Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Μακεδονική εθνολογία.

Εν τω βορείω τμήματι της Μακεδονίας ούτινος τα όρια περιγράφησαν ανωτέρω, προς ταις άλλοις επαρχίαις περιλαμβάνονται και αι των Σκοπίων, Βελεσσών και Κριτσόβου. Αι εν ταις πόλεσι Σκοπίων και Βελεσσών μικραί ελληνικοί κοινότητες, εντός μεγάλων βουλγαρικών κέντρων ούσαι, αποτελούσιν ασυνεχή κέντρα του Ελληνισμού ως κείμενοι έξω και μακράν του ελληνικού νοτίου τμήματος. Κατά το αυτόν βόρειον τμήμα εν ταις επαρχίαις Κριτσόβου και Σκοπίων υπάρχουσιν αρκετά βουλγαρόφωνα χωρία, άτινα αναγνωρίζουσι μεν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ως υπερτάτην Εκκλησιαστικήν Αρχήν αυτών, αλλ' ουδεμίαν άλλην συνείδησιν εθνικήν έχουσιν, ή ότι είναι Βούλγαροι και ανήκουσιν εις την ολομέλειαν του βουλγαρικού έθνους ποιούμενοι εν τε ταις Εκκλησίοις και τοις σχολείοις και εμπορικαίς συναλλαγαίς αυτών χρήσιν μόνης της βουλγαρικής γλώσσης αποκλειστικώς.
Όθεν επί ολοκλήρου του τμήματος τούτου ουδεμίαν έχομεν ούτε δυνάμεθα να έχωμεν εύλογον εθνικήν αξίωσιν. Δεν εννοούμεν όμως διά τούτον τον λόγον να παροραθώσι τα ανωτέρω σημειωθέντα ασυνεχή μικρά ελληνικά κέντρα, παρ' οις από πολλών ετών λειτουργούσι ναοί ελληνικοί και συντηρούνται ελληνικά σχολεία δαπάνη του προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων Συλλόγου. Τουναντίον η φιλογένεια και η εθνική φιλοτιμία απαιτούσι να χορηγείται αυταίς υλική και ηθική υποστήριξις, όπως διατηρώσιν ακμαίον το εθνικόν αίσθημα αυτού και παρενοχλώσι τους Βουλγάρους εν τοις κέντροις των.
Τα αίτια, ένεκα των οποίων απωλέσαμεν πάσαν εύλογον εθνικήν αξίωσιν επίτου τμήματος τούτου της Μακεδονίας, είναι πολλά και ποικίλα· ήθελεν είσθαι δι' όλως εκτός του προηγουμένου να γίνει μνεία τούτου ενταύθα, καθόσον τούτο είναι έργον της Ιστορίας του ελληνικού έθνους. Κεφαλαιωδώς δύναμαι μόνον να αναφέρω ενταύθα ότι η υπό εθνικήν άποψιν ολοσχερής αλλοίωσις της καταστάσεως των πραγμάτων του βορείου τμήματος της Μακεδονίας είναι ατυχές και λυπηρόν επακόλουθον, παραχθέν υπό αλληλοδιαδόχων περιπετειών των παρελθόντων αιώνων. Ο χριστιανικός πληθυσμός ολοκλήρου του τμήματος τούτου αποτελείται εκ Βουλγάρων, κεκηρυγμένων οπαδών της Εξαρχίας, βουλγαριστί εκκλησιαζομένων, βουλγαριστί εκπαιδευομένων, βουλγαριστί σκεπτόμενων, βουλγαρικήν συνείδησιν εχόντων και μη διανοουμένων να γείνωσι ποτέ κοινωνοί των πόθων της ελληνικής εθνότητος, αλλά ευχόμενων και εργαζομένων υπέρ της εκτάσεως των ορίων της βουλγαρικής ηγεμονίας επί της χώρας, ην οικούσιν. Ο οικών το τμήμα τούτο βουλγαρικός πληθυσμός συμποσούται εις 350.000 ψυχών. Ο εν αυτώ τουρκικός πληθυσμός εις 700.000. Κείται δε το βόρειον τμήμα της Μακεδονίας εν ταις περιφερείαις της γενικής Διοικήσεως Κουσόβου και των Μρυτεσαριφλικίων Σκοπίων, Πρισδρένης και εν τω ανατολικώ τμήματι της περιφερείας του Μουτεσαριφλικίου Δίβρας. Είναι δ' ο βουλγαρικός ούτος πληθυσμός ανάμικτος μετά Σέρβων, οίτινες οικούσι διεσπαρμένοι τη δε κακείσε εντός της περιφερείας του Μουτεσαριφλικίου Πρισδρένης και εν τη Επαρχία (Καζά) Κριτζόβου.

Απόσπασμα από το εκτενές Υπόμνημα του Προξένου μας στη Θεσ/ κη Π. Λογοθέτη. Για περισσότερα σχετικά με την Μακεδονική εθνολογία διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση στον ΝΑΡΚΙΣΣΟ μου.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...