Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Κατάσχεση κινητών, κατάχρηση δικαιώματος, αναστολή εκτέλεσης.

Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 220/ 2014.

 Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

Περίληψη. Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατάχρηση δικαιώματος. Κατάσχεση κινητών και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών στα χέρια τρίτων-τραπεζών. Καταχρηστικότητα της κατάσχεσης των κινητών (εξοπλισμός τουριστικού πρακτορείου) ως μέτρο εξαιρετικής σκληρότητας που συνεπάγεται βλάβη στη λειτουργία της επιχείρησης της καθής. Δέχεται αίτηση αναστολής.

 III. Με τους πρώτους έξι λόγους της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 191/2014 ανακοπής, που ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 13-1-2014 (βλ. την με αριθμό 4297γ/13-1-2014 έκθεση επιδόσεως του δικ. επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, οι οποίοι περιέχονται στην υπο κρίση αίτηση αναστολής, η αιτούσα βάλλει κατά της με αριθμό 2042/2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου και της επιδικασθείσας με αυτήν απαίτησης, που έχει ήδη προσβάλλει αυτοτελώς επικαλούμενη τους ίδιους λόγους, με την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 7599/2013 ανακοπή της ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού.
Παράλληλα άσκησε επ` αυτής την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 3500/2013 αίτηση αναστολής, η οποία, όμως, απορρίφθηκε με την με αριθμό 2971/2013 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου. Επιπλέον, επι της εν λόγω ανακοπής εκδόθηκε η με αριθμό 6562/2013 μη οριστική απόφαση αυτού, που ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης, μέχρι τελεσιδίκου περατώσεως των δικών που έχουν ανοιχθεί με την κατάθεση των με αριθμούς 6539/2013, 6948/2013 και 6918/2013 αγωγών. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο τούτο δεσμεύεται από την ως άνω απορριπτική απόφαση που παράγει οιονεί αρνητικό προσωρινό δεδικασμένο ως προς τους λόγους αυτούς.

 IV. Περαιτέρω, σύμφωνα με την περιεχόμενη στην αίτηση από 23-12-2013 εντολή εκτέλεσης του πληρεξουσίου δικηγόρου της επισπεύδουσας, καθής η αίτηση προς τον δικαστικό επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθήνας ... χορηγήθηκε σε αυτόν εντολή, όπως προβεί σε εκτέλεση της με αριθμό 2024/2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και σύμφωνα με την από 7-10-2013 κοινοποιηθείσα επιταγή δυνάμει της υπ` αρίθμ. 3058Γ/21-10- 203 έκθεσης επίδοσης του ιδίου, να κατάσχει αναγκαστικά οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας (αιτούσας), που εδρεύει στον Πειραιά, και εκπροσωπείται νόμιμα. Σύμφωνα δε με την με αριθμό έκθεση κατάσχεσης 179/2013 του ως άνω δικαστικού επιμελητή, αυτός αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω εντολή προς εκτέλεση μετέβη στο επι της οδού  ... στον Πειραιά πρακτορείο της αιτούσας, όπου και κατάσχεσε αναγκαστικά τα ειδικότερα αναφερόμενα κινητά πράγματα, και συγκεκριμένα εννέα Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, πέντε εκδοτήρια εισιτηρίων, ένα πολυμηχάνημα, ένα σκάνερ, μια αριθμομηχανή, πέντε μηχανήματα UPS ..., οκτώ οθόνες Η/Υ , ένα μηχάνημα μόντεμ και έπιπλα γραφείου, συνολικής εκτιμηθείσας αξίας 3.870 ευρώ. Φύλακας και μεσεγγυούχος των κατασχεθέντων ορίστηκε η μεταφορική εταιρία με την επωνυμία «..», που τα μετέφερε προς φύλαξη στις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κυριλο). Ηδη δε αυτά εκτίθενται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς στις 29-1-2014. Περαιτέρω, με το από 19-12-2013 κατασχετήριο, επιβλήθηκε κατάσχεση σε χέρια τρίτων και δη των τραπεζών ... Η αιτούσα με τον όγδοο, ένατο και δέκατο λόγο της ανακοπής της διατείνεται ότι η σε βάρος της επισπευδόμενη διαδικασία εκτέλεσης πάσχει ακυρότητας, επειδή: α) η εν λόγω εντολή του πληρεξουσίου δικηγόρου της επισπεύδουσας, καθής η αίτηση, προς τον δικαστικό επιμελητή, που επέβαλε την σε βάρος της αναγκαστική κατάσχεση δεν ανέφερε τον ορθό αριθμό της διαταγής πληρωμής, (δηλαδή ανέφερε την με αριθμό 2024/2013, αντί του ορθού 2042/2013) και ως εκ τούτου επιβλήθηκε κατάσχεση με βάση ανύπαρκτο (για την καθής) τίτλο, β) παρά το γεγονός ότι αυτή (εντολή) αφορούσε την κατάσχεση της κινητής περιουσίας στο έδρα της αιτούσας (οδός ..., Πειραιά), αυτή τελικώς επιβλήθηκε σε κινητά που ευρίσκονταν στο πρακτορείο της, γ) δεν προκαταβλήθηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο οι προβλεπόμενες για το παραδεκτό της διαδικαστικής πράξης (εντολής προς εκτέλεση και κατάσχεση σε χέρια τρίτων-τραπεζών) εισφορές (άρθρο 61 ν. 4194/2013) και δ) στο τέλος της έκθεσης κατάσχεσης υπογράφει πρόσωπο αγνώστων στοιχείων, δίχως να προκύπτει η σχέση του με την ορισθείσα μεσεγγυούχο, ενώ επιπλέον η τελευταία δεν έχει θέσει τη σφραγίδα της σε αυτήν (έκθεση κατάσχεσης). Οι ως άνω λόγοι δεν πιθανολογούνται βάσιμοι, καθόσον η εσφαλμένη αναγραφή στην έγγραφη εντολή εκτέλεσης προς το δικαστικό επιμελητή του εκτελεστού τίτλου, οφείλεται σε καθαρή παραδρομή (αναριθμητισμό), ενώ σε σχέση με τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν (επιταγή προς εκτέλεση και έκθεση επίδοσης του ίδιου δικαστικού επιμελητή, όπου αναφέρεται ορθά ο αριθμός της διαταγής πληρωμής), ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται για την ταυτότητα της διαταγής πληρωμής. Περαιτέρω, η επιβολή κατάσχεσης επι των κινητών πραγμάτων και σε χέρια των τραπεζών δεν πάσχει ακυρότητας λόγω μη προκαταβολής εισφορών στο δικηγορικό σύλλογο, καθόσον με το επικαλούμενο άρθρο του Κώδικα περί Δικηγόρων δεν απαιτείται αυτή για το έγκυρο των εν λόγω διαδικαστικών πράξεων. Τέλος, ο ορισμός μεσεγγυούχου έγινε νόμιμα, και δεν υφίσταται αμφιβολία για το πρόσωπο του, η τεθείσα δε επι της κατασχετήριας έκθεσης υπογραφή πιθανολογείται ότι ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που ενήργησε κατόπιν σχετικής εντολής της μεσεγγυούχου, δίχως να απαιτείται προς απόδειξη αυτής να προσαρτάται στην έκθεση σχετικό έγγραφο.

 V. Με τον έβδομο λόγο της ανακοπής της η αιτούσα επικαλείται ακυρότητα της σε βάρος της διαδικασίας λόγω καταχρηστικότητας, επικαλούμενη σχετικά ότι η καθής ενεργεί κακόβουλα καθώς υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ της ωφέλειας αυτής σε σχέση με τη ζημία που υφίσταται η ίδια, όπως καταδεικνύει και το ποσό της απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση (και του οποίου επιδιώκεται η ικανοποίηση) σε σχέση με την εκτιμηθείσα αξία των κατασχεθέντων. Επιπλέον, τα εν λόγω κινητά, είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του πρακτορείου της, το οποίο μετά την επιβολή της κατάσχεσης και την απομάκρυνση τους από αυτό δεν λειτουργεί, ενώ εντός των σκληρών δίσκων των υπολογιστών ευρίσκονται κωδικοί πρόσβασης της σε προγράμματα έκδοσης εισιτηρίων, απαραίτητα για την εργασία της. Τέλος, το κατασχεθέν ποσό στους τραπεζικούς της λογαριασμούς στη τράπεζα ... 10.036,60 ευρώ προοριζόταν για την πληρωμή των μισθών και του Δώρου Χριστουγέννων των υπαλλήλων της.

 VI. Από την εκτίμηση της κατάθεσης των μαρτύρων .., που εξετάστηκαν ενόρκως στο ακροατήριο (ως προς τον δεύτερο απορριπτέα τυγχάνει η προβληθείσα από την αιτούσα ένσταση εξαίρεσης του κατ` άρθρο 400 περ. 3 ΚΠολΔ ως πρόσωπο που μπορεί να έχει συμφέρον από την έκβαση της δίκης, επειδή σε βάρος του έχει υποβάλλει έγκληση για την συγκεκριμένη υπόθεση, καθόσον δεν πιθανολογείται το, επικαλούμενο έννομο συμφέρον του υπό εξέταση, μάρτυρα αποδείξεως, ήτοι η προσδοκώμενη ωφέλειά του σε τυχόν ποινική δίκη που θα ακολουθήσει ως άμεση και αναγκαία συνέπεια της παρούσας δίκης, δοθέντος ότι η κρίση του παρόντος Δικαστηρίου δεν δεσμεύει το ποινικό Δικαστήριο, ούτε δημιουργεί δεδικασμένο στην ποινική δίκη και αντιστρόφως βλ. και ΜΠρΘεσ 22910/2003, α` Δημ. ΝΟΜΟΣ και τις εκεί παραπομπές σε νομολογία), των υπ` αριθμ. ... ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς .., και ... ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών .., και των εγγράφων που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά:
Με την με αριθμό 2042/2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η αιτούσα υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθής η αίτηση το ποσό των 750.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Η διαταγή αυτή εκδόθηκε δυνάμει της ισόποσης με αριθμό ... επιταγής της Τράπεζας .., που η αιτούσα εξέδωσε στις 30-8-2013 σε διαταγή της .., προηγούμενης επωνυμίας της καθής η αίτηση, χάριν καταβολής αντίστοιχης απαίτησης της τελευταίας από τις μεταξύ τους συμβάσεις πρακτορείας (βλ. και τη με αριθμό 2971/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου που απέρριψε τον σχετικό ισχυρισμό της αιτούσας περί εγγυητικού χαρακτήρα της επίδικης επιταγής). Ακολούθως, επιδόθηκε σε αυτήν από 21-10-2013 επιταγή προς πληρωμή κάτωθεν του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου αυτής , με την οποία επιτασσόταν να καταβάλει στην καθής το συνολικό ποσό των 771.514,51 ευρώ, στη συνέχεια δε με τη με αριθμό 179/2013 έκθεση κατάσχεσης ταυ δικαστικού επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθηνών ..., επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε κινητά πράγματα αυτής (που αναφέρθηκαν ανωτέρω), τα οποία εκτίθενται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 29-1-2014 δυνάμει της με αριθμό 180/2013 περίληψης της εν λόγω κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου δικ. επιμελητή. Περαιτέρω, για την ίδια απαίτηση επιβλήθηκε κατάσχεση σε χέρια τρίτων (τραπεζών) και συγκεκριμένα με τα από 19-12-2013 έγγραφα που επιδόθηκαν νόμιμα στις Τράπεζες ... και στην αιτούσα καθής η εκτέλεση, επιβλήθηκε κατάσχεση στους τηρούμενους σε αυτές λογαριασμούς της τελευταίας, εκ των οποίων στον τηρούμενο στην Τράπεζα ... υπήρχε το πόσο των 10.036,60 ευρώ. Αναφορικά με την ως άνω κατάσχεση εις χείρας τρίτου δεν πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα ενήργησε καταχρηστικά κατά παράβαση των αρχών της καλή πίστης και της αναλογικότητας, όπως αβάσιμα διατείνεται η αιτούσα. Μάλιστα ειδικότερα, σχετικά με το κατασχεθέν ποσό στον τηρούμενο στη Τράπεζα ... λογαριασμό, αυτό όπως προέκυψε, δεν προοριζόταν για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του πρακτορείου, οι οποίοι πληρώθηκαν κανονικά τους μισθούς τους και έλαβαν το Δώρο Χριστουγέννων για το έτος 2013. Αντιθέτως, καταχρηστική πιθανολογήθηκε ότι τυγχάνει η ως άνω κατάσχεση των κινητών πραγμάτων της αιτούσας (εξοπλισμός του πρακτορείου της) και ο πλειστηριασμός τους, που εμφανίζονται ως μέτρα εξαιρετικής σκληρότητας για αυτήν, και υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια θυσίας της (μάλιστα αυτά δεν παρέμειναν στην κατοχή της αιτούσας αλλά ορίστηκε για αυτά άλλος μεσεγγυούχος που τα μετάφερε στην έδρα του σύμφωνα με τα προεκτεθέντα), καθώς είναι έκδηλη η μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ του μέσου εκτελέσεως και του σκοπού για τον οποίο επιβάλλεται, προσβάλλεται δε με τον τρόπο αυτό η αρχή της αναλογικότητας με αποτέλεσμα την ακυρότητα των πράξεων εκτελέσεως που επιχειρούνται, έστω και αν δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία της οφειλέτιδος αιτούσας. Και τούτο, καθόσον είναι βέβαιο εκ των προτέρων ότι η καθής η αίτηση δεν προσδοκά εξ αυτών σημαντικό όφελος λαμβανομένης υπόψη και της σχετικά μικρής αξίας τους (εκτιμήθηκαν συνολικά στο ποσό των 3.870 ευρώ με τιμή πρώτης προσφοράς σε 2.695 ευρώ), ενώ αντίθετα η καθ` ής η εκτέλεση, αιτούσα, θα υποστεί σημαντική βλάβη στην λειτουργία της επιχείρησης της, καθώς δεν δύναται να προβεί σε άμεση αντικατάστασή τους. Αντιθέτως, προς το συμφέρον της καθής η αίτηση είναι να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση της τελευταίας προκειμένου να έχει τα απαιτούμενα έσοδα από τα οποία να ικανοποιηθεί και η ίδια. Συνεπώς ο σχετικός λόγος της ανακοπής της αιτούσας πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ως βάσιμος κατά το μέρος αυτό και επομένως πιθανολογούμενης περαιτέρω της βλάβης αυτής αν συνεχισθεί η σε βάρος της διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, η κρινόμενη αίτηση, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανασταλεί αυτή, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω ανακοπής της, που προσδιορίστηκε για συζήτηση στις 17-2-2014. Τέλος τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθής η αίτηση (άρθρο 176, 191 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.


                                                 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους.
 Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
 Αναστέλλει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως, που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας, δυνάμει της με αριθμό 179/2013 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών πραγμάτων του δικαστικού επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθηνών Εμμανουήλ Τζίτζικα και της με αριθμό 180/2013 περίληψη αυτής του ίδιου ως ανω δικαστικού επιμελητή, για τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτήν κινητά πράγματα, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 191/2014 ανακοπής της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που προσδιορίστηκε για συζήτηση στις 17-2-2014.
 Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, ποσού τριακοσίων εβδομήντα (370) ευρώ σε βάρος της καθής η αίτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραφή σχολίων σε greeklish σημαίνει διαγραφή τους!