύγους ή και σε κοινή υπαιτιότητα (ΕφΛαμ 98/2009 σε ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘεσ 8326/2017 ο.π.) Για να γεννηθεί δε υποχρέωση διατροφής μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης κατά το άρθρο 1391 ΑΚ, αντίθετα από ότι συμβαίνει με τη διατροφή μετά τo διαζύγιο ή με τη διατροφή μεταξύ συγγενών, δεν απαιτείται ο δικαιούχος σύζυγος να είναι άπορος αλλά πρέτει απλώς να είναι οικονομικά ασθενέστερος από τον υπόχρεο.

ΙΙ) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1393 εδ. a του ΑΚ σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας, ενόψει των ειδικών συνθηκών καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ιδίων (οικογενειακή στέγη) ανεξάρτητα από το ποιος από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα χρήσης του. Συνεπώς, το δικαστήριο, στο πλαίσιο της εξουσίας του για προστασία της οικογένειας σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου, που χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη, στον έναν από τους συζύγους. Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται με βάση τις ειδικές συνθήκες του κάθε συζύγου, το συμφέρον των τέκνων και τις αρχές της επιείκειας, οι οποίες είναι δυνατόν να επιβάλλουν κατά περίπτωση η παραχώρηση αυτή να γίνεται και προς τον σύζυγο, που δεν έχει εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα στο ακίνητο (ΑΠ 792/2000 ΕλλΔ 41, 1648). Η σχετική απόφαση έχει καταψηφιστικό χαρακτήρα και η εκτέλεσή της γίνεται κατ` αρχήν σύμφωνα με το άρθρο 943 παρ. I ΚΠολΔ (βλ. Κ. Παπαδόπουλο, Αγωγές ΟικογΔ, τ. Α`, εκδ. 2001, σ. 346 - 347). Ωστόσο, ενόψει του γεγονότος ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ρύθμιση της κατοχής της συζυγικής κατοικίας, μπορεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 947 παρ.1 εδ. α` ΚΠολΔ, να απειληθεί κατά του απομακρυνόμενου από αυτή συζύγου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε μελλοντική διατάραξη της επ’ αυτής κατοχής του παραμένοντος εκεί συζύγου, εφόσον διατυπωθεί σχετικό αίτημα (ΜΠρΘεσ 999/2014 ΕλλΔ 2014, 1113).

IIΙ) Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486 παρ.1 και 1489 παρ.2 του ΑΚ συνάγεται ότι δικαίωμα διατροφής έχει έναντι των γονέων του και το ενήλικο τέκνο, εφόσον δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες ενόψει των αναγκών της εκπαίδευσής του. Η διατροφή αυτή περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 1493 ΑΚ, όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευσή του. Προϋπόθεση να αξιώσει διατροφή από τους γονείς του το ενήλικο τέκνο είναι η απορία του και συγκεκριμένα η έλλειψη επαρκών περιουσιακών στοιχείων ή η αδυναμία του να μετέλθει κατάλληλη εργασία, που να επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών του (ΑΠ 828/ 2015).
Στην πpoκείμενη περίπτωση με την κρινόμενη αίτηση η πρώτη αιτούσα εκθέτει ότι ήδη από τις 10.5.2014 έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή της με τον καθού, οπότε ο τελευταίος αποχώρησε μονομερώς από την οικογενειακή κατοικία, ενώ υπήρξε με κατ` εξακολούθηση συμπεριφορά του από το 2007 και μετά υπαίτιος και άλλων κλονιστικών της έγγαμης συμβίωσης γεγονότων, καθότι επεδείκνυε βίαιη συμπεριφορά προς την πρώτη αιτούσα και είχε συνάψει εξωσυζυγικές σχέσεις. Επικαλούμενη δε ότι η ίδια στερείται εισοδήματος και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, που θα της επέτρεπε να εργαστεί, και συνεπώς ότι αδυνατεί να εξασφαλίσει τη διατροφή της ζητεί να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθού να της καταβάλει ως διατροφή το ποσό των 1.504.09 ευρώ στην αρχή κάθε μήνα με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση καθώς να της παραχωρηθεί προσωρινά η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης (διαμερίσματος επί της οδού ......... αριθ. ..) και του εντός αυτής οικιακού εξοπλισμού. Για την περίπτωση δε παραβίασης εκ μέρους του καθού της σχετικής με την προσωρινή ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης διάταξης ζητεί να σπειληθεί σε βάρος του χρηματική ποινή 300 ευρώ και προσωπική κράτηση τριών μηνών για κάθε παραβίαση. Ο δεύτερος αιτών, που είναι ενήλικο τέκνο (γεν. το 1994) του καθού από τον γάμο του με την πρώτη αιτούσα, αναφέρει ότι εξαιτίας των αναγκών της εκπαίδευσής του αλλά και των μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, που θα πραγματοποιήσει μετά την ολοκλήρωση των βασικών του σπουδών, δεν είναι σε θέση να εργαστεί αλλά ούτε και μπορεί να διατραφεί από την περιουσία του, καθώς αυτή είναι απρόσοδη. Συνεπώς ζητεί να υποχρεωθεί ο καθού η αίτηση πατέρας του να καταβάλλει σε αυτόν προσωρινά ως διατροφή το ποσό των 2503,66 ευρώ στην αρχή κάθε μήνα με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση, το οποίο - ενόψει και των υψηλών διδάκτρων που απαιτούνται για τις σπουδές του στο ... - είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των βιοτικών του αναγκών και των αναγκών της εκπαίδευσής του. Ως επείγουσα δε περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση διατροφής οι αιτούντες επικαλούνται την εκ μέρους τους αδυναμία κάλυψης της διατροφής τους μετά τη διακοπή της μισθοδοσίας και την απόλυσή τους (στις 29.5.2017) από την εταιρεία με την επωνυμία «...», στην οποία μετέχει κατά ποσοστό 30% ο καθού, καθώς επίσης και την εκδηλωθείσα με εξώδικη επιστολή πρόθεση του καθού να διακόψει την καταβολή των διδάκτρων για τη φοίτηση του δεύτερου αιτούντος στο ως άνω Κολλέγιο από 1.1.2018 και εξής. Επίσης, σε σχέση με την προσωρινή ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής κατοικίας τον κίνδυνο επανόδου σε αυτή του καθού. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η ένδικη αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη ως προς την πρώτη αιτούσα σύμφωνα με όσα εκτίθενται υπό τα στοιχ. Ι και II της ανωτέρω μείζονος σκέψης και ως προς τον δεύτερο αιτούντα σύμφωνα με τα εκτιθέμενα υπό το στοιχ. III της ίδιας ως άνω μείζονος σκέψης σε συνδυασμό και με τα άρθρα 341, 345 του ΑΚ.. 682, 728 παρ.1 στοιχ. α` και 735 του ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, καθώς και από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο της μάρτυρος του καθού... και από τις ένορκες καταθέσεις ως μαρτύρων του .. (που κατέθεσε ως μάρτυρας σε σχέση με τις αξιώσεις της μητέρας και ομοδίκου του ...........- για το ότι στην προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μπορούν κατ’ άρθρο 690 ΚΠολΔ να εξεταστούν ως μάρτυρες και πρόσωπα, που δεν θα μπορούσαν να εξεταστούν στην αντίστοιχη διαδικασία για την οριστική διάγνωση της διαφοράς, όπως εν προκειμένω το τέκνο των διαδίκων, βλ. X. Τριανταφυλλίδη / Π. Ρεντούλη σε X. Απαλλαγάκη. ΚΠολΔ - Ερμηνεία κατ’ άρθρο, εκδ. 2016, άρθρο 690 υπό τον αριθ.2, Μιχ. Μαργαρίτη - Α. Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, εκδ. 2012, άρθρο 690 υπό τον αριθ. 3) και της ... (που κατέθεσε ως μάρτυρας σε σχέση με τις αξιώσεις του γιου και ομοδίκου της ...- για το ότι, ενόψει του άρθρου 75 ΚΠολΔ, επί απλής ομοδικίας μπορεί ο ένας ομόδικος να εξεταστεί ως μάρτυρας για περιστατικά που αφορούν αποκλειστικά τις αξιώσεις του άλλου ομοδίκου, όπως εν προκειμένω συμβαίνει με τους αιτούντες, βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμην. - Νομολ. Ανάλυση ΚΠολΔ, άρθρο 75 υπό τον αριθ. 27, Μιχ. Μαργαρίτη - Α. Μαργαρίτη, ο.π., άρθρο 75 υπό τον αριθ. 3, ΕφΠειρ 64/1984 ΠειρΝ 1984, 16), και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προσκομιζόμενες από τον καθού η αίτηση εκτυπώσεις, που αποτυπώνουν αναρτήσεις, στις οποίες προέβη ο δεύτερος αιτών στο προφίλ του στο facebook (ώστε να είναι ορατές μόνο από τους «φίλους» του στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης), γραπτό μήνυμα (sms) που απέστειλε ο δεύτερος αιτών στο κινητό τηλέφωνο του καθού καθώς και εκτυπώσεις, όπου αποτυπώνονται απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών, που είχε ο καθού με τον δεύτερο αιτούντα στις 10.11.2014 και με την πρώτη αιτούσα στις 12.11.2014 και οι οποίες μαγνητοφωνήθηκαν και χρησιμοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση των αιτούντων, καθότι συνιστούν απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα και η λήψη τους υπόψη από το παρόν Δικαστήριο θα προσέκρουε στα άρθρα 9 παρ.1 εδ. β`, 19 παρ.1 του Συντάγματος και 8 της ΕΣΔΑ (βλ. σχετικά ΑΠ 996/2010, ΕφΛαρ 346/2015, ΜΠρΠειρ 1121/2013 ΕλλΔ 2013, 1468, Κ. Γεωργίου, Ασφαλιστικά Μέτρα, εκδ. 2015, άρθρο 690 υπό τον αριθ. 11), πιθανολογούνται τα ακόλουθα:
H πρώτη αιτούσα και ο καθού τέλεσαν νόμιμο γάμο στη Θεσσαλονίκη στις 8.1.1989, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο και συγκεκριμένα τον δεύτερο αιτούντα .., που γεννήθηκε στις 25.7.1994. Από το 2007 και μετά, οπότε ο ανήλικος τότε υιός των διαδίκων ανακάλυψε ερωτικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο του καθού, που αποδείκνυαν την ύπαρξη εξωσυζυγικής σχέσης του, άρχισε να κλονίζεται η έγγαμη σχέση των συζύγων, καθότι από την όλη συμπεριφορά του καθού (πολύωρες αδικαιολόγητες απουσίες από την οικογενειακή στέγη, συχνή χρήση κινητού τηλεφώνου για αποστολή και λήψη μηνυμάτων) αλλά και από πληροφορίες που λάμβανε η πρώτη αιτούσα από το φιλικό τους περιβάλλον και από ευρήματα στα ρούχα και στο αυτοκίνητο του καθού επιβεβαιώνονταν ότι ο τελευταίος διατηρούσε σταθερά εξωσυζυγικές σχέσεις, παρόλο που ο ίδιος το αρνούνταν επίμονα. Ήδη δε από το 2009 οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων συζύγων ήταν τεταμένες, ενόψει και του ότι η πρώτη αιτούσα συνεχώς διαμαρτύρονταν για τις σχέσεις του συζύγου της με άγνωστες στην ίδια γυναίκες ενώ ο καθού αντιδρούσε στις διαμαρτυρίες αυτές επιθετικά υβρίζοντάς την με χυδαίες εκφράσεις αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και χτυπώντας τη. Παρά ταύτα το ζεύγος μέχρι το έτος 2010 διατηρούσε, έστω και σποραδικά, σεξουαλικές σχέσεις με αποτέλεσμα ο καθού να μεταδώσει στην πρώτη αιτούσα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (έρπητα γεννητικών οργάνων). Η πρώτη αιτούσα δεν είχε μέχρι τότε σεξουαλικές επαφές με άλλο πρόσωπο πλην του συζύγου της και έτσι καθίσταται βέβαιο ότι τη νόσο της τη μετέδωσε ο καθού. Το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρείται από ευρήματα εξετάσεων του καθού (στις οποίες υποβλήθηκε μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης διαζυγίου, ήτοι στις 27.3.2017), καθότι αυτές προσκομίζονται χωρίς αξιολόγησή τους από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος θα βεβαίωνε ρητά ότι ο καθού πάσχει ή δεν πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο και ότι οι σχετικές εξετάσεις, για τις οποίες δεν προκύπτει αν υπήρξε ή όχι παραπεμπτικό εξέτασης από αρμόδιο ιατρό, αρκούν για τη σχετική διάγνωση. Πέραν όμως από τα παραπάνω (εξωσυζυγικές σχέσεις, μετάδοση νοσήματος, άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας σε βάρος της πρώτης αιτούσας), που συνιστούν κλονιστικά γεγονότα οφειλόμενα σε αποκλειστική υπαιτιότητα του καθού, η οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης επήλθε με τη μονομερή εγκατάλειψη της οικογενειακής κατοικίας (επί της οδού ... στη Θεσσαλονίκη) από τον καθού στις 10.5.2014. Έκτοτε, αυτός διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα επί της οδού .. ενώ οι αιτούντες εξακολουθούν να διαμένουν στο διαμέρισμα, που αποτελούσε την οικογενειακή κατοικία, ήτοι σε διαμέρισμα εμβαδού 115 περίπου τ.μ. στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού ... αριθ. ... (περιοχή ........), το οποίο ανήκει κατά ψιλή κυριότητα στον δεύτερο αιτούντα και κατ’ επικαρπία στον καθού (βλ. το με αριθ. .../29.8.2012 συμβόλαιο γονικής παροχής της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .., που μεταγράφηκε νόμιμα). Οι σχέσεις όμως του καθού τόσο με την πρώτη αιτούσα όσο και με τον δεύτερο αιτούντα παραμένουν τεταμένες παρά την αποχώρηση του πρώτου από την οικογενειακή κατοικία. Αυτό προκύπτει ιδίως από το ότι μεταξύ της πρώτης αιτούσας και του καθού υπήρξε σοβαρό επεισόδιο, που ξεκίνησε από λογομαχία και κατέληξε σε συμπλοκή της πρώτης αιτούσας με τον καθού και τη συνοδό του... στις 11.12.2014 σε δημόσιο χώρο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών ..., αλλά και από το ότι ο δεύτερος αιτών αρνείται από τον Μάιο του 2014 και μετά κάθε επικοινωνία του με τον καθού πατέρα του, παρά τις περί του αντιθέτου προσπάθειες του τελευταίου (βλ. τις προσκομιζόμενες εκτυπώσεις από e - mails, που του έχει αποστείλει ο καθού), ακόμη και για να τον ενημερώσει για την πορεία των σπουδών του στο .., οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον καθού. Ωστόσο, και μετά την αποχώρησή του από την οικογενειακή κατοικία (στις 10.5.2014) ο καθού φρόντισε να εξασφαλίζονται στοιχειωδώς οι βιοτικές ανάγκες των αιτούντων μέσω του πορισμού εισοδήματος από εταιρεία, στην οποία μετέχει κατά ποσοστό 30% και της οποίας είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Ειδικότερα, τόσο η πρώτη αιτούσα από τις 23.11.2009 όσο και ο δεύτερος αιτών από τις 28.8.2013 εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι με σύμβαση μερικής απασχόλησης (χωρίς όμως να εργάζονται στην πραγματικότητα) στην ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «..» λαμβάνοντας καθαρό μηνιαίο μισθό ύψους 350 ευρώ η πρώτη και 280 ευρώ ο δεύτερος. Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο καθού πληρώνει μέχρι και σήμερα τα δίδακτρα για τη φοίτηση του δεύτερου αιτούντος στο ... Αφότου όμως εκδόθηκε η υπ` αριθ. 4539/22.3.2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία συνεκδικάστηκαν και έγιναν δεκτές οι αγωγές διαζυγίου και των δύο συζύγων (η με αριθ. εκθ. κατάθεσης 14.345/2015 στηριζόμενη στη διετή διάσταση και η με αριθ. εκθ. κατάθεσης 13.121/2015 της πρώτης αιτούσας στηριζόμενη στον ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης από υπαιτιότητα του καθού), ο καθού έδωσε εντολή για την απόλυση των αιτούντων από την εταιρεία, όπως και έγινε με την επίδοση σε αυτούς αντίστοιχων καταγγελιών στις 29.5.2017. Αποτέλεσμα της απόλυσής τους ήταν οι αιτούντες να στερηθούν κάθε πηγής εισοδήματος για τη διαβίωσή τους, ενόψει του ότι δεν εργάζονται ούτε μπορούν να διατραφούν από την περιουσία τους (η πρώτη αιτούσα δεν διαθέτει καθόλου ακίνητη περιουσία ενώ η περιουσία του δεύτερου αιτούντος, αποτελούμενη από την ψιλή κυριότητα στο διαμέρισμα που αποτελεί την οικογενειακή κατοικία επί της οδού .. και σε εξοχική κατοικία στο ... και από ποσοστά συγκυριότητας σε δύο αγροτεμάχια στην .., είναι απρόσοδη).
Ως εκ τούτου συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση διατροφής σε αυτούς από το παρόν Δικαστήριο με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Είναι δε απορριπτέος ως αβάσιμος ο αντίθετος ισχυρισμός του καθού, που στηρίζεται στο ότι οι αιτούντες έλαβαν αποζημιώσεις απόλυσης (ποσού 797,65 ευρώ η πρώτη και 683,76 ευρώ ο δεύτερος, όπως προκύπτει από τα έγγραφα των αντίστοιχων καταγγελιών) καθώς και στο ότι δικαιούνται επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, καθότι ούτε τα ποσά των ανωτέρω αποζημιώσεων αλλά ούτε και τα τυχόν επιδόματα, που δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ, επαρκούν για την αξιοπρεπή διαβίωση των αιτούντων κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Εξάλλου, ενόψει του ότι στις σχέσεις μεταξύ των διαδίκων εξακολουθεί να επικρατεί οξύτητα, η οποία έχει επιταθεί μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 4539/2017 οριστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, υφίσταται επείγουσα περίπτωση και για την προσωρινή ρύθμιση της χρήσης της άλλοτε οικογενειακής κατοικίας (διαμερίσματος εμβαδού 115,94 τ.μ,, που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο οικοδομής επί της οδού ...... αριθ. .. στη Θεσσαλονίκη) με τον εντός αυτής οικιακό εξοπλισμό αποτελούμενο από ένα ψυγείο LIEBHERR, μία ηλεκτρική κουζίνα Μiele, ένα τραπέζι κουζίνας και τέσσερα καθίσματα, ένα φούρνο μικροκυμάτων AEG, πιάτα, ποτήρια, κατσαρόλες, μαχαιροπίρουνα, έναν τριθέσιο και έναν διθέσιο καναπέ σαλονιού, ένα μεγάλο τραπέζι σαλονιού 2X2, μία τηλεόραση PHILIPS plasma, ένα air - condition MITSUBISHI, ένα τραπέζι τραπεζαρίας και έξι καρέκλες, έναν μπουφέ, μία κρυσταλλιέρα, μία παπουτσοθήκη, έναν καθρέφτη, έναν καλόγερο, ένα πλυντήριο ρούχων, έναν διθέσιο καναπέ και ένα τραπεζάκι σε ξεχωριστό δωμάτιο εφαπτόμενο του σαλονιού, ένα κρεβάτι κρεβατοκάμαρας υπέρδιπλο, μία ντουλάπα, δύο κομοδίνα, ένα air condition στο υπνοδωμάτιο, έναν καθρέφτη, μια τηλεόραση LG στην κρεβατοκάμαρα και επίσης ένα κρεβάτι, ένα γραφείο, μία τηλεόραση LG και ένα air condition στο δωμάτιο του δεύτερου αιτούντος. Ενόψει του ότι ήδη στην παραπάνω κατοικία διαμένει η πρώτη αιτούσα μαζί με τον ενήλικο γιο της και δεύτερο αιτούντα από την επέλευση της διάστασης και μετά σε συνδυασμό με το ότι οι τελευταίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για τη μίσθωση κατοικίας και την μετακόμισή τους σε αυτή ενώ ο καθού, που έχει και προφανώς υπέρτερες οικονομικές δυνάμεις, έχει ήδη μισθώσει διαμέρισμα για τη διαμονή του (στην οδό .......), πρέπει να γίνει δεκτό ως κατ’ ουσία βάσιμο το αίτημα της πρώτης αιτούσα για προσωρινή παραχώρηση σε αυτή της αποκλειστικής χρήσης του ως άνω διαμερίσματος και των εντός αυτού κινητών πραγμάτων, που περιγράφονται ανωτέρω, κάτι στο οποίο συναινεί άλλωστε και ο καθού. Για την περίπτωση δε παράβασης εκ μέρους του καθού της σχετικής διάταξης με την διατάραξη της παραχωρούμενης στην πρώτη αποκλειστικής χρήσης του ανωτέρω διαμερίσματος, πρέπει να απειληθεί σε βάρος του χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση τριών μηνών για κάθε διατάραξη.

Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογούνται και τα ακόλουθα: Η πρώτη αιτούσα πριν από τον γάμο της με τον καθού (στις 8.1.1989) εργάζονταν ως ιδιωτική υπάλληλος. Ωστόσο, μετά το γάμο της δεν εργάζονταν κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον καθού, ώστε να ασχολείται αποκλειστικά με το νοικοκυριό τους και μετά το 1994 και με την ανατροφή του τέκνου τους, ενόψει του ότι ο καθού είχε επαρκές εισόδημα ως επιχειρηματίας για την άνετη διαβίωση της οικογένειας. Η πολυετής αποχή της πρώτης αιτούσας από την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την έλλειψη επαγγελματικής εξειδίκευσης, τις γραμματικές της γνώσεις (απόφοιτη Γυμνασίου) και την ηλικία της (63 ετών) δεν της επιτρέπουν να αναζητήσει και να βρει εργασία για τον βιοπορισμό της. Εξάλλου, όπως ήδη σημειώθηκε, η πρώτη αιτούσα δεν διαθέτει κανένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Από την άλλη ο καθού ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 είναι ένας από τους κύριους μετόχους (κατά ποσοστό 30%) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «...», η οποία έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη αλλά η παραγωγική της δραστηριότητα αναπτύσσεται στη Βουλγαρία και έχει ως αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία εσωρούχων και ενδυμάτων. Αναπτύσσει δε και εξαγωγική δραστηριότητα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και απασχολεί πολυάριθμο προσωπικό. Ο μέσος όρος του ετήσιου καθαρού εισοδήματος του καθού, που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας και τους μισθούς που λαμβάνει για την προσωπική του εργασία σε αυτή, ανέρχεται στο ποσό των 62.000 περίπου ευρώ, ήτοι το μηνιαίο καθαρό εισόδημά του στο ποσό των 5.167 ευρώ (βλ. το με αριθ. πρωτ. 9177/20.7.2017 έγγραφο της .. Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, που προσκομίζεται από τους αιτούντες, και βάσει του οποίου το 2015 ο καθού είχε καθαρό εισόδημα ύψους 81.348,69 ευρώ και το 2014 καθαρό εισόδημα ύψους 42.127,34 ευρώ ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση για το έτος 2016). Επίσης, διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, ήτοι την επικαρπία στο ανωτέρω περιγραφέν διαμέρισμα της οδού ..., που αποτελούσε την οικογενειακή κατοικία, την επικαρπία σε διαμέρισμα εμβαδού 85 περίπου τ.μ. στο .... και την πλήρη κυριότητα σε διαμέρισμα εμβαδού 72 τ.μ. στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού ........... στη Θεσσαλονίκη, του οποίου τη χρήση έχει παραχωρήσει στην μητέρα του. Βαρύνεται ωστόσο και με τη διατροφή και τα δίδακτρα του ενήλικου τέκνου του ... ενώ συνδράμει οικονομικά και την υπερήλικη μητέρα του. Κατά τη διάρκεια δε της έγγαμης συμβίωσής τους η πρώτη αιτούσα συνεισέφερε στις ανάγκες της οικογένειας με την παροχή τωv προσωπικών της υπηρεσιών στον καθού και στο τέκνο τους ενώ ο καθού με το εισόδημά του αλλά  και με την παραχώρηση του διαμερίσματος, του οποίου είναι επικαρπωτής (ενώ μέχρι το 2012 είχε την πλήρη κυριότητα). Συνεπώς, η σύγκριση των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων των διαδίκων συζύγων στον παρόντα χρόνο και αφού ληφθεί υπόψη η χωριστή διαβίωσή τους προκύπτει πλεονασματική υπέρ του καθού. Περαιτέρω και ενόψει του ότι ο σύζυγος, που είναι υπόχρεος σε διατροφή της συζύγου του, οφείλει και επί διακοπής της έγγαμης συμβίωσης να καταβάλλει σε αυτή την οφειλόμενη διατροφή, ενόψει μάλιστα του ότι, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, υπήρξε ο ίδιος αποκλειστικά υπαίτιος της διακοπής αυτής, πρέπει να υποχρεωθεί προσωρινά να καταβάλλει σε αυτή διατροφή στην αρχή κάθε μήνα. Με λήψη υπόψη των προαναφερόμενων οικονομικών δυνατοτήτων και των δύο συζύγων και τις ανάγκες διαβίωσης της πρώτης αιτούσας, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της έγγαμης συμβίωσης, με συνεκτίμηση και των νέων συνθηκών και αναγκών των διαδίκων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης και τη χωριστή εγκατάσταση, κρίνεται ότι η ανάλογη μηνιαία διατροφή, την οποία δικαιούται η πρώτη αιτούσα από τον καθού η αίτηση σύζυγό της, ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ, το οποίο ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή και τη συντήρησή της (λαμβανομένου υπόψη και του ότι οι στεγαστικές ανάγκες της πρώτης αιτούσας καλύπτονται με τη διαμονή της σε διαμέρισμα, του οποίου επικαρπωτής είναι ο καθού). Επομένως, πρέπει ως προς το ανωτέρω ποσό η αίτηση της πρώτης αιτούσας να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο καθού να προκαταβάλλει προσωρινά σε αυτή στην αρχή κάθε μήνα το ποσό των 500 ευρώ με τους νόμιμους τόκους από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση.

Ο δεύτερος αιτών, ο οποίος γεννήθηκε το 1994, πέτυχε το 2012 μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων την εισαγωγή του στο Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τα Γρεβενά). Ωστόσο, με κοινή απόφαση του ίδιου και των γονέων του και με κύριο κριτήριο την εξασφάλιση ευχερούς επαγγελματικής αποκατάστασης εγγράφηκε σε ιδιωτικό ίδρυμα μεταλυκειακής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στον κλάδο Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην επιχειρηματικότητα του ... Παρόλο δε που η προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του ήταν τετραετίας (δηλ. μέχρι το καλοκαίρι του 2016), ο δεύτερος αιτών δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές του και έχει ήδη προεγγραφεί για τη χειμερινή ακαδημαϊκή περίοδο του έτους 2017 (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017). Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών του είναι δικαιολογημένη λαμβανομένου υπόψη ότι η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα και όχι στη μητρική γλώσσα των σπουδαστών αλλά και ότι ο δεύτερος αιτών επηρεάστηκε δυσμενώς ψυχολογικά από τη διάσταση των γονέων του αλλά και από το τεταμένο κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις πριν αλλά και μετά από αυτή (βλ. σχετικά και την προσκομιζόμενη από 10.5.2016 γνωμάτευση της ψυχιάτρου ........) με αποτέλεσμα να μειωθεί η δυνατότητα συγκέντρωσής του και η απόδοσή του σε σχέση με την εκπαίδευσή του. Καθ’ όλο το διάστημα της μέχρι τώρα φοίτησής του τα δίδακτρα των σπουδών του (ανερχόμενα στο ποσό των 1.100 ευρώ περίπου μηνιαίως) καλύπτονται από τον καθού, παρά το ότι ο δεύτερος αιτών μετά την αποχώρηση του τελευταίου από την οικογενειακή κατοικία αρνείται κάθε επικοινωνία μαζί του αλλά και να τον ενημερώνει για την πρόοδο των σπουδών του. Ωστόσο, με πρόσφατες εξώδικες επιστολές του ο καθού (βλ. τις υπ’ αριθ. 6888Β`/16.6.2017 και 689Β`/22.6.2017 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Σακελιάδη) ζητεί από τον δεύτερο αιτούντα ενημέρωση για την πρόοδο των σπουδών του και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να καταβάλει τα αναγκαία δίδακτρα μέχρι τις 31.12.2017. Όπως δε προκύπτει από την 6.7.2017 βεβαίωση του ανωτέρω Κολλεγίου, στο οποίο ο δεύτερος αιτών από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα φοιτήσει για έκτο χρόνο, υπολείπονται για την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών του 15 διδακτικές μονάδες, που αντιστοιχούν σε 5 μαθήματα. Επομένως, εφόσον ο δεύτερος αιτών επιδείξει την απαραίτητη επιμέλεια, μπορεί να ολοκληρώσει της σπουδές του μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ενόψει δε της δέσμευσης του καθού ότι θα συνεχίσει να καλύπτει τα δίδακτρα μέχρι το τέλος του έτους σε συνδυασμό με τη μέχρι τώρα στάση του, δεν προκύπτει κίνδυνος για τη μη κάλυψη των εξόδων φοίτησης του δεύτερου αιτούντος μέχρι το τέλος του έτους και επομένως το αίτημά του για προσωρινή διατροφή πρέπει να απορριφθεί λόγω έλλειψης κατεπείγοντος σε σχέση με το μέρος, που αφορά την κάλυψη των εξόδων φοίτησης στο ως άνω Κολλέγιο. Εξάλλου, μολονότι ο δεύτερος αιτών ισχυρίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών του, που κατά την κρίση του Δικαστηρίου μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, είναι αναγκαία για την επιτυχή επαγγελματική αποκατάστασή του η παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, δεν προκύπτει από τα υπάρχοντα αποδεικτικά μέσα βεβαιότητα για τη χώρα και το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου θα πραγματοποιηθούν οι σπουδές αυτές, το αντικείμενο και τη διάρκειά τους ούτε για το ότι αυτός έχει πραγματοποιήσει σχετική έρευνα και έχει αποφασίσει σχετικά με το που, πότε και για πόσο χρόνο θα πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές και ποιο θα είναι το κόστος (βλ. ενδεικτικά: στη σελ. 36 της ένδικης αίτησης, όπου αναφέρεται ότι ο δεύτερος αιτών θα ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, πρόθεση την οποία ανέφερε εξεταζόμενη ως μάρτυρας στο ακροατήριο και η μητέρα του. Στη σελ. όμως 38 της ίδιας αίτησης αναφέρεται ότι προτίθεται να αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αγγλία. Προσκομίζει επίσης και την από 17.7.2017 βεβαίωση του .............., όπου αναφέρεται ότι «εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που του υπολείπονται, πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ........... δημιουργώντας έτσι και αμφιβολίες σχετικά με την αναγκαιότητα μετάβασής του στο εξωτερικό, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα στο ίδιο αντικείμενο σπουδών και στη Θεσσαλονίκη). Παρά δε το ότι αξιώνει από τον καθού να τις καλύψει οικονομικά, αρνείται να του παράσχει την οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με αυτές. Επομένως, εφόσον δεν προκύπτει βεβαιότητα για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών από τον δεύτερο αιτούντα στο άμεσο μέλλον και ποιο θα είναι το κόστος τους, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο το αίτημά του για προσδιορισμό του ποσού της δικαιούμενης από αυτόν διατροφής με λήψη υπόψη και της προοπτικής μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό. `Αλλωστε, με βάση και τη μέχρι τώρα στάση του καθού ως προς το ζήτημα των σπουδών του δεύτερου αιτούντος, πιθανολογείται ότι ο τελευταίος θα συνδράμει οικονομικά σχετικά με την πραγματοποίησή τους, εφόσον, όπως είναι αυτονόητο, ενημερωθεί σχετικά με τις προοπτικές που παρέχονται και οι σπουδές αυτές είναι πράγματι αναγκαίες για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση του δεύτερου αιτούντος. Κατά το υπόλοιπο όμως μέρος, κατά το οποίο η ένδικη αίτηση αφορά τις δαπάνες συντήρησης και διαβίωσης του δεύτερου αιτούντος, υπάρχει, όπως ήδη σημειώθηκε, κατεπείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση σε αυτόν μηνιαίας διατροφής, δεδομένου ότι μετά την πραγματοποιηθείσα στις 29.5.2017 απόλυσή του από την εταιρεία «...............» στερείται κάθε εισοδήματος και η περιουσία του, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι απρόσοδη. Εξάλλου, λόγω της αποκλειστικής ενασχόλησης με τις σπουδές του, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και προϋποθέτουν πολύωρη παρακολούθηση μαθημάτων και μελέτη, ο δεύτερος αιτών δεν είναι σε θέση να εργαστεί ενώ και μετά την ολοκλήρωσή τους θα απαιτηθεί εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να εξεύρει εργασία ή να συνεχίσει με μετατπυχιακές σπουδές. Όπως ήδη σημειώθηκε, μετά την επέλευση της διάστασης των γονέων του ο δεύτερος αιτών συνέχισε να διαμένει με τη μητέρα του στο διαμέρισμα επί της οδού .............. αριθ. .., που αποτελούσε την οικογενειακή κατοικία και του οποίου ο ίδιος είναι ψιλός κύριος. Η μητέρα του με βάση όσα αναφέρθηκαν για την οικονομική και προσωπική της κατάσταση είναι σε θέση να συμβάλει στη διατροφή του δεύτερου αιτούντος μόνο με την παροχή των προσωπικών της υπηρεσιών (παρασκευή τροφής, καθαριότητα του χώρου διαμονής του και των ενδυμάτων του κλπ.) ενώ οι υπόλοιπες ανάγκες (τροφή, ένδυση, ψυχαγωγία, συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας της οικογενειακής κατοικίας), όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες ζωής του και οι οποίες αποτιμώνται στο ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, πρέπει να καλύπτονται από τον καθού ενόψει και των προεκτεθέντων για τις οικονομικές του δυνάμεις. Επομένως, εφόσον πιθανολογείται και η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του δεύτερου αιτούντος (πλην αυτών που αφορούν την εκπαίδευσή του) σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως προς τον δεύτερο αιτούντα ως κατ’ ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο καθού να καταβάλλει προσωρινά σε αυτόν το ποσό των 500 ευρώ στην αρχή κάθε μήνα και με τους νόμιμους τόκους από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα λόγω της συζυγικής σχέσης μεταξύ της πρώτης αιτούσας και του καθού και της στενής συγγενικής σχέσης του τελευταίου με τον δεύτερο αιτούντα (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

                                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την κρινόμενη αίτηση,
ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά τη χρήση της οικογενειακής κατοικίας (που βρίσκεται επί της  οδού ...... αριθ. .. στη Θεσσαλονίκη) με την παραχώρηση αυτής και του αναλυτικά περιγραφόμενου στο σκεπτικό οικιακού εξοπλισμού στην πρώτη αιτούσα.
ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος του καθού χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών για κάθε εκ μέρους του μελλοντική παραβίαση της αμέσως ανωτέρω διάταξης.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθού να καταβάλλει προσωρινά στην πρώτη αιτούσα το ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ και στον δεύτερο αιτούντα το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...