Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Δικηγόροι, χρήση σε δίκη προσωπικών δεδομένων,

ΣυμβΠλημ/κών Αθηνών 1001/ 2002, ΠοινΔικ 10 [2002].1027.

    Η κατηγορία συνίσταται στο ότι στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από … οι δυο πρώτοι των κατ/νων έχοντας πρόσβαση λόγω της ιδιότητας των στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσομένων με τι Τράπεζες, που είναι κωδικοποιημένα σε σχέδιο με την επωνυμία “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ” ανακοίνωσαν τέτοια προσωπικά δεδομένα μη πελάτη της Τράπεζας στους λοιπούς δυο κατ/ νους, οι οποίοι χωρίς δικαίωμα έλαβαν γνώση αυτών. Οι λοιποί δε κατ/ νοι εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα δεδομένα, αφού επικαλέστηκαν ενώπιον του Ειρ Αθηνών σε δίκες του Παναγίου Τάφου με αντίδικο τον εγκαλούντα. Όλοι οι κατ/ νοι σκόπευαν να προσπορίσουν στον Πανάγιο Τάφο που είναι ο ιδιοκτήτης και εκμισθωτής του Θεάτρου, παράνομο περιουσιακό όφελος κλπ.

    Επειδή κατά τη διάταξη των άρθρων 1, 22 § 4, 22 § 6, 5 § 2 στοιχείο έ, Ν. 2472/ 1997 κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου όταν η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος ή τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων τα οποία αναφέρονται σε δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών. Επειδή κατά τη διάταξη της περιπτώσεως γ΄ της § 2 άρθρου 7 Ν. 2472/ 97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 § 3 γ ν. 2819/ 00 “η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα οποία δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου”. Εκ της ανωτέρω διατάξεως συνάγεται η δυνατότητα δικαστικής χρήσης των δεδομένων, όχι μόνο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του υποκειμένου τους όπως προέβλεπε η αντικατασταθείσα διάταξη, αλλά και για την υπεράσπιση οιουδήποτε δικαιώματος, είτε αυτό ανήκει στο ίδιο ή σε τρίτο. Με την νέα διάταξη δηλαδή επετράπη ρητώς στον αντίδικο του υποκειμένου η χρήση δεδομένων του τελευταίου, και μάλιστα ευαίσθητων, προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματα του.
    Εξ άλλου, στο άρθρο 7 Α που προσετέθη στο άρθρο 7 του ν. 2472/ 1997 με το άρθρο 8 § 4 του ν. 2819/ 00 ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας. Μεταξύ των περιπτώσεων στην § 1 περίπτωση έ αναφέρεται η περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία γίνεται από Δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ και αφορά την παροχή νομικών υπηρεσιών προς πελάτες τους και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση εντολής του πελάτη.
    Ωσαύτως σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό 663/ 29-6-2000 απαντητικό έγγραφο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων “οι Δικηγόροι μπορούν να έχουν πρόσβαση, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται κάθε είδους προσωπικό δεδομένο τρίτου υπό τον όρο α) ότι είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο εντολέας τους στο πλαίσιο της εντολής του προς αυτούς, β) ότι για τα δεδομένα αυτά μπορεί να λάβει γνώση κάποιος είτε από δημόσια προσβάσιμη αρχή είτε από νόμιμο αρχείο τηρούμενο από δικαστικές ή άλλες αρχές του δημοσίου τομέα … προς ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος τρίτου ή υποστήριξη του ενώπιον δικαστικής αρχής. … Αλλά και κατά κοινή πείρα και λογική, δεν μπορεί η συλλογή τέτοιων πληροφοριών να συνιστά άδικη πράξη, πολύ περισσότερο δε όταν η συλλογή αυτή συνιστά νόμιμη αντίκρουση έναντι των παριστώντων ψευδή ως αληθή, με σκοπό την παραπλάνηση των αντισυμβαλλομένων, οι οποίοι, όχι απλώς κινδυνεύουν, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ζημιωθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραφή σχολίων σε greeklish σημαίνει διαγραφή τους!