Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Νόμος 1608/ 1950, Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου.

 Ν. 1608 της 28/28 Δεκεμβρίου 1950 (Α 301). Περί αυξήσεως των  ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου.

     Άρθρον 1.
   
1.  Στον  ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 και  386  του  Ποινικού  Κώδικα, εφόσον  αυτά  στρέφονται  κατά  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών προσώπων  δημοσίου  δικαίου  ή  κατά  άλλου  νομικού  προσώπου  από  εκείνα   που  αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή  επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε  στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των  πέντε  εκατομμυρίων  (5.000.000)  δραχμών,  επιβάλλεται  η ποινή της κάθειρξης  και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές  περιστάσεις,  ιδίως  αν  ο  ένοχος  εξακολούθησε  επί  μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικειμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή  της  ισόβιας κάθειρξης".
"Στον  ένοχο του αδικήματος που προβλέπεται ειδικώς από το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα, τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνον  όταν  το  αδίκημα στρέφεται  κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου".

   [***Η παρ.1,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.5 άρθρ.4 Ν.1738/1987 (Α 200) και με το άρθρο 2 Ν.1877/1990, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1  άρθρου 36 του Ν.2172/1993 (ΦΕΚ Α 207).
  *** Το εντός () άρθρο 256 Π.Κ. διαγράφτηκε και το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ. 24 Ν.2298/1995 (Α 62)].


     *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.4 Ν.2408/1996 (Α 104) ορίζεται ότι:
α) Το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 (ΦΕΚ 301 Α`), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 1738/1987 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1877/1990 (ΦΕΚ 28 Α και το άρθρο 36 του ν. 2172/1993 αυξάνεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.
β) Σε εκκρεμείς υποθέσεις στις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκλήματα, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 1608/1950, όπως ισχύει σήμερα, αν μετά την κατά το προηγούμενο εδάφιο αύξηση του ποσού οι πράξεις προσέλαβαν, σύμφωνα με την απαγγελθείσα κατηγορία το χαρακτήρα πλημμελήματος, η περάτωση της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών, εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί στο συμβούλιο εφετών για την έκδοση βουλεύματος επί της ουσίας της κατηγορίας ή συντρέχει περίπτωση εφαρμογής άλλης διαδικασίας.
    
2.  Με  τας εν τη προηγουμένη παραγράφω ποινάς, ηλαττωμένας κατα το εν άρθρω 83 του Κώδικος μέτρον, τιμωρούνται και οι ένοχοι των εν  άρθροις 231, 232 και 394 πράξεων, εφ` όσον αύται διαπράττονται εν σχέσει πρός  αδικήματα περί ών η προηγουμενη παράγραφος.
   
3. Τα αδικήματα που προβλέπονται από το παρον άρθρο εκδικάζονται από τα κατά το άρθρο 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οριζόμενα δικαστήρια εφετών".

  [*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 εδάφ.γ άρθρ.4 Ν.2408/1996 (Α 104)].

4.  Αι  διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Κώδικα Ποιν. Δικονομίας   εφαρμόζονται και επι των αδικημάτων του παρόντος άρθρου.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατ` άρθρον 10 παρ.8 του ΝΔ 4246/1962 (Α 152):
"Αι διατάξεις του ν. 1608/1950 επεκτείνονται και δια τα αδικήματα κλοπής, υπεξαιρέσεως, πλαστογραφίας κ.λ.π. εις  βάρος  της  περιουσίας  του   ενοποιουμένου   δια  του  παρόντος  Νομικού  Προσώπου  Δ.Δ.  των  Σιδηροδρόμων Σ.Ε.Κ".  
Αρθρον 2.
   
Η εν άρθρω 111 του διά του Νομου  1493  κυρωθέντος  Κώδικος  Ποινικής Δικονομίας  φράσις "εφ` όσον το διά των υπό στοιχ. β` κα γ` αδικημάτων επιτευχθέν  ή  επιδιωχθέν  όφελος  του  πράξαντος  ή  προσγενομένη   ή οπωσδήποτε  απειληθείσα ζημία του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου
υπερβαίνει  το  ποσόν   των   πεντε   χιλιάδων   μεταλλικών   δραχμών" αντικαθίσταται  διά  της  φράσεως "εφ` όσον το δι` αυτών επιτευχθέν ή επιδιωχθέν  όφελος  του  πράξαντος  ή  η  προσγενομένη  ή   οπωσδήποτε απειληθείσα  ζημία  του  Δημοσίου  ή Νομικου Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπερβαίνει το ποσόν των "δύο εκατομμυρίων δραχμών".

[*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το εντός " " ποσό ,το οποίο αρχικά ήταν εκατό χιλάδες μεταλλικές δραχμές και αυξήθηκε στην συνέχεια με το άρθρο 27 του Ν. 495/1978 σε 250.000 (όχι μεταλλικές) δραχμές,αναπροσαρμόσθηκε ως άνω  (2.000.000) με το άρθρο 7 του Ν. 1272/1982].
 
[*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.3 εδάφ. δ`άρθρ.4 Ν.2408/1996 (Α 104) ορίζεται ότι:
δ) Το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) μεταλλικών δραχμών που προβλέπεται από το άρθρο 2 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει σήμερα, αυξάνεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές
].

     Αρθρον 3.
   
Προιστάμενοι υπηρεσιών ή Επιθεωρηταί γενομεναι ένοχοι  παραλείψεως  ή αμελία  περι  τον  έλεγχον των υφισταμένων αυτών ή των εις επιθεωρησιν αυτών υποκειμέννωντιμωρουνται, εν περιπτώσει τελέσεως τινός  τωνεν  τω άρθρω  1 αδικημάτων, άν δεν συντρέχη δεινότερα του Νόμου παράβασις δια φυλακίσεως,  τουλάχιστον  έξ  μηνών.  Η  πραξις  δικάζεται  κατά   τας διατάξεις του παρόντος.
 
     Άρθρον 4.
   
Η  ισχύς  του  παρόντος  Νομου  άρχεται από 1 Ιανουαρίου 1951, ημερών εναρξεως της εφαρμογής των νέων Ποινικών Κωδίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραφή σχολίων σε greeklish σημαίνει διαγραφή τους!