Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Παύση πληρωμών μετά πάροδο διετίας από την εμπορική ιδιότητα του.

Ειρηνοδικείο Θεσ/ κης 1131/ 2016.

Περίληψη. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής. Αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα. Ο αιτών υπήρξε μεν έμπορος που περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών ενόσω είχε την εμπορική του ιδιότητα, την οποία ωστόσο, απώλεσε σε χρόνο πέραν της διετίας. Δέχεται το αίτημα.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Επί του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής που σωρεύεται στην με αριθμό 1131/22-1- 2016 αίτηση (ν. 3869/2010).


 Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 4 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρ. 5 του Ν. 3869/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον ν. 4336/2015 του Ν. 4161/2013 και αφού διαπιστώθηκε ότι απέτυχε η διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, έλαβε υπόψη το αίτημα του αιτούντος για χορήγηση προσωρινής διαταγής κατ’ άρθρ. 781 ΚΠολΔικ. καθώς και όσα εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, μελέτησε τα προσκομιζόμενα έγγραφα και κατέληξε στην παρακάτω κρίση: 
πιθανολογείται ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του Ν.3869/2010, δεδομένου ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα για τους παρακάτω λόγους: Ειδικότερα κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 ΠτωχΚ αν κάποιος απολέσει την εμπορική ιδιότητα, αλλά, πρίν την απολέσει, βρεθεί σε αδυναμία πληρωμών, υπόκειται στις διατάξεις του ΠτωχΚ και ικανοποιεί τους πιστωτές μέσω αυτής της διαδικασίας. Αντιθέτως, δεν εξαιρείται της διαδικασίας του Ν. 3869/2010 o οφειλέτης αν έχασε την εμπορική ιδιότητα και μετά περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών, καθώς η μεταγενέστερη αδυναμία πληρωμών επήλθε εκτός του ρυθμιστικού πλαισίου του ΠτωχΚ και συνεπώς εντός του Ν. 3869/2010. Διαφορετική λύση θα καθιστούσε μετέωρο κάποιο πρόσωπο που δε θα μπορούσε ούτε στο Ν. 3869/2010 να υπαχθεί αλλά ούτε και στον ΠτωχΚ καθώς δεν θα είχε την πτωχευτική ικανότητα κατά το άρθρο 2 παρ.3 ΠτωχΚ. Σημειωτέον ότι πρέπει να έχει απολέσει την εμπορική ιδιότητα και όχι να έχει περιορίσει την εμπορική του δραστηριότητα καθώς σε μία τέτοια περίπτωση διατηρεί την πτωχευτική του ικανότητα και υπάγεται στον ΠτωχΚ. Η αντιμετώπιση του οφειλέτη τίθεται υπό το πρίσμα του άρθρου 281 ΑΚ και της αρχής της καλής πίστης και είναι καταχρηστική η επίκληση του Ν. 3869/2010 από τον οφειλέτη, αν πολύ λίγο διάστημα πρίν την κατάθεση της αίτησης, προέβη σε παύση εμπορικών εργασιών
Υπό την ισχύ του ΕμπΝ (άρθρο 7 παρ.2) δεν μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση ο πρώην έμπορος, αν παρέλθουν δύο έτη από την παύση της εμπορικής δραστηριότητας, ακόμα και αν έπαυσε τις πληρωμές του κατά την εμπορική του δραστηριότητα (βλ. Κ. Ρόκας, Πτωχευτικό Δίκαιο σελ. 222, Λεβαντής, σ.32). Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος που α) περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών β) ενόσω είχε την εμπορική του ιδιότητα αλλά γ) έχασε την εμπορική ιδιότητα δ) πέραν των δύο ετών, δεν μπορεί να υπαχθεί στην πτωχευτική διαδικασία ως μη έχων πτωχευτική ικανότητα. Συνεπώς, ως μη έχων πτωχευτική ικανότητα αυτός ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί στον Ν. 3869/2010, αν αποδείξει ότι περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών, ενόσω είχε την εμπορική ιδιότητα αλλά ήδη έχει παρέλθει χρόνος πέραν της διετίας από την περιέλευσή του σε αδυναμία πληρωμών (βλ. I. Βενιέρης, Εφαρμογή του Ν. 3869/ 2010, εκδ. 3η, σ.133, όπου και παράθεση σχετικής νομολογίας). 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών υπήρξε έμπορος χαρτικών και ειδών βιβλιοπωλείου μέχρι την 16-12-2013. Κατά το χρονικό διάστημα του έτους 2013 έπαυσε τις πληρωμές προς τους πιστωτές του χωρίς ακόμα να απολέσει την εμπορική του ιδιότητα καθώς ασκούσε περιορισμένα την ως άνω δραστηριότητα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Από το έτος 2013 που περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (22-1-2016) έχει παρέλθει χρόνος πέραν της διετίας, οπότε ως μη έχων πλέον πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου 3869/10,εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα δε χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου.

 Ενόψει αυτών

 ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.
 ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, που περιγράφονται στην ως άνω αίτηση και την μη μεταβολή της νομικής κατάστασης των χρεών του, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης κατά τη δικάσιμο της 28-11-2016.
 ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον αιτούντα στη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του, μέχρι την ως άνω δικάσιμο, και
 ΟΡΙΖΕΙ την καταβολή μηνιαίων δόσεων ποσού 100 ευρώ από τον αιτούντα προς τις πιστώτριές του, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ τους, που θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα μέχρι την παραπάνω δικάσιμο και θα καταλογιστούν στις καταβολές του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3869/2010 (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ν. 4336/2015).

 Θεσσαλονίκη 26-5-2016.
Δημοσίευση σχολίου