Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Διόδια, αυτοκινητικό ατύχημα με αδέσποτο σκύλο,

Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης, 134/ 2018.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Σταμάτιο Ρήγα, Πρωτοδίκη.

Περίληψη. Παραχώρηση εκμετάλλευσης αυτοκινητόδρομου. Διόδια - τέλη. Πρόσκρουση οχήματος με σκύλο. Αμέλεια προστηθέντων υπαλλήλων. Στάθμιση αμελούς συμπεριφοράς κάθε εμπλεκομένου. Συντρέχον πταίσμα. Η εναγομένη εταιρία όφειλε να παρέχει εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και περίφραξης. Αδιάφορο αν το ζώο ήταν αδέσποτο ή όχι. Η εναγομένη εταιρεία υποχρεούται σε αποζημίωση.

 Με την με αριθ. κατ. 423/2014 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος ζήτησε να υποχρεωθεί η εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 6.257,75 ευρώ για αποζημίωση λόγω θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη και για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ως κύριος και οδηγός του ζημιωθέντος οχήματος από το ιστορούμενο στην αγωγή ατύχημα, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Επί της αγωγής αυτής, η οποία περιέχει τα απαραίτητα από τα άρθρα 118 και 216 ΚΠολΔ στοιχεία για την πληρότητα της, καθόσον περιέχονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο και τη θεμελίωση της αγωγής και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330, 914, 932 ΑΚ, 176 ΚΠολΔ και κατά το παρεπόμενο αίτημα αυτής περί επιδίκασης τόκων στις διατάξεις των άρθρων 345, 346 ΑΚ, ενώ κατά το παρεπόμενο αίτημα αυτής περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής στις διατάξεις των άρθρων 907 και 908 παρ.1 ΚΠολΔ, εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η αγωγή για το ποσό των 4.382,75 ευρώ, δεχόμενη αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης στην επέλευση του επίδικου ατυχήματος. Κατά της αποφάσεως δε αυτής παραπονείται η εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα, ζητώντας την εξαφάνισή της και την εν τέλει καθ’ ολοκληρίαν απόρριψη της αγωγής και για τους προβαλλόμενους με την έφεση λόγους, οι οποίοι ανάγονται στο σύνολό τους σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή, εκτίμηση των αποδείξεων.

Από την επανεξέταση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα που εξετάστηκε επιμελεία της εναγομένης και της ανωμοτί κατάθεσης του ενάγοντος, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, και οι καταθέσεις τους περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως αυτού, των προσκομιζομένων φωτογραφιών, των οποίων δεν αμφισβητείται η γνησιότητα και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που οι διάδικοι νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν, είτε ως αποδεικτικά μέσα είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, για μερικά των οποίων γίνεται ειδική αναφορά κατωτέρω, χωρίς όμως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, από τις λοιπές ομολογίες των διαδίκων σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Με την από 31- 01-2007 Σύμβαση Παραχώρησης, που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εναγόμενης εταιρίας και κυρώθηκε με τον ν. 3559/2007, παραχωρήθηκε στη τελευταία το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης με την επιβολή και είσπραξη Διοδίων Τελών και με κάθε άλλη νόμιμη χρήση, που αφορά αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των χρηστών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης για το Έργο Παραχώρησης (ΕΠ), μέρος του οποίου είναι ο αυτοκινητόδρομος ...και Κλάδος ... (άρθρο 4 του Ν. 3559/2007). Με το άρθρο 6 του ως άνω νόμου, δυνάμει του οποίου κυρώθηκε η παραπάνω σύμβαση, ορίσθηκε μεταξύ άλλων ότι ο Παραχωρησιούχος - ήδη εναγόμενη αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιεσδήποτε εργασίες αφορούν: α) στις ασφαλτικές στρώσεις οδοστρωμάτων ανεξάρτητα από τον χρόνο κατασκευής, β) στα οδοστρώματα, εκτός των ασφαλτικών στρώσεων του Αυτοκινητοδρόμου, εφόσον οι εργασίες απαιτηθούν μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και πέντε (5) ετών για τα οδοστρώματα από σκυρόδεμα, γ) στην αποστράγγιση και απορροή όμβριων στο οδόστρωμα, καθώς και στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του Αυτοκινητόδρομου στον βαθμό, που δεν έχουν διαφοροποιηθεί μετά την κατασκευή τους ή μέχρι την υποβολή προσφοράς των Διαγωνιζομένων, με εξαίρεση τα κατάντι των Αυτοκινητοδρόμων έργα διοχέτευσης υδάτων, δ) στην ευστάθεια των πρανών (ορυγμάτων και επιχωμάτων), ε) στην συντήρηση τεχνικών (γέφυρες, τοίχοι) σε ότι αφορά στην αντικατάσταση αρμών, στηθαίων ασφαλείας, κιγκλιδωμάτων, εφέδρανων, αντισεισμική μόνωση ανεξάρτητα από τους κανονισμούς, που έχουν εφαρμοστεί στην κατασκευή, έργα προστασίας από υποσκαφή ή διάβρωση στα θεμέλια και βάθρα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο Παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη για τις αναγκαίες επιθεωρήσεις, την τήρηση Μητρώου Διαχείρισης Συντήρησης των τεχνικών, καθώς και την τεχνική ευθύνη και μέριμνα για την αποκατάσταση ή ενίσχυση των τεχνικών έργων ή και τυχόν βελτίωση της σεισμικής απόκρισης ή μείωσης της σεισμικής τρωτότητας, στ) στα στηθαία ασφαλείας, κιγκλιδώματα και περιφράξεις, ζ) στον οδοφωτισμό και λοιπό οδικό εξοπλισμό, η) στην οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η) στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, θ) στη φύτευση και συστήματα άρδρευσης, ι) σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του Έργου Παραχώρησης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 της παραπάνω κυρωθείσας Σύμβασης, η Παραχωρησιοΰχος Ανώνυμη εταιρία και ήδη εναγόμενη παραμένει υπεύθυνη και δεν απαλλάσσεται από καμία από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και την ευθύνη του, από την παρούσα Σύμβαση λόγω του ότι μέρος των υποχρεώσεών του εκτελείται από υπεργολάβο. Εξάλλου, με το άρθρο 23 του ως άνω κυρωτικού Νόμου, η εναγόμενη ανέλαβε την υποχρέωση αφενός μεν να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται: (ί) η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των Χρηστών λειτουργία του Έργου, (ii) η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε εικοσιτετράωρη βάση και επί 365 ημέρες το χρόνο, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, (iii) η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις, (iv) ενημέρωση των Χρηστών σε θέματα ασφαλείας σηράγγων ...ειδικότερα σε περιπτώσεις βλάβης οχημάτων, κυκλοφοριακής συμφόρησης, ατυχημάτων και πυρκαγιών αλλά και στην πληροφόρηση των Χρηστών για τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν οι σήραγγες, αφετέρου δε να ενεργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας κατά τρόπο, που να διασφαλίζει πλήρως: «(ί) την ασφάλεια των Χρηστών και των μη χρηστών(ατόμων και μεταφορικών μέσων) του Έργου, που κυκλοφορούν, βρίσκονται ή εργάζονται στο Έργο ή στην περιοχή του Έργου, τόσο υπό κανονικές συνθήκες (πρόληψη) όσο και σε περίπτωση περιστατικού, (ii) την συστηματική επιθεώρηση και παρακολούθηση της απόδοσης όλων των συστημάτων και εγκαταστάσεων (αερισμού, φωτισμού, πυρόσβεσης κλπ. κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και την κατάλληλη προσαρμογή τους στο βαθμό που απαιτείται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού,  (iii) η συμμόρφωση του συστήματος λειτουργίας και συντήρησης προς όλους τους κανόνες ασφαλείας, όπως ισχύουν ανά διαστήματα, (iv) την ασφάλεια και αντοχή του Έργου στο χρόνο. Άλλωστε, η εναγόμενη, κατά το ίδιο ως άνω άρθρο, υποχρεούται να συντηρεί και έχει σε συνεχή λειτουργία όλα τα συστήματα, διατάξεις, συσκευές εγκαταστάσεις ασφαλείας, ρύθμισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, πουγ απαιτούνται για τη λειτουργία του Έργου σε υψηλό και ασφαλές επίπεδο λειτουργίας και εξυπηρέτησης, να εξασφαλίσει την τεχνική αστυνόμευση του Έργου (επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, απομάκρυνση οχημάτων, λήψη μέτρων ενημέρωσης των Χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας και συνδρομή στις Αρμόδιες Αρχές) με δικό της προσωπικό και μέσα, καθόσον η αστυνόμευση του Έργου από την Ελληνική Αστυνομία είναι ανεξάρτητη από την τεχνική αστυνόμευση της ίδιας (εναγόμενης), η οποία και διατηρεί την αυτοτέλειά της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Περαιτέρω, η εναγόμενη είναι υποχρεωμένη, σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, όπως ενδεικτικά: « (i) ατυχήματος ή οποιασδήποτε άλλης έκτακτης κατάστασης που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, (ii) διαπιστώσεως του κινδύνου επελεύσεως ατυχήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας,(iii)βλάβης δομικών στοιχείων...., (iν) επικινδύνων ...του οδοστρώματος...., (ν) βλάβης στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις..., (νi) και οποιασδήποτε κατάστασης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Χρηστών ή των εργαζομένων στο Έργο, να παίρνει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο και να παρέχει κάθε διευκόλυνση στις Αρμόδιες Αρχές να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, ακόμη και αν τούτο έχει επιπτώσεις στα έσοδα από τα Διόδια Τέλη, προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες ασφάλειας για τους Χρήστες, το Έργο και τους τρίτους. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι στις 16 Μαρτίου 2014 περί ώρα 20.15 ο ενάγων- εφεσίβλητος, οδηγούσε το υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενάγοντος, στην εθνική οδό ...με κατεύθυνση προς Τρίπολη, ωστόσο στο 156,7 χλμ αυτής και λίγο προτού το όχημα εξέλθει του αυτοκινητοδρόμου, εντελώς αιφνίδια, προσέκρουσε με έναν σκύλο, ο οποίος διέσχισε κάθετα το οδόστρωμα με φορά από αριστερά προς τα δεξιά. Μετά την ανωτέρω πρόσκρουση, ο ενάγων διαπίστωσε ότι το όχημά του έχει υποστεί ζημία λόγω της πρόσκρουσης και κατέστη ανάγκη να προστρέξουν οι υπάλληλοι της εναγομένης και να κληθεί η αρμόδια αστυνομική αρχή προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία. Σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, προκύπτει ότι ο ενάγων- εφεσίβλητος, αμελώς συμπεριφερόμενος δεν κατέβαλε την κατ’ αντικειμενική κρίση απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή, την οποία κάθε μέσος συνετός άνθρωπος θα επεδείκνυε, αν βρισκόταν στην ίδια κατάσταση, με βάση τους νομικούς κανόνες, τις συνήθειες και την κοινή λογική και πείρα και την οποία (επιμέλεια και προσοχή), εάν είχε καταβάλει, θα μπορούσε να προβλέψει την επερχόμενη πρόσκρουση και να την αποφύγει. Δεν είχε, δηλαδή, διαρκώς τεταμένη την προσοχή του στην οδήγηση, ώστε να ασκεί τον έλεγχο και την προσήκουσα εποπτεία επί του οχήματος του και να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς ( αρθρ. 12 παρ 1, 13 παρ 2 και 19 παρ. 1 και 2 ΚΟΚ). Και αυτό διότι, ενώ εκινείτο σε δρόμο στον οποίο επικρατούσαν κακές κλιματολογικές συνθήκες λόγω κακοκαιρίας, όφειλε κατά το σημείο διέλευσής του, να έχει διαρκώς τεταμένη την προσοχή του και να προσαρμόσει την ταχύτητα του οχήματος του ώστε να αντιληφθεί εγκαίρως και να αποφύγει αποτελεσματικά το παρεμβληθέν στην πορεία του εμπόδιο (διερχόμενο ζώο), έτσι ώστε να καθίσταται αναποτελεσματική οποιαδήποτε προσπάθεια προσπέρασής του.
Ανεξαρτήτως, όμως, της αμελούς συμπεριφοράς του ενάγοντας, και η εναγόμενη-εκκαλούσα συνετέλεσε από δικό της πταίσμα στην επέλευση της ένδικης σύγκρουσης, τα αρμόδια όργανα τής οποίας παρέλειψαν να λάβουν ως όφειλαν, με βάση την ανωτέρω σύμβαση, τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση ασφαλούς, εύρυθμης και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των εν γένει χρηστών της ως άνω οδού και για την ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε εικοσιτετράωρη βάση και επί 365 ημέρες το χρόνο, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, παρότι γνώριζαν και είχαν λάβει γνώση των κινδύνων ανάληψης δεδομένων και των επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο, ευθύνης της. Και τούτο διότι, αν και είχε αναλάβει, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου, εκτός των άλλων, την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε 24ωρη βάση και επί 365 ημέρες το χρόνο και να ενεργεί κατά τρόπο που διασφαλίζει πλήρως την συστηματική επιθεώρηση και παρακολούθηση της απόδοσης όλων των συστημάτων και εγκαταστάσεων, από αμέλεια των προστηθέντων υπαλλήλων της δεν είχε τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση που να προειδοποιεί τους ανυποψίαστους οδηγούς, οι οποίοι βασίμως προσδοκούν ότι κινούνται σε έναν από τους ασφαλέστερους και τεχνικά αρτιότερους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διέλευσης ζώων, ενώ δεν είχε τοποθετηθεί και συντηρηθεί προσηκόντως η υπάρχουσα περίφραξη, δεδομένης της εκ του αποτελέσματος δυνατότητας του σκύλου να εισέλθει εντός του αυτοκινητόδρομου. Ως εκ των ανωτέρω με τις προαναφερόμενες παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων της εναγόμενης παραβιάσθηκαν οι διατάξεις του κυρωτικού Ν. 3559/ 2007, με τις οποίες καθιερώνεται ευθύνη της τελευταίας για γεγονότα ή παραλείψεις που μπορούσαν να προβλεφθούν και υπάγονται στη σφαίρα επιρροής της. Σύμφωνα λοιπόν με όσα προεκτέθηκαν, σταθμίζοντας την αμελή συμπεριφορά καθενός των εμπλεκομένων στο ένδικο συμβάν μερών, το Δικαστήριο οδηγείται στην κρίση ότι η αμέλεια της εναγόμενης-εκκαλούσας είναι βαρύτερη και προσδίδει σε αυτήν συνυπαιτιότητα κατά ποσοστό ενενήντα (90%), στον -δε- δεύτερο ενάγοντα- εφεσίβλητο ποσοστό δέκα (10%), γενόμενης συνεπώς εν μέρει δεκτής κατ’ ουσίαν της σχετικής προβληθείσας ένστασης της εναγόμενης. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός της εναγόμενης ότι η ευθύνη για την επέλευση του επίδικου ατυχήματος ανήκει στο μη διάδικο Δήμο .., καθότι το ζώο που προκάλεσε το ατύχημα είναι αδέσποτο και που συνιστά ένσταση έλλειψης παθητικής της νομιμοποίησης και που επαναφέρει με σχετικό λόγο έφεσης, παραδεκτά μεν προβάλλεται, τυγχάνει ωστόσο απορριπτέα, καθότι ανεξάρτητα αν το εν λόγω ζώο τυγχάνει ή μη αδέσποτο, το επίδικο ατύχημα προκλήθηκε από παραλείψεις της εναγόμενης, όπως αυτές αναπτύχθηκαν πιο πάνω. Ακολούθως, αποδείχτηκε ότι από την ένδικη σύγκρουση το υπ` αρ. ... ΙΧΕ όχημα, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA, τύπου YARIS, 1.364 κυβικών, υπέστη τις εκτιθέμενες, στο υπ’ αριθ. .../7-4-2014 τιμολόγιο της εταιρείας «...» ζημίες, οι οποίες συνδέονται αιτιωδώς με το ένδικο συμβάν και η αναλυτική παράθεση τους παρέλκει, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε δαπάνη συνολικού ποσού 1998,75 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η δαπάνη για τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής του οχήματος ανέρχεται σε 984 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από το προσκομιζόμενο με αριθ ..../9-4-2014 τιμολόγιο του βαφέα αυτοκινήτων ... Περαιτέρω υπέστη μείωση της αξίας του κατά 800 ευρώ, απορριπτόμενου στο σημείο αυτό του σχετικού αιτουμένου κονδυλίου κατά το επιπλέον ως ουσιαστικά αβάσιμου, δεδομένου ότι δεν καταστράφηκαν καίρια μέρη του, τα -δε- βλαβέντα αποκαταστάθηκαν πλήρως. Λαμβανομένου -δε- υπόψη του βαθμού πταίσματος των διαδίκων, κατά ποσοστό 10% του ενάγοντος- εφεσίβλητου και 90% της εναγόμενης- εκκαλούσης, μειώνεται αντίστοιχα και το ύψος της αποκαταστατέας για τις ως άνω αιτίες ζημιάς, ανερχόμενης έτσι στο ποσό των 3.404,48 ευρώ (1.998,75+ 984 + 800 X 90%). Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι ο ενάγων, από το ένδικο ατύχημα και τις υλικές ζημίες του οχήματος, ιδιοκτησίας του, υπέστη ηθική βλάβη, λόγω της στεναχώριας και ψυχικής αναστάτωσης που δοκίμασε, δικαιούται, επομένως, χρηματική ικανοποίηση την οποία το Δικαστήριο, μετά τη στάθμιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες, έλαβε χώρα το ένδικο συμβάν, το βαθμό του πταίσματος των εμπλεκόμενων μερών, του είδους και της έκτασης των ζημιών και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών, καθορίζει στο εύλογο κατά την κρίση του ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Κατ’ ακολουθίαν όσων προαναφέρθηκαν, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση α) απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την προτεινόμενη από μέρους της εναγόμενης και ήδη εκκαλούσης ένσταση συντρέχοντας πταίσματος του εναγόμενου και ήδη εφεσίβλητου στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος και β) επιδίκασε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικης βλάβης το ποσό των 600 ευρώ, πλημμελώς εκτίμησε τις προσαχθείσες ενώπιον του αποδείξεις. Συνεπώς, δεκτών γινομένων ως κατ’ ουσίαν βάσιμων των σχετικών λόγων έφεσης, πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της για το ενιαίο της εκτέλεσης και εν συνεχεία, αφού κρατηθεί και δικαστεί η με αριθμό κατάθεσης 423/2014 αγωγή από το Δικαστήριο τούτο (άρθρο 535 παρ. 1 του ΚΠολΔ), γίνει ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η ένσταση συντρέχοντας πταίσματος, γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η αγωγή και υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 3.904,48 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη επίδοσης της αγωγής. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος- εφεσίβλητου και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν εις βάρος της εναγομένης - εφεσίβλητης, κατανεμημένα όμως ανάλογα με την έκταση της νίκης και ήττας κάθε διάδικου μέρους (άρθρα 178, 183 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου (υπ’ αριθμόν 278/16- 1-2017 διπλότυπου είσπραξης ΔΟΥ Τρίπολης) ποσού διακοσίων (200) ευρώ στην εκκαλούσα.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την με αριθμό 166/2016 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.
ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ επί της με αριθμό κατάθεσης 423/2014 αγωγής
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (3.904,48) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη - εκκαλούσα σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος- εφεσίβλητου και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραφή σχολίων σε greeklish σημαίνει διαγραφή τους!