Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

Ν. 4660/ 2020. Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Μάικ Πομπέο, Νικόλαος Δένδιας
Νόμος 4660/ ΦΕΚ Α/23/4.2.2020.

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Άρθρο πρώτο

   Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το κείμενο του οποίου είναι πρωτότυπο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

   Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εφεξής αναφερόμενες ως «τα Μέρη»,
   Αναγνωρίζοντας τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά του Παραρτήματος, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 8 Ιουλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Νοεμβρίου 1990, όπως παρατάθηκε (η «Συμφωνία»), και Επιθυμώντας να τροποποιήσουν το Παράρτημα της Συμφωνίας, συμφώνησαν τα εξής:

 Άρθρο I

    Εντός του Παραρτήματος της Συμφωνίας:
   1. Διαγράφονται οι παράγραφοι Β. 1 .(α) και Β. 1. (γ) και η παράγραφος Β. 1 .(β) ορίζεται εκ νέου ως παράγραφος Β. 1 .(α).
   2. Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος Β. 1 .(β) μετά την παράγραφο Β.1 .(α) όπως αυτή ορίσθηκε εκ νέου (πρώην παράγραφος Β.1.(β)):
«μη συνορεύουσες βοηθητικές Ευκολίες της Αεροπορικής Βάσης Σούδας εντός της Ναυτικής  Βάσης Σούδας της περιοχής Μαραθίου όπως καθορίζονται σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συμφωνίες ή διευθετήσεις».
   3. Αντικαθίσταται η παράγραφος Β.2.(α) στο σύνολό της ως εξής:
   «Σε συνέπεια προς τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής και σύμφωνα με το άρθρο I αυτής, και όπως περαιτέρω καθορίζεται λεπτομερώς σε εκτελεστικές συμφωνίες ή διευθετήσεις, επιτρέπεται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί και να λειτουργεί τις στρατιωτικές και βοηθητικές Ευκολίες εντός των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όπως προσδιορίζονται κατωτέρω:
   (ί) Αεροπορική Βάση Λάρισας
   (ii) Βάση Αεροπορίας Στρατού Στεφανοβικείου (Αεροδρόμιο Στέφανοβικείου)
   (iii) Άλλες εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως συμφωνούνται αμοιβαία από τα Μέρη ή τους ορισμένους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες».
   4. Διαγράφονται οι παράγραφοι Β.3. και Β.4. και αναριθμώνται όλες οι παράγραφοι που ακολουθούν ανάλογα.
   5. Αντικαθίσταται η παράγραφος Β.3. (πρώην παράγραφος Β.5.) στο σύνολό της από την ακόλουθη:
   «Στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπεται να διεξάγει, στις Ευκολίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.1. ανωτέρω, τις αποστολές και δραστηριότητες όπως καθορίζονται κατωτέρω:
   -Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση, και υποστήριξη των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας και αεροσκαφών αναγνώρισης των Ηνωμένων Πολιτειών και περιορισμένη εκτέλεση επεξεργασίας των στοιχείων στο έδαφος.
   -Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση, και υποστήριξη αερομεταφορών και εφοδιαστική υποστήριξη, περιλαμβανομένων αεροσκαφών ανεφοδιασμού.
   -Επικοινωνίες (εντός και εκτός σταθμού), περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Αεροπορική Βάση Σούδας θα χρησιμοποιεί τις συχνότητες εκείνες, που θα διατεθούν από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις πάγιες διεθνείς επικοινωνιακές διαδικασίες. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα διαθέσει επαρκείς συχνότητες για την αποστολή της Αεροπορικής Βάσης της Σούδας. Οποιαδήποτε αλλαγή στις συχνότητες θα υπόκειται σε προηγούμενη συγκατάθεση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το τηλεοπτικό σήμα θα είναι κωδικοποιημένο για την αποκλειστική χρήση του προσωπικού των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
   -Δραστηριότητες διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης.
   -Επισκέψεις, εκπαίδευση, ασκήσεις, κινήσεις Μονάδων και Σχηματισμών, διέλευση, υποστήριξη και συναφείς δραστηριότητες, ανεφοδιασμός αεροσκαφών, προσγείωση και ανάκτηση αεροσκαφών, προσωρινή συντήρηση πλοίων και αεροσκαφών, ενδιαίτηση προσωπικού, στάθμευση και ανάπτυξη δυνάμεων και υλικού, τοποθέτηση εξοπλισμού, προμηθειών και υλικού, κοινές και συνδυασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες συνδρομής στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών, επιχειρήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, και κατασκευές για την υποστήριξη κοινά συμφωνημένων δραστηριοτήτων.
   -Άλλες αποστολές και δραστηριότητες που τα Μέρη ή οι ορισμένοι εκπρόσωποί τους μπορούν αμοιβαία να καθορίσουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες».
   6. Η αναριθμηθείσα παράγραφος Β.4. (πρώην παράγραφος Β.6.) αντικαθίσταται στο σύνολό της ως ακολούθως:
   «Στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπεται να διεξάγει, στις Ευκολίες, που προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.2. ανωτέρω, τις αποστολές και δραστηριότητες όπως καθορίζονται κατωτέρω:
   -Επισκέψεις, εκπαίδευση, ασκήσεις, κινήσεις Μονάδων και Σχηματισμών, διέλευση, υποστήριξη και συναφείς δραστηριότητες, ανεφοδιασμός αεροσκαφών, ανεφοδιασμός πλοίων, προσγείωση και ανάκτηση αεροσκαφών, προσωρινή συντήρηση οχημάτων πλοίων και αεροσκαφών, ενδιαίτηση προσωπικού, επικοινωνίες, στάθμευση και ανάπτυξη δυνάμεων και υλικού, τοποθέτηση εξοπλισμού, προμηθειών και υλικού, κοινές και συνδυασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες συνδρομής στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών, επιχειρήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, και κατασκευές για την υποστήριξη κοινά συμφωνημένων δραστηριοτήτων.
   -Άλλες αποστολές και δραστηριότητες που τα Μέρη ή οι ορισμένοι εκπρόσωποί τους μπορούν αμοιβαία να καθορίσουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες».
   7. Στην αναριθμηθείσα παράγραφο Β.5.(α) (πρώην παράγραφο Β.7(α)) αντικαθίσταται το
   «Β.5.(β)» με το «Β.3.».
   8. Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος Β.6. μετά την αναριθμηθείσα παράγραφο Β.5. και αναριθμούνται αναλόγως όλες οι παράγραφοι που ακολουθούν:
   «(α) Σε συνέπεια προς τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής και κατανοώντας ότι η χρήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών στην Ελλάδα δεν αναμένεται να είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνεχής, ή αποκλειστική, χορηγείται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καθεστώς προτεραιότητας (ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση) σε περιοχές εντός των τοποθεσιών που καθορίζονται κατωτέρω, και όπως περαιτέρω προσδιορίζονται σε εκτελεστικές συμφωνίες ή διευθετήσεις:
   (i) Λιμένας Αλεξανδρούπολης
   (ii) Άλλες τοποθεσίες όπως αμοιβαία συμφωνούνται από τα Μέρη ή τους ορισμένους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες.
   (β) το καθεστώς αυτό αφορά σε προγραμματισμένες και έκτακτες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής, στάθμευσης και προώθησης και άλλων δραστηριοτήτων διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης όπως αμοιβαία θα καθορισθεί. Η προγραμματισμένη πρόσβαση θα πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές των Μερών. Η έκτακτη πρόσβαση θα παρέχεται κατόπιν ειδοποίησης 48 ωρών.»
   9. Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος Β.9. μετά την αναριθμηθείσα παράγραφο Β.8.:
   «Για τους σκοπούς του Τμήματος Β αυτού του Παραρτήματος, οι κατωτέρω είναι οι ορισμένοι εκπρόσωποι των Μερών:
   α. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας: το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
   β. Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής: το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών».
   10. Προστίθεται ο αριθμός «1» πριν από την παράγραφο στο Τμήμα Δ.
   11. Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος Δ.2. μετά την αναριθμηθείσα παράγραφο Δ.Ι.:
   «Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι σχέσεις διοίκησης και ελέγχου μεταξύ των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών και των ελληνικών αρχών στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όπου υφίστανται οι Ευκολίες που περιγράφονται στις παραγράφους Β1 .(β) και Β.2. αυτού του Παραρτήματος διαφέρουν από εκείνες που έχουν ήδη καθιερωθεί στην Ευκολία που περιγράφεται στην παράγραφο Β. 1 .(α). Κατά συνέπεια, η διοίκηση και ο έλεγχος, καθώς και τα συναφή θέματα λειτουργίας και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που περιγράφονται στις παραγράφους Β.1.(β) και Β.2. του Παραρτήματος αυτού ισχύουν όπως τούτα καθορίζονται στις ισχύουσες ή μελλοντικές συμφωνίες ή διευθετήσεις κατά περίπτωση».

Άρθρο II

   Το Πρωτόκολλο τροποποίησης τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης κατά την ανταλλαγή διακοινώσεων μεταξύ των Μερών με τις οποίες δηλώνουν ότι κάθε Μέρος έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες εσωτερικές διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ αυτού του Πρωτοκόλλου.
   Έγινε στην Αθήνα την πέμπτη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του 2019 σε δύο αντίτυπα στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα και αμφότερα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Άρθρο δεύτερο
   Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΙΙ του Πρωτοκόλλου.

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
---------------------------

Νόμος 4661/ΦΕΚ Α/24/4.2.2020

 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τα προξενικά προνόμια και ασυλίες.

Άρθρο πρώτο

    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τα προξενικά προνόμια και ασυλίες, που υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον, στις 28 Μαρτίου 2017, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ

    Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (τα «Μέρη»),
   Αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελούν οι προξενικοί λειτουργοί και οι ειδικοί προξενικοί υπάλληλοι,
   Πιστεύοντας ότι η ενισχυμένη προστασία των προξενικών λειτουργών και των ειδικών προξενικών υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους θα ενισχύσει περαιτέρω τις φιλικές σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
   Επιδιώκοντας να ενισχύσουν την προστασία που απολαμβάνουν οι προξενικές αρχές, οι προξενικοί λειτουργοί, οι ειδικοί προξενικοί υπάλληλοι και τα μέλη των οικογενειών τους, και
   Επαναλαμβάνοντας ότι οι ασυλίες έχουν σκοπό να διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των προξενικών αρχών για λογαριασμό των αντίστοιχων Κρατών τους και δεν αποσκοπούν να ωφελήσουν άτομα, Συμφωνούν με την παρούσα τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Ορισμοί

    Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, οι κάτωθι όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:
   Οι ορισμοί που προ βλέπονται στο Άρθρο 1 της Σύμβασης της Βιέννης περί των Διπλωματικών Σχέσεων και το Άρθρο 1 της Σύμβασης της Βιέννης επί των Προξενικών Σχέσεων εφαρμόζονται στην παρούσα Συμφωνία.
   Ως «Μέλος οικογένειας» νοείται μέλος της οικογένειας προξενικού λειτουργού ή ειδικού προξενικού υπαλλήλου που συγκατοικεί με αυτόν και το οποίο έχει ανακοινωθεί ως τέτοιο στο Κράτος υποδοχής σύμφωνα με την πρακτική του Κράτους υποδοχής.

Άρθρο 2

Προνόμια και Ασυλίες Προξενικών Λειτουργών

   Κάθε Μέρος παρέχει σε προξενικούς λειτουργούς του άλλου Μέρους τα ίδια προνόμια και ασυλίες με εκείνα που παρέχονται σε διπλωματικούς πράκτορες από τη Σύμβαση της Βιέννης περί των Διπλωματικών Σχέσεων.

Άρθρο 3

Προνόμια και Ασυλίες Ειδικών Προξενικών Υπαλλήλων

    Κάθε Μέρος παρέχει σε ειδικούς προξενικούς υπαλλήλους του άλλου Μέρους τα ίδια προνόμια και ασυλίες με εκείνα που παρέχονται σε μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού από τη Σύμβαση της Βιέννης περί των Διπλωματικών Σχέσεων.

Άρθρο 4

Προνόμια και Ασυλίες Μέλους Οικογένειας Προξενικού Λειτουργού

   Κάθε Μέρος παρέχει στα μέλη της οικογένειας προξενικού λειτουργού του άλλου Μέρους τα ίδια προνόμια και ασυλίες με εκείνα που παρέχονται στα μέλη της οικογένειας διπλωματικού υπαλλήλου τα οποία συγκατοικούν με αυτόν από τη Σύμβαση της Βιέννης περί των Διπλωματικών Σχέσεων.

Άρθρο 5

Προνόμια και Ασυλίες Μέλους Οικογένειας Ειδικού Προξενικού Υπαλλήλου

   Κάθε Μέρος παρέχει στα μέλη της οικογένειας ειδικού προξενικού υπαλλήλου του άλλου Μέρους τα ίδια προνόμια και ασυλίες με εκείνα που παρέχονται στα μέλη της οικογένειας μέλους του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού τα οποία συγκατοικούν με αυτό από τη Σύμβαση της Βιέννης περί των Διπλωματικών Σχέσεων.

Άρθρο 6

Προξενική Αρχή και Αγαθά

   Οι προξενικοί χώροι, η επίπλωση αυτών, τα αγαθά της προξενικής αρχής και τα μέσα κυκλοφορίας αυτής απολαμβάνουν την ίδια προστασία με αυτήν της διπλωματικής αποστολής υπό το Άρθρο 22 της Σύμβασης της Βιέννης περί των Διπλωματικών Σχέσεων.

Άρθρο 7

Πεδίο Εφαρμογής

    Η προστασία που παρέχεται στην παρούσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται σε επίτιμους προξενικούς λειτουργούς και σε όσους είναι πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι του Κράτους διαμονής, ούτε σε προξενικές αρχές που διευθύνονται από επίτιμους προξενικούς λειτουργούς.

Άρθρο 8

Παραίτηση

    Το αποστέλλον Κράτος δύναται να παραιτηθεί από την ετεροδικία που παρέχεται με βάση την παρούσα Συμφωνία. Οιαδήποτε τέτοια παραίτηση πρέπει να είναι πάντοτε ρητή. Η έγερση αγωγής από πρόσωπο που απολαμβάνει ετεροδικία υπό την παρούσα Συμφωνία αποκλείει την από πλευράς του επίκληση ετεροδικίας ως προς κάθε ανταγωγή που συνδέεται άμεσα με την κύρια αγωγή. Η παραίτηση από την ετεροδικία σε αστικές ή διοικητικές αγωγές δεν θεωρείται ότι υποδηλώνει παραίτηση ως προς τα μέτρα εκτέλεσης της απόφασης, για τα οποία είναι απαραίτητη ιδιαίτερη παραίτηση.

Άρθρο 9

Σχέση με τη Σύμβαση της Βιέννης επί των Προξενικών Σχέσεων

    Σε συμφωνία με το Άρθρο 73 της Σύμβασης της Βιέννης επί των Προξενικών Σχέσεων, η παρούσα Συμφωνία συμπληρώνει και αναπτύσσει τις διατάξεις εκείνης της Σύμβασης.
   Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θίγει άλλες διμερείς συμφωνίες που αφορούν στα προξενικά προνόμια και ασυλίες που ισχύουν μεταξύ των Μερών.

 Άρθρο 10

Τροποποίηση

   Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με κοινή γραπτή συναίνεση των Μερών.

Άρθρο 11

Θέση σε ισχύ και λήξη

   Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της γραπτής γνωστοποίησης από την πλευρά της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για την θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.
   Κάθε Μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. Η λήξη τίθεται σε ισχύ ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία αυτής της ειδοποίησης.

   Έγινε στην Ουάσινγκτον, σήμερα 28 Μαρτίου 2017, εις διπλούν, στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο δεύτερο

    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 αυτής.

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

   Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2020
.------------------------------------
Νομοθετικό Διάταγμα 3715/ 18-6-1957.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

     Περί του νομικού καθεστώτος των εν Ελλάδι Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

       Η Κυβέρνησις του Βασιλείου της Ελλάδος και η Κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών   της   Αμερικής,   συνομολογήσασαι   την   Συμφωνίαν   περί  Στρατιωτικών Ευκολιών της 12ης  Οκτωβρίου  1953  και  ούσαι  μέρη  της  "Συμβάσεως  μεταξύ  των  Μερών  του Βορειοατλαντικού Συμφώνου περί του  νομικού καθεστώτος των Ενόπλων Δυνάμεων αυτών" ,  υπό  ημερομηνίαν  19 Ιουνίου 1951 , συμφωνούν επί των ακολούθων , εν σχέσει προς το νομικόν  καθεστώς των εν Ελλάδι ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

    
     Άρθρον Ι.
    
1. Η & 1,  άρθρ.  ΙΙΙ  της  Συμφωνίας  μεταξύ  των  κυβερνήσεως  του βασιλείου  της  Ελλάδος  και  των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί  Στρατιωτικών Ευκολιών, της 12ης οκτωβρίου 1953, καταργείται εκτός  εάν  και  καθοσον αφορά εις το Υπομνημα Συμφωνίας της 4ης Φεβρουαρίου 1953,  όπερ θα εξακολουθήση ισχύον.
2. Η "Σύμβασις μεταξύ των Μερών του Βορειοατλαντικού  Συμφώνου  περί  του Νομικού Καθεστώτος των Ενόπλων Δυνάμεων αυτών", υπο ημερομηνίαν 19 Ιουνίου  1951,  θέλει διέπει το νομικόν καθεστώς τω εν Ελλάδι δυνάμεων  των Ηνωμένων Πολιτειών ως και των μελών των δυνάμεων αυτών, των  μελων  του πολιτικού προσωπικού και των οικογενειών των, τα οποία ευρίσκονται  εν  Ελλάδι  και τα οποία υπηρετούν εν τη Χωρα ταύτη προς προώθησιν των  σκοπών της Οργανώσεως του  Βορειοατλαντικού  Συμφώνου,  ή  ευρίσκοντια  προσωρινώς εν Ελλάδι.

     Άρθρον ΙΙ.
    
1.  Αι  ελληνικαί  αρχαί,  αναγνωρίζουσαι  ότι  αποτελεί πρωταρχικήν ευθύνην των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών η διατήρησις της  τάξεως  και πειθαρχίαας  ειςότι  αφορά  πρόσωπα  υπαγόμενα  εις  την  στρατιωτικήν νομοθεσίαν των Ηνωμένων Πολιτειών, θα  παραιτούνται,  τη  αιτήσει  των αρχών  των Ηνωμένων Πολιτειών , του κατά προτεραιότητα δικαιώματος των όπως ασκούν δικαιοδοσίαν κατά το άρθρ. VII & 3γ της ως άνω  Συμβάσεως, εκτός   όταν   αύται   αποφασίζουν  ότι  λόγω  ιδιαιτέρας  σημασίας  η δικαιοδοσία θέλει ασκηθή υπό των ελληνικών αρχών.    
2.  Εις  ας  περιπτώσεις,  συμφώνως  προς  την  ανωτέρω  παράγραφον, υφίσταται  παραίτησις  από  της  δικαιοδοσίας των ελληνικών αρχών , αι αρμόδιαι αμερικανικαί αρχαί θα πληροφορούν  την  Ελληνικήν  Κυβέρνησιν περί της ρυθμίσεως εκάστης σχετικης υποθέσεως.

     Άρθρον ΙΙΙ.
    
Καθ`  ας  περιπτώσεις  η Ελληνική Κυβέρνησις δύναται να ασκή ποινικήν δικαιοδοσίαν, ως προβλέπεται εν τω ως  άνω  άρθρ.  ΙΙ,  αι  αρχαί  των Ηνωμένων  Πολιτειών  θα  αναλαμβάνουν την φρούρησιν του κατηγορουμένου μέχρι  του  πέρατος  της  διαδικασίας  της  δίκης.  Η  φρούρησις   του κατηγορουμένου  θα  τελήται  εν  Ελλάδι.  Διαρκούσης της δίκης και της προδικασίας ο κατηγορούμενος θα δικαιούται να έχη παρόντα αντιπρόσωπον της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δίκη θα  διεξάγηται  δημοσία εκτός εάν άλλως συμφωνηθή.

     Άρθρον IV.
    
Εις  αστικάς  υποθέσεις,  περιλαμβανομένων  ζημιών  προερχομένων  εξ αυτοκινητικών   ατυχημάτων,   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   θα   ασκούν δικαιοδοσίαν  ως  προβλέπεται εις το άρθρ. VIII της Συμβάσεως περί του Νομικού καθεστώτος των Ενόπλων Δυνάμεων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

     Άρθρον V.
    
H παρούσα  συμφωνία  θα  τεθή  εν  ισχύϊ  από  της  ημερομηνίας  της υπογραφής  αυτής. Εγένετο εν Αθήναις εις διπλούν εις την Ελληνικήν και την Αγγλικήν γλώσσαν, των  δύο  κειμένων  όντων  εξ  ίσου  αυθεντικών, σήμερον την 7ην Σεπτεμβρίου 1956.

         Δια το Βασίλειον της Ελλάδος
          Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

            Δια τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής
                 ΡΑΙΥ Λ. ΘΕΡΣΤΟΝ

      -------------------------------------------------------------------- 

     (*)  Η  επί  του άνω ν.δ. 3715 εισηγητική έκθεσις έχει ούτω:
Ι. Υπό το κράτος των κρισίμων περιστάσεων, υφ` άς  κατά  το  πρόσφατον  παρελθόν ετέλει η Χώρα και εις εποχήν καθ` ην η συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προέβαλεν επιτακτική , η Ελληνική Κυβέρνησις είχε στέρξει εις  την παροχήν εκτεταμένων πορνομίων, εν αις και η της ετεροδικίας,  εις  το  προσωπικόν  των  εν  Ελλάδι   αμερικανικών   αποστολών,   των επιφορτισμένων  με  την  εφαρμογήν  του  προγράμματος  της οικονομικής βοηθείας  και  της  στρατιωτικής  ενισχύσεως.  Το   προνομιακόν   αυτό καθεστώς,   το   προβλεφθέν   εις  τας  μετά  των  Ηνωμένων  Πολιτειών συνομολογηθείσας ειδικάς συμβάσεις της 20 Ιουνίου 1947, 8 Ιουλίου 1947 και 2 Ιουλίου 1948, κυρωθεισας αντιστοίχως δια των νόμων 763, 764  και 722 του 1948, καθιερώθη εν συνεχεία εις ευρυτάτην έκτασιν δια του ν.δ. 694  του  1948.  Το  ν.  τούτο  διάταγμα  προέβλεπεν  ότι  η εν Ελλάδι Αμερικανική Αποστολή και το προσωπικόν αυτής θα απολαύωσιν  εν  Ελλαδι ετεροδικίας  ,  ήτοι  απαλλαγής από της δικαιοδοσίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων  (άρθρ.  1  &  2α  και  3α).  Ως  προσωπικόν  της  Αποστολής   εθεωθήθη   το   τε   πολιτικό   και   το   στρατιωτικόν, περιλαμβανομένων κια των οικογενειών αυτών.  Η  ετεροδικία  εξετείνετο και εις  τας πράξεις της ιδιωτικής αυτών ζωής (άρθρ. 1 & 3α και άρθρ. 6 & 2). Οταν η Ελληνική Κυβέρνησις προήλθεν εις την σύναψιν της  από  12 Οκτωβρίου   1953   ελληνοαμερικανικής   Συμφωνίας   περί  στρατιωτικών  ευκολιών, εδέχθη δυνάμει του άρθρ. ΙΙΙ αυτής κυρωθείσης δια  του  ν.δ. 2733/1953,   όπως  επεκτείνη  το  δια  του  μνησθέντος  ν.δ.  694/ 1948 καθιερωθέν καθεστώς της  ολοκληρωτικής  ετεροδικίας  και  επί  των  εν Ελλάδι  ενόπλων  Δυνάμεων  των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής , των μελών των  εν  λογω  δυνάμεων,  τωνπολιτικών  υπαλλήλων  αυτών  ως  κια  των οικογενειών  των.  Η  αναγνώρισις  τοιαύτης  ευρυτάτης ετεροδικίας εις τόσον μέγαν  αριθμόν  προσώπων  προεκάλεσεν  εις  πολλάς  περιπτώσεις,  ευλόγους  αντιδράσεις  της  κοινής γνώμης . Η υπό την προεδρίαν του κ. Κωνστ. Καραμανλή πρώτη  Κυβερνησις  από  της  αναλήψεως  της  εξουσίας έταξεν  ως  μέλημα αυτής τον τερματισμόν του νομικού τούτου καθεστώτος και  κατόπιν  σχετικών  διαβημάτων  επέτυχε  το  πρώτον  δήλωσιν   της Αμερικανικης  Κυβερνησεως,  δι` ης αύτη εδέχετο όπως αρχίσουν συντόμως  επίσημοι  διαπραγματεύσεις  προς  αναθεώρησιν   της   συμφωνίας   περί στρατιωτικών   ευκολιών,   ίνα  αύτη  προσαρμοσθή  προς  τας  σχετικάς διατάξεις της Συμβάσεως της υπογραφείσης εν  Λονδίνω  την  19  Ιουνίου 1951  μεταξύ  των  Κρατών  -μελών  της  Συνθήκης  του βορειοατλαντικού κυρωθείσης υπό του ν. 2799/1954. Δια της Συμβάσεως εκείνης  καθωρίζετο πότε  θα  ασκούν  αποκλειστικήν  ποινικήν  δικαιοδοσίαν  αι  Αρχαί του Κράτους προελεύσεως  των  Δυνάμεων  και  πότε  αι  Αρχαί  του  κράτους διαμονής  αυτών, πότε θα υπάρχη συντρέχουσα δικαιοδοσία, ως και πότε, εν τη τελευταί ταύτη  πειρπτώσει  θα  ασκώσι  κατά  προτεραιότητα  την δικαιοδοσίαν  αυτών αι Αρχαί του Κράτους προελεύσεως των δυνάμεων ή αι αρχαί του Κράτους διαμονής. Δια τουάρθρ. 7 της  ιδίας  συμφωνίας  &  3 εδάφ. γ` ωρίζετο περαιτέρω ότι αι Αρχαί του Κράτους , το οποίον θα έχη το δικαίωμα να ασκή την δικαιοδοσίαν του κατά προτεραιότητα , δύνανται να   αποφασίσουν   όπως   παραιτηθούν   του   δικαιώματος  τουτου  και αναλαμβάνουν  να  εξετάσουν  ευμενώς  τας  περίπαραιτήσεως   από   του δικαιώματος  τούτου  υπό  των  Αρχών  του ετέρου Κράτους υποβαλλομένας αιτήσεις. Εις την Συμβασιν εκείνην ρητώς προεβλέφθη ότι τα  Κράτη-Μέλη δύνανται  να  συνάψουν  μεταξύ αυτών ειδικάς συμφωνίας επί του θέματος αυτού. Τούτο απετέλεσε εν τη πράξει τον  κανόνα,  υπογραφεισών  μεταξυ των Ηνωμένων Πολιτειών και των λοιπών χωρών του ΝΑΤΟ διμερών συμφώνων, ενέκαστον  των  οποίων πλησιάζει, περισσότερον ή ολιγώτερον , προς την  βασικήν  Σύμβασιν  του  Λονδίνου,   με   μερικάς   πάντοτε   διαφοράς, προσδιοριζομένας από τας τοπικάς συνθήκας.
ΙΙ. Προς προσαρμογήν του εν Ελλάδι  καθεστώτος  προς  την  εν  λόγω  Σύμβασιν  του Λονδίνου και εν συνεχεία της μνησθείσης ανωτέρω δηλώσεως της Αμερικανικής  Κυβερνησεως διεξήχθησαν  μακραί  διαπραγματεύσεις,  αίτινες  απέληξαν εις την υπογραφήν της από 7 Σεπτεμβρίου 1956 συμφωνίας, ήτις  υποβάλλεται  ήδη προς κύρωσιν. Δια της συμφωνίας ταύτης , περί ης το άρθρ. 1 τουύπό την κρίσιν  της  Επιτροπής  σχεδίου  ν.δ.  θεσπίζονται  τα  ακόλουθα : Δια τουάρθρ. 1 αυτής καταργείται η & 1 του άρθρ. ΙΙΙ  της  Συμφωνίας  περί  στρατιωτικών  ευκολιών της 12ης Οκτωβρίου 1953 , τουτέστιν καταργείται η ανωτέρω αναφερομένη και μέχρι σήμερον ισχύουσα ετεροδικία  του  ν.δ. 694,  διατηρουμένης  μόνον  της  απαλλαγής  υπέρ  της  περιουσίας  της ανηκούσης εις την Αμερικανικήν Κυβέρνησιν από  φόρων  και  τελών,  της προβλεπομένης  εις  το υπομνημα της 4ης Φεβρουαρίου 1953, και ορίζεται ότι αι εν Ελλάδι Αμερικανικαί Δυνάμεις θα  διέπωνται  εφεξής  υπο  της Συμφωνίας  της  19  Ιουνίου  1951,  ήτις  καθορίζει γενικώς το νομικόν καθεστώς όλων των Συμμαχικών Δυνάμεων. Ως  προς  τα  στρατιωτικά  μέλη ειδικώτερον,   τα   υπαγομενα  εις  την  στρατιωτικην  νομοθεσίαν  των ΗνωμένωνΠολιτειών , ορίζεται εν άρθρ. ΙΙ ότι, κατόπιν ειδικής εκάστοτε αιτήσεως των Αρχών  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  αι  Ελληνικαί  Αρχαί  θα παραιτώνται  της  δικαιοδοσίας  αυτών, εκτός εάν αύται αποφασίσουν ότι δέον να διατηρήσουν την ιδίαν αυτών δικαιοδοσίαν. Ούτως , ενώ  εν  τη Συμβάσει  του  Ν.Α.Τ.Ο. καθιερούτια η υποχρέωσις των Αρχών του Κράτους διαμονής  όπως   εξετάζουν   ευμενώς   εκάστην   περίπτωσιν   αιτήσεως παραιτήσεως  -  και  τουτο  κατά κανόνας της διεθνούς αβροφροσύνης, ως αύται μέχρι σήμερον εν τη πράξει γενικώς  εφαρμόζονται,  σημαίνει  την κατά   κανόνα  αποδοχήν  της  αιτήσεως,  δια  της  παρουσης  συμβάσεως παρέχεται ρητώς εις τας ελληνικάς αρχάς  το  δικαίωμα  όπως  κατά  την ανεξέλεγκτον   διακριτικήν   αυτών   εξουσίαν   αποφασίζουν  περί  της απορρίψεως  της  αιτήσεως  περί  παραιτήσεως  απο  της  ασκήσεως   της  δικαιοδοσίας  των  ελληνικών  αρχών.  Δια  του άρθρ. ΙΙΙ της Συμφωνίας ορίζεται ότι οι δια ποινικά  αδικήματα  κατηγορούμενοι  Αμερικανοί  θα τελούν  εν  προφυλακίσει εντός του ελληνικού εδάφους υπο την φρουρησιν των αμερικανικών αρχών.
ΙΙΙ. Δια τουάρθρ. IV της Συμφωνίας  θεσπίζεται η  αποκλειστική  δικαιοδοσία  των  ελληνικών δικαστηρίων δια τας πάσης φύσεως  αστικάς  υποθέσεις.  Δια  τουάρθρ.   2   τουπροκειμένου   ν.δ. διευκρινίζεται : α) ότι η παράστασις αντιπροσώπου της Κυβερνησεως των Ηνωμένων  Πολιτειών   επιτρέπεται   μόνον   εις   ας   περιπτώσεις   ο κατηγορούμενος   εμφανίζεται  ενώπιον  της  ανακριτικής  αρχής  ή  του δικαστικού συμβουλίου  ή  τουυ  δικαστηρίου  μετά  συνηγόρου  μεθ`  ου  δύναται να συμπαρίσταται και β) ότι τότε μόνον δύναται να αποκλεισθή η δημοσιότης  της  δίκης όταν συντρέχη περίπτωσις εκ των εν άρθρ. 92 του Συντάγματος οριζομένων και κατόπιν αποφάσεως τουδικαστηρίου.
IV.  Δια   του  άρθρ.  3  τουυποβαλλομένου σχεδίου ν.δ. καταργούνται τα εδάφια α` και β` της & 3 τουάρθρ. 1 του ν.δ. 694. Βάσει του καταργουμένου τούτου άρθρου "το προσωπικόν της αποστολής μετά των οικογενειών  του,  το  μη ελληνικής  υπηκοότητος  ή  μη κατοικούν μονίμως εν Ελλάδι απολαύει των κάτωθι προνομίων και απαλλαγών:  α)  Ετεροδικίας  "απαλλαγής  από  της δικαιοδοσίας  των ελληνικών και ποινικών δικαστηρίων" των άνω προσώπων δια πράξεις και παραλείψεις των κατά την  διενέργειαν  των  επισήμων καθηκόντων  των  όσον και κατά την ιδιωτικήν τωνζωήν, β) απαλλαγής από παντός αμέσου ή εμμέσου φόρου, δασμού, τέλους, δικαιώματος κρατήσεως ή εισφοράς γενικώς υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων  και  Κοινοτήτων,  των  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και εν γένειπαντός τρίτου βαρύνοντος οπωσδήποτε  το  ως  άνω  προσωπικόν ή τα μέλη των οικογενειών αυτού. Η απαλλαγή αύτη δεν ισχύει: 1) προκειμένου περί ειδών εισαγομένων και μη προοριζομένων δια την ατομικήν  χρήσιν  του  ρηθέντος  προσωπικού  της αμερικανικής  αποστολής  και  των οικογενειών των. 2) προκειμένου περί των πάσης φύσεως φόρων κατανάλωσης πλην  των  εισπραττομένων  εν  τοις τελωνείοις  επί  ειδών  εισαγομένω  προς  ατομική  χρήσιν του ρηθέντος προσωπικού της αμερικανικής αποστολής  και  των  οικογενειών  των.  3)  προκειμένου περί φόρων επιβαλλομένων επί προσόδων εξ οικοδομών ή άλλης  περιουσίας."  Κατόπιν της καταργήσεως του άρθρου τούτου, το οποίον δεν αφορά τους εις την συμφωνίαν του Λονδίνου  υποκειμένους,  ήτοι  τους ανήκοντας  εις  τας  Δυνάμεις  του ΝΑΤΟ περί ων μεριμνά το άρθρ. 1 του σχεδίου,  αλλά  τα  μέλη  της  αποστολής  βοηθείας  δια  την   Ελλάδα, καταργούνται  και δι` αυτούς ή τε ετεροδικία ως και τα άλλα οικονομικά πλεονεκτήματα. Ευνόητον ότι εκ  των  ανωτέρω  στελεχών  της  αποστολής ταύτης  απολαύουν  ετεροδικίας  τα  ανήκοντα  εις  το  προσωπικόν  της αμερικανικής Πρεσβείας.
---------------

Ν. 1403/ 1983: Συμφωνία αμυντικής & οικονομικής συνεργασίας με ΗΠΑ.

                                 Αρθρο πρώτο

      Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των  Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά του Παραρτήματος και των δύο επιστολών αυτής που υπογράφτηκε στην Αθήνα στς 8 Σεπτεμβρίου 1983.
Το κείμενο της Συμφωνίας και του Παραρτήματος σε πρωτότυπο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και των επιστολών στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική έχουν ως εξής:

                                                                  ΣΥΜΦΩΝΙΑ

αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

                                 Αρθρο I

Τα Μέρη αποσκοπούν με τη Συμφωνία αυτή, να αναδιαμορφώσουν την αμυντική και οικονομική τους συνεργασία με βαση τις υφισταμένες διμερείς τους διευθετήσεις και πολυμερείς συμφωνίες σύμφωνα με τις αρχές αμοιβίου οφέλους και πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας ανεξαρτησίας και των συμφερόντων κάθε μιας χώρας.

                                 Αρθρο ΙΙ

1. Για την προώθηση των σκοπών της Συμφωνίας αυτής, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας επιτρέπει στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί και λειτουργεί στρατιωτικές και βοηθητικές Ευκολίες στην Ελλάδα (εφεξής αναφερόμενες ως οι "Ευκολίες") και να διεξάγει αποστολές  και δραστηρότητες σ αυτές τις Ευκολίες για αμυντικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας αυτής. Οι Ευκολίες, αποστολές κακ δραστηριότητες θα είναι εκείνες που προσδιορίζονται και περιγράφονται στο Παράρτημα της Συμφωνίας αυτής.
2. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας του κυρίου εξοπλισμού οπλισμού και πυρομαχικών που είναι τοποθετημένα στις Ευκολίες θα γίνεται προς τις Ελληνικές Αρχές σύμφωνα με συμφωνημένες διαδικασίες Οποιαδήποτε επέκταση, αλλαγή εκσυγχρονισμός η αντικατάσταση τους που θα μεταβάλει τις επιχερησιακές ικανότητες των Ευκολιών αυτών θα υπόκειται σε προηγουμένη συναίνεση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3. Οι αποστολές και δραστηριότητες που επιτρέπονται από τη Συμφωνία αυτή και το Παράρτημα της, περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή τεχνικών λειτουργών στις Ευκολίες Τέτοιες τεχνικές λειτουργίες και συναφείς δραστηριότητες θα επανδρώνονται με προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

                                 Αρθρο ΙΙΙ
1. Το καθεστώς των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, των μελών των δυνάμεων αυτών, των μελών του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτωμένων προσώπων, θα διέπεται από τη "Συμφωνία μεταξύ των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου περί του καθεστώτος των δυνάμεων των" και συναφές διμερές διευθετήσεις μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και  των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2. Τα μέλη των δυνάμεων, τα μέλη του πολιτικού προσωπικού και τα εξαρτώμενα πρόσωπα θα αναγνωρίζονται ότι έχουν την ιδιότητα αυτή μόνο μετά την επίσημη ανακοίνωσή τους στις Ελληνικές Αρχές οι οποίες θα εκδίδουν ειδικά δελτία ταυτότητας που θα υπογράφονται από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

                                 Αρθρο IV

1. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα τοποθετεί ελληνικό προσωπικό σε κάθε μια απο τις Ευκολίες. Ο ανώτερος Ελληνας αξιωματούχος που θα τοποθετηθεί σε κάθε μία από τις Ευκολίες θα καλείται "ο Ελληνας Αντιπρόσωπος." Ο Ελληνας Αντιπρόσωπος θα ασκεί  διοίκηση και έλεγχο στο ελληνικό προσωπικό και στους χώρους που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό σε κάθε Ευκολία Ο Ελληνας αντιπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος για το σύνδεσμο και το συντονισμό με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια και την τήρηση της τάξης στην περίμετρο της Ευκολίας. Ο Ελληνας Αντιπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος να αναφέρει στις Ελληνικές Αρχές την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της Συμφωνίας αυτής που σχετίζονται με τις Ευκολίες.
2. Ο Διοικητής των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε Ευκολία θα ασκεί διοίκηση και έλεγχο στην Ευκολία και στο προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών που τοποθετείται σύ αυτή συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του υλικού τους και των χωρών που χρησιμοποιούνται από αυτό και θα μερμνά για την ασφάλεια και προστασία τους.
3. Ο Ελληνας Αντιπρόσωπος και ο Διοικητής των Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναφέρονται οπότε χρειάζεται δια μέσου των αντιστοίχων αρχών τους στη Μικτή Επιτροπή που συνιστάται δυνάμει του ύΑρθρου VI της Συμφωνίας και θα υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις η διαφορές σχετικά με την ερμηνεία η την εφαρμογή της Συμφωνίας η άλλων διευθετήσεων στη Μικτή Επιτροπή.

                                 Αρθρο V

1. Με την εξαίρεση των εθνικών γραφείων κρυπτογραφικών κωδικών ο Ελληνας Αντιπρόσωπος θα έχει πρόσβαση σύ όλες τις περιοχές των Ευκολιών εκτός απο τις διαβαθμισμένες περιοχές, όπου διεξάγονται τεχνικές λετουργίες και άλλες δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και όπου η πρόσβαση θα γίνεται σε μη τακτή βάση και σύμφωνα με συμφωνημένες διαδικασίες.
2. Η τοποθεσία των εθνικών κρυπτογραφικών γραφείων και των διαβαθμισμένων περιοχών θα προσδιορισθεί από τα δύο Μέρη, και οποιαδήποτε  μετέπειτα αλλαγή θα συμφωνείται αμοιβαία.

                                 Αρθρο VI

Συνιστάται Μικτή Επιτροπή που θα επιλαμβάνεται και θα επιλύει εάν είναι δυνατόν οποιοδήποτε ζήτημα η διαφορά που μπορεί να ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Συμφωνίας. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν θα επιλύεται θα επιλαμβάνονται οι δύο Κυβερνήσεις.

                                 Αρθρο VII

1. Καμμία διάταξη αυτής της Συμφωνίας δεν αίρει το εγγενές δικαίωμα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, να λαμβάνει αμέσως όλα τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της εθνικής της ασφαλείας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
2. Σε περίπτωση που κατά την άποψη της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας υπάρχει μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα έλθουν αμέσως σε  επικοινωνία σχετικά με τα μέτρα αυτά. Η επικοινωνία αυτή δεν θα αίρει το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

                                 Αρθρο VIII

Σύμφωνα με τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής και συνεπείς με τις συνταγματικές τους διαδικασίες οι Ηνωμένες Πολιτείες Θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό και στη συντήρηση των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων με  την παροχή αμυντικής υποστήρξης στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η υποστήριξη αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών θα καθοδηγείται επίσης από την άρχη που περιέχεται στον αμερικανικό νόμο η οποία προνοεί τη διατήρηση της ισορροπίας στρατιωτικής ισχύος στην περιοχή.

                                 Αρθρο IX

1. Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναζητήσουν δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της έρευνας ανάπτυξης παραγωγής και προμήθειας καταλλήλου αμυντικού υλικού, καθώς και στη σχετική διοικητική μέρμνα. Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να  ενθαρρύνουν κοινές επενδύσεις στους παραπάνω τομείς και να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση νέων προγραμμάτων συνεργασίας και αμοιβαίας προμήθειας αμυντικού υλικού.
2. Για το σκοπό αυτόν η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα βοηθήσει την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας σε αμοιβαία συμφωνημένες προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας, ανάπτυξης παραγωγής, συντήρησης επισκευής και εκσυγχρονισμού αμυντικού υλικού και εξοπλισμού στην Ελλάδα, καθώς και στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και θα προωθήσει νέα προγράμματα αμυντικής παραγωγής και το εμπόριο αμυντικού υλικού και προς τις δυο κατευθύνσεις.
3. Οι δύο Κυβερνήσεις έχουν πρόθεση να διευκολύνουν την αμοιβαία ροή αμυντικών προμηθειών για τις ένοπλες δυνάμεις τους με σκοπό την εξασφάλιση μακροπρόθεσμα δίκαιης ισορροπίας στις ανταλλαγές τους.
4. Οι Κυβερνήσεις θα επιτρέπουν την πώληση αμυντικού υλικού που θα παράγεται με καθεστώς κατασκευαστικής αδείας, συμφωνιών συμπαραγωγής και η κοινών αναπτυξιακών προγραμμάτων σε σύμμαχες χώρες ή σε  ενδεδειγμένες τρίτες χώρες με την επιφύλαξη της προηγουμένης γραπτής συμφωνίας από την Κυβέρνηση που διαθέτει τα αμυντικά υλικά ή τις τεχνικές πληροφορίες.
5. Η απόκτηση ειδών αμυντικού υλικού που αναπτύχθηκε ή κατασκευάσθηκε από ένα από τα Μέρη θα γίνεται με τους πιό οικονομικούς όρους και θα βασίζεται σε διαδικασίες ανταγωνιστικών προσφορών και σε συμφωνημένες διαδικασίες αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας.
6. Τα Μέρη θα ετοιμάσουν έγκαιρα μία συμφωνία - πλαίσιο για να διευκολύνουν την επίτευξη των σκοπών του ύΑρθρου αυτού.

                                 Αρθρο X

Οι δύο Κυβερνήσεις έχοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ αμυντικής ικανότητας και οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας θα καταβάλουν μεγίστη προσπάθεια για να αναπτύξουν σχέσεις οικονομικής βιομηχανικής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που θα περιλαμβάνει, αμοιβαία συμφωνημένη τεχνική βοηήεια των Ηνωμενων Πολιτειών και ανάλογα με τις συνθήκες, άλλες μορφές βοήθειας.

                                 Αρθρο XI

1. Οι διαδικαστικές διευθετήσεις και οι διευθετήσεις εφαρμογής που προβλέπονται από τη Συμφωνία αυτή καθώς και τυχόν άλλες διευθετήσεις που τα Μέρη θεωρούν αναγκαίες για τους σκοπούς και οπωσδήποτε συνεπείς με αυτή τη Συμφωνία θα διευθετούνται απά τα Μέρη δια μέσου της Μικτής Επιτροπής, όπως αρμόζει.
2. Ολοι οι όροι οι σχετικοί με τη χρησιμοποίηση των Ευκολιών που περιέχονται σε διευθετήσεις που υπάρχουν κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας αυτής στην έκταση που αυτοί είναι συνεπείς με αυτή τη Συμφωνία και το Παράρτημα της θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι τροποποίησης ή τερματισμού τους με συμφωνία δια μέσου της Μικτής Επιτροπής όπως αρμόζει Προηγούμενες διμερείς διευθέτησεις σχετικά με τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής θα υποβληθούν με πρωτοβουλία οποιουδήποτε Μέρους στη Μικτή Επιτροπή για επανεξέταση και αμοιβαία κρίση.
Η διαδικασία της επανεξέτασης αυτής θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής αυτής της Συμφωνίας. Εάν είναι αναγκαίο, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί απο τα Μέρη.

                                 Αρθρο XII

1. Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 1983 με ανταλλαγή διακοινώσεων μεταξύ των Μερών, στις οποίες θα αναφέρεται ότι οι αντίστοιχες συνταγματικές απαιτήσεις τους έχουν εκπληρωθεί. Η Συμφωνία αυτή τερματίζεται  μετά πέντε χρόνια με γραπτή προειδοποίηση από κάθε Μέρος που θα δοθεί πέντε μήνες πριν από την ημερομηνία που θα επέλθει ο τερματισμός της.
2. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει μια περίοδο δεκαεπτά μηνών που θα αρχίζει από την ημερομηνία που θα επέλθει ο τερματισμός για να πραγματοποιήσει μέσα στην περίοδο αυτή την αποχώρηση από την Ελλάδα του προσωπικού, της κινητής ιδιοκτησίας και του υλικού των Ηνωμένων Πολιτειών.  Ολοι οι όροι που θεσπίζονται με τη Συμφωνία αυτή θα έχουν εφαρμογή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

      Υπογράφηκε στην Αθήνα την 8η ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 1983 σε δύο αντίτυπα, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και τα δύο δε κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.


           Για την Κυβέρνηση                 Για την Κυβέρνηση
        της Ελλην. Δημοκρατίας          των Ην. Πολιτειών της Αμερικής

            ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΑΨΗΣ                     ΑΛΑΝ ΜΠΕΡΛΙΝΤ
          Υφυπουργός Εξωτερικών                  Επιτετραμμένος


                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σε εφαρμογή της Συμφωνίας Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

                         Α.  Αρθρο Ι της Συμφωνίας.

Το παράρτημα αυτό είναι σε εκτέλεση του άρθρου ΧΙ της Συμφωνίας Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας (εφεξής αναφερόμενη ως η Συμφωνία) και θα τεθεί και παραμένει σε ισχύ ταυτόχρονα με τη Συμφωνία.

                         Β.  Αρθρο ΙΙ της Συμφωνίας.

1. Σε συνέπεια με τους σκοπούς της Συμφωνίας και σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ αυτής επιτρέπεται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί και να λειτουργεί στις στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες που σήμερα χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει των διευθετήσεων που υπάρχουν, όπως προσδιορίζονται παρακάτω.
α. Πλέγμα Σταθμού Ναυτικών Επικοινωνιών Νέας Μάκρης που αποτελείται από: το Διοικητήριο, το πλέγμα δραστηριοτήτων υποστήριξης και επιχειρήσεων στη Νέα Μάκρη το σταθμό εκπομπής και αναμετάδοσης μικροκυμάτων στο Κάτω Σούλι και ευκολίες ύδρευσης στο Μαραθώνα.
β. Πλέγμα Σταθμού Επικοινωνιών Ηρακλείου Κρήτης που αποτελείται από το Διοικητήριο το πλέγμα δραστηριοτήτων υποστήριξης και επιχειρήσεων στις Γούρνες, το σταθμό εκπομπής στο Χάνι Κοκκίνη και τις εγκαταστάσεις υδροδότησης οτα Μάλια.
γ. Αεροπορική Βάση Σούδας στην Κρήτη που αποτελείται από το Διοικητήριο, το πλέγμα δραστηριοτήτων υποστήριξης και επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου του αποσπάσματος επικοινωνιών Ναυτικού).
δ. Αεροπορική Βάση του Ελληνικού που αποτελείται από: το Διοικητήριο, το πλέγμα δραστηριοτήτων υποστήριξης και επιχειρήσεων στη Βάση Ελληνικού, τις εκπαιδευτικές ευκολίες στη Βάρη και στη Γλυφάδα και τον παιδικό σταθμό στα Σούρμενα για τα εξαρτώμενα πρόσωπα, ευκολίες καταστημάτων πωλήσεως αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στη Γλυφάδα και στο Καστρί, γραφεία διοίκησης στην Αργυρούπολη, αποθήκες και αποθηκευτικοί χώροι στο Αιγάλεω, πρατήριο και αποθήκη τροφίμων στο Νέο Κόσμο, αποθήκες και ψυκτικό, χώρο, στον Πειραιά και γραφεία Διοίκησης στη Γλυφάδα, γραφείο συμβάσεων στην Αργυρούπολη και τερματικές διευκολύνσεις στρατιωτικών μεταφορών στον Πειραιά.
ε. Κομβικοί Σταθμοί Επικοινωνιών που αποτελούνται από: τις ευκολίες του όρους Πατέρας, του όρους Πάρνηθα, του όρους Χορτιάτη του όρους  Εδερί και της Λευκάδας.
2 Σύμφωνα με το άρθρο ΙI της Συμφωνίας επιτρέπεται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διεξάγει στις ευκολίες που προσδιορίζονται παραπάνω τις αποστολές και δραστηριότητες που σήμερα διεξάγονται βάσει  των υπαρχουσών διευθετήσεων όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
α. Πλέγμα Σταθμού Ναυτικών Επικοινωνιών Νέας Μάκρης. - Επικοινωνίες διοίκησης και ελέγχου και διοικητικής φύσης, πρωτευόντως για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στην περιοχή της
    Μεσογείου.
- Δραστηριότητες υποστήριξης διοικητικής φύσης επικοινωνίες (εντός και εκτός σταθμού) και δραστηριότητες διοικητικής μέριμνας.
β. Πλέγμα Σταθμού Επικοινωνιών Ηρακλείου.
- Επικοινωνίες και επιστημονική έρευνα και ανάλυση και διαβίβαση στοιχείων.
- Δραστηριότητες υποστήριξης διοικητικής φύσης, επικοινωνίες (εντός και εκτός του σταθμού) συμπεριλαμβανομένων των υπαρχουσών υπηρεσιών του Ραδιοφωνικού Σταθμού και Τηλεόρασης των Ενόπλων Δυνάμεων και δραστηριότητες διοικητικής μέριμνας.
γ. Αεροπορική Βάση Σούδας.
- Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
- Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αποστολών από αέρος διοικητικής μέριμνας.
- Χρησιμοποίηση του αεροδρομίου σαν εναλλακτικού για τα αεροσκάφη των αεροπλανοφόρων.
- Εναποθήκευση, συντήρηση και συναρμολόγηση προτοποθετουμένων αποθεμάτων ναρκών.
- Εναποθήκευση και συντήρηση συμβατικών πυρομαχικών.
- Επικοινωνίες.
- Δραστηριότητες διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης.
δ. Πλέγμα Αεροπορικής Βάσης Ελληνικού.
- Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη αερομεταφορών και εφοδιαστική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων συναφών τερματικών ευκολιών.
- Στάθμευση, λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αεροσκαφών συνδέσμων των Ηνωμένων Πολιτειών.
- Λειτουργίες πτήσεων συντήρηση και υποστήριξη των αεροσκαφών αναγνώρισης και εκτέλεση επεξεργασίας των στοιχείων στο έδαφος.
- Επικοινωνίες συμπεριλαμβανομένων και των υπαρχουσών υπηρεσιών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Διοικητική και εφοδιαστική υποστήριξη.
ε. Κομβικοί Σταθμοί Επικοινωνιών.
- Λειτουργία και συντήρηση των διαβατικών επικοινωνιών εδάφους - εδάφους και εδάφους - αέρος.
- Διοικητική υποστήριξη, υποστήριξη επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού σταθμού αναμετάδοσης στο Εδερί ) και υποστήριξη διοικητικής μέριμνας.
3. Οι πτητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις στρατιωτικές και τις βοηθητικές ευκολίες θα γίνονται σύμφωνα με την Τεχνική Διευθέτηση της 17ης Νοεμβρίου 1977.

                         Γ.   Αρθρο ΙΙΙ της Συμφωνίας.

1. Οι διευθετήσεις του καθεστώτος των δυνάμεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας θα εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο και πνεύμα με τις διευθετήσεις αυτές που γενικά εφαρμόζονται από τα Κράτη -Μέλη της Βορειοατλαντικής Συνθήκης.
2. Σχετικά με την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας.
α. Η Ελληνική Δημοκρατία αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου από τις στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών στα μέλη των δυνάμεων τους και στην επίδραση που έχει ένας τέτοιος έλεγχος στην επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές για το λόγο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙ παράγραφος 3 (γ) της Συμφωνίας για το Καθεστώς των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτές θεωρούν ιδιαίτερης σημασίας γι αυτές σύμφωνα με το κυριαρχικό διακριτικό τους δικαίωμα, θα εξετάζουν τάχεως και ευνοϊκα την παραίτηση τους απο την ποινική δικαιοδοσία μετά από αίτηση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
β. Αιτήσεις των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών για παραίτηση της Ελλάδας απο την άσκηση της ποινικής της δικαιοδοσίας θα εξετάζονται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.
1) Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχουν λάβει γνώση της έναρξης της ποινικής διαδικασίας, κατά ενός κατηγορουμένου, στη Μικτή Επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου VΙ της Συμφωνίας.
2) Η αίτηση θα εξετάζεται από τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα υποβάλλει εισήγηση στην αρμόδια ελληνική αρχή σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
3) Η αρμόδια ελληνική αρχή θα λαμβάνει απόφαση σχετικά με την αίτηση σε 30 ημέρες από τη λήψη της.
4) Εάν οι ελληνικές αρχές δεν παραιτηθούν από τη δικαιοδοσία τους, στην υπόθεση θα δίνεται προτιμησιακή μεταχείριση ώστε η δικαστική διαδικασία να περατώνεται το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με το `Αρθρο VΙΙ παράγραφος 9 (α) της Συμφωνίας περί του καθεστώτος των δυνάμεων των κρατών του ΝΑΤΟ.
3. Σχετικά με την κράτηση των μελών των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
α. Οι διατάξεις του ελληνικού νόμου που είναι σχετικές με την προδικαστική κράτηση ή που απαιτούν την προφυλάκιση του κατηγορουμένου θα πληρούνται μέχι την περάτωση όλης της δικαστικής διαδικασίας με την έκδοση βεβαιωμένου πιστοποιητικού των στρατιωτικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα βεβαιώνει την παρουσία του μέλους της δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών ενώπιον της αρμόδιας ελληνικής δικαστικής αρχής σε οποιαδήποτε διαδικασία, όπου απαιτείται η παρουσία του ατόμου αυτού.
β.  Οταν μέλος της δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταδικασθεί από ελληνικό δικαστήριο και η καταδικαστική απόφαση περιλαμβάνει φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα, οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναλαμβάνουν την κράτηση του κατηγορουμένου στην Ελλάδα μέχρι το τέλος όλων των διαδικασιών έφεσης.
4. Σχετικά με τον ορισμό του πολιτικού προσωπικού:
α. Ο όρος "πολιτικό προσωπικό" όπως καθορίζεται στο  Αρθρο Ι παρ. 1 (β) της Συμφωνίας για το καθεστώς των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, που μπορεί να περιλαμβάνει και εξαρτώμενα πρόσωπα, θα περιλαμβάνει επίσης και υπαλλήλους μη ελληνικού και μη εμπορικού οργανισμού, που είναι υπήκοοι  ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι οποίοι, με σκοπό αποκλειστικά την συμβολή στην ευημερία, το ηθικό ή την εκπαίδευση των μελών της δύναμης, συνοδεύουν τις δυνάμεις αυτές στην Ελλάδα, όπως και πρόσωπα μη ελληνικής υπηκοότητας που προσλαμβάνονται από εργολάβους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ο αριθμός των θέσεων για το προσωπικό στο οποίο θα προσδίδεται η ιδιότητα των μελών του πολιτικού προσωπικού σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα επιπλέον από τον αριθμό εκείνων που υπάρχουν την 1η Ιουνίου 1983 χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Κυβέρνησης της  Ελληνικής Δημοκρατίας. Το προσωπικό αυτό δεν θεωρείται ότι έχει την ιδιότητα πολιτικού προσωπικού για τους σκοπούς του `Αρθρου VΙΙI της Συμφωνίας για το καθεστώς των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
β.  Αδειες παραμονής ή άδειες εργασίας δεν  θα απαιτούνται για την πρόσληψη μελών πολιτικού προσωπικού σε σχέση με τις Ευκολίες.
5. Σχετικά με τις διατάξεις για το εργατικό δυναμικό:
α. Για κάθε ευκολία ή δραστηριότητα των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταρτισθούν δύο κατάλογοι θέσεων, ένας για το ελληνικό προσωπικό και ο άλλος για το προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα απεικονίζουν τον αριθμό των θέσεων που υπάρχουν σε κάθε κατηγορία την 1 η Ιουνίου 1983. Οποιαδήποτε μεταβολή πέρα του τρία τοις εκατό στην αναλογία των θέσεων των καταλόγων αυτών θα συμφωνείται αμοιβαία από τις δύο Κυβερνήσεις.
β. Σύμφωνα με το  Αρθρο ΙΧ παράγραφος 4 της Συμφωνίας για το καθεστώς των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, οι διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τους όρους απασχόλησης και εργασίας και ιδιαίτερα τις αποδοχές, τις συμπληρωματικές πληρωμές και τους όρους για την προστασία των εργαζομένων, όπως εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα, θα τηρούνται ως προς τους `Ελληνες υπήκοους που απασχολούνται στην Ελλάδα από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
6. Σχετικά με τις προσωπικές φορολογικές απαλλαγές:
Σχετικά με το  Αρθρο Χ της Συμφωνίας για το καθεστώς των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και σύμφωνα με το άρθρο Ι παράγραφος 2 της ίδιας Συμφωνίας, τα μέλη της δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών και του πολιτικού προσωπικού απαλλάσονται οποιουδήποτε φόρου ή όμοιας επιβάρυνσης στην Ελλάδα επί της ιδιοκτησίας, κατοχής, χρήσης, μεταβίβασης μεταξύ τους εν ζωή ή με αιτία θανάτου για τα είδη εμπράγματης κινητής περιουσίας που εισήγαγαν στην Ελλάδα ή αποκτήθηκαν εκεί για προσωπική τους χρήση. `Ενα αυτοκίνητο ιδιοκτησίας μέλους της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού θα εξαιρείται από τα ελληνικά τέλη κυκλοφορίας, εισφορές για την έκδοση αριθμού κυκλοφορίας ή άδειας και από παρόμοιες επιβαρύνσεις.
      ***Οι απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από την ανωτέρω παράγραφο 6 καταργήθηκαν από την παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α`17). Εναρξη ισχύος από 1ης Ιανουαρίου 1998.
7. Σχετικά με τις εργολαβικές εταιρείες:
Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με εμπορικές επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών ή για την κατασκευή έργων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς τους, οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να προμηθεύονται απευθείας από  οποιαδήποτε πηγή, εν τούτοις θα χρησιμοποιούν ελληνικές εργολαβικές εταιρίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων.
8. Σύμφωνα με το  Αρθρο ΧΙ της Συμφωνίας, τα Μέρη προτίθενται να συνάψουν μια ενοποιημένη τεχνική διευθέτηση η οποία θα ενσωματώνει τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα και θα εκσυγχρονίζει τις προηγούμενες Συμφωνίες και πρακτική που αφορά στο καθεστώς των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

                         Δ.   Αρθρο ΙV της Συμφωνίας

Οι ευθύνες των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών για την ασφάλεια και τήρηση της τάξης στην περίμετρο της ευκολίας, που ρητά αναφέρονται στο Αρθρο ΙV (1) της Συμφωνίας, θα εκπληρώνονται σύμφωνα με συμφωνημένες διαδικασίες.  Οι  ευθύνες  συνδέσμου  και  συντονισμού  του   Ελληνα Αντιπροσώπου βάσει του άρθρου αυτού θα περιλαμβάνουν το σύνδεσμο και συντονισμό με τις αρχές τελωνείων, δημόσιας τάξης, εργασίας, υπηρεσίας αλλοδαπών και τοπικής αυτοδιοίκησης.

                         Ε  `Αρθρο V της Συμφωνίας

Οι συμφωνημένες διαδικασίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, θα περιλαμβάνουν την κατά περίπτωση εξουσιοδότηση από ανώτερες Ελληνικές Αρχές ταυτότητα και ανάλογη άδεια διαβάθμισης ασφάλειας του ατόμου, κατάλληλη προστασία των πληροφοριών που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της πρόσβασης και προηγούμενη προειδοποίηση.

                         ΣΤ.  Αρθρο VΙ της Συμφωνίας

1. Και τα δύο Μέρη θα ορίσουν στρατιωτικούς και διπλωματικούς αντιπροσώπους στη Μικτή Επιτροπή.
2. Επιπλέον από οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που μπορούν να συμφωνηθούν αμοιβαία, η Μικτή Επιτροπή θα λαμβάνει πληροφορίες από τους `Ελληνες Αντιπροσώπους και τους Διοικητές των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ευκολίες. Θα επιλαμβάνεται ερωτημάτων ή διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή που οι αξιωματούχοι αυτοι μπορεί να υποβάλλουν και θα αποστέλλει στους αξιωματούχους αυτούς συμφωνημένες οδηγίες διά μέσου της αντίστοιχης ελληνικής και αμερικανικής αλύσου διοικήσεως.

                         Ζ.  Αρθρο ΙΧ της Συμφωνίας

Η μακροπρόθεσμη δίκαιη ισορροπία στην αμοιβαία ροή αμυντικών προμηθειών για τις ένοπλες δυνάμεις των δύο Κυβερνήσεων, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, θα λαμβάνει υπόψη το σχετικό τεχνολογικό επίπεδο των προμηθειών αυτών και θα είναι συνεπής με την εθνική τους πολιτική.

      Υπογράφηκε στην Αθήνα την 8η ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 1983, σε δύο αντίτυπα, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και τα δύο δε κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.                                EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

                                               Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 1983

      Κύριε Υφυπουργέ,

Εχω την τιμή να αναφερθώ στη Συμφωνία Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που υπεγράφη σήμερα, και ειδικότερα στο `Αρθρο VΙΙΙ, όπως επίσης και στο Νόμο για Ξένη Βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών του 1961 όπως τροποποιήθη (Τμημα 620 C (b) (4)).
Αναφορικά με τα παραπάνω, επιθυμώ να επιβεβαιώσω το αίτημα της Κυβέρνησης μου προς το Κογκρέσσο για το ποσό των 500 εκατομμυρίων δολλαρίων (500.000.000 δολ) με σκοπό τη χρηματοδότηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με Πιστώσεις Ξένων Στρατιωτικών Πωλήσεων (FMS) για μία περίοδο 12 μηνών που θα αρχίζει από 1ης Οκτωβρίου 1983 και να σας πληροφορήσω ότι η Κυβέρνησή μου ανέφερε σήμερα στο Κογκρέσσο ότι οι δύο Κυβερνήσεις μας κατέληξαν σε μια Συμφωνία Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας. Θα ήθελα επίσης να θέσω υπόψη σας ότι πρόθεση της Κυβέρνησής μου είναι η διάθεση αυτής της χρηματοδότησης με όρους ιδιαίτερα ευνοικούς για την Ελλάδα.

      Δεχθείτε, Κύριε Υφυπουργέ, την ανανέωση της διαβεβαίωσης της υψηλής μου υπόληψης.

                                Άλαν Μπερλίντ

                                 Επιτετραμένος      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

      ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                              Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 1983


      Κύριε Επιτετραμένε,


Εχω την τιμή να επιβεβαιώσω τη λήψη της επιστολής σας με την ίδια ημερομηνία, σχετικά με τη Συμφωνία Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας που υπεγράφη σήμερα και που αφορά στην παροχή αμυντικής υποστήριξης από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κυβέρνηση  της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Εχω επιπρόσθετα την τιμή να σας πληροφορήσω ότι η Κυβέρνησή μου λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής σας και θεωρει ότι αυτό αποτελεί βάση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μας Κυβερνήσεων στον τομέα της αμυντικής υποστήριξης.

      Δεχθείτε Κύριε Επιτετραμμένε, την ανανέωση της διαβεβαίωσης της υψηλής μου υπόληψης.

                                                    Γιάννης Π. Καψής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραφή σχολίων σε greeklish σημαίνει διαγραφή τους!